ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ
1. Лушагіна Т.В. Теорія громади в політичній концепції І. Франка
У даній статті розглядається концепція громади І. Франка. В основі його концепції – самоврядні громади – це вільна спілка осіб (громадян), об’єднаних для спільної справи. Громади мають виконувати усі функції управління суспільством: економічну та культурно-освітню, судову.

In this article the conception of a community of I. Franko is considered. In basis of his conception are self-governing communities which are the free union of persons (citizens) incorporated for common cause. Communities must execute all functions of management society: economic, cultural and educational, judicial.
Ключові слова: громада, територіальна громада, територіальна організація населення, федерація.
2. Цокур Є.Г. Типологія політичних режимів у контексті специфіки їх легітимації
Головну увагу в дослідженні присвячено висвітленню проблематики взаємо-залежності типу політичного режиму та методів легітимації політичної влади на основі аналізу праць вітчизняних та зарубіжних дослідників. Метою роботи є розробка авторської концепції особливостей легітимаційного потенціалу окремих політичних режимів на підставі аналізу класичних та сучасних теорій політичної влади та легітимності.

The article is devoted to illumination of problem of interdependence within political regime’s types and methods of political power’s legitimation on the basis of analysis of Ukranian and foreign researchers’s labours. Development of author’s conception of legitimation potential of the separate political regimes on the basis of analysis of classic and modern theories of political power and legitimity is the purpose of work.
Ключові слова: легітимність, влада, легітимація, громадянське суспільство, політичний режим, демократія, авторитарний політичний режим, тоталітарний політичний режим, суспільство, владно-державні інституції.
3. Соловйова А.С. Проблема технології як форми репресивного контролю та панування у якості провідного мотиву творчості Г. Маркузе
У даній статті аналізуються феномени «одновимірного мислення та поведінки», «конформізму» та «підкорення», «технологічної раціональності» та «репресивного придушення», описані філософом та політичним мислителем Гербертом Маркузе в його роботах «Одновимірна людина. Дослідження ідеології Розвинутого Індустріального Суспільства» (1964) та «Ерос і цивілізація. Філософське дослідження вчення Фрейда» (1955) особливий акцент робиться на співвідношенні цих понять із проблематикою підкорення особи владному впливу простежується зв’язок із концептами, що розглядалися Дж. Оруелом, зокрема у творі «1984».


This article deals with the phenomena of the ‘one dimensional thinking and behaviour’, the ‘conformism’ and ‘subjection’, ‘the technological rationality’ and the ‘repressive suppression’ which are described by the philosopher and political thinker Gerbert Marcuse in his works ‘One-Dimensional Man. Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society’ (1964) and ‘Eros and Civilization. A Philosophical Inquiry into Freud’ (1955) the main stress is done on the correlation of these concepts with the problems of person’s subjection to the authority influence the connection with the concepts of ‘1984’ by G. Orwell’s is retraced.
Ключові слова: одновимірне мислення, конформізм, підкорення, технологічна раціональність, репресивний контроль, Г. Маркузе, Дж. Оруел.
4. Євтушенко Л.Е. Органи державної влади й міського самоврядування: проблеми взаємодії в умовах міської реформи 1870 року
Аналізується процес становлення міських органів самоврядування та їх взаємодія з органами державної влади в умовах проведення міської реформи 1870 року. Незважаючи на певні недоліки, створення міських органів самоврядування сприяло становленню суспільно-політичного й культурного життя міст, залучало міське населення до громадського життя.

The process of formation and development of city local government bodies and their interaction with the bodies of state power in the framework of city reform implementation in 1870 is analyzed here. Despite certain flaws, the creation of city bodies of local government assisted the development of social and political and cultural life of cities attracted the population of cities to social life.
Ключові слова: місцеве самоврядування, міська дума, міська управа, губернська по міським справам присутність, губернатор, міська реформа.
5. Кривошеїн В. Об’єктивно-суб’єктивний вимір політичного ризику
У статті автор розкриває зміст категорії «політичний ризик» та елементи структури політичного ризику. Автор виокремлює джерела виникнення політичного ризику та соціальні функції, що їх виконує політичний ризик.

