Розділ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ
1. Чупрін Р. В. Проектування виборчих систем: методи переведення голосів виборців у мандати
У наступній частині статті, присвяченій проблемі розробки виборчих систем,
розглядається питання переведення голосів у мандати за пропорційної виборчої
системи партійних списків. Автор коротко описує історію проблеми, визначає методи
квот та дільників як основні різновиди способів переведення голосів у мандати, а також
подає формули розрахунків для названих методів. Окрема увага приділяється також
проблемі пропорційності результатів, які дають різні методи, та їх сприяння одержанню
додаткових мандатів великими або малими партіями.

In the next part of the article the author focuses on the issue of transfer of votes into the
mandates in the party-list proportional representation systems. The author briefly describes the
history of the problem and determines the method of quotas and divisors as the main methods
to transfer votes into mandates. The formulas and calculations for these methods are also
described in the article. Special attention is also paid to the issue of proportionality of the
different methods’ results and additional mandates given to parties.
Ключові слова: метод квот, метод дільників, квота Хейра, квота Друпа, квота Імперіалі, метод д’Ондта, метод Сен-Лагюе, метод Імперіалі, датський метод.
2. Левченко Л. О. Деякі аспекти щодо визначення категорії «політичне насилля»

У статті аналізуються основні підходи до визначення та тлумачення феномену
політичного насилля. Визначаються основні різновиди політичного насилля. Відстоюється
позиція про те, що у сучасному світі політичне насилля не обмежується тільки фізичним
примусом, воно охоплює також засоби психологічного, ідеологічного та іншого примусу,
тобто все те, що можна назвати духовним примусом.


This article analyzes the main approaches to the definition and interpretation of the
phenomenon of political violence and the basic types of political violence. Author defends
position that in today’s world of political violence is not limited to physical coercion, it also
covers the means of psychological, ideological and other coercion, that is all that can be called
spiritual duress.
Ключові слова: політичне насилля, різновиди політичного насилля, психологічний примус, духовний примус.
3. Тишкун Ю. Я. Термінологічний аналіз поняття «державний апарат» у «Листах до братів-хліборобів» В. Липинського


У статті розглядається погляди В. Липинського на державний апарат-бюрократію.
Стверджується, що він вважав його необхідною ознакою модерної держави. Державний
апарат у В. Липинського виступав регулятором суспільства і відносин між його
групами. Дослідник визначав обсяг повноважень державного апарату як залежний від
типу політичного режиму і правлячої еліти – демократії чи охлократії.


Deals with the views of Viacheslav Lypynsky on state apparatus as a bureaucracy. He had
analyzed it as a society regulation organ. In his views its regulation rights depend on type of
political regime and political elite – classocracy of ochlocracy.
Ключові слова: В’ячеслав Липинський, політична думка, бюрократія, державний апарат, чиновництво.
Розділ 2 ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ
4. Донай Л. Юлія Володимирівна Тимошенко: її політична активність і вирок колишньому прем’єр-міністру України з точки зору польських дослідників та публіцистів

Проблема ролі і місця жінки в суспільстві і в сфері політики чи бізнесу стає все більш
популярною в наукових дослідженнях. З точки зору ролі жінки на політичній арені, а тим
самим і в суспільстві, гідним уваги в науці є аналіз та оцінка впливу Ю. В. Тимошенко на
сучасну українську політику в роботах польських дослідників та публіцистів. Метою
статті є, з одного боку, є дослідження місця фігури колишньої Прем’єра України в
політичних процесах, а з іншого – показати як спосіб її дій і, так звана, справа Тимошенко
були сприйняті в Польщі та Європі.

