Політологія
1. Бостан С. І. Особливості транскордонного співробітництва України та Румунії
Розвиток економічної взаємодії та співпраця в напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції мають велику перспективу. Налагодження двосторонніх міждержавних стосунків «нового типу» повинно базуватися на взаємовигідних умовах, толерантному ставленні одне до одного, в руслі європейських цінностей, і відкинути в минуле взаємні претензії та конфлікти. Нового імпульсу взаємовідносинам України та Румунії дала активізація транскордонного співробітництва. Поширення співпраці в рамках існуючих єврорегіонів дозволить обом країнам покращити соціально-економічну та культурну складові міждержавних відносин.
Ключові слова: транскордонне співробітництво, єврорегіон, Україна, Румунія, україно-румунські відносини, європейська та євроатлантична інтеграція.
The development of the economic interaction as well as cooperation towards European and Euro-Atlantic integration has a great future. Establishing of bilateral interstate relations of «a new type» should be based on mutually beneficial terms, tolerant attitude to each other in the course of European values. It’s also necessary to
reject and to leave in the past reciprocal claim and conflicts. The activation of border cooperation gave a new impulse to the relations between Ukraine and Romania Expansion of the cooperation within existed Euroregions will enable both countries to improve social, economic and cultural components of the interstate relations.
Key words: border cooperation, Euroregion, Ukraine, Romania, Ukrainian-Romanian relations, European and Euro-Atlantic integration.
2. Бочкарьова Т. Ю. Скандинавський вектор зовнішньої політики України: політичний аспект
Стаття присвячена аналізу зовнішньополітичного діалогу України з країнами Скандинавського регіону, а саме досліджується динаміка співпраці України з Данією, Норвегією та Швецією.
Ключові слова: країни Скандинавського регіону, Україна, політичні відносини.
The aim of this article is to analyze the foreign policy dialogue of Ukraine with the countries of the Scandinavian region, namely, the dynamics of Ukraine’s cooperation with Denmark, Norway, and Sweden.
Key words: Scandinavia, Ukraine, political relations.
3. Брежнєва Т. В. Операції проти піратів: шлях до нової морської стратегії НАТО
Стаття присвячена операціям, здійснюваним за участю або під проводом НАТО і спрямованим на боротьбу з піратством біля берегів Сомалі. Розглядається досвід таких операцій, проблеми, пов’язані з їх проведенням, а також можливості підвищення їх ефективності в контексті формування нових стратегічних документів Альянсу. Зроблені висновки щодо необхідності
продовження активної діяльності у цьому напрямі, розробки стратегії безпеки на морі й удосконалення інструментів її втілення.
Ключові слова: НАТО, ООН, піратство, безпека судноплавства, міжнародне морське право, операції проти піратів, Сили реагування НАТО, постійна військово-морська група НАТО, Морська стратегія НАТО.
In article the NATO’s counter-piracy operations was researched. It was examined experience of such operations, problems it’s conducted by NATO and possibilities its effectiveness in context formation new strategic documents of Alliance. The conclusions about necessity continuation activities in this sphere, relevance of formation a new strategy of sea security and improvement of instruments its implementation were made.
Key words: NATO, UN, piracy, security of navigation international law of the sea, counter-piracy operations, NATO Response Force, Standing NATO Maritime Group.
4. Бурейко Н. М. Спільні аспекти імміграційної політики США і Канади в 90-ті роки ХХ століття
У статті акцентується увага на спільних рисах імміграційної політики Сполучених Штатів Америки та Канади, враховуючи багатий досвід та історію імміграції до обох зазначених північноамериканських країн.
Ключові слова: імміграційна політика, іммігранти, імміграційний процес, квота.
In the article the author stresses on common features of the immigration policy of the United States of America and Canada, taking into consideration rich experience and history of immigration to both mentioned Northern-American countries.
Key words: immigration policy, immigrants, immigration process, quota.
5. Буричко З. О. Ліберальна держава і громадянське суспільство як механізми узгодження ідентичностей та регулювання політичних і соціальних відносин
У статті подано огляд концепції держави у сучасному лібералізмі та її функції в сфері регулювання соціальних відносин через регулювання ідентичностей. Проаналізовано відносини держави та громадянського суспільства у даній сфері. Визначено, що головні лінії поділу ідентичностей пролягають в етнічній та економіко-соціальній площині.
