ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ
1. Дунаєва Л.М. Особливості аналізу категорії «влада» в сучасних політологічних дослідженнях
У статті аналізуються сучасні концепції влади, а також нові підходи до її інтерпретації в сучасних умовах глобалізованого світу. Особлива увага приділяється взаєминам влади й самоврядування в даному контексті.

The modern conceptions of power as well, as new approaches to her interpretation are considered in the article. The special attention is payed to study of relationships between power and local self-government in this context of.
Ключові слова: влада, народ, нерівність, концепції влади, демократичний режим, державна влада, мережі довіри, насилля, примус.
2. Бронніков В.Д. Про становлення концепції маргінальності
Аналізуються основні етапи становлення концепції маргінальності, специфіка її типів (зокрема політичної маргінальності), висловлюється необхідність коректного вживання поняття «маргінальність» у науковому дискурсі. Проаналізовано застосування терміна «маргінальність» у різних галузях знань – економіці, соціології, політичних науках.

The main stages of the marginality concept development, the special features of these stages (political marginality in particular) are analyzed, the necessity of the correct use of the notion of «marginality» is mentioned in the scientific discussion. The use of the term «marginality» in different branches of knowledge such as economics, sociology and political science is analized.
Ключові слова: маргінальність, політична маргінальність, структурна маргінальність, концепція маргінальності, парадигма маргінальності, маргіналізм, соціальний статус, соціальний транзит, етнокультурна маргінальність.
3. Гавеля В.Л. Сознание свободы и сознание цели в социальных и политических устремлениях человека
У підсумку свобода людини в економічних, соціальних і політичних системах являється свободою її волі, не тільки індивідуально спрямованою, але й гарантованою соціумом через його інститути. У статті розглядається та аналізується системність взаємовідносин особистості і суспільства, коли соціальне життя виступає як квантифікована цілями політична система.

In the final analysis person’s freedom in economic, social and political systems is the liberty of his will, not only individually directed, but it is guaranteed by society through all its institutions. The system of relationship between a person and society when social life is like «quanted» with the help of aims political system is examined in the article.
Ключові слова: політична ціль, свобода, політична система, соціальне життя, воля, цінності, детермінізм, цілевстановлення.
4. Турчин Я.Б Внесок Отто Ейхельмана в розвиток науки міжнародного права
У статті аналізуються наукові погляди Отто Ейхельмана в галузі теоретичних проблем політичного і міжнародного права. Розкривається авторське розуміння сутності міжнародного права, а також зміст його основних структурних елементів.

Scientific views of Eihelman in the branch of theoretical problems of political and international law are analized in the article. The author’s comprehension of the essence of international law and its main structural elements are lightened here.
Ключові слова: політичне право, міжнародне право, суб’єкти права, правовий порядок, юридичні норми, міжнародний конфлікт, суверенітет, система міжнародних відносин, принципи міжнародного права, міжнародний договір.
5. Лушагіна Т.В. Політична думка кінця ХІХ – поч. ХХ ст. щодо ролі громади у розбудові публічної влади: політологічний аналіз
Стаття присвячена розгляду теорій територіальної громади представників української політичної думки кінця XIX – початку XX століття. У ній доведено, що ідеї українських політичних діячів та науковців не тільки не втрачають своєї актуальності, а навіть навпаки можуть допомогти сформувати дійсно ефективну модель місцевого самоврядування в Україні.

The article is devoted to the theory of the territorial society of the representatives of the Ukrainian political thought at the end of XIX – the beginning of XX century. It shows that the ideas of Ukrainian political and scientists can form a really effective model of the local government in Ukraine.
Ключові слова: політична думка, громада, територіальна громада, публічна влада, народовладдя, самоврядування, суб’єкт самоуправління, право на самоуправління, адміністративна реформа.
6. Соловйова А.С. Проблема підкорення особи владному впливу у праці Е. Фромма «Втеча від свободи»
У даній статті аналізуються феномени «свободи», «прагнення до підкорення», «авторитарного характеру» та «конформізації», описані філософом, психологом та соціологом Еріхом Фроммом в його роботі «Втеча від свободи» особливий акцент робиться на співвідношенні цих понять із проблематикою підкорення особи владному впливу.