The problem of the role and place of women in society and in the sphere of politics or the
economy is addressed in research more and more often. Because of the changing role of
women in the political arena and consequently, in society, an analysis and evaluation of the role
of Y. W. Tymoshenko in contemporary Ukrainian politics from the perspective of Polish
researchers and publicists are worthy of academic note. This article aims on one hand to cover
the profile of the former prime minister of Ukraine and on the other to show how her actions and
the so-called "Tymoshenko case" have been received in Poland and Europe.
Ключові слова: Ю. В. Тимошенко, жінка в політиці, «справа Тимошенко».
5. Простова О. І. Інноваційні методи маркетингових комунікацій та перспективи їх використання в політичній практиці
Стаття присвячена розглядові інноваційних методів маркетингових комунікацій та
перспективам їх застосування у політичній практиці. Актуальність теми обумовлена
перенасиченістю інформаційного простору стандартними формами рекламної продукції,
втомою споживачів, в тому числі, електорату, від неї та необхідністю пошуку нових
технологій впливу на думку громадськості. Увагу зосереджено на особливостях та
перспективах провокаційного, вірусного та партизанського маркетингу, а також
проблемних аспектах їх застосування.


The article is devoted to innovative methods of marketing communications and the
perspectives for their use in political practice. Relevance of the topic is due to the glut of
information space with standard forms of advertising products, tiredness of consumers and the
necessity to find new technologies of influence on public opinion. The author focuses on the
characteristics and perspectives of provocative, viral, guerrilla marketing, and on the problematic
aspects of their use.
Ключові слова: політична комунікація, маркетингові технології, вірусний маркетинг, провокаційний маркетинг, партизанський маркетинг.
6. Василевич Ю. В. Досягнення та перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері політики: електронна демократія


Статтю присвячено аналізу концептуальних засад електронної демократії. Автор
звертає увагу на форми е-демократії, що знайшли своє застосування у політиці.
Виявлено, що в їх основі лежать нові можливості взаємодії та інструменти обміну
інформацією. Використовуючи дані інструменти, держава отримує нові шляхи взаємодії
зі своїми громадянами, перед якими, у свою чергу, відкриваються перспективи впливу
на політичну систему вцілому. Підкреслюється, що між рівнем демократизації країни
та рівнем використання сучасних технологій існує прямий зв’язок.


This article is devoted to the conceptual foundations of electronic democracy. The author
pays attention to e-democracy models used in politics. They contain new opportunities for
interaction and communication tools. Using data tools, the state gets new ways to interact with
its citizens who have opportunities to influence the political system as a whole. It is emphasized
that there is a direct connection between democratization of the country and application of
modern technologies.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), електронна демократія, демократія з відкритим кодом, електронний уряд, напівпряма електронна демократія, цифрова демократія, кібердемократія, віртуальна демократія
7. Ільницька У. В. Політичні права і свободи громадян: нормативно-правове забезпечення та механізми реалізації у демократичних державах

Стаття висвітлює проблему реалізації політичних прав і свобод людини й
громадянина в сучасних демократичних державах. Охарактеризовано види політичних
прав і свобод механізми та форми їх реалізації. Досліджено нормативно-правові та
інституційно-організаційні гарантії забезпечення політичних прав і свобод. Розглянуто
систему політичних прав і свобод в Україні, як основу демократії та засіб громадського
контролю.


Article highlights the problem of political rights and freedoms of man and citizen in modern
democracies. Characterized types of political rights and freedoms, mechanisms and modalities
for their implementation. Investigated legal and institutional and organizational guarantees
political rights and freedoms. We consider a system of political rights and freedoms in Ukraine,
as the foundation of democracy and a means of social control.
Ключові слова: політичні права і свободи людини і громадянина громадянські права демократична правова держава гарантованість реалізації політичних прав і свобод конституційно-правові гарантії реалізації політичних прав і свобод нормативно-правові та інституційно-о
8. Козирева М. Е. Релігійна політика в німецьких національних районах півдня України 20-30 рр. ХХ ст.
У статті визначено відмінності у конфесійному складі населення німецьких
національних районів Півдня України 20-30 рр. ХХ ст., що склалися у передуючий час, та
вплив на специфіку подальшого релігійного розвитку. Визначені особливості релігійної
політики більшовицької влади в цих адміністративно-територіальних одиницях на тлі
загальних трансформацій в радянській державі від непу до посилення командно-
адміністративної системи. Показано спрямування та наслідки репресивних заходів щодо
духовенства в німецьких національних районіах Півдня України, що стали складовою
частиною згортання національного життя.


