Політичні науки
1. Левківський К.М. Державний курс модернізації освітянської політики сучасної України
Висвітлюються конституційні, структурні та організаційні засади освітянської галузі України та шляхи її реформування. Особлива увага зосереджена на аналізі подальших стратегічних завдань державної освітянської політики з метою ефективної інтеграції освіти України у міжнародний освітній простір.
Constitution, structure and organization bases of the education sphere of Ukraion, and the ways of its reformation are considered. Special attention is dwelledion analisis of the future strategical task of the state.
2. Мельніченко В.В. Соціальний аспект зарубіжного досвіду управління професійними навчальними закладами
У зв’язку з поверненням української професійно-технічної школи до демократизації управління в умовах ринкових відносин на селі автор у своїй статті проводить порівняльно-педагогічне дослідження зарубіжного досвіду, дає практичні рекомендації його використання в Україні у соціальному аспекті.

The given article deals with the comparative-pedagogical research of the foreign experience, because Ukrainian professional-technical school has returned to the democratization of governing in the market conditions in the country. The author gives practical recommendations as for the use of foreign experience in Ukraine in the social aspect.
3. Колісніченко А.І. Вузівська політологія і основні напрями її розвитку
Наукова стаття присвячена аналізу стану і перспективам розвитку політичної науки в Україні. Висвітлюються основні шляхи підвищення ефективного політичного впливу на формування національної свідомості українських громадян. Автор пропонує ряд заходів щодо підвищення якості навчально-виховного процесу у вищому нав-чальному закладі.

This scientific article is devoted to the analysis of modern situation and perspectives of the development of political science in Ukraine. Main ways of the increasing of effective political influence to formation of national consciousness of the Ukrainian peoples are described. The author proposes some measures that could increase quality of the teaching-educational process in the sphere of higher education.
4. Щербинін О.І. Политическая наука и задачи политического образования
Дана стаття піднімає питання про роль політичної освіти як фундаментального ендогенного фактора, що впливає на політичні процеси і розвиток політичного світу. Автор обґрунтовує необхідність залучення уваги політиків і простих громадян до проблем політичного навчання, досліджує вплив політичної соціалізації на політичний процес, значення політичної освіти як специфічного засобу ідентифікації особистості з політичним світом, що змінюється.

The given article raises a problem on a role of political formation as fundamental internal cause influential in political processes and development a political pattern. The writer substantiates necessity of engaging of attention of polyhabit spasms and simple citizens to problems of political training, investigates influencing political socialization on political process, value of political formation as specific means of identification of the person with a varied political world.
5. Багмет М.О. До питання про формування політичної нації
У статті дається визначення понять “етнос” та “нація” і, зокрема, “політична нація”. Особлива увага зосереджена на розкритті головних тенденцій та проблемах формування політичної нації в Україні на сучасному етапі.

The definition of “ethnos”, “nation” and in particular “political nation” are given in this article. Special attention is payed to the exposure of the main tendensies and problems of the forming the political nation in Ukraine at the present stage.
6. Левченко Ф.О. Політична опозиція в умовах перехідного періоду
Автор у статті аналізує прояв, твердження, розвиток і діяльність політичної опозиції в Україні в умовах перехідного періоду. Відзначається недостатність уваги до цієї проблеми в українській політичній науці, багата практика опозиційної діяльності.

The writer of the article analyzes(analyses) a development, statement(confirmation), development and activity of political opposition in Ukraine in conditions of a transition period. The failure of attention to this problem in the Ukrainian political science, rich practice of opposition activity is marked.
7. Григор’єв Є.М. Етапи дослідження та характерні риси поняття підприємництва
Автор досліджує проблеми підприємницької діяльності в Україні. Наведено основні риси та особливості підприємництва, відзначено необхідність покращення умов підприємницької діяльності. Представлено конкретні заходи для удосконалення і спрощення порядку отримання дозволу, щоб займатися певними видами підприємницької діяльності.
The author analises the problems of business activity in Ukraine. The main features of business activity are depicted. The necessity of improving of business actitivity are defined. In this article the exact measures on improving and simplifying of the procedure of obtaining the license for different types of business activity.
8. Бронніков В.Д. Конверсія влади у світі теорії “еліти”
Стаття присвячена проблемам елітизму, а саме – діяльності сучасних політичних еліт. Розглядаються загальні засади конверсії еліт, а також роль політичних еліт у посткомуністичному розвитку країн Східної Європи, в тому числі й незалежної України.