This article deals with the phenomena of the «freedom», the «aspiration for subjection», «the authoritarian character» and the «conformisation» which are describben by the philosoper, psychologist and sociologist Erich Fromm in his work «Escape from Freedom» the main stress is done on the correlation of these concepts with the problems of person’s subjection to the authority influence.
Ключові слова: свобода, авторитарний характер, конформізація, владний вплив, прагнення до підкорення, автономність, влада, інструмент, конформізм.
7. Подаєнко Ю.Л. Космополітизм в політологічній теорії
У даній статті здійснюється теоретичний аналіз поняття «космополітизм» з метою визначення його сутності та змісту. Автором досліджуються переважно сучасні підходи зарубіжних вчених щодо даної проблематики.

This article deals with theoretical analysis of the category «cosmopolitism» with the aim of definition its basic essence and content. The author researches mainly contemporary approaches of foreign scientists relative to this problematic.
Ключові слова: космополітизм, держава, глобальні проблеми, громадянство, глобалізація, процес інтеграції, гетерогенність, мондіалізм.
8. Левченко Ф.О. Політичні аспекти нобелівського руху та його українські реалії
У статті розглянуті історичні передумови розвитку нобелівського руху в Україні, проаналізовано основні галузі науки, представники яких були номіновані та отримали Нобелівську премію. Визначена політична складова, яка впливає на прийняття рішень щодо номінантів Нобелівської премії.

This article deals with historical premises of Nobel Movement development in Ukraine, with main spheres of science, which representatives had been nominated and had got the Nobel Prize. The author found the political element, that influences on the decision-making about Nobel Prize nominants.
Ключові слова: нобелівський рух, суспільно-політичні проблеми, історичні передумови, політичні аспекти, міжнародна політика, соціальна політика, Нобелівська премія, Нобелівські лауреати.
9. Ханстантинов В.О. Антична та ранньохристиянська думка як витоки толерантності
Стаття торкається розгляду ідей терпимості, терпеливості, толерантності, сформульованих в античній та ранньохристиянській думці.

The article touches consideration of ideas of tolerance formulated in an ancient and Сhristians mind.
Ключові слова: терпимість, терплячість, толерантність, антична думка, ранньохристиянська думка, інаковість, нетерпимість, терпимість, інструментальна роль терпимості.
10. Моспаненко І.В. Концепції місцевого самоврядування у поглядах представників російської політичної думки ХІХ – початку ХХ століття
У статті розглядаються концепції місцевого самоврядування, що були розроблені представниками російської політичної думки ХІХ – початку ХХ століття, та їх роль у процесі побудови ефективної моделі місцевого самоврядування в Україні.

In article are considered concepts of the local government, which were designed representative of russian political thought of the ХІХ-ХХ century, and their role in buildings of models of the local government in Ukraine.
Ключові слова: місцеве самоврядування, державна влада, політична думка, теорії місцевого самоврядування, незалежність місцевого самоврядування, реформування місцевого самоврядування, державний контроль, муніципальний соціалізм.
ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
11. Музиченко Г.В. Принципи та механізми здійснення влади в сучасних політичних системах
У статті розглядаються основні принципи й механізми здійснення влади в демократичних політичних системах як науково-методична основа для побудови нової моделі влади для сучасної України.

The main principles and techniques of power to democratic political systems as the scientific and methodological basis for build a new model of power for modern Ukraine are considered in this article.
Ключові слова: влада, державна влада, розподіл влади, моделі влади, принципи здійснення влади, механізми здійснення влади, система стримувань та противаг, регіоналізм, федералізм, децентралізація.
12. Горчаков Л.О. Історичне коріння етносепаратизму як об’єкта політологічних досліджень
Стаття розкриває історію виникнення націоналізму, як явища, яке може відбуватись на двох рівнях – етнічному і національному й може проявитись як націоналізм творчий, прогресивний, який здатний створити сприятливі умови суспільного поступу. Розглядаються поняття – «нація» та «національна самосвідомість».

The article deals with history of nationalism rise, as the phenomenon that occurs on two levels – ethnic and national. It can be displayed either as aggressive, destroying, zoological nationalism or as creative, progressive nationalism, that is able to create favorable conditions for social surrender. In the article such notions as «nation» and «national self-consciousness» are observed.
Ключові слова: етнос, націоналізм, нація, національна самосвідомість, сепаратизм, етнічна політика, шовінізм, міжетнічний конфлікт.
13. Дерега В.В. Політична корупція: визначення та особливості
Стаття присвячена визначенню сутності та особливостей політичної корупції як феномена політичного процесу. Особлива увага приділена проблемам загрози, яку становить існування корупції відносно демократичних інститутів. Визначені також причини корупції та можливості їх подолання.

