РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
1. Гузев М. М. Современные проблемы экологии как отражение современных проблем экономики
Екологічні проблеми необхідно розглядати не тільки як результат економічного
розвитку, але також як побічний ефект деградації господарської діяльності. Російська
модель капіталізму, заснована на нещадній експлуатації людських і природних ресурсів
безперспективна, що проявляється, насамперед, у депопуляції. Для вирішення
екологічних та економічних проблем необхідна нова соціально-економічна модель
ноосферного типу, відхід від ринкової ідеології як головної цінності.

Экологические проблемы необходимо рассматривать не только как результат
экономического развития, но и как побочный эффект деградации хозяйственной
деятельности. Российская модель капитализма, основанная на нещадной эксплуатации
человеческих и природных ресурсов, бесперспективна, что проявляется, прежде всего,
в депопуляции. Для решения экологических и экономических проблем необходима новая
социально-экономическая модель ноосферного типа, уход от рыночной идеологии как
главной ценности.

Environmental problems should be seen not only as a result of economic development,but
also as a side effect of the degradation of industrial activity. Based on the ruthless exploitation
of human and natural resources, Russian model of capitalism is hopeless. It is manifested
primarily in the depopulation. To resolve environmental and economic challenges a new socioeconomic
model of the type of noosphere is required, with the abandonment of market ideology
as the main value.

Ключові слова: екологія, економіка, cтiйкий розвиток, російська економiчна модель
2. Орел В. М. Теоретичні засади інноваційно-інвестиційної активності економіки
В статті автор досліджує теоретичні засади інноваційно-інвестиційної активності
економіки, акцентує увагу на необхідності пошуку нових факторів прискорення
економічної динаміки, адекватних сучасному стану розвитку світової економіки.

In the article the author researches the theoretical basics of innovative and investment
economic activity emphasizes his attention on the necessity of finding of new factors of
fastening of economic dynamics which are adequate to the current stage of world economics’
development.

Ключові слова: економіка, громадянське суспільство, демократичні перетворення, держава, інновації, інвестиції, конкуренція, економічне зростання, політика, регіон
3. Смірнов О. Ю. Напрямки державної економічної політики в сфері підвищення темпів економічного зростання в Україні
У статті на підставі аналізу причин спаду в перехідних економіках країн
Центральної та Східної Європи обґрунтовано основні пріоритети макроекономічної
політики та інституційних реформ, які дозволяють поліпшити інвестиційний клімат
та сприяти економічному зростанню в Україні. Серед основних перешкод для сталого
економічного розвитку в перехідних економіках, у тому числі в Україні, є недосконалість
та нестабільність податкової системи корупція та злочинність нестабільність
економічної політики та загальна невизначеність регулювання дефіцит фінансування
та непередбаченість судової системи. Тому державна економічна політика в Україні
має бути спрямована як на стимулювання приватних заощаджень і внутрішніх
інвестицій, так і на поліпшення якості ринкового середовища, збільшення прозорості
управління та закріплення державних інститутів, важливих для активізації інвестиційного
процесу. Основою комплексу заходів має стати розвиток системи мобілізації, розподілу
та перерозподілу заощаджень, що матиме значний як прямий, так й непрямий ефект
на розвиток реального сектору економіки та фінансових ринків. Це дозволяє, з одного
боку, створити ресурсну базу для потреб господарюючих суб’єктів, з іншого –
запустити саморегулюючий механізм, який здатний за підтримки державних органів
влади створити умови для сприятливого інвестиційного середовища та розвитку
нових форм інститутів, фінансових посередників, інструментів тощо.У статті на підставі аналізу причин спаду в перехідних економіках країн
Центральної та Східної Європи обґрунтовано основні пріоритети макроекономічної
політики та інституційних реформ, які дозволяють поліпшити інвестиційний клімат
та сприяти економічному зростанню в Україні. Серед основних перешкод для сталого
економічного розвитку в перехідних економіках, у тому числі в Україні, є недосконалість
та нестабільність податкової системи корупція та злочинність нестабільність
економічної політики та загальна невизначеність регулювання дефіцит фінансування
та непередбаченість судової системи. Тому державна економічна політика в Україні
має бути спрямована як на стимулювання приватних заощаджень і внутрішніх
інвестицій, так і на поліпшення якості ринкового середовища, збільшення прозорості
управління та закріплення державних інститутів, важливих для активізації інвестиційного
процесу. Основою комплексу заходів має стати розвиток системи мобілізації, розподілу
та перерозподілу заощаджень, що матиме значний як прямий, так й непрямий ефект
на розвиток реального сектору економіки та фінансових ринків. Це дозволяє, з одного
боку, створити ресурсну базу для потреб господарюючих суб’єктів, з іншого –
запустити саморегулюючий механізм, який здатний за підтримки державних органів
влади створити умови для сприятливого інвестиційного середовища та розвитку
нових форм інститутів, фінансових посередників, інструментів тощо.

