Частина І - Соціально-економічні проблеми розвитку країн з перехіною економікою
1. Achim Kemmerling The Eastward Enlargement of the Eurozone The Social Dimension
У напрямку данного дослідження висвітлено теоретичні підходи економічної та політичної наук диференційовано до предмету дослідження по двох аспектах. З одного боку, соціальний розмір повинен бути визначеним між країнами, які є членами Євросоюзу, та тими, що є кондидатами до вступу. З іншого боку, огляд поєднує три пов'язані, проте індивідуальні галузі: зміни фактора розміщення, трансформація добробуту держав та вплив на рівні Євросоюзу
2. В'юн В.Г., Кузьменко О.Б. Суперечності - основна рушійна сила взаємодії людського суспільства та природи і закономірність гармонійного етапу їх взаємовідносин
У статті показано, що людина на вищому ступені єволюції життя найбільше впливає на природу. Розкриваються суперечності, на підставі яких відбувається розвиток взаємовідносин суспільства та природи. Розглянуто етапи взаємодії людини з навколишнім середовищем та на підставі порівняння з періодами історичного розвитку концепції К.Маркса зроблено висновок щодо закономірності та неминучості нового гармонійного етапу їх взаємовідносин.
Ключові слова: Суперечність, природа, людина
3. Василевич В.В. Вплив людського фактора на розвиток країн з перехідною економікою
Розглянуто питання впливу людського фактора на розвиток країн з перехідною економікою. Запропановано основні якості та риси майбутнього економіста, що прагне до успішної професійної кар'єри.
Ключові слова: Духовне виробництво, людський фактор
4. Пантилей В. Вплив сучасної суспільно-економічної кризи на стан здоров'я населення України: чи виживе нація?
Стаття присвячена компаративному геопросторово-часовому аналізу впливу сучасних суспільно-економічних трансформацій (таких як економічна криза в державі, загострення соціальної напруги, подальша деградація довкілля під впливом господарської діяльності людини) на демопотенціал та стан здоров'я населення України. Розглянуто та проаналізовано в часі і в просторі такі показники медико-демографічної та соціальної ситуації в Україні, як загальна кількість населення, коефіцієнти народжуваності, смертності, природного приросту, захворюваність населення на різні види хвороб, у тому числі на так звані соціальні хвороби, рівень заробітної плати та пенсій, якість харчування, видатки на охорону здоров'я. Показано тенденції зміни медико-демографічної ситуації в Україні на найближчі роки.
Ключові слова: Старіння населення, депопуляція
5. Дiордiєв О.Д. Проблеми прогнозування соцiально-економiчного розвитку мicтa в умовах ринкової трансформацii
Метою роботи є адаптацiя методик прогнозування, придатних для розробки стратегії соцiально-економiчного розвитку мicтa, шляхом адаптації iснуючих методiв прогнозування розвитку пiдприємств. На прuкладi м. Миколаева показано застосування логiстичної кривої як засобу прогнозування для потреб стратегiчного nланування.
6. Циплiцька О.О. Iнфраструктура та економiчне зростання: аспект федералiзму
Стаття присвячена переосмисленню ролi федералiзму в eкономічному зростаннi та розвитку в країнах з перехiдною економiкою. Ми вважаємо, що тенденцiя децентралiзації в транзитивних країнах досить об'єктивна. Тип федералiзму визначає рiвень автономїї мicцевих урядiв, якi можуть краще забезпечувати суспiльнi товари та послуги. В цій роботi ми намагаємося визначити, чи існyє вплив рiвня федералiзацiї на економiчне зростання, використовуючи теоретичнi розробки та порiвняльний статистичний аналiз.
Особливості галузевого розвитку в країнах з перехідною економікою
7. В'юн Н.І. Науково-організаційні засади та завдання системи управління земельними ресурсами
Обгрунтовано необхідність ефективного та системного управління земельними ресурсами, в першу чергу державного. Пропонуються науково-організаційні засади, адаптовані завдання щодо створення та функціонування дійової системи управління земельними ресурсами.
8. Березінець О.М. Інвентарізація землі як основа становлення моніторингу земель у регіоні
Розглянуто питання інвентарізації та моніторингу земель. Запропоновано напрямки моніторингу землі.
