Політологія
1. Бронніков В. Д., Рижанов К. М. Вплив інтернет-ресурсу на формування маргінальної поведінки в сучасній Україні
У статті аналізується взаємозв'язок Інтернету та політичної поведінки в сучасній Україні. Розглядаються конкретні прояви такого взаємозв'язку в політичному житті України. На основі вже проаналізованих окремих випадків робиться спроба виявити загальні тенденції цієї взаємодії. Автори роблять спробу довести, що на сучасному етапі Інтернет-ресурс є одним з чинників формування маргінальної політичної поведінки.
Ключові слова: Інтернет, політична поведінка, політична маргінальність, маргінальна політична поведінка.
This article deals with the correlation of Internet and the political behaviour of modern Ukraine. The concrete manifestations of such correlation are considered. On basis of concrete manifestations that have been analyzed, the attempt to show general tendencies of this interaction is undertaken. Authors make an attempt to prove, that nowadays Internet-resource is the factor that forms marginal political behaviour.
Key words: Internet, culture of political behaviour, political marginality, marginal political behaviour.
2. Кочнова О. А. Феномен культурной элиты на постсоветском пространстве
Стаття присвячена проблемі відтворення, функціонування, збереження духовно-інтелектуальної еліти на пострадянському просторі.
Ключові слова: інтелігенція, інтелектуали, інтелектуальна еліта.
The article deals with the problem of reproduction, performance, preservation of spiritual and intellectual elite of the former Soviet Union.
Key words: the intelligentsia, the intellectuals, the intellectual elite of the.
3. Кузьмин П. В. Гражданское общество: проблемы и трудности становления в современной Украине
Дається аналіз поняття «громадянське суспільство», з'ясовуються проблеми й труднощі становлення громадянського суспільства в сучасній Україні.
Ключові слова: громадянське суспільство, держава, суспільні організації, громадскість особистості.
The notion «civil society» is analysed, problems and difficulties ofcivil society formation in present - day Ukraine are cleared.
Key words: civil society, state, public organisations, personality civilization.
4. Ломко И. Вульгаризмы политического языка: теоретический и практический аспект культуры общественного дискурса в Украине
У статті розглядаються причини некоректного застосування понять у політичній мові та аналізуються засоби подолання вульгаризмів.
Ключові слова: вульгаризм, політичний концепт,політична культура.
In the article reasons of the improper use of concepts are examined in a political language and possibility of overcoming vulgarism.
Key words: vulgarism, political concept, political cultural.
5. Міхель Д. О. Визначення поняття процесу «європезація» та його вплив на сучасне суспільство
Стаття присвячена визначенню поняття «європеїзація», її аспектів, концепцій, дефініцій та вимірів.
Ключові слова: європеїзація, конвергенція, гармонізація, політична інтеграція, інтеграційні процеси, інституції Європейського Союзу, національна політика.
The article is devoted to the definition of «Europeanization» of its aspects, concepts, definitions and measurements.
Key words: Europeanization, convergence, harmonization, political integration, integration processes, institutions of the European Union, the national policy.
6. Надрага Х. М. КНР у зовнішньополітичній стратегії адміністрації Б. Обами
У даній статті автор проаналізував зовнішньополітичну стратегію Вашингтону стосовно Пекіну. Були визначені зовнішні та внутрішні детермінанти впливу на формування зовнішньополітичного курсу щодо КНР, виокремлені основні підходи адміністрації Б. Обами в побудові взаємодії з Китаєм та досліджені основні зовнішньополітичні документи нової адміністрації.
Ключові слова: США, КНР, зовнішньополітична стратегія, національна безпека, ключовий партнер.
Author analyzed Washington's foreign-policy strategy towards Beijing in this article. Main internal and external determinants influenced the process of People's Republic of China foreign policy course forming were identified. Author emphasized the main approaches of Obama's administration towards U.S.-China relations structure and researched the main foreign-policy documents of new administration.
Key words: USA, People's Republic of China, foreign-policy strategy, national security, key partner.
7. Ніколаєнко Н. О. Застосування адміністративного ресурсу в контексті парламентських виборчих кампаній у сучасній Україні
У статті розглядаються проблеми застосування адміністративного ресурсу в контексті виборчих парламентських кампаній та вплив їх на становлення партійної системи в сучасній Україні. Аналізуються головні чинники формування сучасної багатопартійної системи
Ключові слова: адміністративний ресурс, партія, вибори, партійна система, провладна партія.
In the article is examined application of administrative resource in the context of electoral parliamentary campaigns and influence of them on becoming of the party system in modern Ukraine. The main factors of forming of the system are analysed.
Key words: administrative resource, party, elections, party system.
8. Простова О. І. Стратегії взаємозв’язків політико-ділової циклічності та процесу управління соціальними змінами (II)
Стаття присвячена дослідженню механізмів формування та функціонування політико-ділових циклів у контексті управління соціальними змінами. Запропоновано авторську модель взаємодії та взаємопроникнення політико-ділових циклів і процесів управління соціальними змінами.
