ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
1. Ципліцька О.О., Нетудихата К.Л. Роль держави у забезпеченні інфраструктури: еволюція концепцій та сучасні погляди
Стаття присвячена розгляду економічних та історичних причин зміни концепцій регулювання
інфраструктури. Розглянуто особливості і необхідність механізму державного регулювання даної
галузі та переваги і недоліки механізму ринкового регулювання. Проведено аналіз практики та
представлено схеми взаємодії держави та приватних агентів у забезпеченні інфраструктури в
країнах з ринковою економікою та в трансформаційних економіках.
2. Васильєв А.А Деякі аспекти економічної безпекаи в контексті економічної теорії
Стаття представляє аналіз концепцій економічної теорії, які необхідно застосувати для вдос-
коналення методологічної основи науки про економічну безпеку країни.
3. Гакаленко Т.М. Регулювання нерівності як засіб впливу на суспільний добробут
В даній статті автором досліджуються можливості підвищення суспільного добробуту шля-
хом регулювання державою ступеня нерівності в розподілі благ. Проаналізовані погляди авторів
теорії добробуту щодо наслідків перерозподілу для суспільного добробуту, визначені основні про-
блеми, що виникають при порівнянні різних суспільних станів з точки зору їх відповідності вищому
рівню добробуту. Також визначені задачі державної економічної політики у сфері перерозподілу.
4. Нетудихата К.Л. Еволюція сучасних теорій інноваційного регіонального розвитку
У статті аналізується процес еволюції сучасних теорій інноваційного регіонального розвитку.
Відмічається недостатнє врахування реалій інноваційного процесу, ігнорування динамізму на мік-
роекономічному рівні.
5. Никифоров А.Є. Державне регулювання відносин власності на інноваційний продукт у промисловості
Розглянуто спектр питань щодо державного регулювання відносин власності. Увагу приділено
правам власності на інноваційний продукт. Проаналізовано досвід державного регулювання відно-
син власності на службовий винахід у зарубіжних країнах. Зроблено пропозиції щодо вдосконалення
державної інноваційної політики.
6. Кравченко Р.М. Принципи та підходи до розмежування видів конфіденційної інформації
Розглянуто значення та роль розмежування видів конфіденційної інформації у контексті необ-
хідності її правового захисту. Подана характеристика стану відповідного законодавства країни.
Проаналізовано основні принципи та підходи до розмежування видів конфіденційної інформації.
7. Носова О.В. Russia’s Trade Performance in Transition Period
The paper is examined that the existence of Russia’s competitive advantages can generate trade
growth in the country. The export oriented sectors development in the economy provides the rise of foreign
trade gains, which should cover the budget deficit, the purchases of new kinds of goods, and know-how
development. The proposed government policy should be directed to support and stimulate the exportoriented
branches development.

У статті розглянуто, що існування порівняльних переваг може забезпечувати зростання тор-
гівлі в країні. Розвиток експортно-орієнтованого сектора економіки забезпечує отримання торгі-
вельного прибутку, який повинен покривати дефіцит бюджету, закупівлю нових видів товарів й
розвиток НДОКР. Запропонована політика держави, яка націлена на підтримку та стимулювання
експортно-орієнтованих галузей.
8. Носова Т.Ю. Foreign Trade and Foreign Direct Investment Development in Russia
The foreign trade and FDI interrelation is considered as complementary categories. Carrying out
trading liberalization and opening-up policy are directed to promote comparative advantages use in transition
countries. The import liberalization, accompanied with import of new technologies through FDI
attraction, stimulate growth of domestic production, and improve balance of payments.

Зовнішня торгівля і ПІІ розглядаються як додаткові категорії. Завершення лібералізації торгі-
влі і проведення відкритої політики спрямовано на підтримку використання порівняльних переваг у
трансформаційних країнах. Лібералізація імпорту, супроводжувана імпортом нових технологій
шляхом залучення ПІІ, стимулює зростання внутрішнього виробництва і поліпшує платіжний баланс.
9. Swiecka Beata Factors of Development Retail Electronic Banking in Poland
The article is devoted to investigation of development retail electronic banking in Poland, its factors,
strong points, weak points, opportunities and threats.

