Політологія
1. Багмет М. О., Шатун В. Т. Вплив громадської думки на визначення шляхів забезпечення національної безпеки України
Метою статті є з’ясування сутності національної безпеки України, дослідження
концепту громадської думки і її впливу на визначення шляхів забезпечення
національної безпеки України.

The aim of the article is clearing up of the main point of national safe of Ukraine,
exploring of concept of public opinion and its influence on the determination of the ways
of the securing of national safe of Ukraine.
Ключові слова: влада, громадська думка, громадяни, загрози, національна безпека, опитування, проблеми, суспільна свідомість, суспільство.
2. Брежнєва Т. В. Стратегічна концепція НАТО: вплив на європейську військову політику
У статті проаналізовано втілення основних принципів нової Стратегічної
онцепції НАТО. Зосереджено увагу на проблемних питаннях упровадження
онцепції та розглянуто запропоновані шляхи їх подолання. Зроблено висновки
ро доцільність запропонованих нових інструментів, що мають на меті
абезпечити виконання положень Стратегії та істотним чином впливатимуть
а зміцнення європейської безпеки.

In article the implementation of the basic principles of the new NATO’s Strategic
Concept was researched. It was identified and analyzed problematic issues of
mplementation of the Concept and examined the ways to overcome its. The conclusions
about the appropriateness of new measures that are ensure the fulfillment of new
Strategic Concept and have an influence on strengthening of European security has been
made.Ключові слова: НАТО, Стратегічна Концепція, трансатлантичний консенсус, роцес прийняття рішень, операції та місії під проводом НАТО, трансформація НАТО, політика «кмітливої оборони», комплексний підхід.
3. Воронюк Л. О. Проведення євроінтеграційних інформаційних кампаній в Україні
У статті аналізуються теоретичні засади залучення масових комунікацій у
політичному процесі, а також на основі конкретних прикладів розглядаються
різноманітні аспекти проведення успішних євроінтеграційних інформаційних
кампаній в Україні з метою формування позитивної громадської позиції щодо ЄС.

This article analyzes the theoretical use of mass communications in the political
process, as well as on the basis of specific examples there are considered different
aspects of European integration of successful information campaigns in Ukraine in order
to create a positive public position towards the EU.
Ключові слова: ЄС, інформаційні кампанії, євроінтеграція.
4. Гнатюк Т. О. Добровільна зворотна міграція: досвід країн ЄС та перспективи України
В статті аналізується політика України щодо зворотних мігрантів:
представників української діаспори, українських трудових мігрантів та молоді, яка
навчається за кордоном. На основі досвіду країн ЄС обгрунтовується доцільність
розробки державних заходів щодо повернення зазначених категорій.

In the article the author analyzes the policy of Ukraine in relation to return migrants:
the Ukrainian diaspora, Ukrainian labor migrants and young people studying abroad. The
expedience of development of specialized state policies toward return of the mentioned
categories is justified based on the experience of the EU member states.
Ключові слова: зворотна міграція, діаспора, трудові мігранти, мігранти пенсійного віку.
5. Євтушенко О. Н., Євтушенко Л. Е. О. Д. Градовський та його концепція місцевого самоврядування
Розглядаються погляди О. Д. Градовського на проблеми формування
інституту місцевого самоврядування в системі державного управління російської
імперії в другій половині XІX – початку XX століття.

The article considers the views of O.D. Gradovskis on problems of formation of
institute of local self- government in the system of government of Russian empire in the
second half XІХ – beginning of XX century.
Ключові слова: державницька теорія місцевого самоврядування, державна влада, політична централізація, децентралізація, управління, місцеве самоврядування.
6. Ковадло Н. П. Специфічні моделі політичного розвитку сучасної цивілізації в теоріях вітчизняних та російських учених
У статті розглядаються моделі політичного розвитку сучасної цивілізації в
контексті традиціоналізму, інновацій та модернізації, представлені в роботах
вітчизняних і російських дослідників.