Ключові слова: соціальні зміни, трансформація, впадина переходу, стратегія реформ, рентоорієнтована поведінка, політико-діловий цикл.
The article's main focus is on the political analysis of mechanisms of functioning of political business cycles in the context of social changes management. The author elaborated a model of interpenetration of political business cycles and processes related to social changes management.
Key words: social changes, transformation, transitional trough, reform strategy, rent-o-riented behavior, political business cycle.
9. Рябой Ю. О. Українська система середньої освіти: будівельник чи руйнівник свідомості майбутніх громадян
У наш час освіта є ключовим елементом розвитку всіх суспільних процесів. Саме дана галузь відіграє одну із вирішальних ролей у формуванні багатьох складових сучасної держави та вирішення проблем сучасного суспільства таких, як: формування громадської свідомості та політичної культури, розвиток ринкової економіки тощо. Тому відповідно реформування та покращення функціонування даної галузі дозволить більш ефективно проводити необхідні зміни в інших напрямках.
Ключові слова: освіта, патерналізм, інституція, реформування, суспільство, первинний капітал, політична культура, правова культура, еліта, демократичність.
Nowadays education is a key moment of all the society processes development. This industry plays one of the most important roles in many state components forming and many modern society problems solving. There is public way of thinking and political culture formatting, market economy reforming etc. among them. That is why this industry reforming and operating improvement gives chances to make needed changes more effectively.
Key words: education, paternalism, institution, reform, society, primary capital, political culture, legal culture, elite, democracy.
10. Седляр Ю. О. Економічні санкції як інструмент зовнішньої політики США
Стаття присвячена аналізу місця та ролі санкцій у зовнішній політиці США. Прослідковується еволюція санкційної політики країни в біполярну та постбіполярну добу. При цьому відзначається, що політика застосування санкцій США зазнає концептуальної трансформації від принципу односторонності (етап «холодної війни») до багатосторонності в контексті системної еволюції міжнародних відносин.
Ключові слова: санкції, США, зовнішня політика, інструмент зовнішньої політики держави, односторонні санкції, багатосторонні санкції, «цільові» («розумні») санкції.
The article is devoted toward the problem of role and place sanctions as an instrument of the USA foreign policy. It is observed the evolution of imposition of sanctions by the United States in bipolar and postbipolar periods. Moreover, it is stressed that American policy of sanctions transforms from unilateral (cold war period) to multilateral sanctions (contemporary world stage) depending on international system.
Key words: sanctions, USA, foreign policy, instrument ofstate' foreign policy, unilateral sanctions, multilateral sanctions, «targeted» («smart») sanctions' concept.
11. Соловйова А. С. Антиутопія як символічна модель суспільства тотальної деперсоналізації
У даному дослідженні автором запропонований аналіз антиутопій як символічної моделі суспільства тотальної деперсоналізації. Надана їхня порівняльна характеристика, виділені характерні риси антиутопій з метою мінімізації негативних наслідків авторитарного підкорення та деперсоналізації.
Ключові слова: антиутопія, деперсоналізація, авторитарне підкорення, модель.
In this research the analysis of the dystopias as the symbolic model of the total depersonalization' society is suggested by the author. Their comparative description is done the characteristic features of the dystopias are worked out for the minimization of the negative consequences of the authoritarian subjection and depersonalization.
Key words: dystopia, anti-utopia, depersonalization, authoritarian subjection, model.
12. Темерівський В. В. Паблік рілейшнз у системі політичного маркетингу
У статті проаналізовані різні напрямки паблік рілейшинз у системі політичного маркетингу. Визначено та охарактеризовано комунікативну стратегію паблік рілейшинз, методику та систему подачі інформації.
Ключові слова: паблік рілейшнз, комунікативна стратегія, інформаційне поле.
The given article deals with analysis of different directions of public relations in the system of political marketing. It has been distinguished the communicative strategy of public relations, methodic and the system of the information supply.
Key words: public relations, communication strategies, information field.
13. Ткаченко А. В. Теоретико-концептуальний аналіз поняття «політичні мережі»
Досліджується поняття «політичної мережі» як підходу до аналізу політичних процесів. Здійснюється загальна характеристика чинників та особливостей функціонування політичних мереж, обґрунтовується доцільність використання даної концепції.
Ключові слова: політична мережа, конструктивістський підхід, теорія раціонального вибору, корпоративізм, політичні актори, державний менеджмент, мережеві ресурси.
A term «political networks» as an approach to political processes analysis is being researched. General characteristic of factors and peculiarities of political networks functioning is being conducted, appropriateness of the given conception application is being justified.
Key words: political networks, constructionist approach, theory of rational choice, corporatism, political actors, state management, networks resources.
14. Турчин Я. Б. О. Ейхельман про особливості функціонування радянського тоталітарного режиму на території України
У статті висвітлено позицію О. Ейхельмана про суть радянського тоталітарного режиму, встановленого на території УНР після поразки національно-визвольних змагань 1917-1920 рр. Розкрито зміст пропозицій вченого щодо протидії радянському окупаційному режимові із залученням як внутрішніх (національних), так і зовнішньополітичних ресурсів. Указано на актуальність поглядів О. Ейхельмана для сучасного етапу розвитку українсько-російських міждержавних взаємин.