Ключові слова: лібералізм, держава, людина, громадянське суспільство, ідентичність.
This article provides an overview of the concept in modern liberal state and its function in the regulation of social relations through the regulation of identities. The relationships between the state and civil society in this area are analyzed. Determined that the main
dividing line lie in the ethnic identity and economic and social plane.
Key words: liberalism, state, human, civil society, identity.
6. Вахрамєєва Н. Ю. Інтернет-комунікації у діяльності політичних партій
Аналізуються сучасні тенденції використання політичних Інтернет-технологій у діяльності політичних партій, описуються Інтернет-комунікації деяких українських політичних партій.
Ключові слова: Інтернет-технології, Інтернет-комунікації, політичні партії, політична комунікація.
There are analyzed the modern trends of political Internet-technologies in the activity of political parties, describes the Internet-communication of some Ukrainian political parties.
Key words: the Internet-technologies, Internet-communication, political parties, political communication.
7. Гарбадин А. Становище чужинця у політичній думці античності
Проаналізовано концепт чужинця відповідно до політичної думки Античності. З’ясовано його ключові характеристики, притаманні для даного періоду.
Досліджено теоретичне осмислення становища чужинця у працях Платона та Аристотеля. Визначено політичні механізми конструювання чужинця у даний час.
Ключові слова: Античність, чужинець, розум, справедливість.
Analyzed the concept of the stranger in accordance with the political thought of antiquity. Found out its key characteristics specific to a given period. The theoretical understanding of the situation of strangers in the writings of Plato and Aristotle. Determined political mechanisms in designing stranger.
Key words: Antiquity, stranger, reason, justice.
8. Глазов О. В. Національна безпека: сутність, ознаки, концепція та геополітичні чинники
Дана стаття присвячена проблемі визначення сутності національної безпеки, її трактування, висвітлення основних ознак, структури та чинників, яка на сучасному етапі стала справді важливим питанням теорії безпекознавства нового тисячоліття. Аналізуються основні концепції сучасного розуміння національної безпеки.
Ключові слова: національна безпека, міжнародна безпека, міжнародні конфлікти, концепція, тероризм, ядерна війна.
The article is devoted to the problem of defining the essence of national security, its interpretation, covering the main features, structure and factors, which has become as important question in theory of national security in the new millennium. Analyzes the basic concepts of modern understanding of national security.
Key words: national security, international security, international conflicts, the concept, terrorism, nuclear war.
9. Гордієнко А. В. Формування мультикультурного суспільства в Казахстані: особливості, етапи становлення та сучасний стан
У статті досліджуються основні етапи формування мультикультурного суспільства в Казахстані та його характерні риси на сучасному етапі.
Аналізуються поняття та причини виникнення мультикультуралізму.
Ключові слова: мультикультурне суспільство, мультикультуралізм, Казахстан, міжнаціональна злагода, міжетнічні відносини.
The stages of Kazakhstan multicultural society’s formation and its characteristics are researched in the article. The concept and occurance’s reasons of multiculturalism are analyzed.
Key words: multicultural society, multiculturalism, Kazakhstan, international accord, interethnic relations.
10. Гуменюк В. О. Визначення терміна «правиця» на сучасному етапі розвитку зарубіжної політологічної науки
статті аналізуються проблеми еволюції терміна «правиця» в політологічній науці країн посткомуністичного простору. Визначаються ознаки та критерії характерні для цих рухів у даних країнах.
Ключові слова: правиця, консерватизм, націоналізм, праві партії.
In the article the evolution process of «the right wing» definition in political sciences in the countries of postcommunist space is observed. Signs and characteristic criteria for these movements in the indicated countries are determined.
Key words: the right wing, conservatism, nationalism, right parties.
11. Євтушенко О. Н. Громадянське суспільство та інститути публічної влади в політичній системі Україні
Розглядається взаємовплив громадянського суспільства і публічної влади. Показано, що в умовах розбудови громадянського суспільства відбувається поступовий перехід від вертикальної структури бюрократичного адміністрування до горизонтальної системи управління. Розвивається інститут місцевого самоврядування, який є необхідною умовою формування і розвитку громадянського суспільства в Україні.
Ключові слова: громадянське суспільство, публічна влада, інститути публічної влади, державна влада, місцеве самоврядування, політична система.
