Педагогічні Науки
1. Мєщанінов О.П. Проблеми створення та сталого розвитку Миколаївського навчального національно-культурного комплексу
Утворення першого україномовного навчального закладу зі статусом Національного університету у Причорноморському регіоні як освітньо-культурного ядра Миколаївського навчального національно-культурного комплексу має за мету гармонійний сталий розвиток півдня України з урахуванням різноманітних інтересів її мешканців та балансу пріоритетів.
2. Сисоєва С.О. Педагогіка як засіб творення особистості фахівця вищої школи
Соціально-економічні перетворення, що здійснюються в Україні, зумовили значні зміни у системі освіти, у тому числі і вищої освіти, зокрема: змінюється її організаційна структура, з’являються нові типи вищих закладів освіти, форми їх фінансування тощо. Стратегічні завдання реформування освіти в Українській державі, його пріоритетні напрями, основні шляхи і принципи реалізації визначає Державна національна програма «Освіта».
3. Kern Lewis Remarks given to the MA-NaUKMA Annual Teachers’ Conference
what has happened during my two years working in the Academy, and I am glad that I have this chance to share my thoughts with all of you at one time. In order to understand what I have to say, it is important to understand what I think the role of a university is in any society. A university creates good citizens. It takes young people and gives them special skills for contributing to society once they graduate. It teaches them how to use their brain, how to learn, analyze, evaluate information. These are life-long skills people never stop using
4. Журецький Я.І. Особистісно орієнтований підхід до навчання
Відроджуючи традиції гуманізму та демократизму, які формували систему навчання і виховання та визначали місце Києво-Могилянської Академії в загальній системі європейських закладів освіти, Миколаївська Філія НаУКМА вже втретє проводить наукову конференцію “Могилянські читання”. Вона є своєрідним звітом про напрямки наукової діяльності викладачів, методичну, навчальну роботу Філії протягом року, а також дає можливість викладачам, науковцям, докторантам, аспірантам, студентам НаУКМА та науковій громадськості регіону репрезентувати свої наукові досягнення з різних напрямків.
5. Будак В.Д., Багмет М.О. Про участь МДПІ у Другій міжнародній виставці вищих навчальних закладів
Протягом 3-х днів з 26 лютого 1999 року у Київському експоцентрі "Олімпійський" відбулася Друга міжнародна виставка престижних навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні". Організаторами цієї виставки виступили: Міністерство освіти України, Академія педагогічних наук України, Виставкова фірма "Карше".
6. Калінін М.І. Організація академічної групи з урахуванням основних положень синергетики
Термін "синергетика" походить від грецького "синергос", що означає "спільно діючий". Синергетика є науковим напрямком, який займається вивченням процесів самоорганізації, сталості і розпаду структур, що формуються в нерівновагомих системах. Це є теорія самоорганізації систем, тобто їх саморозвитку.
7. Пєхота О.М. Формування Я-концепції студента у вузі
Педагогічна професія – це спосіб життя. Тому, становлення вчителя повинно розглядатися ним самим не з точки зору набуття знань, умінь і навичок. Це вибір людиною певного життєвого шляху. І тому дуже важливо розуміти значення суб’єктності вчителя для його професійного розвитку. Аналіз індивідуальності вчителя слід здійснювати з позицій готовності визначати ним самим свій професійний шлях. Помилково працювати з переліком рис і характеристик типового представника педагогічної професії. Для встановлення передумов успішності педагогічної діяльності необхідно самовивчення не лише індивідуальних і особистісних характеристик майбутнього вчителя, а і його як цілісної системи. З нашої точки зору, в якості системостворюючої ознаки індивідуальності майбутнього вчителя як системи в будь-яких її проявах може виступати самосприйняття – уявлення про роль власного Я в основних професійних подіях. Таким чином, Я-концепція вчителя може бути виділена в якості інтегруючого фактора для усіх підсистем і елементів індивідуальності вчителя.
8. Бобров В.Я., Бутівщенко С.В. Історичний досвід впровадження ідей гуманізму в економічній освіті
вищої освіти важливе значення має вивчення історичного досвіду розвитку професійної освіти в Україні. Ретроспективний підхід до розвитку професійної освіти дозволяє вивчити різноманітні форми і методи впровадження елементів гуманізації в економічній освіті минулого періоду, які не втратили своєї значимості і можуть бути використані в сучасних умовах. Тому уявляється за доцільне розкрити систему організації навчально-виховної роботи, виділивши гуманістичний аспект в економічних закладах освіти в Україні у кінці ХІХ на початку ХХ століття.