In the article the models of political development of modern civilization are examined
in the context of traditionalism, innovations and modernizations, presented in works of
national and Russian researchers.
Ключові слова: традиціоналізм, інновації, модернізація, демократія, ідентичність.
7. Козирева М. Е. Конфлікт інтересів більшовицької влади та німецького населення Півдня України в 20-30 рр. ХХ ст.

У статті аналізуються умови виникнення та характер розв’язання конфліктів
між радянською державою і населенням німецьких районів Півдня України під час
здійснення національного районування в 20-30 рр. ХХ ст. Відображені специфічні
особливості зіткнення інтересів обох зацікавлених сторін при виокремленні та
функціонуванні німецьких районів у статусі національних адміністративно-
територіальних одиниць.

This article analyzes the conditions of nature and resolution of conflicts between the
Soviet state and the population of German districts of southern Ukraine during the
national zoning in 20-30 years of the twentieth century. Reflected the specific features of
a conflict of interest of both parties in the separation and maintenance of German districts
in the status of national administrative units.
Ключові слова: національне районування, німецькі райони, адміністративно- територіальні одиниці, землеустрій, кооперування, репресії.
8. Кублік К. Ю. Порівняльний аналіз проектів змін до системи місцевого самоврядування України в рамках запровадження Конституційної реформи
Здійснено порівняльний аналіз трьох проектів змін до Конституції України в
частині внесення змін до системи місцевого самоврядування України, які були
запропоновані Президентом України та двома найбільшими фракціями в
парламенті.

In the article the comparative analysis of three projects of changes is given in
Constitution of Ukraine, in part of making alteration to the system of local self-government
of Ukraine, which were offered President of Ukraine and two most factions in parliament.
Ключові слова: проект змін до Конституції України, місцеве самоврядування в Україні, місцеві ради, вибори до місцевих рад, делеговані повноваження, призначення на посаду за поданням, автономія, децентралізація, проведення виборів у два тури.
9. Мілова М. І. Проблеми європейської інтеграції в діяльності Народних Зборів Республіки Болгарія: уроки для України
Здійснено порівняльний аналіз трьох проектів змін до Конституції України в
частині внесення змін до системи місцевого самоврядування України, які були
запропоновані Президентом України та двома найбільшими фракціями в
парламенті.

The article is dedicated to the research of the Bulgaria Parliament’s activity in a
complicated and contradictory process of Bulgaria’s preparing and entering the European
Union.

In the article the comparative analysis of three projects of changes is given in
Constitution of Ukraine, in part of making alteration to the system of local self-government
of Ukraine, which were offered President of Ukraine and two most factions in parliament.
Ключові слова: Болгарія, парламент, Європейський Союз, Народні Збори, євроінтеграція.
10. Музиченко Г. В. Вплив ідеології на формування державної політики країн пострадянського простору
У статті розглядається вплив ідеологічної складової на процес творення та
здійснення державної політики в країнах пострадянського простору та в Україні,
зокрема в історичній ретроспективі розвитку та на сучасному етапі державотворення.


In article influence of an ideological component on process of formation and state
policy realization in camps of the post-Soviet territory and in Ukraine in particular in a
historical retrospective show and at the present stage of development of statehood is
considered.
Ключові слова: ідеологія, державна політика, свідомість, політична еліта, цінності та інтереси.
11. Ніколаєнко Н. О. Науково-теоретичні основи аналізу проблеми використання адміністративного ресурсу у вітчизняній та зарубіжній політичній думці
Досліджуються науково-теоретичні основи вивчення адміністративного ресурсу
вітчизняними та російськими науковцями. Виділяються основні групи науково-
дослідних пошуків проблем використання адміністративних важелів впливу під
час виборів.

Investigate the scientific study of the theoretical foundations of administrative resources
by domestic and Russian scientists. Select the main group research search problems
using administrative levers of influence in elections.
Ключові слова: адміністративний ресурс, деструктивна політична технологія, виборчий процес, органи влади.
12. Орловський В. К. Сутність і політичний імідж парламентської опозиції
Досліджено основні моделі організації парламентської опозиції, її форми, функції,
участь у політичному житті. Проаналізовано процес становлення парламентської
опозиції в Україні.

