Політологія
1. Бугаєнко Т.І. Органи місцевого самоврядування та громадські організації: результати взаємодії
Автор статті аналізує головні засади співробітництва органів місцевого самоврядування та громадських організацій на прикладі ситуації, яка склалася в місті Миколаєві. В статті відбиті найбільш актуальні та продуктивні, на думку автора, форми взаємодії вказаних структур та проаналізовані її перспективи.
2. Курілло В.Є. Латентна політика як соціальне явище
У наведеній статті аналізується місце і роль латентної політики у політичному житті суспільства, розглядаються різні підходи до неї та тлумачення цього поняття. Автор пропонує власну точку зору щодо дефініції, об'єкта, суб'єктів, функцій та структури латентної політики.
In this article the role and place of secret/latent policy in political life are analyzed. The different approaches to the secret/latent policy are discovered. The author proposes his own point of view about definition, object, subjects, functions and structure of secret/latent policy.
3. Багмет М.О., Ляпіна Л.А. Значення всеукраїнських культурно-просвітницьких об’єднань у зміцненні міжетнічної взаємодії
У статті висвітлюється діяльність громадських організацій по утвердженню гуманістичних норм і принципів культури міжетнічного спілкування серед громадян поліетнічної Української держави.
The article deals with the activity of non-governmental organizations concerning strengthening the humane norms and principles of interethnic communication among citizens of polyethnic Ukraine.
4. Іванов М.С. Роль політичної освіти у формуванні громадянської культури молоді в сучасній Україні
У даній статті робиться спроба якоюсь мірою з’ясувати окремі аспекти становища політичної освіти в Україні та можливості її впливу на формування ідеологічних орієнтацій молоді в сучасних умовах. Автор показує роль політичної освіти в системі соціалізації індивіда та формування політичної культури сучасної людини. Стаття містить матеріали соціологічних досліджень, які відбивають стан ідеологічних орієнтацій однієї з найбільш політично освічених груп – студентської молоді. Аналізуючи наведені матеріали, автор висловлює деякі рекомендації щодо удосконалення форм та змісту політичної освіти молоді в Україні.
In given article becomes attempt by some measure to clear up the separate position aspects of political education in Ukraine and possibility of her influence on forming of ideological young people orientations in contemporary conditions. Author shows role of political education in individual socialization system and forming of political culture of contemporary man. Article contains materials of sociological researches, which beat state back of ideological orientations of as one of most politically well-educated groups of student young people. Analyzing directed materials author gives voice to some recommendations as for improvement of forms and maintenance of political young people education in Ukraine.
5. Гриньов О.Л. Середній клас і політика: історія та сучасність
У статті зроблена спроба на історичному матеріалі виявити сутність “середнього класу” як класу певної, в тому числі і сучасної, доби та його місце і роль у політичній системі сучасного суспільства (в Україні).
The article is developed to the problem of the definition of “middle class” as a class in the society of any epoch including. The modern one and its place and role in the system of modern society (Ukraine).
6. Шкварець В.П. Дослідження громадсько-політичної та культурно-просвітницької діяльності М.М. Аркаса: огляд сучасної історіографії
У статті критично проаналізовані сучасні доробки українських дослідників про життя, творчість і діяльність М.М. Аркаса, відомого громадського діяча, видатного історика та композитора.
The article contains critical analysis of modern treatments of Ukrainian scientist. It consearns life, creative work and activity of well- known public worker, outstanding historian and composer M.M. Arkas.
7. Андріяш В.І. Відображення проблем українського державотворення в листах Миколи Аркаса до Євгена Чикаленка
У статті аналізується епістолярна спадщина М. Аркаса, зокрема листування із Є. Чикаленком. Розглянуті листи служать важливим джерелом для всебічного дослідження суспільно-громадського життя і творчості визначних провідників української духовності.
The publication deals with letters, heritage of M. Arkas. Special attention is paid to Chikalenkos letters. These letters are considered to be the most important scource for historical research of social and public life.
8. Марущак О.В. Нігілізм і масове суспільство: проблеми і протиріччя
Стаття присвячена дослідженню проблеми взаємовідношення між політичними проявами нігілізму і масовим суспільством. Феномен нігілізму розглядається як закономірність розвитку масового суспільства. Докладно проаналізований анархізм як один з проявів політичного нігілізму. В цілому політичний нігілізм розглядається в контексті і консервативної, і ліберально-демократичної критики масового суспільства.