In the article author exposes maintenance of category «political risk» and elements of structure of political risk. Author selects the sources of origin of political risk and social functions which are executed by a political risk.
Ключові слова: політичний ризик, структура, соціальні функції, джерело політичного ризику, суспільні процеси, соціальний суб’єкт, політичний показник, об’єктивність, суб’єктивність
ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ
6. Євтушенко О.Н. Роль державної влади і місцевого самоврядування в розбудові сервісної держави з надання якісних публічних послуг
Аналізується процес розбудови сервісної моделі державної влади в умовах формування соціальної держави в Україні. Робиться висновок, що створення структури державного управління більше орієнтованої на потребі громадян, бізнесу можливо лише на шляху перетворення її у відкриту систему, взаємодіючу із громадянами та їхніми об’єднаннями, чуйну до їх потреб і запитів.

The process of development of the state power service model in the framework of shaping social state in Ukraine is analysed. The conclusion is made that it is only possible to create a structure of public administration more people’s needs and business needs oriented as long as it is transformed into an open system interacting with people and their associations, heedful of their needs and desires.
Ключові слова: соціальне суспільство, сервісна держава, державні послуги, публічні послуги, місцеве самоврядування, територіальна громада, державна влада.
7. Курілло В.Є., Фатьянова І.В. Політична субкультура ГУЛАГу: осмислення історичного досвіду минулого
У статті йдеться про політичну субкультуру ГУЛАГу як специфічного феномена, що існував усередині офіційної радянської політичної культури.

The article is about the political subculture of GULAG as a specific phenomenon that existed inside the official soviet political culture.
Ключові слова: ГУЛАГ, політична культура, субкультура.
8. Бронніков В.Д., Рижанов К.М. Верховна Рада України як джерело маргінальності та нестабільності в українському суспільстві
Аналізується роль парламенту в реаліях перехідного українського суспільства, його зв’язок з явищем маргінальності, можливі перспективи розвитку.

The role of parliament in the realities of the transition of Ukrainian society, its connection with the phenomenon of marginality and possible prospects are analyzed in this article.
Ключові слова: маргінальність, парламент, перехідне суспільство.
9. Курілло В.Є., Штевіна А.І. Вплив інформаційної політики на зміст та відтворення політичної культури
Стаття присвячена вивченню впливу інформаційної політики на політичну культуру протягом процесу євроінтеграції. Розглядається також державна інформаційна політика, що формує різні шляхи відтворення політичної культури.

The article is devoted to the studying of influence of the informative policy on the political culture during the process of Eurointegration. Special attention is paid to the state informative policy which forms different ways of recreation of the political culture.
Ключові слова: політична культура, інформаційна політика, євроінтеграція.
10. Палагнюк Ю.В. Економічні реформи в Україні під час президентства Л.М. Кравчука (1991-1994)
У даній статті аналізуються економічні реформи в Україні під час президентства Л.М. Кравчука на основі західних джерел і надаються пояснення наслідків реформування економіки в нашій державі у 1991-1994 рр.

The economic reforms in Ukraine during the presidency of L.M. Kravchuk are analyzed in this article on the basis of Western sources and the explanations of the results of the economic reforms in our country in 1991-1994 are proposed.
Ключові слова: економічні реформи, лібералізація економіки, приватизація, макроекономічна стабілізація, створення нових інститутів, Україна, Російська Федерація, комуністичні еліти.
11. Коваль Г.В. Сільські територіальні громади як первинні суб’єкти місцевого самоврядування
У даній статті сільська територіальна громада розглядається як первинний суб’єкт місцевого самоврядування. В контексті цього підходу автор статті розглядає основні ознаки та роль сільської громади у місцевому самоврядуванні, а також у процесах державотворення України.

