ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ
1. Березинський В. П. Стереотипна сутність соціально-політичного аттрактора
Розкривається сутність соціально-політичного аттрактора як стереотипу поведінки
та мислення, визначаються властивості стереотипу, які реалізуються в соціально-політичному аттракторі.

The essence of the social and political attractor as the stereotype of behavior and thinking,
defined stereotype properties that are implemented in the social and political attractor.

Ключові слова: соціально-політичний аттрактор, соціально-політичний стереотип, структура стереотипу, ціннісний образ.
2. Вовк Д. О. Концептуальні тлумачення поняття«мультикультуралізм» у працях сучасних українських вчених
У статті представлений аналіз теоретико-концептуальних позицій українських
авторів з питання тлумачення змісту поняття«мультикультуралізм». Представлені
підходи, класифікації рівнів функціонування поняття, позиції українських авторів стосовно
ефективності принципу«мультикультуралізму» в реалізації культурної політики
української держави.

The article presents an analysis of theoretico-conceptual positions of Ukrainian authors on
the interpretation of the content of the term «multiculturalism». There are considered the main
approaches, classifications of the levels of the concept functioning, the positions of Ukrainian
authors in relation to the efficiency of the principle of «multiculturalism» in realization of the
cultural policy of the Ukrainian state.


Ключові слова: мультикультуралізм, політика мультикультуралізму, політичний процес, політична культура.
3. Гетьманчук П. М. Методологічні засади аналізу політичного управління в умовах посткомуністичного транзиту
Розглядаються методологічні підходи до розуміння суті, структури та функцій
політичного управління. Особлива увага акцентується на специфіці формування та
функціонування політичного управління в умовах посткомуністичного транзиту.


In the article are соncidered methodological approaches to understanding the nature,
structure and functions of politicalcontrol. Particular emphasis isplaced on the specifics of the
formation and functioning of political.

Ключові слова: суспільне управління, політичне управління, посткомуністичний транзит, демократія.
4. Демчук Д. В. Методи оптимізації політичного ризику
У статті аналізуються основні аспекти та умови оцінки політичного ризику з
метою оптимізації цього політичного явища.

In the article basic aspects and terms of estimation of political risk are analyses with the
purpose of optimization of this political phenomenon.

Ключові слова: політичний ризик, стабільність, соціально-політичний розвиток, економічні зміни, ефективність.
5. Козирев О. С. «Програма діяльності і організації української соціально-революційної партії на федеративних началах» (1883 р.)
Аналізуються зміст та характерні риси проекту«Програми діяльності і організації
української соціально-революційної партії на федеративних началах», складеного одеським
громадівцем В. Г. Мальованим. Визначаються етапи підготовчої роботи над брошурою
«Вольный Союз» – «Вільна Спілка». Опыт украинской политико-социальной программы»,
що вийшла друком у Женеві за редакцією М. П. Драгоманова(1884 р.). Висвітлюються
особливості співпраці В. Г. Мальованого і М. П. Драгоманова при складанні проекту
програми українського політичного товариства«Вільна Спілка». Встановлюється
зв’язок між проектом«Програми діяльності і організації української соціально-революційної
партії на федеративних началах» і проектом програми українського політичного
товариства«Вольный Союз» – «Вільна Спілка».

The content and the features of the project «Activity and organization program of Ukrainian
social-revolutionary party on the federative principles», complied by Odessa public figure
V. Maliovaniy, are analyzed. The groundwork stages pamphlet «Free Alliance». The experience
of Ukrainian political and social program», that was published in Geneva and edited by
M. Dragomanov (1884) are defined. The collaboration features of V. Maliovaniy and M. Dragomanov
while compiling the program project of the Ukrainian political association «Free Alliance» are
reported. The connection between the project «Activity and organization program of Ukrainian
social-revolutionary party on the federative principles» and the program project of the Ukrainian
political association «Free Alliance» are determined.