The article shows the differences in the confessional composition of the German national
districts of the South of Ukraine 20-30 years. The twentieth century., Established in the previous
period, and the impact on specific future religious development. The features of the religious
policy of the Bolshevik power in these administrative-territorial units within the context of
transformations in the Soviet Union from the NEP to strengthen the administrative-command
system. Shows the direction and consequences of repressive measures against the clergy in
the German national minority areas of the South of Ukraine, which became part of the collapse
of national life.
Ключові слова: німецькі національні райони, конфесійний склад, релігійна політика, атеїстична пропаганда, церковний розкол.
9. Колесницька Н. М. Територіальний брендинг: науково – методологічні підходи до визначення та формування
В дослідженні проведено політичний аналіз теоретичних і практично – прикладних
ідходів до визначення територіального брендингу як різновиду політичної технології.
Виділено його категорії та основні характеристики. Вказано на роль територіального
рендингу як важливого інструменту для вдалого проведення глобальної геополітики.
Означено його глибокі цілі – позиціонування території таким чином, щоб вона могла
добути максимум користі у міжнародних системах: економічній, політичній, та
добула максимальне світове визнання та вплив.


In this study was conducted political analysis of theoretical and practical application
approaches to the definition of territorial branding as a form of political technology. It is
highlighted its categories and main characteristics. It is specified on the role of regional
branding as an important tool for the successful conduct of global geopolitics. It is announced its
deep targets - positioning the territory so that it could get maximum benefit in international
systems: economic, political, and could gain worldwide recognition and maximum impact.
Ключові слова: бренд, регіон, країна, місто, територіальний брендинг
10. Ломжець Ю. В. Тенденції розвитку парламентаризму та напрямки удосконалення діяльності парламенту в Україні
Розглянуто основні тенденції та проблемні аспекти в процесах розвитку українського
парламентаризму. Проаналізовано основні можливі напрямки удосконалення діяльності
українського парламенту.

The article considers the main tendency and problematic aspects in development of
Ukrainian parliamentarism. The basic areas of possible improvement of the Ukrainian Parliament
are analyses.
Ключові слова: демократія, влада, форма держави, парламентаризм, виборча сис- тема, парламент, президент, уряд.
11. Міхель Д. О. Дискурс щодо формування середнього класу, як гарантія «європеїзації» України

Висвітлено сутність поняття «середнього класу» населення україни, його функції,
проблеми формування та розвиток. Визначено, що саме середній клас є основою
демократії, політичної стабільності суспільства, соціальною базою євроінтеграційного
курсу країни і як результат наближення до європейського рівня життя.


Lighted up essence of the concept of «middle class» of ukraine’s population, its functions,
problems of formation and development. Determined that it is the middle class is the foundation
of democracy, political stability of society, the social base of european integration policy of the
country and as a result of the approximation to european standards of living.
Ключові слова: середній клас, рівень доходу, соціальний статус, громадянська активність, матеріальні блага, стандарт добробуту.
12. Соловйова А. С. Ризики формування суспільства споживання у сучасній Україні
У даному дослідженні автором запропонований аналіз специфічних особливостей
суспільства споживання особливий акцент робиться на співвідношенні цього поняття
із проблематикою авторитарного підкорення особи владному впливу. Надані рекомендації з
уникнення ризиків формування суспільства споживання у сучасній Україні.


In this research the analysis of the characteristic features of the consumer society is
suggested by the author the main stress is done on the correlation of this concept with the
problems of person’s authoritarian subjection to the authority influence. The recommendations
about the avoiding of the risks of the consumer society in modern Ukraine are done.
Ключові слова: авторитарне підкорення, владний вплив, суспільство споживання, сучасна Україна
13. Цурканова І. О. Сутність та особливості централізації та децентралізації органів влади в Україні
Сучасний етап розвитку України потребує вдосконалення державного управління,
зокрема, адміністративно-територіального устрою, який має сприяти ефективному
розвитку регіонів.