Ключові слова: заощадження, інвестиційна активність економічних агентів, державна економічна політика
4. Жилєнко С. М. Боргова політика України: тенденції та перспективи
Статтю присвячено виявленню особливостей боргової політики в Україні, що
пов’язані з етапами її розвитку. В історичному контексті визначено сім основних
етапів розвитку, кожен з яких відокремлюється відповідно до таких критеріїв:
відношення державного боргу до ВВП, боргових інструментів, що залучаються,
можливості погашення та обслуговування боргу, напрямів використання залучених
коштів. У дослідженні розглянуто також перспективи розвитку боргової політики, що
спрямовуються на скорочення внутрішнього та зовнішнього державного боргів.

The article is devoted to identifying characteristics of the debt policy of Ukraine related to the
stages of its development. In the historical context seven key stages of development are
identified. Each of them is allocated according to the following criteria: the ratio of public debt to GDP ratio, debt instruments that are involved, the possibilities of redemption and debt service,
directions of borrowed funds using. The study also examines the prospects of debt policies
development that are directed at reducing internal and external public debt.

Ключові слова: державний борг, боргова політика, боргова безпека, боргове навантаження, витрати на обслуговування державного боргу
5. Васильєв А. А. Методика оцінки зовнішньоторговельної безпеки країни
Обґрунтована методика оцінки зовнішньоторговельної безпеки країни на основі
горизонтально інтегрованого підходу до дослідження проблем безпеки, з урахуванням
передумов управління, факторів, складових та рівнів зовнішньоторговельної безпеки. В
основу роботи покладено теорії безпеки, економічна теорія, теорії управління,
практика державного регулювання зовнішньої торгівлі.

A method of assessing foreign security is considered based on horizontally integrated
approach to research security issues, taking into account the conditions of management,
factors, components and levels of external security. The work was based theories of security,
economics, management theory, practice of state regulation of foreign trade.

Ключові слова: економічна безпека, зовнішньоторговельна безпека країни, державне регулювання зовнішньої торгівлі
РОЗДІЛ ІІ. РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
6. Ляховець О. О. Динаміка капіталізації українського фондового ринку
Стаття присвячена дослідженню загальних тенденцій динаміки капіталізації ПФТС
за період 1998-2011 рр. Розглянуто сутність процесу капіталізації фондового ринку,
фактори, що її зумовлюють. Здійснено оцінку впливу зовнішніх факторів на зміни рівня
капіталізації корпоративного сектору, що перебуває в лістингу ПФТС. Порівняння
динаміки темпів приросту капіталізації ПФТС та реального ВВП показало, що зміна
рівня капіталізації більш швидко реагує на ринкову кон’юнктуру і носить
випереджальний характер. На підставі співставлення динаміки капіталізації та ВВП
визначено, що в наступні роки очікується скорочення темпів економічного зростання.