Ключові слова: М. П. Драгоманов, В. Г. Мальований, Одеська громада, російське народництво, українське народолюбство.
6. Курілло В. Є., Куришко С. С. Латентність у природі та сутності політичної влади
У наведеній статті розглядається природа та сутність політичної влади,
аналізуються різні наукові підходи до пояснення цього феномену. На основі проведеного
аналізу обґрунтовується доцільність виокремлення латентних аспектів у природі
політичної влади.

In this article the nature and essence of political power are considered. The authors analyze
different scientific approaches to explaining this phenomenon. The expediency of the
distinguishing the latent aspects in the nature of political power is justified.

Ключові слова: влада політична, латентність, латентна політична влада.
7. Мінц М. О., Олійник А. І. Життєвий шлях М. І. Костомарова
У статті викладений матеріал про життєвий шлях та непросту долю сина
російського дворянина, поміщика і кріпачки, талановиту людину та видатного вченого,
професора, романтика, політичного діяча, одного із засновників Кирило-Мефодіївського
братства Миколу Івановича Костомарова, який відіграв значну роль у вивченні українського
суспільства, культурного надбання українського народу, його історичного минулого.

The article deals with the life-story and difficult fate of a son of a Russian aristocrat, estateowner and a peasant woman, a talented man and an outstanding scientist, a professor, a
romantic personality, a politician, one of the founders of the Kyrylo-Mephodievsk yfraternity,
Nikolay Ivanovich Kostomarov, who played an important role in studying Ukrainian society,
cultural heritage of the Ukrainian people and its cultural past.

Ключові слова: життєвий шлях, М. І. Костомаров, біографія, професор, політичний діяч, Кирило-Мефодіївське братство, суспільство.
8. Орловський В. К. Політична опозиція: основні класифікаційні виміри
У статті аналізуються різноманітні підходи до класифікації опозиції та визначаються
основні види політичної опозиції.

The article examines different approaches to the classification of the opposition and identifies the
main types of political opposition.

Ключові слова: політична опозиція, влада, політична діяльність. політичні партії
9. Левченко Л. О., Ткаченко А. В. Електронний уряд: сутність, особливості та перспективи розвитку
Аналізується електронний уряд як один із альтернативних способів організації
політичного життя суспільства. Дається визначення та пояснюється сутність поняття
електронного уряду, розкриваються його особливості. Також досліджуються можливі
подальші перспективи розвитку та впровадження даного уряду.

Analyzes the e-government as one of the alternative ways of organizing political life. Defines
and explains the essence of the concept of e-government, disclosed his features. Also explore
prospects for further development and implementation of the Government.

Ключові слова: електронний уряд, традиційний уряд, інформаційні технології,
10. Ханстантинов В. О. Чи є суспільний запит на толерантність?
У статті розглядається проблема феномену толерантності в контексті консолідації
демократії і модернізації політичної системи в Україні. Розкрито об’єктивні і суб’єктивні
чинники затребуваності толерантності в умовах трансформаційних змін у вітчизняному
суспільстві

The article deals with the problem of the phenomenon of tolerance in the consolidation of
democracy and the modernization of the political system in Ukraine. Solved objective and
subjective factors demand tolerance in transformational changes in domestic society.

Ключові слова: демократія, консолідація, модернізація, влада, толерантність.
11. Шатун В. Т. Концепт громадської думки, особливості її формування, ідентифікації та інтерпретації
Стаття присвячена дослідженню природи, об’єкта, ролі і значення феномену
громадської думки. Аналізуються основні характерні ознаки громадської думки, особливості
її формування і проблеми її ідентифікації та інтерпретації, а також взаємозв’язок засобів
масової інформації і громадської думки.

This article is devoted to the study of the nature, object, role and the meaning of the
phenomena of public opinion. The main characteristics and features of the public opinion, as
well as the problems of its formation, identification and interpretation are being revealed in this
article. It also concerns the connection between mass media and the public opinion.

Ключові слова: громадська думка, засоби масової інформації, ідентифікація, інтерпретація, масова свідомість, політичний процес, соціально-політичний інститут.
ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ
12. Березинський Л. В. Ризик політичної корупції як чинник функціонування державної влади в умовах проблемної державності
У статті розглядаються сутність, критерії визначення та форми політичної корупції,
її вплив на функціонування державної влади у проблемних державах.