This article is dedicated to the relationship between political forms and mass society. Phenomenon of nihilism is considered as a natural step in mass development.
9. Ніколаєнко Н.О. Політичні програми В.Н. Каразіна
Автор висвітлює ліберальні програми реформування Російської імперії на початку ХІХ ст. В роботі дається характеристика ліберально-політичних поглядів та реформаторської діяльності В.Н. Каразіна.
The author shows liberal programs of reforming Russian empire at the beginning of XIXth century. This work represents the description of liberal patriotic views of V.N. Karazin and his reformative activities.
10. Шевченко Н.В. Гендерні студії в Україні
У статті аналізується сучасний стан розвитку гендерних досліджень в Україні. Характеризуються наукові розробки і видання громадських жіночих організацій з гендерних аспектів політики, діяльність наукових Гендерних центрів, стан впровадження гендерних і жіночих освітніх курсів у вітчизняні вузи. Наголошується на потребі координації гендерних досліджень в Україні і заснуванні всеукраїнського часопису з гендерних проблем.
Present stage of the gender research of the development is analyzed in this article. The activity of the scientific gender centers, scientific elaboration and the publications of the civil female organizations on gender aspects of the policy, the state of introducing gender and female educational courses to the national higher educational establishments is characterized. The necessity of the coordination of the gender research in Ukraine and foundation of all-Ukrainian work on gender problems is stressed.
11. Омельчук О.А. Вплив виборчої системи на партійну систему в державі
Вибір оптимальної виборчої системи і врахування наслідків її застосування в умовах сучасної політичної системи України є одним з першочергових завдань, які потребують негайного вирішення. Автор роботи переконливо доводить, що виборча система впливає на партійну систему держави. Причому різні електоральні формули створюють різні тенденції та наслідки їх застосування.
Making the choice of the optimal election system and the consequence of its use considerations in conditions of modern political system of Ukraine is one of most prioritized tasks which demands immediate resolution. The author of this work clearly proves that election system influences the country’s political system. Different election formulas create different trends and its use consequences in the country’s political system.
12. Багмет І.М. Гендерні розбіжності у проявах альтруїзму-егоїзму
У статті розкривається проблема виявлення гендерних відмінностей альтруїзму й егоїзму особистості. Аналізується питання про різну детермінацію поводження в чоловіків і жінок. Виділяється чотири цілісні орієнтації особистості: альтруїзм, альтруїстичний егоїзм, егоїстичний альтруїзм і егоїзм. Показана гендерна перевага тієї чи іншої позиції на різних вікових зрізах.
In the article the problem of detection gender of differences of altruism and egoism of the person is uncovered. The problem on a miscellaneous determination of behavior for the men й of the women is analysed. Four integrated orientations of the person are excreted: altruism, altruistic egoism, selfish altruism and egoism. Is rotined gender predominance of this or that stand on miscellaneous age shears.
13. Ворчакова І.Є. Нормативно-правовий захист жінок в Україні
Стаття присвячена дослідженню стану забезпеченості прав жінки сучасним українським законодавством. Увага акцентується на аналізі нормативно-правових, що визначають права жінок, правових проблемах, які постають перед жінками України, можливих шляхів їх вирішення. Висловлюються оригінальні пропозиції щодо удосконалення правового врегулювання проблем жіноцтва в Україні.
The article is dedicated to the research of ensuring the women’s rights by modern Ukrainian legislation. The attention is accentuated on the analysis of the legal regulations which determine the women’s rights, legal problems which they have and the ways of their settling. Author tells about original propositions of the improvement of legal regulation of women’s problems in Ukraine.
14. Євтушенко О.Н. Державно-правове забезпечення сімейно-шлюбного обряду селянської родини на Півдні України в першій половині XIX століття
У статті автор звертається до історії розвитку сімейно-шлюбних стосунків селянської родини в першій половині XIX століття. Стаття є спробом відстежити процеси державного регулювання сімейно-шлюбного обряду на Півдні України (Новоросії), території, яка на початку XIX століття була приєднана до Росії й колонізована у формі добровільного і примусового переселення селян з різних провінцій імперії. В статті автор показує, що регулювання сімейно-шлюбних стосунків у селянському середовищі південного регіону України проходило на існуючій у Російській імперії правовій основі, у якій російська православна церква займала домінуюче місце.