The reciprocal influence of civil society and public authority are discussed in the article. It is shown that gradual transition from vertical structure of bureaucratic administration to horizontal managerial system occurs during the development of civil society. The institute of local government develops, which is a necessary condition for the formation and development of civil society in Ukraine.
Key words: civil society, public authority, institutes of public authority, state power, local government, political system.
12. Івасечко О. Я. Державотворчі ідеї представників народницько-демократичного напрямку міжвоєнного періоду (1918-1945 рр.)
У статті проаналізовано державотворчі погляди представників народницького напряму міжвоєнного періоду. Розглянуто основні праці С. Шелухіна, Р. Лащенка, М. Шаповала, у яких розкриваються їхні ідеї державного будівництва. Визначено особливості народницько-демократичного напряму зазначеного періоду.
Ключові слова: державність, міжвоєнний період, державотворчі ідеї, народницько-демократичний напрямок.
State-building views of the representatives of peoples trend of the between-war period have been analyzed in this article. The main works by S. Shelukhin, R. Lashchenko, M. Shapoval, in which the ideas of state-building are analyzed, have been under review. The peculiarities of the peoples-democratic trend of that period have been determined.
Key words: the state system, the interwar period, the idea of building the state, the people’s democratic direction.
13. Казачинський Є. Г. Толерантність в українській полемічній літературі другої половини XVI ст. – початку XVII ст.
Розглянуті передумови та особливості полемічної літератури другої половини XVI ст. – початку XVII ст. в Україні. Проаналізовані ідеї основних її представників щодо ставлення до Іншого. Зроблено висновок, що мирне співжиття різних народів у складі єдиної держави потребує захисту їхньої свободи в реалізації мовно-культурних, релігійно-духовних та інших потреб.
Ключові слова: полемічна література, терпимість, релігія, мова, культура.
Preconditions and features of the polemic literature of second half XVI century – the beginnings of XVII century in Ukraine are considered. Ideas of its basic representatives, concerning relations to Another are analysed. The conclusion that peace from the
different people as a part of the uniform state assumes protection of their freedom in realization of lingvistic and cultural, religious and mental requirements is drawn.
Key words: the polemic literature, tolerance, religion, language, culture.
14. Касап Є. О. Ідеологічні трансформації політичних партій в Україні
У статті робиться аналіз ідеологічних трансформацій політичних партій України з моменту формування багатопартійності. Зазначається вплив цих чинників на виборчі перегони та загальну характеристику партійної системи. Вказується тенденція до поширення масових партій «універсального» типу. Розглядаються подальші перспективи розвитку партійного спектру Української держави.
Ключові слова: політична партія, блок політичних партій, політична ідеологія, «універсальна партія».
The article provides the analysis of the ideological transformation of the political parties of Ukraine from the moment of multi-party system formation. The author tells about the influence of these factors on the election race and the general characteristics of the party system. It tells about the tendency of spreading of the «universal» type mass parties. The author considers the future prospects of the development of the party spectrum of Ukraine.
Key words: a political party, a block of political parties, a political ideology, «a universal party».
15. Коваленко С. О. Професійне навчання безробітних: актуальні питання формування та реалізації державної політики
У статті проаналізовано та визначено пріоритетні напрями формування та реалізації державної політики України щодо професійного навчання безробітних. Наведено пропозиції щодо вдосконалення організації державою програм професійного навчання безробітних.
Ключові слова: політика зайнятості, професійне навчання безробітних, державна політика.
In this article priority tasks of forming and realization of public policy of Ukraine in the field of social protection of unemployed are analyzed. Means of improving of organization and realization of programs of professional training of unemployed are proposed.
Key words: employment policy, professional training of unemployed, public policy.
16. Курілло В. Є., Чевдар С. М. Сучасні мультикультурні демократії: тенденції та перспективи розвитку (на прикладі Бельгії, Канади та Швейцарії)
У статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти моделі мультикультурної демократії. Характеризуються тенденції і перспективи
розвитку сучасних мультикультурних демократій на прикладі Бельгії, Канади та Швейцарії. Визначаються основні етнічні групи та їх суперечності. Здійснюється аналіз законодавства цих держав на шляху подальшої розбудови мультикультурної демократії.
Ключові слова: білінгвізм, демократія, етнокультурні групи, конфлікт, мультикультуралізм, поліетнічні суспільства.
The article examines the theoretical and practical aspects of the multicultura democracy model. The author describes the main trends and prospects of modern multicultural democracies development in the case of Belgium, Canada and Switzerland. In this paper the author also determines major ethnic groups and their conflicts, analyzes legislation of these states on the way of further development of multicultural democracy.