The article deals with the essence and peculiarities of political corruption as a phenomenon of political process. Much attention is given to the threat of corruption to the democratic institutions. The reasons and possibilities of overcoming corruption are determined.
Ключові слова: корупція, політична корупція, політичний процес, демократичні інститути, хабарництво, політична відповідальність, криміналізація влади, антикорупційна ідеологія.
14. Левченко Л.О. Радикалізм та екстремізм як крайні прояви нонконформної поведінки: загальнотеоретичний аспект
У статті поставлена проблема визначення категорії нонконформізм відносно політичної поведінки індивіда в суспільних відносинах, проаналізовано різні підходи до теоретичного визначення спільних дефініцій, таких як: радикалізм, політична активність, політичний конформізм.

This article deals with the problem of definition of the category «nonconformism» for the political activity of individuals in social relationships. The author researches different approaches to the theoretical definition of common notions, such as: radicalism, political activity, political conformism.
Ключові слова: нонконформізм, політична поведінка, радикалізм, політична активність, політичний конформізм, екстремізм, політичний процес, протестна поведінка.
15. Коваль Г.В. Взаємовідносини між державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування
У статті аналізуються взаємовідносини між державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, від яких залежить розбудова української демократичної держави. Крім того, зазначено, що встановлення межі здійснення функцій та повноважень місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування повинно проходити виключно у правовому полі як на державному, так і на місцевому рівнях.

The article covers the relationships between the state administrations and the bodies of local government which influence the formation of the democratic state in Ukraine. It also states that the establishment of functions and responsibilities of the local government and state administrations should only be held according to the current laws both at the state and local levels.
Ключові слова: державна адміністрація, місцеве самоврядування, держава, державна влада, місцеве управління, демократизація, розподіл повноважень, ефективність місцевого самоврядування.
16. Гуцалова М.В. Державна молодіжна політика як фактор залучення молоді до участі у державотворчих процесах
У статті визначається сутність, принципи та основні завдання державної молодіжної політики з точки зору пошуку механізмів залучення молоді до участі в державотворчих процесах в Україні.

This article deals with the basic essence, principles and main tasks of state youth policy from the perspective of finding the mechanisms of involving youth in state-building processes in Ukraine.
Ключові слова: молодіжна політика, державна молодіжна політика, молодь, державотворення, суб’єкт молодіжної політики, ефективність молодіжної політики, завдання молодіжної політики, політична система.
17. Євтушенко О.Н. Принцип поділу влади та його вплив на формування демократичної моделі державної влади: зарубіжний досвід і Україна
У статті розглядається зарубіжний досвід використання принципу поділу влади та його вплив на становлення демократичної моделі державного устрою. Зроблено висновок, що реалізація принципу поділу влади є запорукою політичної стабільності та безперервності функціонування державної влади на шляху демократії.

The foreign experience of using the principle of division of powers and its influence on the democratic model of state is analyzed in an article. The conclusion is made that realization of the division of powers principle is the base of political stability and continuation of state powers functioning on the way to democracy.
Ключові слова: поділ влади, демократія, правова держава, державна влада, державний устрій, система стримувань і противаг, форми правління, державне управління.
18. Цокур Є.Г. Особливості визначення та типологізації джерел владної легітимності
Головну увагу в дослідженні присвячено визначенню джерел владної легітимності, з’ясуванню методів їх типологізації на підставі аналізу праць вітчизняних та зарубіжних дослідників. Метою роботи є розробка авторської класифікаційної моделі джерел владної легітимності на підставі аналізу класичних та сучасних теорій політичної влади та легітимності.