The article looks at the village territorial community as the prior subject of local government. In the context of this approach the author of the article analyses the basic features and the importance of the village community in local government and also in the processes of state building in Ukraine.
Ключові слова: сільська громада, місцеве самоврядування, спільнота, статус, посадова особа, народ, інтереси, мешканці, населення.
12. Костючков С.К. Інституціональний дизайн місцевого самоврядування в політико-правовому просторі сучасної України
У статті розглядаються проблеми інституційного оформлення місцевого самоврядування в якості однієї з основ демократичного ладу, конституційного принципу організації та здійснення влади в суспільстві та державі. Автор також аналізує феномен місцевого самоврядування в контексті сучасної суспільно-політичної ситуації в Україні.

This article discusses the problems of institutional design of local self-government as one of the basis of democracy, the constitutional principle of the organization and exercise of power in society and the state. The author also examines the phenomenon of local government in the context of contemporary socio-political situation in Ukraine.
Ключові слова: місцеве самоврядування, публічна влада, територіальна громада, правові норми, муніципальна територія, субсидіарність.
13. Walzenbach G.P.E. Comparative Constitutionalism and Democratisation: Has Africa Anything to Learn from Europe?
У статті розглядається поняття конституціоналізму в порівняльній (з точки зору європейського врядування) перспективі та досліджуються деякі його практичні аспекти, важливі для розуміння процесів демократизації в Африці. Взявши за основу досягнення у сфері конституціоналізму в Європейському Союзі (ЄС), в статті ставиться питання про те, чи можуть проекти інституційної реформи привести до посилення демократії та встановлення демократичної культури серед громадян. В той час, коли на практиці не всі європейські країни спромоглися в однаковій мірі забезпечити принцип рівності серед своїх громадян, їх досвід регіональної інтеграції пропонує декілька цінних уроків у контексті посилення демократії в Африці. Порівняльний аналіз політики в різних секторах показує, що специфічні моделі врядування мають відповідні переваги та недоліки, які мають бути враховані при прийнятті політичних рішень, але також, що вони можуть трансформувати організаційні принципи політичних систем за умови функціональності системи конституційного судочинства. У статті доводиться, що конституціоналізація та конституціоналізм представляють дві різні речі, і що регіональна інтеграція є ключовим елементом у процесі досягнення сталого соціального та економічного прогресу в Африці.

This article explores the meaning of constitutionalism from a comparative European governance perspective and explores practical issues that are relevant for the understanding of democratic processes in Africa. Drawing on certain constitutional developments in the European Union (EU), it poses the question whether institutional reform projects can result in more democracy and the firm establishment of a democratic culture among citizens.While in practice not all European countries may have managed to guarantee the value of equality among their citizens in the same way and to the same degree, their experience with regional integration offers some valuable prescriptive lessons in the context of democracy promotion on the African continent. The comparative analysis of policy sectors reveals that specific governance arrangements create path dependent advantages and disadvantages for policy makers and are able to transform the organizational principles of political systems with the help of a functioning constitutional court system. The article concludes by arguing that constitutionalisation and constitutionalism are two different things, but that regional integration is also a key to materializing sustainable social and economic progress in Africa.
Ключові слова: конституціоналізм, конституціоналізація, демократизація, врядування, регіональна інтеграція, реформа, Африка, Європа.
14. Колесніченко Н.М. Толерантність у системі забезпечення прав людини
У статті автор аналізує взаємозв’язок прав людини і толерантності, вказує на чинники, що гальмують утвердження толерантних відносин та окреслює умови, дотримання яких сприятиме гармонізації українського суспільства та забезпечить повагу до прав і свобод людини.