The current stage of development of Ukraine needs to improve governance, in particular, the
administrative-territorial structure, which should facilitate the efficient development of the
regions.
Ключові слова: адміністративно-територіальний устрій, центральні та місцеві органи виконавчої влади, деконцентрація, централізація, децентралізація влади.
Розділ 3 ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
14. Бєлєй С. І. Публічна дипломатія держав середньої сили в сучасних міжнародних відносинах: досвід Канади та Нідерландів

Стаття присвячена дослідженню публічної дипломатії держав середньої сили, на
прикладі Канади та Нідерландів. Розкрита сутність та особливості реалізації публічної
дипломатії цими державами. Для комплексного аналізу ми порівняли два підходи та
виокремили характерні риси політики обох держав. Під час дослідження проаналізовані
основні підходи та погляди західних дослідників до цієї проблеми. Зроблений висновок
щодо необхідності дослідження досвіду держав середньої сили в українському науковому
просторі та розвитку публічної дипломатії в Україні.

The paper is devoted to the study of public diplomacy of middle powers (Canada and
Netherlands). We have developed the point of the matter and features of public diplomacy
realization of these countries. For comprehensive analysis we have compared two approaches
and separated out special features of the state policy. In the paper we have analyzed main
approaches and notions to this problem that were made by western scientists. We have
emphasized the necessity of the study of middle power’s experience in Ukrainian science and
developing public diplomacy in Ukraine.
Ключові слова: публічна дипломатія, держава середньої сили, м’яка сила, багато- сторонність, інформаційне суспільство.
15. Глазов О. В. Міжнародний інформаційний тероризм в контексті загроз національній безпеці України
Дана стаття присвячена проблемі міжнародного інформаційного тероризму та
участі механізмів державного апарату у боротьбі з даним різновидом злочинної
діяльності, котрий несе загрозу національній безпеці держави. Проведено аналіз сучасного
стану та рівня загроз «інформаційного тероризму» національним та міжнародним
інтересам суспільства. Визначено суттєві перешкоди здійсненню ефективної протидії
правоохоронними органами терористичним проявам та актам.


The article is devoted to the problem of prevention of international information terrorism and
participation of mechanisms of the state machinery in the fight against this kind of criminal
activity that threatens national security. Drawn an analysis of current condition and level of
threats of «information terrorism» over national and international public interests. Detected
significant obstruction of effective counteraction by law machinery to terrorism demonstrations
and terrorism acts.
Ключові слова: національна безпека, тероризм міжнародний, тероризм інформаційний, кібертероризм, інформаційна війна.
16. Гнатюк В. М. Міжнародні конкурси краси і сепаратизм (до постановки питання)


Розглянуто практику участі в міжнародних конкурсах краси невизнаних і частково
визнаних державних утворень, а також певних територій окремих суверенних держав, у
т. ч. й Автономної республіки Крим. Зроблено висновок про те, що участь у таких
конкурсах використовується цими утвореннями й територіями як один із засобів
здобуття світового визнання у якості самодостатніх суб’єктів міжнародних відносин
та з метою демонстрації своїх сепаратистських інтенцій.


In the article the practice of participation of representatives of some unrecognized state
formations, states with limited recognition and some territories belonging to sovereign powers
including Autonomous Republic of Crimea in International Beauty Pageants is concerned. The
conclusion is drawn that in such a way they try to obtain worldwide recognition as self-sufficient
actors of international relations and to demonstrate their separatist intention.
Ключові слова: міжнародні конкурси краси, суверенітет, сепаратизм, Україна, Автономна республіка Крим, Велика Британія, Китай, Туреччина.
17. Нелін М. В. Італійсько-російські відносини та роль Італії у врегулюванні «заморожених конфліктів» на пострадянському просторі
Стаття присвячена комплексному розгляду італійсько-російського співробітництва
на пострадянському просторі в контексті стратегічних взаємодій у квадраті США –
Італія – НАТО – Росія.