The article is devoted to determination of power’s legitimity sources, methods of its classification on the basis of analysis of Ukrainian and foreign researchers works. Development of author classification model of power’s legitimity sources is the purpose of work on the basis of analysis of classic and modern theories of political power and legitimity.
Ключові слова: легітимність, моделі владної легітимності, державотворення, державне управління, влада, державна влада, джерела легітимності, політичний процес.
19. Четверик А.Ю. Політична активність у структурі політичної культури, зовнішні та внутрішні чинники її прояву
Дана стаття присвячена аналізу явища політичної активності, проблемам співвідношення даного поняття з термінами політичної поведінки та політичної участі в структурі політичної культури. Додатково автор аналізує відмінність підходів українських та російських політологів у детермінуванні понять «політична активність», «електоральна активність», «політична участь».

This article deals with theoretical analysis of the phenomenon of political activity, problems of its relation with the terms of political behavior and political participation in the political culture. Additionally, the author analyzes the difference between Ukrainian and Russian approaches to political notions «political activity», «electoral activity», «political participation».
Ключові слова: політична активність, політична поведінка, політична культура, електоральна активність, політична участь, суб’єкт політичного процесу, політичний абсентеїзм, фактори політичної активності.
20. Крап А. Правила гри у політиці як чинник політичної стабільності в контексті теорії неоінституціоналізму
Проаналізовано на засадах теорії неоінституціоналізму основні механізми формування правил гри у політиці, з’ясовано умови їх сприяння ефективності державної влади й формуванню політичної стабільності.

The basic mechanisms of forming of rules of game are analysed on principles of theory the new institutionalizm in a policy, the terms of their assistance efficiency of State power and forming political stability.
Ключові слова: неоінституціоналізм, політика, державна влада, політична стабільність, влада, владні ресурси, політичні норми, консолідація демократії.
21. Шарова А.М. Лінгвістичний вимір політичної інформації: становлення політичної лінгвістики
Стаття присвячена розгляду процесу становлення і розвитку політико-лінгвістичних досліджень у західній науці, а також з’ясуванню досягнень української та російської наук щодо дослідження вербальної політичної інформації в порівняльному аспекті.

The paper is devoted to consideration of forming and developing of political-linguistic researches in western science, and also to finding out of achievements of Ukrainian and Russian sciences in investigating of verbal political information in a comparative aspect.
Ключові слова: політико-лінгвістичні дослідження, політична інформація, політична лінгвістика, політична комунікація, риторика, стилістика, семіотика, політичний дискурс.
22. Татаренко В.Б. Державно-правовий процес розвитку судоустрою України у ХХ столітті
Аналізуються етапи розвитку та реформування конституційної нормотворчості, органів суду та правосуддя, суду Вищої юрисдикції, нотаріату, адвокатури та органів юстиції з дня прийняття першої Конституції України до сьогодення.

The stages of constitutional rule-making of court services and justice, court of highest jurisdiction, notaries, bar and justice authorities development and formation since the date of Constitution acceptance till nowadays are considered in this article.
Ключові слова: суд, органи суду, суд Вищої юрисдикції, нотаріат, адвокатура, органи юстиції, правопорядок, законність, судова реформа.
23. Палагнюк Ю.В. Регулювання реклами та спонсорства в аудіовізуальних медіа в Європейському Союзі: приклад для України
У даній статті робиться аналіз регулювання реклами та спонсорства в аудіовізуальних засобах масової інформації на наддержавному рівні ЄС для виявлення європейського досвіду регулювання цієї сфери з можливим впровадженням в Україні у зв’язку з курсом нашої країни на європейську інтеграцію.

The analysis of the regulation of the advertisement and sponsorship in the audiovisual media on the multi-governance level of the EU is made in this article with the goal of finding the European experience and its possible implementation in Ukraine.
Ключові слова: реклама, спонсорство, медіа, аудіовізуальні медіа, Європейський Союз, державне регулювання, регулювання реклами, європейські стандарти.
24. Личко Т.М. Проблеми діяльності регіональних органів місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку українського суспільства
Сьогоднішній етап державотворення дозволяє і вимагає законодавчого закріплення нової ідеології регіональної політики і формування нової архітектури регіонального управління. Бачення регіону виключно як адміністративно-територіальної одиниці, а регіонального управління як перманентного перерозподілу повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування є неконструктивним, не відповідає соціально-економічним та політичним реаліям сьогоднішньої України. У статті розглянуто проблеми діяльності регіональних органів місцевого самоврядування на сьогоднішньому етапі.