This article deals with connection of human rights and toleration, defines some factors that are not appropriate for tolerate public relations. The author describes also some conditions which can support the respect of human rights and harmony in public affairs.
Ключові слова: толерантність, права людини, громадянське суспільство.
15. Срібна Т. Трансформація політичних режимів України і Польщі
Політичний режим у період системної трансформації є, безперечно, одним із головних акторів на політичній сцені, оскільки він характеризує діяльність базових державно-владних інститутів і процес демократизації.

The politiсal mode is in the period of system transformation – one of main aсtors, on the political stage, as it characterizes activity of base state imperious institutes and process of democratization.
Ключові слова: трансформація, системна трансформація, політичний режим, трансформація політичного режиму, посткомуністична держава.
16. Іовчева А.М. Гендерна рівність у політиці: теорія та практика
У даній статті аналізуються основні проблеми розвитку та функціонування системи гендерної рівності у міжнародній практиці. Автор наводить важливі історичні етапи розробки гендерної проблематики та окреслює окремі аспекти практичного досвіду реалізації механізмів гендерної рівності в політичній сфері.

This article deals with the features of development and functioning of system of gender equality in world practice. The author describes certain development cycles of a gender problematics and characterises certain aspects of practical experience of realization of gender equality in politics.
Ключові слова: гендер, гендерна рівність, гендер в політиці, позитивна дискримінація, гендерне квотування.
17. Шкірчак С.І. Реформування інституту установчої влади в Україні: проблеми і перспективи
Автором розглядається необхідність реформування інституту установчої влади в Україні як один із можливих шляхів для внесення змін до чинного законодавства задля розбудови демократичної політичної системи. Аналізуються політичні причини та можливі наслідки створення органу установчої влади.

Author considers necessity of constituent power reform in Ukraine as the way of alteration of legislation in force to form a real democratic political system. It’s dealt with political reasons and possible results of formation of constituent power’s body.
Ключові слова: установча влада, установчі збори, теорія поділу влад, конституційний процес, демократія, політична система.
18. Личко Т.М. Цінність місцевого самоврядування як демократичної форми децентралізації державно-владних повноважень
Сьогоднішній стан державотворення характеризується переходом від централізованої адміністративно-командної системи управління до демократичної та супроводжується процесом конституювання місцевого самоврядування. Здійснення цього процесу видається неможливим без визначення та вивчення конституційних засад місцевого самоврядування. Становлення місцевого самоврядування в Україні передбачає розробку сучасних концепцій місцевого самоврядування, їх впровадження в життя, а також наукове осмислення існуючої моделі місцевого самоврядування. Адже конституційно-правові засади місцевого самоврядування є концентрованим виразом основних ідей та положень конституційної моделі місцевого самоврядування відтак вони характеризуються внутрішньою збалансованістю, несуперечністю, інтегрованістю та становлять єдину систему.

Today’s condition of a state system is transition from command-management system managements to democratic and is accompanied by process of reforming of local government. Realisation of this process is impossible without definition and studying of the constitutional bases of local government. Local government development to Ukraine provides development of modern concepts of local government, their embodiment in a life and scientific judgement of existing model of local government. Therefore as konstitutsionno-legal models of local government are the concentrated expression of the basic ideas and positions of the constitutional model of local government and характеризируются internal equation, a coordination and make uniform system.
Ключові слова: органи місцевого самоврядування, повноваження органів місцевого самоврядування, децентралізація, реформа державного управління, модель взаємодії, розподіл повноважень, моделі місцевого самоврядування.
19. Репешко П.І. Приватні військові компанії у воєнних діях: найманство у нових політичних умовах
У статті розглядаються проблеми залучення приватних військових компаній до участі у військових діях у сучасних політичних умовах. Досліджуються питання зміни ставлення до недержавних збройних формувань та оцінки проявів найманства з боку окремих держав та міжнародних організацій.