Key words: bilingualism, democracy, ethnic and cultural groups, conflict, multiethnic society.
17. Локтіонова Д. А. «Розколоте голосування» як показник клієнтально-патрональної моделі електоральної поведінки мешканців Миколаївщини
У статті подається порівняльний аналіз результатів голосування мешканців Миколаївщини на парламентських виборах 1998, 2002 та 2006 рр. Зокрема, приділяється увага голосуванню в одномандатних виборчих округах. Робиться висновок, що для мешканців Миколаївщини є характерним явище «розколотого голосування», що виступає як один із показників клієнтально-патрональної моделі електоральної поведінки громадян.
Ключові слова: вибори, електоральна поведінка, електорат, клієнтально-патрональна модель електоральної поведінки, «розколоте голосування».
There is a comparative analyze of voting results by citizens of Mykolayiv region on parliamentary elections in 1998, 2002, 2006. The attention is paid to voting in the singlemandate constituencies. The conclusion becomes that phenomenon of «deviating voting» is one of the indicators of patron-client model electoral behavior.
Key words: elections, electoral behavior, electorate, patron-client model of electoral behavior, «deviating voting».
18. Левченко Л. О. Особливості зміни соціально-психологічних закономірностей конформації у політичній поведінці українців у період демократизації
У статті аналізуються соціально-психологічні зміни, що відбулися в політичній поведінці українського суспільства в період незалежності. Досліджено
трансформацію політичних установок, що їх використовували провладні сили в різні періоди незалежної України. Подається аналіз мотивів нової політичної
еліти, що зароджується в сучасній Україні.
Ключові слова: політична поведінка, конформація, установки, демократичний транзит.
The article analyzes the social and psychological changes in the political behavior of Ukrainian society in post-independence period. Transformation of political units, they used that pro-government forces in the different periods of independent Ukraine. The analysis of motives of the new political elite emerging in modern Ukraine.
Key words: political behavior, conformation, attitudes, democratic transit.
19. Марчук Н. В. Формування етнокультурної самосвідомості русинів Закарпаття (період чехословацької окупації)
Зроблено спробу визначення основних складових формування етнокультурної самосвідомості русинів Закарпаття. Визначено, що державна політика
Чехословаччини щодо української проблеми на Закарпатті була суперечливою, зазнавала значних впливів різних суб’єктивних та об’єктивних чинників, політичних сил та політичних ситуацій. Формування етнокультурної самосвідомості русинів Закарпаття в даний період відбувалося в атмосфері, спрямованій на гальмування українського національно-культурного та національно-політичного рухів.
Ключові слова: русини Закарпаття, етнокультурна свідомість, чехословацька окупація.
The attempt of determination of basic constituents of forming of ethnic-cultural consciousness of Rusyns of Transcarpathia is done. Determined that the Czechoslovak government policy in relation to the Ukrainian problem in Transcarpathia was controversial. Politics suffered significant impacts of various subjective and objective factors, political forces, and political situations. Formation of ethnic-cultural identity of Rusyns in Transcarpathia in this period took place in an atmosphere aimed at inhibition of Ukrainian national culture and national political movements.
Key words: Rusyns of Transcarpathia, ethnic-cultural consciousness, Czechoslovakia occupation.
20. Музиченко Г. В. Визначення державної політики в сучасній політичній науці
У статті розглядається сучасне тлумачення терміна «державна політика» в
межах сучасних суспільно-політичних досліджень, аналізується його зміст та міждисциплінарний підхід до аналізу. Визначається необхідність його наукового осмислення в межах науки про політику та доцільність розгляду як серединної теорії, що поєднує теоретичні уявлення та емпіричні дослідження, що надасть змогу політичній науці відповідати на виклики часу.
Ключові слова: державна політика, наука про політику, дедуктивні теорії, індуктивні теорії, теорія серединного рівня.
The definition of «publiс policy» within the limits of modern political researches is considered in article, its maintenance and an interdisciplinary campaign to its analysis is analyzed. Necessity of its scientific judgement within the limits of a science about the
politician, and also expediency of consideration as the theory of the average level uniting theoretical representations and empirical researches which will give the chance to a political science to answer present calls is defined.
Key words: public policy, policy science, deductive theories, inductive theories, the average level theory.