In this article the author touches upon the history of the peasant family marital conjugal relationships in deals with the processes of state regulation of the marital conjugal rite in the South of Ukraine (Novorussia). It’s the territory which was or joined Russia at the beginning of the XIX century and then was colonized as voluntary and compulsory migration of the peasants from various provinces of the empire. The author of this article emphasizes that the regulation of the peasant environs marital conjugal relationships in southern region of Ukraine was being held on the basis of the typically Russia Empire legal foundation? Where the Russian Orthodox Church predominated? That is played the essential role.
15. Колесніченко Н.М. Становище молоді як одна з гуманітарних проблем нашого часу
У статті аналізуються проблеми молоді в сучасному світі та, зокрема, в Україні. Автор наголошує на необхідності кардинальної зміни у ставленні до неї, адже саме молодь визначатиме зміст і характер майбутнього суспільства.
In the article the problems of the youth in a modern world and in Ukraine are analyzed. The author makes an accent that it is necessary to change the attitude to it because exactly the youth will form the contents and character of future society.
16. Котляр Ю.В. Релігійне питання і селянські виступи на Миколаївщині в 20-х рр. ХХ століття
Автор досліджує більшовицьку політику з релігійного питання і повстанський рух селян в 20-х роках на Миколаївщині.
This article is about bolsheviks policy of religions and rebellions movement of the peasants in 20-th years of Mykolaiv regional.
17. Козлов М.М. Легенда про помсту княгині Ольги: факти проти міфів
У даній статті розглянуто з оригінальної точки зору такий красномовний епізод вітчизняної історії, як помста княгині Ольги. Автор торкнувся такої архаїчної частини нашої культури, як поминальна обрядовість, яка майже не розглядалась істориками.
In article such episode of our history as revenge of princesses Olga is examined from the original point of view. The author has paid attention to such archaic part of our culture as funeral ceremonies, which were not considered almost by our historians.
18. Шубін С.П. Взаємозв’язок засобів масової інформації з виникненням політичних конфліктів (на прикладах публікацій газети „Дзеркало тижня” за 2002 рік)
Освітлення діяльності державних інститутів влади друкарським періодичним ЗМІ має актуальне значення сьогодні і буде залишатися таким в найближчому майбутньому. Вельми значна роль у цьому процесі тижневика “Дзеркало тижня”. Як опозиційне видання, що займає жорстку позицію по відношенню до Президента Л. Кучми і його адміністрації, воно є важливим чинником, підтримуючим виникнення політичних конфліктних ситуацій в Україні.
Illumination of activity of state authority institutes by printing periodic SMI is in actual right today and will remain such in nearest future. Very considerable role in act this of weekly “Zerkalo nedeli”. As opposition edition occupying a hard position on attitude to President L. Kuchma and his administration, it is by important factor, backing up beginnings of political disputtered situations on Ukraine.
19. Бронніков В.Д., Броннікова Л.В. Проблеми викладання філософії у вищих навчальних закладах в умовах демократичних перетворень українського суспільства
У статті йде мова про зміни у викладанні філософії у вищих навчальних закладах України в умовах трансформації суспільства і системи освіти.
The necessity of the chandes in the social sciences teaching and in philosophi in particular in the conditions of the democratic state building in Ukraine is viewed in the article.
20. Семенченко Ф.Г Особливості гуманітарної підготовки і професійної кваліфікації студентів в технічному університеті
У статті розглядаються проблеми гуманітаризації сучасної освіти у вищих навчальних закладах України. Автор статті аналізує існуючі проблеми викладання гуманітарних дисциплін та пропонує своє бачення їх поєднання з фаховою підготовкою студентів у технічних навчальних закладах.
In the article the humanitarian problems of modern education in higher educational establishments of Ukraine are esteemed. The writer of the article analyses existing problems of teaching of humanitarian disciplines and tenders the vision of their connection with vocational training of the students in technical educational institutions.
Міжнародні відносини
21. Тригуб П.М. Брестський мир та політична боротьба навколо нього в Україні
У статті висвітлено питання політичної боротьби в Україні, зокрема на обласних, губернських та повітових з’їздах Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів навколо умов Брестського миру, укладеного Радянською Росією 3 березня 1918 р. з країнами Четвертного союзу, оцінки Берестейської угоди Центральної Ради, підписаної з Німеччиною та її союзниками 27 січня (9 лютого) 1918 р.
The articlt deals with the questions of political struqqle in Ucraine, particularly at local and reqional conqresses of workers’ soldies’ and peasants’ deputies reqardinq the conditions of the Brest Treaty.