In the article the problems of bringing in of private soldiery companies are examined to participating in military operations in modern political terms. The questions of change of attitude are probed toward the non-state armed formings and estimation of displays of mercenariness from the side of the separate states and international organizations.
Ключові слова: приватні військові компанії, збройні сили, воєнні конфлікти, найманство, комбатанти.
20. Рябой Ю.О Розвиток місцевого самоврядування як інструмент побудови політично активного суспільства
У сучасних умова демократизації суспільства та спроб змінити координати відносин у владі, актуальним питанням є реформування системи місцевого самоврядування. Україна ще з часів проголошення незалежності намагається знайти свій шлях вирішення цього питання. При цьому стикаючись з проблемами на шляху реформування місцевого самоврядування, українська політична еліта не має можливості повноцінно та цілісно реформувати політичну систему. А це, у свою чергу, само по собі є актуальним питанням для України.

Local self system reforming is an actual question in the situation of society democratization and attempts to change relationship authority coordinates. Ukraine has found the ways of solving this question since the time of its independence declaration. Ukrainian political elite has no opportunity to reform political system completely facing local self- management. This is an important question for Ukraine.
Ключові слова: влада, демократія, політична еліта, місцеве самоврядування, політична система.
21. Подаєнко Ю.Л. Європейське громадянство: від національного до космополітичного
У статті аналізуються особливості переосмислення концепту «громадянство» у сучасному європейському політологічному дискурсі. Автором здійснюється спроба визначення найбільш адекватного вимогам часу, альтернативного типу європейського громадянства.

This article deals with main tendencies of transformation of the «citizenship» concept in EU political discourse. The author makes an attempt to indicate the most relevant to the new challenges, alternative type of modern European citizenship.
Ключові слова: громадянство, політологічний дискурс, демократичне суспільство, громадянська ідентичність, федералізм, космополітична модель, конфедеративна модель.
22. Татаренко В.Б. Євроінтеграційні процеси в судовій владі України
Розглядається реформування судової системи України в контексті процесу вступу до ЄС, проблеми судово-правової реформи, переробка нормативно-правової бази України відповідно до європейського законодавства та вироблення концепції оптимізації діяльності судів, визначення правого статусу суддів в умовах побудови правової держави та всебічної трансформації українського суспільства.

The reformation of judicial system of Ukraine in the context of process of country’s entering to Euro Alliance is examined in this work. Problems of judicially legal reforms, processing of normative legal basis of Ukraine in accordance with European legislation and elaboration the conception of optimization of courts’ functioning, determination of the legal judges’ status in the conditions of legal state and comprehensive transformation of society.
Ключові слова: європейське законодавство, європейські норми, європейський досвід, європейська інтеграція, міжнародні правові акти, законопроекти, судово-правова реформа, закони.
23. Мінц М.О Соціологія девіантної поведінки: наркотизм
У статті наводяться статистичні дані про темпи поширення наркоманії в Миколаївській області з 1981 до 2008 року, подаються статистичні відомості за останні 26 років про кількість осіб, які вживають наркотичні речовини, розкриваються проблеми наркотизації молоді та її негативні наслідки.

This article analyzes statistics for tempos of spreading of drug addiction in Mykolaiv oblast since 1981 till 2008. We provide the statistics for the amount of people who use drugs in the last 26 years. The problems of the youth narcotization are discussed.
Ключові слова: наркотизм, наркотики, девіантна поведінка, ресоціалізація, соціальні групи, психоактивні речовини, психологічна та фізична залежність, профілактика, криза.
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
24. Погорєлова І.С. Україна і країни Східної Азії: політичний вимір сьогодення
У статті простежується розвиток політичних зв’язків України з країнами Східної Азії, розглядаються можливості співробітництва України з Китаєм, Японією, Республікою Кореєю та доводиться необхідність посилення уваги керівництва нашої країни до регіону.