The article is dedicated to comprehensive exploration of Italian-Russian cooperation in Post
Soviet area within the framework of strategic interactions USA – Italy – NATO-Russia.
Ключові слова: Росія, Італія, США, Грузія, НАТО, стратегічне партнерство, енерге- тичний фактор, торгово-економічне співробітництво.
18. Машура Х. А. Рух антиглобалістів як протидія знищенню державного суверенітету
Стаття присвячена аналізу антиглобалістського руху в умовах інтеграційних
процесів, зокрема його ролі у протидії знищенню державного суверенітету. Аналізуються
механізми впливу антиглобалістського руху на владні структури. На прикладі створення
громадянського суспільства в окремо взятій громаді штату Чапас, Мексика, проана-
лізовано механізм протидії глобалізації та боротьбу за власні інтереси, культурну ідентичність, права та свободи.

The paper analyzes the anti-global movement within global process, in particularly, its’ role in
resistance of state sovereignty’s destruction. The author describes the mechanism of ant-
globalists’ influence on power. On the example of civil society in state Chapas, Mexico, it is
shown mechanism of resistance to globalization and fighting for interests, cultural identity,
rights, and freedoms.
Ключові слова: антиглобалістський рух, державний та національний суверенітет, глобалізація.
19. Седляр Ю. О. Північна Корея у «лещатах» міжнародних санкцій: чи вистачить у Пхеньяна ресурсів, аби витримати ізоляцію?
У ХХІ ст. міжнародні санкції набувають все більшого поширення у контексті
формування порядку денного стратегічних орієнтирів світової політики. У світлі вище
зазначеного дана стаття розглядає політику санкцій ООН як інструмент вирішення
північнокорейської ядерної кризи. Автор намагається відповісти на питання, чи здатна
санкційна політика Організації Об’єднаних Націй примусити Північну Корею відмовитися
від ядерної зброї. Оцінюючи ключові фактори, що визначають ефективність політики
санкцій ООН на північнокорейському напрямі, робиться висновок про її низьку
спроможність у процесі денуклеаризації КНДР. У свою чергу, рестриктивні заходи
Організації Об’єднаних Націй здатні лише відтягнути у часі процеси удосконалення
Пхеньяном своїх ядерних технологій.


Sanctions are becoming increasingly central to shaping strategic outcomes in the XXI
century. In this light, it is getting more important for analysts in international relations around the
world to research one of the most salient issues of the current world politics – the nuclear
program of North Korea in the context of UN sanctions policy. The article is tackling UN
sanctions policy as an instrument to Korean nuclear crisis resolution. The investigation tries to
respond, whether United Nations sanctions strategy is capable to force North Korea to reject its
nuclear weapon. Assessing key factors the efficacy of UN sanctions against North Korea impact
on, author concludes that United Nations sanctions policy will not stop North Korean state from
developing nuclear weapon, but can postpone this process.
Ключові слова: міжнародні санкції, північнокорейська ядерна програма, політика санкцій ООН, ядерне розповсюдження, МАГАТЕ, міжнародна безпека.
20. Сидун С. В. Висвітлення відносин України та Європейського Союзу в польських ЗМІ

У статті аналізуються висвітлення співпраці України та Європейського Союзу в
польських ЗМІ. Польща є західним сусідом України, пов’язують ці країни спільна історія
та традиції. Польща не раз виступала адвокатом України в ЄС. Польські ЗМІ
показують позицію як польських політиків щодо України, так і інших членів ЄС. Події в
Україні коментуються з точки зору польських журналістів та науковців, буває, що не є
об’єктивними. Україна для Польщі є країною, що перебуває в сфері впливів Росії та ніяк
не може знайти в собі сили звільнитися від цього впливу та стати повноправним
членом європейської сім’ї, а не євроазіатської.