The article is devoted to the essence, criteries ofthe definitions and form political corruption,
its effect on the functioning of the state authorities in the problematic state.

Ключові слова: політична корупція, державна влада, проблемна держава, «захоплення держави», «прихована корупція».
13. Бондар А. Г. Психосемантичний аналіз як основа аудиту бренду держави: стан і перспективи
Стаття присвячена проблемі формування брендів територій у світі. Першим і
ключовим етапом у формуванні стратегії брендингу країни є проведення аудиту бренду
території, що дозволяє виявити, як її сприймають на міжнародній арені та побудувати
на базі аудиту сильний конкурентоспроможний бренд країни. У статті розглянуто
приклади успішних стратегій брендингу країн. Їх ефективність свідчить про необхідність
проведення комплексного аудиту бренду«Україна», результати якого стануть основою
для формування стратегії національної безпеки України.

The article is devoted to the problem of formation of brands of places in the world. The first
and pivotal stage in the formation of the strategy of a country branding is comprehensive
auditing of the place brand, which permits to find out how this country is perceived on the world
arena and to build up a strong competitive brand of the country on the basis of auditing.
Examples of successful country branding strategies based on psychosemantic analysis as a
basis of auditing place brands have been considered. The efficiency of strategies used in the
adduced examples proves. The necessity of a comprehensive auditing of the brand «Ukraine»
in order to form the strategy of Ukraine’s national security.

Ключові слова: аудит бренду території, психосемантичний аналіз, стратегія брендингу території, бренд«Україна».
14. Козирева М. Е. Мовна політика в національних адміністративно-територіальних одиницях України1920-30-х рр. як політологічний чинник
У статті визначені особливості мовної політики більшовицької влади в національних
районах та сільрадах України як адміністративно-територіальних одиницях20-30 рр.
ХХ ст. на тлі загальних трансформацій у радянській державі від непу до посилення
командно-адміністративної системи. Показано тісний взаємозв’язок між спрямуванням
заходів у мовній сфері та національним районуванням, здійснюваним більшовицьким
керівництвом у зазначений період як складовими політики коренізації. Аналізуються
спільні та відмінні риси проведення мовної політики серед різних національних груп
України.

In the article the features of the language policy of the Bolshevik government in ethnic
minority areas and village council Ukraine as administrative units 20-30 years of the twentieth
century. against total transformation in the Soviet Union from the NEP to strengthen the
administrative-command system. Shown a close relationship between the orientation activities
in the field of language and national zoning undertaken by the Bolshevik leadership in that
period, as components of the indigenization policy. Analyzes the differences and similarities of
language policy among different ethnic groups in Ukraine.

Ключові слова: мовна політика, національно-культурні потреби, коренізація, націо-нальне районування, уніфікація, нівелювання.
15. Кремень Т. В. Емоційна складова політичної мобілізації через соціальні медіа
У статті розглянуто емоційну складову політичної мобілізації через соціальні
мережі на прикладі політичних флешмобів в Україні, Білорусі та Росії

The article is dedicated to the emotional component of political mobilization process realized
through social media resources on the example of political flashmobs in Ukraine, Belarus,
Russia.

Ключові слова: політична мобілізація, соціальні медіа, соціальні мережі, політична участь, Інтернет, слактивізм, он-лайн, digital natives, інформаційне суспільство, grassroots democracy, affective intelligence, емоційна демократія.
16. Ніколаєнко Н. О. Аналіз основних видів адміністративного ресурсу в Російській Федерації
Узагальнюються основні види адміністративного ресурсу, які застосовуються на
виборах у Російській Федерації, а саме: інституційний, інформаційний, бюджетний та
силовий. Висвітлюються особливості прояву адмінресурсу під час виборчих кампаній.

Summarizes the main types of administrative resources, which are used in elections in the
Russian Federation, namely institutional, information, budget and power. Highlights the particular
manifestations of administrative resources during election campaigns.