The article is devoted to research of the common trends of FSTS capitalization dynamics for
the period of 1998-2011. The essence of stock market capitalization process and its factors are
considered. The estimation of external factors influence on changes in corporative sector’s
capitalization was worked out. The comparison of growth rates dynamics of FSTS capitalization
and real GDP showed that changes in levels of capitalization have more elastic reaction on
market forces and forestalling characteristic. Due to comparison of dynamics of capitalization
and GDP it was found out that next several years the cutting down of economic growth rates
can be anticipated.

Ключові слова: капіталізація, фондовий ринок, Перша Фондова Торговельна Система, валовий внутрішній продукт, коефіцієнт капіталізації
7. Корнєв М. М. Методичні особливості прогнозування показників фінансової системи України
У науковому дослідженні розглянуто основні тенденції, закономірності та
протиріччя на ринку праці і фінансових ресурсів. Проведено аналіз динаміки
коефіцієнтів порівнянності ВВП, інфляції та рівня безробіття як показ ників
фінансової системи.

The main tendencies, principles and counterparts of labor market and financial recourses are
revealed in the research. The analysis of dynamics of GDP correlation coefficient, inflation and
unemployment level has been conducted as the indexes of financial system.
Ключові слова: фінансова система, коефіцієнти порівнянності ВВП, інфляція, безробіття
8. Казарєзов А. Я. Вплив державного регулювання резервами на прибутковість банку
Національний банк встановлює низку нормативів, що обмежують діяльність
комерційних банків. Одним з важливих обмежувальних нормативів за умов економічної
кризи є обсяг відрахувань банком у резерви за для забезпечення наданих банком
кредитів. У роботі розглядається вплив відрахувань у резерви на прибутковість банку.
На підставі статистичних даних про діяльність одного з комерційних банків
проаналізовано співвідношення між прибутком банку та обсягом відрахувань у резерви.
Доведено, що збільшення нормативів відрахувань у резерви за для забезпечення
кредитів у момент початку фінансової кризи додатково зменшує прибутковість банку.
Пропонується збільшувати нормативів відрахувань у резерви у період зростання
фінансового ринку та зменшувати у момент початку кризи, що збільшить стійкість
під час економічної нестабільності.

Ключові слова: банк, фінансова стратегія, резерви, прибуток, криза, економічна нестабільність
9. Черненок К. П. Зростання ролі накопичувального принципу в сучасній пенсійній системі України: передумови та ризики
Статтю присвячено аналізу накопичувального принципу в сучасній пенсійній системі
України. Визначено передумови зростання ролі накопичувального принципу у пенсійній
системі України. Проаналізовано ризики накопичувального компоненту, особливості
запровадження на даному етапі. Наголошується, що домінування солідарної пенсійної
системи в Україні є найбільш оптимальним, враховуючи сучасну соціально-економічну
ситуацію. Разом із тим, обґрунтовано необхідність активізації накопичувальних
принципів у пенсійному забезпеченні України.

The article is devoted to the analysis of accumulative principle in modern Ukrainian pension
system. Conditions and risks of accumulative principle in modern Ukrainian pension system are
determined. The necessity of further reformation in order to diversify risks in the pension system
is grounded.

Ключові слова: накопичувальний принцип, інфляційний фактор, солідарний компонент, пенсійне забезпечення, пенсійна реформа
10. Полєтаєв О. О. Оцінка якості послуг інтернет-трейдингу на ринку цінних паперів України
Статтю присвячено оцінці якості послуг Інтернет-трейдингу, що надаються
фінансовими посередниками на ринку цінних паперів, шляхом використання методу
кваліметрії.
Розроблено методику визначення інтегрального показника якості фінансової
послуги за 15 критеріями. Складено відповідний рейтинг посередників. Надана
інтерпретація отриманих результатів.

The article is devoted to assessing the quality of online trading services, provided by
financial intermediaries in the securities market, by using the qualimetry method.
The method of determining the integral index of financial services quality in 15 criteria is worked
out. Financial intermediaries are ranked appropriatly. The interpretation of the results is provided.

