Політологія
1. Шевчук О. В. Зовнішньополітичні пріоритети адміністрації Б. Обами
У статті аналізуються зовнішньополітичні пріоритети адміністрації Б. Обами в
Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Здійснено спробу визначити виклики та загрози
динаміці утвердження та розширення сфери національних інтересів США у АТР у нових
політичних та економічних реаліях.

The article analyses the Obama administration’s foreign-policy priorities in Asia Pacific.
Possible challenges and threats to the dynamics of statement and expansion of the US national
interests in APR in new political and economic realities are specified.
Ключові слова: США, КНР, зовнішньополітичні пріоритети, механізм міждержавної взаємодії, зовнішньополітична стратегія.
2. Богданова Т. Є., Дольна Н. А. Роль форуму ІБСА в розвитку співробітництва Південь-Південь
Розглядаються передумови утворення трьохстороннього форуму ІБСА, основні сфери співробітництва в його межах та перспективи розширення. Автор дійшов висновку про результативність діяльності ІБСА в розвитку співробітництва Південь-Південь.

The preconditions of IBSA trilateral forum formation, the main areas of cooperation within it, and the expansion prospects are considered. The author comes to the conclusion about the IBSA effectivenessin South-South cooperation.
Ключові слова: форум ІБСА (Індія, Бразилія, Південно-Африканська Республіка), ООН, саміт, співробітництво Південь-Південь.
3. Малиновський В. Я. Стан і перспективи адміністративної реформи в Україні
У статті висвітлено проведення адміністративної реформи в Україні, починаючи з 1997 року до сьогодні. Здійснено аналіз результатів адміністративного реформування на кожному з трьох етапів. На основі цього виокремлено позитивні аспекти реформування та акцентовано увагу на зроблених прорахунках.

The article deals with the administrative reform in Ukraine since 1997 to date. The analysis of the results of administrative reform in each of the three stages. On this basis, singled out the positive aspects of reform and emphasis on miscalculations made.
Ключові слова: адміністративна реформа, орган виконавчої влади, Президент України, Кабінет Міністрів України, міністерство.
4. Седляр Ю. О. Міжнародні санкції Африканського Союзу як чинник забезпечення безпеки на континенті
Проведено структурно-функціональний аналіз політики санкцій Африканського Союзу як фактору забезпечення безпеки на континенті. Доведено, що політика санкцій організації спирається на низку документів, серед яких важливе місце посідають «Конституційний Акт Африканського Союзу», «Ломейська декларація», «Африканська хартія з питань демократії, виборів й управління». На підставі проведення case-studies реалізації політики санкцій Африканського Союзу з’ясовано причини її низького потенціалу для підтримки стабільності у регіоні, серед яких варто вказати конфліктність міждержавних відносин у регіоні, неефективність системи державного
управління цільових країн.

It’s given the legal framework of the African Union (AU) sanctions policy, conveyed
structural-functional analysis for international sanctions policy of organization as a factor of
regional security maintenance. It’s proved, that Constitutive Act of the African Union, Lomé
Declaration on the framework for an OAU response to unconstitutional changes of government,
Decision on the African Charter on Democracy, Elections and Governance have a key role for the AU sanctions policy realization. The case-studies of the AU sanctions imposition proves that among factors, that impact negatively on the AU sanctions policy, are non-compliance of sanctions by international community, abnormal political circumstances, with part of the territory under the control of the rebel forces, complicated interstates relations in Africa.
Ключові слова: міжнародні санкції, політика санкцій, Африканський Союз, демократія, регіональна безпека.
5. Звездова О. О. Україна у вирішенні Придністровського конфлікту на сучасному етапі
У статті розглядається позиція України щодо врегулювання Придністровського конфлікту. Проаналізовано основні напрями діяльності держави під час головування в Організації безпеки та співробітництва в Європі у цьому контексті. Охарактеризовано основні перешкоди на шляху досягнення стабільності в регіоні. Автор надає деякі рекомендації з цього приводу.

This paper deals with Ukrainian position on the settlement of the Transnistrian conflict. The basic directions of activity of the state under the chairmanship of the Organization for Security and Cooperation in Europe in this context are analyzed. The main obstacles to achieving stability in the region are characterized. The author provides some recommendations in this regard.
Ключові слова: Придністровський конфлікт, Організація безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Україна, Молдова, Придністровська Молдавська Республіка (ПМР), формат «52».
6. Наконечний В. І. Система українсько-польських міждержавних взаємовідносин у пострадянський період (1991-2004 рр.): особливості становлення та структура
В роботі проаналізовано особливості процесу становлення системи міждержавних взаємовідносин «Україна-Польща» під впливом як внутрішньо- так і зовнішньополітичних чинників у період трансформації геополітичної карти світу, а також наведено характеристику структурно-функціональної організації даної системи з розкриттям особливостей зворотних зв’язків у ній.

The features of the formation of the system of inter-state relations «Ukraine-Poland» under the influence of both internal-and external factors in the transformation of the geopolitical map of the world are analyzed in this paper. The characteristics of the structural and functional organization of the system and the disclosure of the features of feedback in it are given.
Ключові слова: Україна, Республіка Польща, Європейський союз (ЄС), система міждержавних відносин.
7. Гнатюк Т. О. Проблеми інтеграції репатріантів в українське суспільство
Статтю присвячено аналізу державної політики України щодо інтеграції репатріантів в українське суспільство на прикладі народів, раніше депортованих за етнічною ознакою. У статті висвітлено основні спільні принципи інтеграції іммігрантів, яких дотримуються країни-члени Європейського Союзу. На їх основі і враховуючи специфіку інтеграції іммігрантів в Україні процес інтеграції репатріантів розкривається автором за наступними критеріями: наявність юридичного статусу (громадянства), вирішення житлового питання, доступ до працевлаштування, соціального захисту, охорони здоров’я, освіти.

The articleis devoted to analysisof state policyfor the integration ofrepatriatesin theUkrainiansociety on the exampleof thenations that had been previously deported according to the ethnic principle. The paper presents the common principles ofthe integration of immigrants that the Member States of the EuropeanUnion follow. On this basisand taking into accountthe specifics ofthe integration of immigrantsin Ukraine, the author describes the process
of integration of repatriates on the base ofthe following criteria:legal status (citizenship), access to accommodation, employment,socialprotection, health, and education.
Ключові слова: державна політика, інтеграція, раніше депортовані народи, репатріанти, Європейський Союз, Україна.