The today's stage of creation of the state allows and requires the legislative fixing of new ideology of regional policy and forming of new architecture of regional management. Vision of region exceptionally as administrativno-teritorial'noy unit and regional management as permanent redistribution of plenary powers between the local organs of executive power and organs of local self-government there is nekonstruktivnim, does not answer socio-economic and political realities of today's Ukraine. In the article the problems of activity of regional organs of local self-government are considered on the today's stage.
Ключові слова: місцеве самоврядування, регіональна політика, регіональне управління, адміністративно-територіальна одиниця, місцеві органи виконавчої влади, децентралізація, муніципальна служба, територіальна громада.
25. Кучма Л.О. Інформаційно-психологічна безпека: теоретико-методологічні підходи та дискусії
У статті осмислено теоретико-методологічні підходи до трактування проблем забезпечення інформаційно-психологічної безпеки особистості, суспільства та держави як окремої складової національної безпеки держави.

The article is devoted to the problem of providing of informatively-psychological safety of individual, society and state as separate constituent of national safety of the state.
Ключові слова: безпека, інформаційно-психологічна безпека, особистість, національна безпека, держава, суспільство, нормативно-правове забезпечення, ефективність безпеки.
26. Демчишак Р. Національне питання в діяльності українських політичних партій Західної України соціалістичного спрямування: 1920-1930-ті роки
Досліджено діяльність українських політичних партій соціалістичного спрямування – Української соціалістично-радикальної партії (УСРП) та Української соціал-демократичної партії (УСДП). З’ясовано місце національного питання в програмних документах даних партій. Прослідковано фактори, що вплинули на еволюцію поглядів досліджуваних партій щодо розв’язання національного питання.

The research of the activity of ukrainian political parties of socialist bias, that is, Ukrainian Socialist Radical Party (USRP) and Ukrainian Socialist Democratic Party (USDP) has been made. The impotence of the national problem in the programme documents of above-mentioned parties has been stated. Factors influencing the evolution of the views of the parties under research concerning the solution to national problems has been investigated.
Ключові слова: національне питання, політична партія, партійне будівництво, Західна Україна, українізація, соціалізм, соціал-демократія, ідеологія.
27. Коваль А.А. Пацифізм у концепції теорії ненасилля та політичній реальності
Стаття присвячена аналізу сутності теорії ненасилля, її зародження та розвитку в сучасних умовах, пацифістським настроям у концепції теорії не насилля. Також автор розглядає ідеологічні основи пацифізму, його різновиди та сфери впливу.

The article is dedicated to analysis to essence to theories not violences, her(its) generations and developments in modern condition, pacifist moods in concepts of the theories violence. Also, the author considers of the base of the pacifism, his(its) varieties in spheres of the influence
Ключові слова: пацифізм, теорія ненасилля, пацифістські настрої, політична реальність, громадська непокора, ідеологія, гуманістичні цінності, глобалізація.
28. Остапюк О.А. Основні напрями діяльності з підвищення політичної активності молоді в управлінні державою
Стаття присвячена проблемі розвитку та підвищення активності молоді в управлінні державою. Автор розглядає форми участі молоді в управлінні державою, визначає основні напрямки співпраці органів державної влади та місцевого самоврядування з молоддю та залучення її до державної служби.

The article is dedicated to problem of the development and increasing to activities youth in management state. Author realizes forms of the participation youth in management state, defines main lines of cooperation organ state authorities and local home rule with youth and attraction her(it) to state service.
Ключові слова: політична активність, політична активність молоді, державне управління, органи державної влади, місцеве самоврядування, державна служба, молодь, соціальна група.
29. Шайгородський Ю.Ж. Регулятивна функція міфа в політичному менеджменті
Стаття присвячена політичній міфології, психологічним аспектам політичного менеджменту й моделюванню нових варіантів політичної поведінки та їх використанню в умовах сучасного суспільства.

Article is dedicated to political mythology, psychological aspect of political management and modeling new variant political behavior and their use in condition modern society.
Ключові слова: політична міфологія, політичний менеджмент, політична психологія, суспільство, міф, ідеологія, політична культура, соціальна утопія.
30. Остапюк О.А. Основні напрями діяльності з підвищення політичної активності молоді в управлінні державою
Стаття присвячена проблемі розвитку та підвищення активності молоді в управлінні державою. Автор розглядає форми участі молоді в управлінні державою, визначає основні напрямки співпраці органів державної влади та місцевого самоврядування з молоддю та залучення її до державної служби.