Ключові слова: якість фінансових послуг, фінансові посередники, ринок цінних паперів, метод кваліметрії
11. Зельдіс В. В., Бородіна Н. В. Аналіз динаміки та структури поточних активів вітчизняних підприємств
Проаналізовано динаміку та структуру поточних активів вітчизняних підприємств
за 2006-2010 роки. Узагальнено існуючі особливості структури та динаміки поточних
активів вітчизняних підприємств. Акцентовано увагу на розробці рекомендацій щодо
вдосконалення системи управління оборотними активами та джерелами їх фінансування.

The dynamics and structure of current assets of domestic enterprises for 2006-2010 years is
analyzed. The existing features of the structure and dynamics of current assets of domestic
enterprises are summarized. The attention is payed to the recommendations developing for
improving management of current assets and sources of funding.

Ключові слова: поточні активи, оборотні активи, механізми управляння оборотними активами, підприємство
12. Норд Г. Л., Руденко Н. О. Нормативно-правове забезпечення обліку доходів спеціального фонду закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації
Бюджетні установи в процесі своєї діяльності керуються значною кількістю
нормативно-правових документів, які видаються різними відомствами. Систематизація
законодавчої бази обліку в закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації дозволить
проаналізувати існуюче правове підґрунтя і визначити шляхи подальшого розвитку
облікового забезпечення.

In the process of their activity budget organizations use lots of regulatory acts that published
by different agencies. Arrangement and systematization of accounting legislative base for
institutions of higher education will allow analyze existing legal foundation and define
accounting foundation further directions.

Ключові слова: нормативні акти, організація обліку, методика обліку, міжнародні стандарти, модернізація обліку
13. Лопатіна В. В. Економічна сутність виробничих запасів
У статті досліджено існуючі підходи щодо трактування поняття «виробничі
запаси» у вітчизняній та зарубіжній літературі для поглиблення та уточнення його
сутності.

У статті досліджено існуючі підходи щодо трактування поняття «виробничі
запаси» у вітчизняній та зарубіжній літературі для поглиблення та уточнення його
сутності.

Ключові слова: матеріальні активи, матеріальні ресурси, виробничі ресурси, матеріальні цінності, запаси, виробничі запаси
РОЗДІЛ ІІІ. ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ, ТРАНСПОРТУ ТА ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
14. Грозний І. С., Коверга С. В. Особливості управління розвитком промислового виробництва
Визначено внутрішні та зовнішні потенційні фактори, що мають вплив на
економічне становище України. Результати аналізу показників діяльності найбільш
крупних машинобудівних підприємств Донецького регіону дозволили виокремити
особливості управління розвитком промислового виробництва.

Identified potential internal and external factors that have an impact on the economy of
Ukraine. The analysis of the performance of the largest machine-building enterprises of Donetsk
region it possible to identify particular management of development of industrial production.

Ключові слова: управління розвитком, потенціал розвитку, промислове виробництво, підприємство
15. Великий Ю. В. Інноваційна реструктуризація машинобудівних підприємств
У статті аналізується стан інноваційної реструктуризації машинобудівних
підприємств України.

У статті аналізується стан інноваційної реструктуризації машинобудівних
підприємств України.

Ключові слова: машинобудівні підприємства, реструктуризація, інноваційна діяльність, інновації, структури, трансформація, управління
16. Яненкова І. Г. Законодавче забезпечення діяльності підприємств
Проведено огляд та аналіз законодавчої бази з питань господарювання вітчизняних
підприємств. Узагальнено основні діючі законодавчі та нормативні акти, які регулюють
функціонування підприємств в Україні. Акцентовано увагу на законодавчому
забезпеченні інноваційної діяльності як провідного напрямку діяльності підприємств.

The review and analysis of legislation on the domestic enterprises is made. The basic
current laws and regulations governing the operation of enterprises in Ukraine are summarized.
The attention is attracted to the fact of legislative provision of innovation as a leading line of
business enterprises.