9. Парсяк В.Н. Внутрішньофірмове управління бізнесом очима менеджерів малих підприємств
Предметом даного дослідження виступають питання організації управління малими та середніми підприємствами. Дослідження проводилося шляхом опитування менеджерів підприємств малого бізнесу Миколаєвського регіону.
10. Бурлан С.А., Прокопович Л.Б. Управлінський облік в інформаційній системі підприємства
У статті розглянуто підходи до визначення інформації, що використовується в системі управлінського (внутрішньогосподарського) обліку, та її місце в інформаційній системі підприємства. Наведена характеристика інформаційної системи управлінського обліку.
11. Неделько І.Г. Методичні аспекти формування економічної стратегії підприєств АПК
У статті висвітлені проблеми, пов'язані з використанням стратегічного підходу до управління на підприємствах АПК, які функціонують на ринку сокової продукції. Досліджено стан світового ринку споживання безалкогольних напоїв. Проаналізовано історичні етапи розвитку стратегічної діяльності на рівні підприємств в нашій країні. Показано основні принципи економічної стратегії підприємств-виробніків сокової продукції та розроблено алгоритм її формування.
12. Котикова О.І. Методологічні основи оцінки ефективності використання виробничого потенціалу підприємств АПК
У статті висвітлено проблеми, що пов'язані з методологією оцінки ефективності використання виробничого потенціалу галузей АПК, зокрема сільського господарства. В зв'язку з цим наведена класифікація методів економічних досліджень за рангом їх значимості та система загальних та специфічних показників ефективності використання виробничого потенціалу підприємств, у тому числі аграрного сектора. Розроблено алгоритм визначення та управління економічною ефективністю виробництва.
13. Котов Б.І., Сідоров Т.Т., Навоєва Н.І., Кирницький С.Р. Визначення потреби в обладнанні для систем післязбиральної обробки і зберігання зерна та насіння
Запропонована економіко-математична модель визначення потреб обладнання для систем післязбиральної обробки та зберігання зернової продукції дозволить прогнозувати використання аграрного потенціалу України, обгрунтувати можливі обсяги збільшення виробництва зернової продукції (за рахунок зменшення кількісних і якісних втрат продукції) та визначити залежність додатково отриманої продукції від зменшення витрат виробничої функції - витрат основного капіталу.
14. Кравченко В.Л. Взаємозв'язок оплати праці й зайнятості в умовах становлення і розвитку молодіжного сегмента ринку праці
Проведено аналіз основних тенденцій зайнятості молоді і доходів від трудової діяльності в умовах розвитку молодіжного сегмента ринку праці України.
15. Zhuravlyova M.B. Role of Marketing Researches with International Markets
Розглянуто вплив міжнародних маркетингових досліджень на господарську діяльність підприємств. Приведено схему проведення вивчення зовнішніх ринків. Розглянуто закордонний досвід проведення маркетингових досліджень. Вивчено чинники, що впливають на привабливість ринку.
16. Кушнір А.І. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень за допомогою маркетингової інформаційної системи на прикладі ринку праці у м. Києві та етапи планування у просуванні товару
У статті розглянуто проблеми інформаційного забезпечення маркетингових досліджень. Проведено аналіз попиту на ринку праці м. Києва відповідно до потреб роботодавців. Запропановано етапи планування у просуванні товару.
17. Пасічник Ю.В. Проблеми та вектори розвитку бюджетної системи України
Розглянута роль бюджетної системи в забезпеченні економічного зростання, фінансової стабілізації в державі.
18. Верланов Ю.Ю., Нетудихата К.Л. Міжрегіональна динаміка в Україні: политико-економічний аспект
У статті розглянуто чинники політико-економічного сепаратизму в Україні, проаналізовано його культурно-історичні передумови. Проведений емпіричний аналіз міжрегіональної динаміки, подана оцінка впливу Росії на формування регіональних груп, розглянуті можливі сценарії міжрегіональної динаміки.
19. Беглиця В.П. Транспортний сервіс: сутність, складові, основні завдання та значення його ефективного розвитку
Розглянуто переваги та недоліки усіх елементів транспортної системи України. Найбільшого застосування в сільському господарстві набув вантажний автомобільний транспорт, використання якого має ряд галузевих особливостей, які необхідно враховувати при плануванні та організації високоефективного транспортного обслуговування АПК.