The article deals with the problems of elitism (the activity of political elitеs at present-day countries). The auther investigates the role of them in the post-communist development of countries of East Europe, including independent Ukraine.
9. Іванов М.С. Удосконалення системи політичної освіти молоді України: проблеми та рішення
В даній статті робиться спроба якоюсь мірою з'ясувати окремі аспекти становища політичної освіти в Україні та можливості її впливу на формування ідеологічних орієнтацій молоді в сучасних умовах. Автор показує роль політичної освіти в системі соціалізації індивіда та формування політичної культури сучасної людини. Стаття містить посилання на матеріали соціологічних досліджень, які відбивають стан ідеологічних орієнтацій молоді. Аналізуючи наведені матеріали, автор висловлює деякі рекомендації щодо удосконалення форм та змісту політичної освіти молоді в Україні.

In the given article the attempt in any measure is done(made to straighten out separate aspects of a rule of political formation in Ukraine and capability of his influencing on formation of ideological orientations of youth in modern conditions. The writer demonstrates a role of political formation in a system socialition of the individual and formation of political culture of the modern person. The article contains the links to stuffs of sociological researches, which one mirror a condition of ideological orientations young. Analyzing reduced stuffs, the writer states some guidelines concerning advancing the forms and contents of political formation of youth in Ukraine.
10. Кудінова Н.В. Особливості функціонування політичної еліти в Україні
Дана стаття присвячена актуальним питанням становлення та розвитку політичної еліти в Україні. Автор приділяє увагу характерним рисам сучасної політичної еліти та особливостям її функціонування. В статті висловлюються зауваження з приводу можливих шляхів зростання результативності діяльності представників еліти та висловлюються оцінки морально-етичних засад її удосконалення.

The given article is dedicated by a urgent question a becoming and development of political superstrain in Ukraine. The writer gives attention to idiosyncrasies of modern political uperstrain and features of its(her) operation. In the article state the remark concerning possible(probable) pathes(routes) of ascending of productivity of the Ukrainian superstrain and the estimations of the morally – ethical bases(fundamentals) of its(her) advancing are showed.
11. Курілло В.Є. Щодо визначення типу сучасного українського суспільства в працях вітчизняних суспільствознавців
У статті аналізуються різні, в тому числі маловідомі та альтернативні, підходи вітчизняних науковців до визначення типу та з’ясування сутності сучасного українського суспільства.
The different approaches to the defenition and essence of the modern Ukrainian society little-known and alternative including are considered in the paper on the bases of analysis of the given notions in scientific literature of our country.
12. Холод В.Г. Етнонаціональна політика України як передумова її цілісності
Етнонаціональна політика України є важливим елементом процесу державотворення в Україні. В статті аналізується досвід країн Європи у вирішенні міжнаціональних питань, розглядаються проблеми міжетнічних стосунків у нашій державі, вивчаються недоліки законодавства. Автор пропонує власні пропозиції щодо основних напрямків державної етнонаціональної політики.

Ethnonational Ukrainian policy is the important element of the statebuilding process in Ukraine.The European countries experience in solving the ethnic issues is analised and the Legislative Power errors are examined. The author gives his own propositions as to the mainstream of the state ethnonational policy.
13. Ляпіна Л.А. Відображення проблеми культури міжетнічного спілкування у програмних документах сучасних політичних партій України
У статті проаналізовано основні положення нормативних документів впливових політичних партій України, в яких відображені проблеми культури міжетнічного спілкування на сучасному етапі. Особлива увага зосереджена на розгляді програмних та статутних положень про формування таких принципів, як толерантність, взаєморозуміння та гармонійне співіснування всіх етнічних складових українського суспільства.