22. Пронь С.В. Азіатсько-Тихоокеанська доктрина Рональда Рейгана: пошук нових форм військово-політичного співробітництва США та Японії
Автор статті в переконливій формі, використовуючи матеріали переважно американської преси та історико-політологічної літератури, намагається розкрити домінуючі напрямки доктрини президента Рейгана в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Головний наголос робиться на вдосконаленні військово-політичного партнерства США та Японії.
The author, opening the question in a confirming form by using materials mostly from American press and historical-political science fiction literature, tries to review the dominating points of the President Reagan doctrine in the Asian-Pacific region. The main stress is made on improvement of the military-political partnerships between the USA and Japan.
23. Дудко І.Д. Зовнішньополітичні орієнтири США: новітні виміри історичних традицій
Стаття присвячена розгляду тенденцій формування сучасної зовнішньої політики США. Так, виявлення гегемоністських орієнтацій Сполучених Штатів авторка статті пов'язує, зокрема, з традиціями зовнішньої політики країни, які склались за перед- і постбіполярні часи. Серед чинників, що беруться до уваги в сенсі аналізу процесу формування гегемоністських орієнтацій США, – умови історичного розвитку країни, ідеологічні засади американського суспільства, інтереси представників промислових і фінансових кіл США.
Article is dealing with analysis of the tendencies of formation of a contemporary foreign policy of the USA. As to hegemony orientations of the USA, they are bound by the authoress of the article with traditions of the USA foreign policy consolidated during the pre -postbipolar times. Among the factors taken into consideration upon the analysis of the process of formation of the USA hegemony orientations are conditions of historical development of the country, ideological background of American society, interests of industrial and financial spheres representatives of the USA.
24. Мілова М.І. Постсоціалістична трансформація: закономірності та проблеми розвитку
У статті автор торкається процесів у пострадянських країнах, здебільшого проблеми ефективності політичних інституцій, ролі національної еліти та особливостей формування громадянського суспільства. Аналіз здійснений на прикладі України, Росії та Болгарії.
Article deals with Post-Soviet countries processes, mainly the problem of effectiveness of political institutions, the role of national elite and special features of civil society formation. The analysis is carried out on the samples of Ukraine, Russia and Bulgaria.
25. Шевчук О.В. Сучасний стан та перспективи розвитку взаємовідносин між двома берегами Тайванської протоки
У статті проаналізовано стан та перспективи врегулювання міжнародного статусу Тайваню на сучасному етапі політичного розвитку. З урахуванням сучасних тенденцій міжнародного політичного процесу розглянуто можливі варіанти та механізми розв’язання проблеми “двох Китаїв”. Автором характеризується роль та значення “тайванської проблеми” у структурованій системі зовнішньополітичних відносин Азіатсько-Тихоокеанського регіону.
The article analyses the condition and prospects of setting the international status of Taiwan at the modern stage of the political development. Possible version and mechanisms of setting the problem of “two Chinas” are considered taking into consideration the modern tendencies of the international political process. The author characterizes the role and significance of “the Taiwan problem” in the structural system of foreign relations of the Asian-Pacific region.
26. Демченко В.Л. Політика Німеччини та російсько-німецькі відносини у ході розгортання першої кризи на Балканах 80-х років ХІХ століття
У статті на основі архівних матеріалів та публікацій документів детально проаналізовано політику Німеччини у період розгортання криз на Балканах у другій половині ХІХ ст. розкрито особливості російсько-німецьких відносин у ході розгортання першої балканської кризи 80-х років ХІХ ст.
The article analyses German policy the Balkanian crisis in the second half of the 19 century on the basis of archives materials.
27. Хома Н.М. Основні напрямки соціальної політики в державах Стародавнього Сходу: спроба виявлення елементів протосоціальної держави
Дана стаття є спробою дослідити процес зародження елементів “соціальної держави” у докапіталістичних формаціях. Автор прагне проаналізувати деякі факти історії Месопотамії, царства Шумера й Аккада, Давнього Вавилону, Ассирії і Давнього Китаю, що, на його думку, відображають специфічний процес соціальної стратифікації в кожній з них.
The given article is attempt to investigate(study) process of a germing of members “of the social state” in pre-capitalist formations. The writer aims to analyze some facts of a history of Mesopotamia, kingdom Summers and Akada, Ancient Babylon, Assiria and Ancient China, which one, in his(its) judgement, mirror specific process of social stratification in each of them.