Статтю присвячено дослідженню розвитку роздрібних електронних банківських операцій у
Польщі. Розглянуто фактори його розвитку, сильні та слабкі сторони сектора роздрібних елект-
ронних банківських операцій.
10. Полєтаєв О.О. Особливості структури послуг фінансових посередників в Україні
Роботу присвячено дослідженню особливостей структури фінансових послуг, що надаються
фінансовими посередниками в умовах трансформаційної економіки України. Проаналізовано фінан-
сові послуги банківських установ надано характеристику фінансових послуг небанківських креди-
тних інститутів (лізингові і факторингові компанії, кредитні спілки) розглянуто стан фінансо-
вих послуг контрактних фінансових інститутів (страхові компанії, ломбарди, інститути спільно-
го інвестування, пенсійні фонди, довірчі товариства) виявлено особливості структури фінансових
послуг в контексті перехідного періоду розвитку економіки України.
11. Верланов Ю.Ю. Фінансово-економічний механізм та інструменти політики розвитку туризму в Україні
Розглядаються недоліки державної політики розвитку місцевого туризму. З огляду на принципи
сталого розвитку аналізується структура фінансово-економічного механізму підтримки держав-
ної політики. Особлива увага приділяється інвестиціям у туристичну галузь. Наводиться фраг-
мент фінансово-економічного механізму розвитку місцевого туризму.
12. Конєва Т.А. Регіональний та галузевий аспекти ефективності малого бізнесу України
Стаття присвячена визначенню та дослідженню регіонального та галузевого аспектів як фак-
торів впливу на ефективність діяльності малих підприємств України. Встановивши поняття та
основні показники оцінки ефективності малого бізнесу за допомогою графічного методу, порівня-
льного аналізу та економіко-математичного моделювання, в роботі визначено механізм та про-
аналізовано характер впливу регіону та галузі на показники діяльності малого бізнесу України.
Виявлено позитивні, а також проблемні тенденції функціонування та розвитку цього сектора
економіки. На основі отриманих результатів обґрунтовано методологічні засади розробки про-
грам підтримки малих підприємств з огляду на необхідність підвищення ефективності їхньої дія-
льності з урахуванням регіональних, галузевих особливостей як необхідної компоненти формування
економічної політики розвитку малого бізнесу України.
13. Денисов А.С. Проблеми тарифікації продукції енергетичної галузі України
Статтю присвячено розгляду методологічних питань ціноутворення на енергетичну продук-
цію в Україні. Проаналізовано світовий досвід та проблеми формування тарифів в Україні, визна-
чено основні напрямки диференціації цін для окремих категорій споживачів.
14. Бабич О.Г., Фісун М.Т. Вибір статистичних методів прогнозування виробництва продукції
Розглянуто питання використання економіко-математичних методів щодо прогнозування
обсягів виробництва продукції в умовах невизначеності. Прогнозування попиту на продукцію
здійснено із застосуванням розподілу продукції за групами в залежності від попиту. Аналіз
методів прогнозування: проста середня, ковзна середня, зважена ковзна середня та експоненційне
згладжування – дозволив встановити залежність значень прогнозу від величини інтервалу зглад-
жування. Застосування методів прогнозування розглянуто на прикладі обробки статистичних
даних підприємства по виготовленню овочевих консервованих продуктів. Порівняння точності
прогнозу за цими методами здійснено в результаті розрахунку довірчого інтервалу в залежності
від періоду усереднення. Наведено рекомендації щодо найбільш сприятливих умов застосування
розглянутих методів.
15. Верланов О.Ю. Методологічні проблеми оцінки фінансового стану підприємств
Розглянуто значення аналізу фінансового стану підприємств та основні недоліки сучасної
практики його проведення. Визначено головні компоненти методології аналізу фінансового стану.
Досліджено проблеми дефініції та побудови впорядкованої системи показників оцінки. Окреслено
шляхи подальших наукових пошуків.
16. Григорак М.Ю., Калда К.О. Логістичний механізм управління конкурентоспроможністю України на прикладі Хмельницької області
У даній статті проведено логістичний аналіз управління конкурентоспроможністю вироб-
ництв на прикладі Хмельницької області. Розглянуто географічну структуру імпорту та експорту
товарів та послуг, динаміку зовнішньої політики області.
17. Трунов О.М. Визначення оптимальних параметрів технологічного підводного апарата
Визначено вплив конструктивних та експлуатаційних параметрів на оптимальні значення ван-
тажопідйомності та швидкості. Встановлено взаємозв’язок конструктивних та техніко-
економічних пераметрів. Розроблений алгоритм для техніко-економічного аналізу проективних
рішень.
18. Горлачук В.В., Тарновська Р.В. Концептуальні основи розвитку земельних відносин в Україні
Подано критичну оцінку та розглянуто пропозиції з вдосконалення земельних відносин в Украї-
ні. Обгрунтовано недоцільність експорту сировинної продукції рослинності, необхідність підви-
щення розміру орендної плати, податку на землю та оподаткування нерухомості.
19. Міцкевич Н.В. Формування регіональної системи управління соціальною політикою в сучасних умовах
Статтю присвячено питанням статистичного аналізу та формуванню регіональної системи
управління соціальною політикою в сучасних умовах.
20. Шитюк О.М. Вдосконалення механізму кредитування аграрного сектора АПК під заставу складських свідоцтв: аналіз та перспективи
Проаналізовано сучасний стан кредитування аграрного сектора АПК під заставу складських
свідоцтв, його особливості та тенденції розвитку, запропоновано напрямки удосконалення та
вироблення практичних рекомендацій.
21. Песчанська І.М., Левковець П.І. Теоретичні положення концепції комплексного екологічного управління
У статті обґрунтовано теоретичні положення концепції комплексного екологічного управлін-
ня як вагомого інструменту формування нового типу відносин у системі “суспільство – природа”.
Проаналізовано сутність визначень “екологічне управління”, “екологічний менеджмент”,
“управління навколишнім середовищем”.
22. Кузьменко О.Б. Оцінка ступеня ліквідності земель сільськогосподарського призначення
Оцінка ступеня ліквідності земельних ділянок необхідна при створенні ринку землі як об’єкта
нерухомості. У статті на підставі аналізу існуючого методичного забезпечення запропонована
методика визначення коефіцієнта ліквідності земель сільськогосподарського призначення, пред-
ставлена шкала оцінки. На прикладі показано, як можна визначати і порівнювати ступінь ліквід-
ності земельних ділянок.