Вy the results of work the basic models of organization of parliamentary opposition, its
form, functions, participating in political life are investigated. Process of formation of
parliamentary opposition in Ukraine is analyzed.
Ключові слова: парламентська опозиція, політичний імідж, інституціоналізація, політичні сили, парламентська більшість.
13. Осипова С. А. Международно-правовое признание государств: поиски эффективного механизма реализации
У статті представлена аналітична характеристика референдуму про
незалежність і асоційовану держави як елементів, які мають місце в сучасній
системі міжнародних відносин і можуть стати основою створення ефективного
механізму практичної реалізації міжнародно-правового визнання держав, що знову
утворюються.

In the article analytical description of referendum about independence and associated
state is presented as elements, which are in the modern system of international relations
and can become basis of creation of effective mechanism of practical realization of
international-law confession of the again appearing states.
Ключові слова: невизнані держави сучасності, міжнародно-правове визнання держав, політико-правові сценарії визнання, референдум про незалежність, асоційована держава.
14. Ростецька С. І. Стабільність/нестабільність політичної системи як показник динаміки політичних конфліктів
У статті досліджено взаємозалежність динаміки політичних конфліктів від
типу політичної системи. Розглянуто ознаки конструктивної стабільності та
визначено фактори, що призводять до нестабільність політичної системи.

The interdependence of the dynamics of the political conflict of the political system
type in the article is analyzed. The signs of constructive stability are considered and the
factors that lead to the instability of the political system are identified.
Ключові слова: політичний конфлікт, стабільність, нестабільність, політична система, політичні трансформації, динаміка конфлікту.
15. Седляр Ю. О. Ембарго ЄС на поставки зброї Китаю: демократичні принципи versus прагматизм?
У статті висвітлюються засади політики санкцій ЄС щодо Китаю. Автор
визначає політичні фактори, що обумовлюють застосування санкцій проти КНР
та оцінює перспективи їх скасування. У результаті дослідження проведено оцінку
досягнення політичних цілей за допомогою санкцій та у цілому констатовано їх
незначний потенціал у розв’язанні ключових питань у системі відносин ЄС –
Китай.

The article deals with the approach of the EU in conducting sanctions policy against
China. Author defines key political factors which impact on sanctions regime against
China and evaluates perspectives of its withdrawal. At the end of the research it’s
analyzed their ability to bring the desired political outcome and to resolve main issues in
the EU-China relations.
Ключові слова: ЄС, Китай, ембарго на поставки озброєнь, демократія, націо- нальний інтерес, регіональна система безпеки.
16. Семенченко Ф. Г. Трансформация ценностей системы общества в контексте преобразования политических институтов
Розглядається трансформація ціннісної системи суспільства, досліджується
вплив політичних цінностей на формування і функціонування політичних
інститутів.

Transformation of valuable system of society and influences of political values on the
formation and functioning of political institutions have been considered.
Ключові слова: ціннісна система політична система політична транс- формація політичні інститути громадянське суспільство.
17. Сергатюк Д. А. Політична еліта: аспекти розуміння та категоріальні межі поняття
У статті аналізуються підходи до визначення змісту поняття «політична
еліта», розкривається єдність і суперечність їхнього сутнісного наповнення, та
окреслюються межі смислового співвідношення даного поняття з іншими
елітологічними категоріями.

The article analyses some approaches to define the concept of «political elite»,
exposes the unity and contradiction of the conceptual meaning of the approaches, the
peculiarities of the meaning contents of the given concept with other elite concerning
categories are emphasized.
Ключові слова: меритократичний, альтиметричний, репутаційний, позиційний, інституціональний, функціональний підхід, змістовне співвідношення категорій, політична еліта, правляча еліта, правлячий клас, політичний клас.
18. Славко Т. О. Комунікативні основи публічної політики: на прикладі взаємин неурядових організацій з органами місцевого самоврядування
Дане дослідження є кроком у створенні науково-обґрунтованої бази для
конструювання та впровадження взаємодії органів місцевого самоврядування та
неурядових організацій. Процес взаємодії розглядається на основі мережевого та
комунікативного підходів із врахуванням принципів прозорості, довіри, реципрокт-
ності, субсидіарності та ін.