9. Сергієнко Л.П., Яцунський О.С., Педик Л.А Комплексне тестування рухової підготовленості студентів
Найбільш точне уявлення про рівень фізичної підготовленості студентів дає комплексне тестування. Зміст комплексного контролю фізичної підготовленості полягає в одержанні узагальненого показника, вираженого в балах. Тобто результати тестових випробувань, визначені в сантиметрах, секундах, кількісних одиницях переводяться в бали, а потім розраховується сумарний показник для всього комплексу. Перспективність такого підходу і особливості оцінки тестових результатів представлені в деяких публікаціях (Е.В.Давиденко, О.В.Копылова, И.А.Борисов, 1988 В.М.Рябцев, Д.С.Токер, 1988 Н.В.Решетников, 1991 S.Pilicz, P.Przeweda, R.Trzeњniowski, 1993 M.Turek, 1996).
10. Гришкова Р.О. Роль діалогу в особистісно орієнтованому навчанні
Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття) передбачає демократизацію освіти як найважливіший принцип реформування освіти в Україні. Цей принцип зумовлює “децентралізацію, регіоналізацію в управлінні освітою, автономізацію навчально-виховних закладів у вирішенні основних питань діяльності, поширення альтернативних (приватних) навчально-виховних закладів, перехід до державно-громадської системи управління освітою.
11. Парсяк О.Н. Виховання екологічної свідомості на заняттях з англійської мови
Ефективність підготовки фахівця у вищому учбовому закладі значною мірою залежить від того, наскільки злиті у єдине ціле навчання та виховання студентів. У цьому відношенні велике значення має вивчення іноземної мови, яке дає великі можливості для виховання студентів, зокрема для виховання у них екологічної свідомості.
12. Мироненко Т.П. Формування громадянськості у майбутніх вчителів іноземної мови
У нинішній час Україні як країні, що розпочала гуманізацію і демократизацію суспільного життя, відродження державності та економіки в умовах нових технологій, необхідні люди, які володіють такими громадянськими якостями, як самостійність думок і почуттів, вільнодумство, заповзятливість (в позитивному розумінні цього слова), особиста відроджуюча активність, милосердя і бачення перспективи розвитку суспільства та свого місця в цьому суспільстві. Перехід від тоталітарного режиму, авторитарно-бюрократичної системи до поновлення громадянського, демократичного суспільства припускає нове поняття і бачення самої суті громадянськості.
13. Кіктенко А.І. Деякі інваріанти освітніх технологій як критерії вибору їх для застосування у вищій школі
Перед вищою школою України поставлено відповідальне й складне завдання – “… готувати національну інтелігенцію, спроможну професійно розвивати матеріальну та духовну культуру народу”.
14. Білюк О.В Історико-педагогічні аспекти системи виховання
Історично склалися різні підходи до виховання. В епоху середньовіччя існував авторитаризм системи виховання. Церква і духовенство виховували молодь у релігійному дусі, в сліпому підкоренні авторитетові церкви (“всю істину дано в Святому письмі”). У школах вивчалися “на зубок” дозволені канонічні підручники та інші “священні книги”.
15. Тихонова Т.В. Професійний саморозвиток майбутніх вчителів інформатики: педагогічні умови
Аналіз змісту підготовки вчителя інформатики в педвузах показує, що за діючими програмами вона фактично спрямована на освоєння майбутніми вчителями змісту шкільного курсу інформатики їхнє ознайомлення з обладнанням шкільного кабінету обчислювальної техніки, удосконалювання вчителів у області алгоритмізації, програмування і використання програмних засобів.
16. Ромакін В.В. Реферат як основна форма самостійної роботи студентів
Перед викладачем поставлені три головні задачі, на вирішення яких спрямовані його зусилля протягом усього часу викладання:
17. Льовкіна Н.Ю. Сучасні засоби залучення студентів до активних занять з фізичної культури та спорту
Перебудова освіти України на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості в повній мірі відбилась на системі фізичного виховання студентської молоді. Вона включає в себе вирішення цілого блоку соціальних, педагогічних, організаційних проблем, які виявили як позитивні, так і негативні риси. До них належать: 1) низька мотивація студентської молоді до занять з фізичної культури та спорту 2) недостатній обсяг учбових та позаучбових занять фізичними вправами 3) неефективне дидактичне наповнення процесу фізичного виховання (фактичне вилучення з його робочих програм найбільш дійових засобів: біг на витривалість, елементів спортивної гімнастики, плавання та ін.) 4) недостатнє науково-методичне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення фізичного виховання (відсутність сучасних програм, що грунтуються на прогностичній педагогіці підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів з фізичного виховання студентів, необхідної кількості спортивних споруд та ін.).