Ключові слова: адміністративний ресурс, зловживання службовим становищем, виборча технологія.
17. Царенко О. О. Роль політичної соціалізації під час формування політичної культури студентства
У статті проаналізовані основні складові процесу політичної соціалізації під час
формування політичної культури студентства.

The article analyzes the principal components of the process of political socialization during
the formation of the political culture of students.

Ключові слова: політична соціалізація, політична культура, студентство, політичні погляди, політична участь.
18. Шевель А. О. Ментальність українців крізь призму природи
У статті проаналізовані особливості ментальності українського народу в його
ставленні до природи. Охарактеризовано аспекти ставлення українців до землі та
домашніх тварин. Авторкою виділені такі провідні особливості української світоглядно-філософської ментальності, як«кордоцентризм», індивідуалізм сприйняття та антеїзм.

The article analyzes the features of mentality of the Ukrainian people in theirs attitude to
nature. It characterises the aspects of the Ukrainian attitude toward the ground and pets. Author
identified the following key features of Ukrainian mentality and philosophical outlook as
«cordocentrism», individual perception and antheism.

Ключові слова: архетип, антеїзм, індивідуалізм сприйняття, кордоцентризм, ментальність, менталітет, світогляд.
19. Ярошенко В. М. Мовно-політичний компонент становлення інституту демократичної громадянськості в Україні
Обгрунтовується вплив мовленнєвої компетенції на формування громадянської
компетенції у процесі становлення інституту демократичної громадянськості в Україні

The article substantiates the impact of verbal competence to civil competence of the institute
forming for demoсratiсcivil consciousness in Ukraine.

Ключові слова: демократична громадянськість, мовленнєва компетенція, громадянська компетенція, державна мова, мовна політика, мовленнєвий каркас, політичний дискурс, політична мова, мова ненависті, мова ворожнечі.
20. Славко Т. О. Політичне прогнозування на рівні територіальної громади: можливості та перспективи
Стаття присвячена аналізу теоретико-методологічної сутності політичного
прогнозування на рівні місцевої громади. Особлива увага приділена визначенню основних
видів та особливостей політичного прогнозування в сучасних умовах політичного процесу.

The article deals with the analysis of theoretical and methodological essence of political
prognostication of the local community. Much attention is given to the main aspects and the
peculiarities of political prognostication in the modern political process.

Ключові слова: політичне прогнозування, територіальна громада, муніципальний та регіональний розвиток, місцеве самоврядування.
21. Рябой Ю. О. Тоталітаризм як фактор впливу на сучасну політичну культуру українського суспільства
Тоталітарне суспільство та тоталітаризм чине суттєвий вплив на формування
суспільної політичної культури. Саме тоталітаризм намагається повністю змінити
культурні,економічні та політичні пріоритети людей. Через це формується новий образ
мислення та тип взаємовідносин у суспільстві. Суспільства, які жили в умовах
тоталітарного режиму, мають суттєві відмінності від інших суспільств. Тому
дослідження саме впливу тоталітаризму на політичну культуру суспільства є особливо
актуальною.

Totalitarian society and totalitarianism make a significant influence on the formation of a
political culture of the society. Just totalitarianism is trying to change cultural, economic and
political priorities of people completely. Therefore, new ways of thinking and relationship are
being formed in the society. The societies who lived under the conditions of totalitarian regime
have significant differences from other societies. That is why the researches in the field of the
influence of totalitarianism on the political culture of the society are particularly relevant
nowadays.

Ключові слова: політична культура, тоталітаризм, централізація, бюрократія, ідеологія, політична активність, громадянське суспільство, електоральна культура, конформізм.
ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ
22. Артьомова Є. С. Геополітичний дискурс як специфічний різновид політичної дискурсивної комунікації
У статті розкривається специфіка поняття«геополітичного дискурсу» через
встановлення його співвідношення з поняттям та методами«політичного дискурсу».

In the article is considered specifics of concept of «a geopolitical discourse» through
establishment of its ratio with concept and methods of «a political discourse».

