Економічна теорія
1. Палехова В.А. Мрії про минуле, або безнадійний романтизм сучасного лібералізму
У статті проведений ретроспективний аналіз економічної концепції лібералізму (від А.Сміта до
М.Фридмена). Доведено, що класичний лібералізм більше не відповідає умовам сьогодення. Обираючи стратегію і тактику економічних реформ, слід брати до уваги теорію і практику соціально-ринкової економіки.
2. Верланов Ю.Ю., Нетудихата К.Л. Регіональна динаміка, нерівномірність та економічне зростання
У статті розглянуто традиційні підходи до теорії постсоціалістичної трансформації, проблеми регіональної нерівномірності, проведено емпіричне дослідження впливу нерівномірності на економічне зростання України, розроблені подальші напрямки дослідження регіональної динаміки.
3. Nosova O.V. INSTITUTIONAL PERFORMANCE IN EASTERN EUROPE
У статті проведено аналіз причин трансформаційної кризи, досліджено інституціональну трансформацію в країнах Східної Європи, встановлено вплив потоків капіталу та умов на розвиток іноземної торгівлі та FDI в процесі стабілізації. Головними умовами залучення іноземного капіталу є політична стабільність в країні, створення інституціонального середовища, приватизація та лібералізація. Рух капіталу обумовлює розвиток міжнародних ринків, зростання торгівлі та іноземні інвестиції. FDI забезпечують значні фінансові ресурси для існуючих підприємств та для створених сумісних підприємств, стимулюють отримання прибутків у промисловому секторі та сприяють збільшенню доходів.
The proposed research is aimed at analyzing courses of transformational crisis, studing the institutional transformation in East European economies, examining impact of capital flow and conditions for the development of foreign trade and FDI in stabilization process. The main conditions for providing foreign capital are political stability in the country the creation of institutional environment privatization and liberalization. Capital movement stipulates the development of international markets, increases trade and foreign investment. FDI provides large scale financing for the existing enterprises and establishing joint ventures, stimulates above-average returns in the industrial sector and promotes income increasing.
4. Федотов М.М. Комерційні банки України в умовах реформування економіки
Стаття містить результати дослідження фінансових можливостей банків в умовах мінімального рівня інфляції. Запропонований конкретний алгоритм підвищення надійності банків шляхом створення якісно нових стосунків з виробництвом.
5. Гончаренко В.В. Особливості історичних моделей української кредитної кооперації
Розкриті особливості фінансово-господарського механізму діяльності двох основних моделей кредитних кооперативів, що існували в Україні в минулому – кредитних та ощадно-позичкових товариств. Показано їх відмінність від класичних німецьких моделей кредитних кооперативів Ф.Райфейзена та Г.Шульце-Деліча.
Економіка підприємства та галузева економіка
6. Прокопович Л.Б. Центри відповідальності та облік витрат
Стаття присвячена застосуванню на вітчизняних підприємствах аналітичного обліку витрат у розрізі центрів відповідальності. Розглянуто декілька поглядів на поняття “центр відповідальності” та його види. Запропонована комплексна класифікація центрів відповідальності.
7. Журавльова М.Б. Діагностика та аналіз стану планування на малих та середніх підприємствах
Розглянуто основні зовнішні та внутрішні фактори діяльності малих та середніх підприємств, що впливають на досягнення успішних результатів. Розроблено методику діагностики стану планування на малих та середніх підприємствах та запропоновані рекомендації щодо створення та вдосконалення системи планів.
8. Махмутова М.М., Есекина Б.К. Экономические инструменты природоохранной деятельности в Республике Казахстан
Стаття присвячена питанням використання ключових механізмів фінансування природоохоронної діяльності – економічних інструментів. Розглянуто їх роль та значення для досягнення стійкого розвитку, запропонований огляд економічних інструментів, які використовуються в країнах Європейського Союзу та СНД. Виявлено характерні особливості використання інструментів в країнах СНД, подана їх класифікація. Найбільш повно проведено аналіз діючої системи економічних інструментів у Республіці Казахстан та на основі цього запропоновано шляхи її реформування.
9. Єфімова Г.В., Чупріков О.Л. Питомі витрати паливно-енергетичних ресурсів за основними видами машинобудівного виробництва
Розглянуті питання визначення питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів за основними видами виробництва. Показана система природних показників для машинобудівного підприємства, що дає можливість установити витрату енергії за конкретними видами робіт.
10. Бержак А.В. Фактори мотивації виробничо-господарської діяльності підприємств
Розглянуті теоретичні та прикладні аспекти мотивації господарської діяльності, зокрема розкритий понятійний апарат, охарактеризовані сучасні теорії мотивації та їх вплив на господарську діяльність виробничих підприємств на всіх рівнях управління. На різних рівнях (робочому місці, ділянці, цеху, підприємстві та у регіоні) на працівників впливають різні мотиви, що спонукають учасників господарської діяльності спрямувати свої зусилля для досягнення мети.