Ключові слова: закони, нормативні акти, підприємства, господарська діяльність, конкуренція, інноваційна діяльність, патентування
17. Бурлан С. А. Методи розподілу загальновиробничих витрат у машинобудівному виробництві
У статті проаналізовано існуючі підходи до розподілу загальновиробничих витрат
між окремими видами продукції, запропоновано метод розподілу витрат на утримання
та експлуатацію обладнання при формуванні собівартості продукції підприємств
машинобудівної галузі.

In the article the existent approaches to allocation of general production costs between
separate types of products are analysed, the method of allocation the costs on maintenance
and exploitation of equipment at forming of unit of enterprises of machine-building industry cost
is offered.

Ключові слова: собівартість продукції, калькулювання, витрати на обслуговування виробництва та управління, загальновиробничі витрати, витрати на утримання та експлуатацію машин та обладнання, база розподілу
18. Бєлова Н. М. Вдосконалення державного регулювання судноплавства як фактор забезпечення конкурентоспроможності національних перевізників
У статті показано основні шляхи здійснення державної співпраці з судноплавними
компаніями, необхідні для забезпечення конкурентоспроможності морського
транспортного комплексу України при міжнародних перевезеннях. Обґрунтовано
основні проблеми морської транспортної галузі і розроблено сценарії державного
регулювання транспортного процесу.

The basic ways of the state cooperation with shipping companies, necessary for their
competitiveness in international transportations are shown in the paper. The major problems
faced in marine transportation are substantiated and scenario of the transport process state
regulation is developed.

Ключові слова: державне регулювання, конкурентоспроможність судноплавних компаній, міжнародні вантажні перевезення, сценарний підхід до державно-приватної співпраці
19. Комаренко І. С. Методичні підходи оцінки впливу зовнішнього середовища на фірмову конкурентоздатність підприємств харчової промисловості
У статті розглянуто основні методичні підходи оцінки впливу зовнішнього
середовища на фірмову конкурентоздатність підприємств харчової промисловості.
Зовнішнє середовище представлено національними та галузевими факторами, ступінь
впливу яких визначено як кореляцію із рівнем фірмової конкурентоздатності
підприємств. Групування встановлених вагових коефіцієнтів дозволило запропонувати
рівняння впливу факторів зовнішнього середовища на фірмову конкурентоздатність
підприємств.

The article is devoted to estimation basic methodical approaches of environment influence
on the food-processing industry enterprises firm competitiveness. Environment is presented by
the national and branch factors which influence degree are defined as correlation with level of
the enterprises firm competitiveness. Grouping of the calculated weight factors has allowed to
offer the equation of environment factors influence on the enterprises firm competitiveness.

Ключові слова: методичні підходи, фірмова конкурентоздатність, фактори зовнішнього середовища, вагові коефіцієнти
РОЗДІЛ IV. СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ
20. Мельничук Л. С. Основні проблеми зайнятості населення України
У статті автор досліджує основні проблеми зайнятості України, визначає поняття
зайнятості та основні причини безробіття, а також обґрунтовує необхідність
удосконалення державної політики зайнятості.

In the article an author probes the basic problems of employment of Ukraine, the concept of
employment and principal reasons of unemployment determines and grounds the necessity of
improvement of public policy of employment.

Ключові слова: зайнятість, безробіття, ринок праці, праця, заробітна плата, продуктивність праці
21. Матушко А. Є., Верланов Ю. Ю. Передавальний механізм програм навчання персоналу в контексті завдань оцінювання ефективності
Розглянуто підходи до оцінювання ефективності витрат на навчання персоналу
підприємств й організації. Представлено передавальний механізм програм навчання, де
визначено зони відповідальності різних галузей знань. Показано місце фінансово-
економічних аспектів оцінювання ефективності програм.

The approaches to estimating the cost effectiveness of training companies and organizations
are considered. The transmitting mechanism of training programs, which identifies areas of
responsibility of different disciplines, is presented. The place of economic and financial aspects
of program effectiveness evaluation is highlighted.