The main points of official Ukrainian influensial political documents are analyzed in the article if also reflects problems of interethnical conversations culture at the present stage. Special attention is oncentrated on the considering of the programme and statutiory regulations of the forming such principles as tolerance, mutual understanding and harmonious co-existence of all ethnical components of Ukrainian society.
14. Москаленко В.В. Моделі та ідеології соціального захисту: погляди західних політологів
У статті розглянуто спроби класифікації систем соціального захисту в західній літературі. Проаналізовані точки зору західних політологів щодо моделей соціального захисту та його відмінностей в ідеологіях консерватизму, лібералізму та соціал-демократії.

The article deals with the endeavours of social security classification. Attention is given to the different points of view at social security models and distinctions of social security in the different ideologies such as conservatism, liberalism and social-democracy.
15. Міцкевич Н.В. Політико-економічні аспекти соціального захисту населення (на прикладі Миколаївської області)
У статті висвітлені проблеми соціального захисту населення України, окреслені основні напрямки соціальної політики на сучасному етапі.

The article deals with the political and economical problems of the social protection of Ukrainian population. The main trends of the social policy are described there.
16. Бориславська М.В. Політико-правові аспекти захисту життя людини на сучасному етапі розвитку суспільства
Стаття окреслює коло питань правового та морально-етичного характеру, що виникають при визначенні та забезпеченні права на життя в умовах сучасного розвитку науки, і в першу чергу – генетики та медицини.

The article covers some questions of legal and moral-ethical character which arise at definition and maintenance of the right for a life in conditions of modern development of a science, and first of all – genetics and medicine.
17. Бекова В.В., П'ятницький М.М. Сучасний стан соціального захисту в Україні та стратегічні цілі державної політики у соціальній сфері
У статті розкрито сучасний стан соціального захисту в Україні та його зв’язок з ринковими перетвореннями. Висвітлено проблеми, які зараз прогресують в нашій країні стосовно соціальної сфери. Розкрито стратегічні цілі державної політики у соціальній сфері.

The article deals with the modern Stage of social defence in Ukraine, and its connection with market changes. Special attention is paid to the problems, which take place in the social sphere in our country. Strategic goals of the state policy in this sphere are shed light on.
18. Пiвторак О.В. Ціннісні і раціонально-утилітарні обґрунтування на користь існування демократії
Дана стаття присвячена актуальнiй проблемi становлення демократii в Украiнi. Автор звертае увагу на переваги i недосконалості демократичноi системи правлiння. I в публiкацii автор приходить до висновку про те, що саме демократiя е найкращим засобом органiзацii супiльного життя, здатним захистити права i свободи своiх громадян i створити найкращi умови для реалiзацii iх iнтересiв.

The article deals with problem of establishment the democracy in Ukraino. The problemsof preferences and dtfects of democratic system are under the authors consideretion. And the aim of the article is to turn reader’s attentian to democrasi like the best way of organization of social system.
19. Лісовський В.М. Паланкове управління періоду Нової Січі в контексті історичних досліджень
У статті розкрита система козацького самоуправління періоду Нової Січі. Звернена особлива увага на роль кошової та паланкової старшини в управлінському процесі. Розглянуті питання територіально-адміністративного поділу земель Запоріжжя.

The system of Cossacks self-governing of the period of Nova Sich is revealed in the article. The main attention is paid to the role of Cossack’s chief and polankovy master sergeant in the process of governing.The questions of territory-administrative allotment of lands in Zaporizhya are under analysis.
20. Семенченко Ф.Г. Політичний процес і проблеми формування гуманістичної традиції у сучасному суспільстві
У статті розглянуто особливості політичного процесу в сучасній Україні в умовах переходу від
індустріального до постіндустріального суспільства.