The article is dedicated to problem of the development and increasing to activities youth in management state. Author realizes forms of the participation youth in management state, defines main lines of cooperation organ state authorities and local home rule with youth and attraction her(it) to state service.
Ключові слова: політична активність, політична активність молоді, державне управління, органи державної влади, місцеве самоврядування, державна служба, молодь, соціальна група.
31. Шайгородський Ю.Ж. Регулятивна функція міфа в політичному менеджменті
Стаття присвячена політичній міфології, психологічним аспектам політичного менеджменту й моделюванню нових варіантів політичної поведінки та їх використанню в умовах сучасного суспільства.

Article is dedicated to political mythology, psychological aspect of political management and modeling new variant political behavior and their use in condition modern society.
Ключові слова: політична міфологія, політичний менеджмент, політична психологія, суспільство, міф, ідеологія, політична культура, соціальна утопія.
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
32. Шевчук О.В. Стратегічний трикутник США – КНР – РФ у дослідженнях російських політологів
У статті здійснена спроба структурування напрямків та течій у сучасній російській історіографії щодо формування та реалізації російської зовнішньополітичної стратегії в механізмі взаємовідносин США – КНР – РФ.

In the article the author makes an attempt to stricture trends and tendencies in modern Russian historiography re the formation and realization of Russian foreign-policy strategy in the mechanism of mutual relations of the USA – PRC – RUS.
Ключові слова: історіографія, російська історіографія, зовнішньополітичні стратегії, Азійсько-Тихоокеанський регіон, стратегія, міжнародні відносини, міжнародна політика, дипломатія
33. Магда Є.В., Смола Л.Є. Інформаційно-психологічна безпека: аспекти трансформації
У статті на прикладах останніх подій у світі аналізуються аспекти сучасної інформаційно-психологічної безпеки, особливості державної інформаційної політики та перспективи її вдосконалення і розвитку.

As an example of current world events the aspects of modern information and psychological security, specific features of state information policy and the prospects of its improvement and development are analyzed in this article.
Ключові слова: безпека, інформаційно-психологічна безпека, трансформація, державно-інформаційна політика, національна безпека, цінності, інформаційні технології, медіатизація.
34. Седляр Ю.О. Теоретичні засади дослідження релігійного фактора у міжнародних відносинах
Стаття розкриває теоретичні засади дослідження релігійного фактора у міжнародних відносинах. Головна увага зосереджена на використанні системного аналізу та цивілізаційного підходу.

The article deals with the conceptual background of religion factor in the international relations. The main accent is made on system analysis and civilization approach.
Ключові слова: релігійний фактор, міжнародні відносини, системний аналіз, цивілізаційний підхід, релігійна доктрина, політичний конфлікт, глобалізація, ідентичність.
35. Погорєлова І.С. Сучасна політика російської федерації на корейському півострові
Мета статті – аналіз політичного курсу офіційної Росії щодо КНДР і Республіки Кореї, її впливу на ці держави та ролі у вирішенні проблем півострова. Російсько-корейські відносини мають складний і неоднозначний характер, що впливає на формування безпеки і економічний розвиток країн регіону.

The goal of the article is to analyze the political course to official Russia towards the KPDR and the Republic of Korea, its influence on the stated countries and the role in solving problems of the peninsular. Russia and Korean relationship has a complex and complicated character which influence the forming of the countries security and economic development.
Ключові слова: політика, політичний курс, Азіатсько-Тихоокеанський регіон, Республіка Корея, Російська Федерація, міжнародні відносини, партнерство, дипломатія.
36. Міхель Д.О. Основні аспекти геополітичного положення України та її зовнішньополітичний вимір
У статті досліджуються основні моменти геополітичних особливостей та пріоритетів формування як внутрішньої, так і зовнішньої політики України, враховуючи елементи зовнішньополітичної стратегії з урахуванням національних інтересів країни.

In the article author investigates the main points of the geopolitical characteristics and priorities of the formation of internal and external policy of Ukraine, including elements of foreign policy strategy, that is based on the national interests.
Ключові слова: геополітичне положення, пріоритети формування політики, внутрішня політика, зовнішня політика, національні інтереси, національна безпека, геостратегія, міжнародна політика.