Ключові слова: О. Ейхельман, державна незалежність України, радянський окупаційний режим, боротьба за державне самовизначення.
The article highlights the position of O. Eihelmann on the essence of the Soviet totalitarian regime established in the UPR after the defeat ofthe national liberation struggle in 1917-1920.The content of the scientist's offers concerning the counteraction against the Soviet occupation regime involving both internal (national) and foreign resources is revealed. The relevance of the views of O. Eihelmann for the current stage of development of Ukrainian - Russian interstate relations is pointed out.
Key words: O. Eihelmann, state independence of Ukrainian, the Soviet occupation regime, the struggle for the state self-determination.
15. Федів Ю. О. Політичні та військові аспекти залучення української сторони до ведення військових дій країнами троїстого союзу на початку та протягом Першой Світової війни
Розглядається роль військового легіону УСС та провідних політичних сил Української держави у визначенні стратегій ведення військових дій країнами Троїстого Союзу протягом Першої світової війни. Аналізується діяльність українських січових стрільців у лавах австро-угорської армії у процесі реалізації австро-угорської стратегії ведення військових дій.
Ключові слова: Українські січові стрільці, Перша світова війна, Троїстий Союз, Німеччина, Австро-Угорщина.
This article analyses the role of Ukrainian military and political forces' involvement in the process of the choice of warfare strategy by Triple Union countries. Namely, it describes the activities of Ukrainian military legion in the Austrian army by realizing of the Austrian-Hungarian strategy of warfare in the First World War.
Key words: Ukrainian Sich Riflemen, the First World War, Triple Union, Germany, Austria-Hungary.
16. Ханстантинов В. О. Фактори розвитку толерантності
Визначені та проаналізовані фактори розвитку толерантності. Розглянуті найбільш важливі чинники політичної толерантності. З'ясовано особливу роль еліти в досягненні порозуміння та консенсусу.
Ключові слова: фактор, розвиток, толерантність, демократія, лібералізм, еліта, влада, політика, суспільство, консенсус.
Factors of development of tolerance in society are analyzed. The most important factors of political tolerance are defined. The main role of the elite for progress towards consensus and mutual understanding is determined.
Kew words: factor, development, tolerance, democracy, liberalism, elite, policy, power, society, consensus.
17. Човган І. В. Перспективи глобалізації вищої освіти України
Розглядається питання місії глобалізації вищої освіти України з іншими європейськими країнами, стратегічні цілі утворення єдиного європейського простору вищої освіти, яке повинно сприяти забезпеченню національної та міжнародної безпеки, що обумовлює покращення життя кожної людини і кожної країни.
Ключові слова: глобалізація, вища освіта, загрози національній та міжнародній безпеці, політика, міжнародне право.
The question ofglobalization ofhigher education mission of Ukraine and other European countries, the strategic objectives of establishing a single European higher education, which should contribute to national and international security, which makes improving the lives of every person and every country.
Key words: globalization, higher education, threats to national and international security, politics, international law.
18. Шатун В. Т. Ставлення військовослужбовців до питань національної безпеки України
Стаття присвячена дослідженню проблем національної безпеки України. Аналізується трансформація поглядів військовослужбовців Збройних Сил України на євроатлантичну інтеграцію.
Ключові слова: громадська думка, військовослужбовці, євроатлантична інтеграція, НАТО, національна безпека.
This article is devoted to investigation of Ukrainian national security issues. The transformation of opinions of military servants as to the Euro-Atlantic integration is analyzed.
Key words: public opinion, military servant, Euro-Atlantic integration, NATO, national security.
19. Шевчук О. В. Стратегія «м’якої сили» КНР на початку XXI століття
У статті аналізується механізм та засоби реалізації КНР стратегії «м'якої сили» в умовах асиметричної системи міжнародних відносин. Охарактеризовано вплив зовнішньополітичної стратегії КНР на механізм регіональних взаємовідносин у Східній Азії.
Ключові слова: «м'яка сила», зовнішньополітична стратегія, КНР, регіональна система міжнародних відносин.
The article analyzes mechanism and means of realization of China's «soft power» strategy under the asymmetrical system of international relations. The influence of the PRC's foreign policy strategy upon regional relations in East Asia is described.
Key words: «soft power», foreign policy strategy, the PRC, regional system of international relations.
20. Ярошенко В. М. Громадське суспільство - теорія та практика
Стаття висвітлює концепцію становлення інституту громадянськості в процесі демократичної трансформації та розбудови громадянського суспільства в сучасному українському суспільстві.
Ключові слова: громадянське суспільство, інститут громадянськості, демократична трансформація.
The article exposes the concept of the institute ofcitizenship in the process of democratic transformation and development of civil society in modern Ukrainian society.
Key words: civil society, the institution of citizenship, democratic transformation.