Ключові слова: У статті розкривається специфіка поняття«геополітичного дискурсу» через встановлення його співвідношення з поняттям та методами«політичного дискурсу».
23. Гнатюк Т. О. Місцевий прикордонний рух між Україною і країнами-членами ЄС: наслідки впровадження
У статті аналізуються двосторонні угоди України про місцевий прикордонний рух з
Угорщиною, Словаччиною і Польщею, а також їхній вплив на життя українських
прикордонних територій.

In the article the author analyzes the bilateral Agreements of Ukraine on local border traffic
with Hungary, Slovakia and Poland, as well as the agreements’ influence on the lives of people
in the Ukrainian border regions.

Ключові слова: місцевий прикордонний рух, Європейський Союз.
24. Джердж С. Ф. Укріплення безпеки держави та реформування суспільства як наслідок20-річного співробітництва України з НАТО
У статті здійснено оцінку практичних досягнень у співробітництві України з НАТО,
проаналізовано здобутки20-річної співпраці нашої країни з Альянсом, обґрунтовано
сучасний стан відносин України з НАТО, проаналізована участь Президента України
В. Ф. Януковича в саміті НАТО в Чикаго20-21 травня2012 року.

This article assesses the practical achievements in the NATO-Ukraine cooperation, analyzed
the achievements of 20-year collaboration of our country with NATO, reasonably current state of
relations between Ukraine and NATO, analysed participation of the President of Ukraine
V. Yanukovych in the NATO Summit in Chicago, May 20-21, 2012.

Ключові слова: НАТО, Альянс, співробітництво, партнерство, безпекова політика, позаблоковість, саміт.
Наукові праці. Політологія
25. Музиченко Г. В. Вплив світових тенденцій розвитку на зміст державної політики сучасних країн пострадянського простору
У статті розглядається концепція сталого розвитку як основний орієнтир розвитку
світового співтовариства та основа національних концепцій творення та здійснення
державної політики сучасних держав та країн пострадянського простору зокрема.

The concept of sustainable development as a key benchmark of the international community
and national basis concepts of creation and implementation of the state policy of modern states
and countries of the former Soviet Union in particular is considerated іn the article.

Ключові слова: сталий розвиток, орієнтир розвитку, тенденція розвитку, державна політика, країни пострадянського простору.
26. Шевчук О. В. Американсько-китайські відносини у військовій сфері: еволюція динаміки
У статті аналізуються стан та перспективи американсько-китайського співробіт-ництва у військовій сфері. Здійснена спроба визначити виклики та загрози сталій
динаміці співробітництва між Пекіном та Вашингтоном щодо розвитку військової
взаємодії та зв’язків.

The article analyses the Russian-Chinese collaboration in the military sphere. An attempt
was made to identify the challenges and threats to sustainable dynamics of military cooperation
and communication between Beijing and Washington.

Ключові слова: США, КНР, військова сфера, двосторонні відносини, інституціоналізація відносин.
27. Родик Г. Ю. Механізми дипломатії як фактор несилового управління конфліктами
Дана стаття присвячена аналізу механізмів дипломатії як факторів безсилового
управління конфліктами, які виникають між суб’єктами міжнародних та внутрішньо-державних відносин. Розглянуто управління кризовими ситуаціями як одне з найбільш
актуальних завдань сучасної дипломатії. Значну увагу приділено визначенню завдань
превентивної дипломатії як засобу регулювання політичних та етнічних протистоянь
в умовах криз та конфліктів.

This article analyzes the mechanisms of diplomacy as a factor of peaceful managing of conflicts
that arise between the subjects of internationaland interstate relations. Crisis management as
one of the most urgent tasks of modern diplomacy is considered. Special attention is paid to the
tasks of preventive diplomacy as a mean of regulating political and ethnicconfrontations in
crises and conflicts.

Ключові слова: дипломатія, медіа-дипломатія, багатостороння дипломатія, превентивна дипломатія, конфліктна взаємодія, механізми регулювання.
НАУКОВЕ ЖИТТЯ
28. Багмет М. О. Викладання і дослідження європейських студій– головне завдання кафедри програм Жана Моне
29. ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