In the article development of political ties of Ukraine with countries of East Asia is traced, the possibilities of collaboration of Ukraine with China, Japan, Republic of Korea are examined and the necessity of strengthening of attention of guidance of our country to the region.
Ключові слова: політичні зв’язки, співробітництво, регіон, інтереси, політичні відносини, дипломати, дипломатичні представництва, національні інтереси.
25. Седляр Ю.О. Енергетична дипломатія ЄС у Чорноморсько-Каспійському регіоні
Європейський Союз на світовому ринку виступає значним імпортером енергоресурсів, що автоматично надає європейській енергетичній дипломатії ключову роль у зовнішньополітичній діяльності ЄС. У свою чергу, у статті висвітлюється специфіка європейської енергетичної політики щодо країн Чорноморсько-Каспійського регіону, який є однією із найбільших зон нафто- і газовидобутку й одночасно транспортним коридором для вуглеводнів.

The European Union on the world market is a large importer of energy, that’s why energy dimension of EU’s foreign policy is getting key role. Special attention in the implementation of a European energy policy is given to cooperation with the countries of the Black Sea-Caspian region, which is one of the biggest areas of oil and gas, while the transport corridor for these hydrocarbons.
Ключові слова: ЄС, Чорноморсько-Каспійський регіон, Енергетична Хартія, Зелений Документ, енергетична політика, енергоресурси, диверсифікація шляхів поставок енергоресурсів.
26. Грицуник І.І «Європейський вектор» у зовнішній політиці Росії
У статті здійснена спроба аналізу характеру та моделі взаємовідносин Російської Федерації з Європейським Союзом. На основі визначальних тенденцій співробітництва між РФ і ЄС спрогнозовано подальші шляхи та перспективи розвитку взаємин у форматі РФ – ЄС.

The article analyses character and models of foreign relations of Russian Federation with the European Union. On the basis of the determined tendencies of partner relations between Russia and the EU the author forecasts the subsequent ways and prospects of the formation of the RF – EU relations.
Ключові слова: Європейський Союз, Російська Федерація, регіональне співробітництво, зовнішньополітична стратегія.
27. Магда Є. Особливості взаємовідносин Російської Федерації та ОПЕК
У статті йдеться про такий важливий чинник світової енергетичної сфери, як взаємовідносини між Російською Федерацією та Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК). Простежуються особливості в розвитку нафтового комплексу кожної зі сторін, а також їх взаємодія протягом останніх 20-30 років. Розглядається перспектива майбутніх відносин між РФ та нафтовим картелем.

The article deals with such important factor of the world energetic sphere as the relations between the Russian Federation and the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). The peculiarities of the oil complexes of Russia and OPEC developments’, their interaction during the last 20-30 years are being researched in this article. The author also analyzes the perspective of the future relations between RF and OPEC.
Ключові слова: енергетична сфера, конкуренція, співробітництво, нафтовий комплекс, нафтова політика, квота, експорт, енергетична стратегія
28. Шевчук О.В. Російсько-китайське співробітництво щодо розбудови безпекових структур в Азійсько-Тихоокеанському регіоні
У статті аналізується російсько-китайське співробітництво щодо розбудови механізмів безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Прогнозуються подальші шляхи та моделі взаємодії РФ – КНР у системі безпеки АТР.

The article analyses the Russian-Chinese collaboration towards the development of safety mechanisms in the Asian-Pacific region. Subsequent ways and models of the Russian Federation and the PRC interaction to safety system of the Asian-Pacific region are predicted.
Ключові слова: РФ, КНР, система безпеки, Шанхайська організація співробітництва, безпекові інституції.
29. Бурдиляк С.А. «Корейська проблема» в контексті регіональної політики КНР
У статті здійснена спроба аналізу «корейської проблеми» як детермінуючого чинника зовнішньополітичної стратегії КНР в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в постбіполярний період.

The article analyses «the Korean problem» as the determined factor of the People’s Republic of China (PRC) foreign policy in Asian-Pacific Region during postbipolar epoch
Ключові слова: «корейська проблема», зовнішня політика, Азійсько-Тихоокеанський регіон, постбіполярний період.