11. Джеппарова З.Р. Методичні основи аналізу ефективності діяльності хлібопекарської промисловості
Розкриті причини негативних явищ та шляхи досягнення ефективної діяльності хлібопекарських підприємств. Вказано, що в сучасних умовах змінюються методи оцінювання категорії ефективності на шляху переходу до ринкової економіки. Автор зробив спробу пояснити залежність результатів виробництва і перш за все прибутку в об’єднанні “Кримхліб” не тільки від матеріально-технічного капіталу підприємства, а й від “людського капіталу”, що враховує основні та оборотні кошти.
12. Нізалов Д.В. Антикризове управління: вибір методів
Стаття присвячена аналізу сфер використання методів антикризового менеджменту. В сучасній вітчизняній літературі ще не склалося загальних підходів щодо використання тих чи інших методів антикризового менеджменту. Зроблено спробу проаналізувати сукупність цих методів та визначити сфери їх використання залежно від умов, в яких опинилося підприємство.
13. Кошкін К.В. Попередня оцінка впровадження проектів інформаційних технологій у суднобудуванні
Визначені критерії ефективності впровадження інформаційних технологій у суднобудуванні. Методом експертних оцінок отримані результати і проведений аналіз ефективності організації проектно-конструкторського центру суднобудівного підприємства.
14. Норд Г.Л. Окремі методологічні підходи до конкретизації поняття “кадровий потенціал регіону”
У статті розглянуті основні підходи до теоретичного визначення кадрового потенціалу регіону, що склалися у сучасній літературі. Приведено авторське бачення даного поняття та його обґрунтування. Подані схеми формування кадрового потенціалу регіону та графічно зображено його місце серед близьких за змістом дефініцій.
15. Гресс О.О. Проблеми формування ринку лікарських препаратів
Проведені дослідження фінансового стану державної системи забезпечення населення лікарськими препаратами в порівнянні з діяльністю комерційної фармакологічної мережі. Обґрунтовано тенденцію зниження економічної результативності державної фармацевтичної мережі.
Економіка агропромислового комплексу
16. Гаркуша О.М. Щодо стратегії формування ринку й ефективної реалізації виноробної продукції
Розкрито сучасний стан ринку збуту винопродукції вітчизняного виробництва та розглянуто перспективи його розвитку. Запропоновано шляхи боротьби із фальсифікацією виноробної продукції. Відмічено ефективність рекламних заходів у ланцюгу реалізації продукції провідних виробничих фірм. Проаналізовано систему комерційної інформації, що використовується на винному ринку Німеччини. Розглянуто можливості використання наведених положень та пропозицій в агропромисловому комплексі України.
17. Великий Ю.В. Організаційно-економічні проблеми розвитку кормовиробництва у господарствах приміських районів м. Миколаєва
Висвітлено комплекс факторів, під впливом яких формується рівень показників ефективності кормовиробництва. Запропоновано змінити економічні умови стимулювання кормо виробництва в умовах переходу до ринкової економіки.
18. Душейко Д.М. Порівняльна ефективність формування інноваційного потенціалу за різних форм господарювання в АПК
У статті розглянуто підхід до визначення інноваційного потенціалу територіальної виробничої системи. Уточнена дефініція організаційно–інституціональної інновації для умов трансформації економіки. На прикладі сільського господарства Миколаївської області розрахований економічний потенціал організаційно-інституціональних інновацій.
19. Танклевська Н.С. Сировинні зони плодоовочеконсервної промисловості Херсонської області: практичні аспекти функціонування
Розглянуті питання організації сировинних зон плодоовочеконсервних підприємств Херсонської області. Проаналізовані фактори формування територіальної організації сировинних зон. Запропоновані шляхи удосконалення сировинних зон плодоовочеконсервної промисловості.
20. В`юн Н.І. Принципи еколого-економічного розвитку і відтворення тваринництва в сучасних агроекосистемах
У статті обґрунтовано концептуальна позиція потреби екологічного імперативу у розвитку і відновленні біовиробничої системи тваринництва. Виділено основні принципи формування і функціонування системи в режимі еколого-економічної ефективності.
21. Воробйов Ю.М. Використання лізингу як методу фінансування підприємств України
У статі розглянута сутність лізингу, його основні ознаки і відмінності від банківського кредиту, переваги лізингу при фінансуванні відтворення та поновлення основних активів підприємств. В роботі відображенні основні методичні підходи до розрахунку лізингових платежів. Наведена оцінка можливості застосування лізингу в сучасних умовах, визначені основні протиріччя у законодавчій політиці держави. Запропоновані напрямки використання лізингу в галузях народного господарства.
22. Миргородська Р.О. Розрахунок потреби в інвестиціях на закладку виноградників
У роботі зроблений обґрунтованих розрахунок потреби в інвестиціях на відновлення виноградників згідно з Програмою розвитку виноградарства і виробництва в АРК до 2015 р. Запропоновані можливості джерела покриття потреб у галузі.