The peculiarities of the political process in modern Ukraine in conditions of transition from industrial to postindustrial society are considered in the article.
21. Питляр І.М. Роль міфотворчості в політичному процесі
Дана стаття присвячена визначенню ролі міфотворчості в політичному процесі. В ній розглянуто такі проблеми, як історичні корені міфотворчості, психологічні передумови існування міфів, сутність політичних міфів, негативний вплив міфів на формування раціональних форм політичної свідомості.

In this article the author tries to define the role of myths in political process. In the article such problems as historical background of myths, psychological reasons for creation of myths, the goal of political myths, negative influence of myths on rational forms of political conscience.
22. Дмитрієнко Ю.М., Гарькавенко А.О., Овчаренко Я.О., Кошляк О.В. Синергетика права – прогресивна методологія розв'язання засобами державного управління соціально-правових проблем держав перехідного періоду
Авторами статті звернено увагу на важливу проблему пошуків шляхів подальшого удосконалення системи і методів державного управління. Висловлено думку про те, що застосування прогресивних надбань синергетики у сфері фінансового й економічного життя держав перехідного періоду спроможе швидко розв’язати низку гострих проблем.

The writers of the article pay attention to the relevant problem of looking ups of routes of further advancing of a system and methods of administration of government. In the articles the thought states that the application of progressive achievements of a synergetics in an orb financial and economic life of the states of a transition period, is capable fast to decide a series of acute problems.
23. Сорока С.В. Неформальні молодіжні організації в Україні у 60-80-х роках ХХ століття
У статті висвітлена діяльність основних неформальних молодіжних організацій України у 60-80-х роках ХХ століття. Подано їх класифікацію, причини і історія виникнення. Значна увага у статті приділена питанню відносин між “неформалами”, з одного боку, і комсомольськими, партійними органами та суспільством, з іншого.

This article deals with unformal youth organizations of Ukraine in 1960-1989. There are the classification, characteristic, the cause and history of beginning these groups in this text.
24. Фесенко А.М. Чи була партноменклатура правлячим класом СРСР?
У статті розглянуто дискусійні проблеми, пов’язані з характером та тенденціями розвитку правлячої еліти СРСР. Автор вважає за необхідне узяти під сумнів обґрунтованість низки постулатів “номенклатурного підходу”. У статті популяризується підхід, запропонований свого часу Л.Д. Троцьким, який, на думку автора, набагато глибше проник у сутність природи радянського правлячого шару, розробивши на цій основі прогноз його подальшого розвитку, розгляд якого допоможе пролити світло на певні явища та процеси посткомуністичної доби.
This article deals with the discussion problems of the USSR ruling elite nature and development tendencies. The author has some doubts about the popular “nomenclature approach”. In this article the author longs for popularization of the Leon Trotsky’s approach, because this political leader and investigator had the deeper idea about the USSR ruling elite nature and the interest prognosis about its development tendencies studying of this approach, as the author considers, is important to understand some post-communist phenomenones and processes.
25. Яцунська О.О. До проблеми реформування місцевого самоврядування
Автором статті приділено головну увагу питанню дослідження складових елементів реформування місцевого самоврядування в сучасній Україні. У статті наведений і проаналізований значний соціологічний та статистичний матеріал, який пов'язаний з підсумками виборчих кампаній у місцеві органи самоврядування в різних регіонах України. Аналіз результатів соціологічних досліджень дає підстави автору для формулювання деяких пропозицій, які могли б підвищити ефективність роботи органів місцевого самоврядування.

The writer of the article gives main attention to a problem research of components reforming of a local government in modern Ukraine. In the articles the reduced and parsed considerable sociological and statistical stuff, which one is connected to the totals of election campaigns in local self-government institutions in miscellaneous locales of Ukraine. The analysis of outcomes of sociological researches gives the basis to the writer for formulation of some proposals, which one could be increased.