This study is a step toward evidence-based framework for the design and
implementation between local authorities and non-governmental organization. The
process of interaction is considered on the basis of network and communication
approaches with regard to the principles of transparency, trust, reciprocity, subsidiarity,
etc.
Ключові слова: неурядові організації, політичний процес, місцева демократія, муніципальний розвиток, місцеве самоврядування.
19. Торяник В. М. Суспільство ризику як суспільство споживання (у контексті трансформації політичного)
Розкривається суть сучасного суспільства як суспільства виробництва,
поширення і споживання ризиків, що політично інспірується.

The essence of a modern society as societies of politically inspirational manufactures,
distribution and consumption of risks reveals.
Ключові слова: суспільство ризику, суспільство споживання, виробництво ризику, поширення ризику, споживання ризику, трансформація політичного.
20. Третяк О. А. Політичний дискурс і публічна сфера: зміст та співвідношення понять
Стаття розглядає спільні та відмінні риси політичного дискурсу і публічної
сфери політики. Визначаються типи дискурсів, які впливають на розвиток
публічної сфери. Приділено увагу проблемі управління політичним дискурсом.

The article considers the common and distinctive features of political discourse and
public policy areas. Determined by the types of discourses that influence the development
of the public sphere. Attention is paid to the problem of manipulated political discourse.
Ключові слова: політичний дискурс, публічна сфера, спілкування, діалог, політична комунікація.
21. Федорчук О. О. Вплив перебудови на утвердження політології в Україні
У статті робиться спроба проаналізувати вплив перебудови на утвердження
політології в Україні як наукової дисципліни.

An attempt to analyse influence of alteration on assertion of political science in
Ukraine as scientific discipline is done in the article.
Ключові слова: перебудова, радянське суспільствознавство, політика, політологія, суспільство.
22. Царенко О. О. Особливості формування політичної свідомості в процесі політичної соціалізації
Досліджуються фактори формування політичної свідомості молодого
громадянина через процес політичної соціалізації.

Factors of formation of political consciousness of the young citizen through political
ocialization are considered.
Ключові слова: політична соціалізація, політична свідомість, політична культура, політичне виховання, молодь.
23. Шевчук О. В. Відносини між двома берегами Тайванської протоки: рух назустріч?
Стаття присвячена аналізу генезису та еволюції позицій тайванської та
итайської сторони щодо можливих моделей урегулювання «статусу» Тайваню.
Визначено вплив внутрішньополітчиних чинників на характер і зміст китайсько-
тайванських відносин.

The article analyzes the genesis and evolution of Taiwan’s position and the Chinese
side on possible models of settlement «status» of Taiwan. The influence of domestic
political factors on the nature and content of Sino-Taiwanese relations.
Ключові слова: «тайванська проблема», двосторонні відносини, внутрішньо- політичний процес, Пекін, Тайбей.
24. Ярова Л. В. Французький та британський досвід систем соціального захисту
У статті аналізується досвід Франції як представника континентальної
системи соціального захисту та Великої Британії, чий досвід відноситься до
англосаксонської системи. Показані позитивні риси та наслідки кожної із зазначеної
систем.

In the article experience of France is analysed as a representative of the continental
system of social defence and Great Britain, whose experience behaves to the anglo-
saxon system. Positive sides and consequences are rotined each of marked systems.
Ключові слова: континентальна модель, англосаксонська модель, соціальний захист, соціальна напруга, демографічні і економічні зміни.
25. Ярошенко В. М. Проблема моральної самоідентифікації сучасних українських громадян
Стаття висвітлює одну із проблем становлення інституту демократичної
громадянськості в Україні – проблему моральної самоідентифікації сучасних українських
громадян.

The article considers one of the issues of the institute forming for democratic civic
consciousness in Ukraine – the issue of moral identity of modern Ukrainian citizens.
Ключові слова: моральна самоідентифікація, демократична громадянськість, моральна девіантність.