This article analyzes the coverage of cooperation between Ukraine and the European Union
in the Polish media. Poland is Ukraine’s western neighbors, bind these countries shared history
and traditions. Poland has repeatedly acted as an advocate for Ukraine. Polish media indicate
position as the Polish policy towards Ukraine and other EU members. Events in Ukraine
commented from the perspective of Polish journalists and scholars, is that not objective.
Ukraine to Poland is a country that is in the sphere of influence of Russia and can not find the
strength to break free from this influence and become a full member of the European family, not
Eurasian.
Ключові слова: польські ЗМІ, угода про асоціацію між Україною та ЄС, Ю.Тимошенко.
21. Рубель К. В. До питання про перспективи військово-політичної трансформації.Шанхайської організації співробітництва
У статті аналізується ймовірність реалізації прогнозів щодо можливої трансформації
Шанхайської організації співробітництва, як міждержавної сукупності стратегічних
партнерів, у воєнно-політичний блок.

The article analyzes the possibility of realization of prognoses on the Shanghai Cooperation
Organization probable transformation as intergovernmental aggregate of strategic partners into
a military and political block.
Ключові слова: Шанхайська організація співробітництва (ШОС), воєнно-політичний блок, стратегічне партнерство, трансформація.
22. Турчин Я. Б. Перспективи й пріоритети політики України у відносинах з Республікою Індія
Розглянуто основні етапи та особливості становлення відносин України з
Республікою Індія в політичній, економічній та гуманітарній сферах. Виокремлено інтереси,
перспективи і пріоритети політики Києва у співпраці з Делі, а також конкретні
завдання двостороннього співробітництва з метою його активізації.

The main stages and peculiarities of formation of Ukrainian relation with Republic of India in
political, economic and liberal aspects are considered. Interests, perspectives and priorities in
policy of Kiev in cooperation with Delhi and also particular tasks of two-way collaboration are
pointed out.
Ключові слова: Україна, Республіка Індія, політична, економічна та гуманітарна співпраця.
23. Шевчук О. В. Проблема взаємовідносин з КНР у передвиборчих програмах і політичній практиці президентів тайванської адміністрації
Стаття присвячена аналізу генезису та еволюції позицій президентів Китайської
Республіки на Тайвані щодо можливих моделей урегулювання «статусу» Тайваню.
Визначено вплив тайванських внутрішньополітчиних чинників на характер і зміст
відносин Пекін – Тайбей.

This article analyzes the genesis and evolution of the positions of the presidents of the
Republic of China on Taiwan on possible models of settlement "status" of Taiwan. The influence
of Taiwanese domestic politics on the nature and content of the relationship Beijing - Taipei.
Ключові слова: «тайванська проблема», двосторонні відносини, внутрішньополітичний процес, Пекін, Тайбей.
24. Ямчук А. М. Експеримент із миротворчістю: невтішний досвід ООН у Сомалі
В статті аналізується миротворча діяльність ООН у Сомалі із акцентом на другій
операції із підтримання миру – UNOSOM II. Автор характеризує передумови, перебіг та
наслідки операції, виокремлюючи ряд причин, які могли призвести до невдачі
миротворців ООН у Сомалі.

The article deals with the issue of UN peacekeeping in Somalia, stressing upon the United
Nations Operation in Somalia II – UNOSOM II. The author characterizes backgrounds, course
and ramifications of the operation, providing some reasons that might led to failure of UN
peacekeepers in Somalia.
Ключові слова: операція із підтримання миру, операція із примусу до миру, мандат, мирні домовленості.
25. Тімкін І. Ф., Новікова Н. Є. Україна в сучасній системі міжнародних відносин


Автори розглядають місце та роль України в сучасній системі міжнародних відносин.
Особлива увага приділяється позиціям основних міжнародних акторів (США, Росія, ЄС)
щодо України. Аналізується місце України у міжнародних відносинах на лініях США –
Росія, Україна – ЄС.

политика Украины, США, Россия, ЕС.

The authors consider role and place of Ukraine in the modern system of international
relations. Particular attention is paid to the position of the main international actors (USA,
Russia, EU) for Ukraine. The place of Ukraine in international relations on the lines of the U.S. -
Russia and Ukraine - EU.
Ключові слова: сучасна система міжнародних відносин, зовнішня політика України, США, Росія, ЄС.