Ключові слова: методи оцінювання ефективності навчання, передавальний механізм програм навчання персоналу підприємств
РОЗДІЛ V. РЕГІОНАЛЬНА ТА МІСЦЕВА ЕКОНОМІКА
22. Грендаш Т. Є. Regional disparities in Ukraine
Different aspects of the disparities in socio-economic development across the countries and
regions have been investigated during the last decades. This paper concerns the number of
distinct hypotheses concerning different features causes and impacts of the regional disparities
in Ukraine. Empirical verification of these hypotheses is based on computation of the Theil
Index as a measure of the magnitude of regional disparities.
The study underlines the presense of the constantly deepening disparities between the
groups of the regions in Ukraine caused among others by the differencies in amounts of direct
foreign investments and the territorial structure of economy, which restrain the economic growth
of the national economy.

Різні аспекти відмінностей у соціально-економічному розвитку в різних країнах і
регіонах були досліджені протягом останнього десятиліття. Ця стаття належить до
числа різних гіпотез про причини різноманітних особливостей та наслідків
регіональних відмінностей в Україні. Емпіричні перевірки цих гіпотез засновані на
обчисленні індексу Тейла в якості міри величини регіональних відмінностей.
Дослідження підкреслює постійне поглиблення розходжень між групами регіонів
України, що викликало серед іншого відмінності в обсягах прямих іноземних інвестицій
та територіальної структури економіки, що стримують економічне зростання
національної економіки.

Ключові слова: regional disparities, divergence, regional policy
23. Плякин А. В., Орехова Е. А. О реализации мониторинга конкурентоспособности, устойчивости и безопасности развития муниципальных образований в региональной геоинформационной системе
В статье с позиции эволюционно-генетического подхода обоснована система
индикаторов конкурентоспособности, устойчивого и безопасного развития (КУБ-
развития) муниципальных образований (МО). Рассмотрена факторная структура
исходных и относительных показателей, характеризующих итоговое состояние КУБ-
развития МО. Интерпретация показателей КУБ-развития МО выполнена в связи с
представлениями об экономическом потенциале, экономической активности и
качестве жизни населения МО. Разработка и реализация программ обеспечения КУБ-
развития в регионе требует создания региональных ГИС и активного использования
ресурсов пространственных данных, характеризующих природно-ресурсный и
социально-экономический потенциал каждого муниципального образования.

У статті з позиції еволюційно-генетичного підходу обґрунтовано систему
індикаторів конкурентоспроможності, стійкого і безпечного розвитку (КУБ-розвитку)
муніципальних утворень (МО). Розглянуто факторну структуру вихідних і відносних
показників, що характеризують підсумковий стан КУБ-розвитку МО. Інтерпретація
показників КУБ-розвитку МО виконана у зв’язку з уявленнями про економічний
потенціал, економічну активність та якість життя населення МО. Розробка і
реалізація програм забезпечення КУБ-розвитку в регіоні вимагає створення
регіональних ГІС та активного використання ресурсів просторових даних, що
характеризують природно-ресурсний та соціально-економічний потенціал кожного
муніципального освіти.

Ключові слова: регион, конкурентоспособность, безопасность, устойчивое развитие, муниципальное образование, эволюционно-генетическая теория факторов производства, экономический потенциал, экономическая активность, качество жизни, геоинформационная система
24. Горлачук В. В., Семенчук І. М. Трансформаційні процеси розвитку соціально-орієнтовного ринку земельних паїв
У статті досліджено проблеми формування ринку земельних паїв. Розглянуто
особливості та передумови можливого зняття мораторію на купівлю-продажу
земельних паїв, обґрунтовується місце оренди у розбудові земельних відносин з точки
зору їх впливу на конкурентоспроможність національної економіки.

The problems of land shares tock are researched in the article. Peculiarities and reasons of
cancelling moratorium for selling-buying of land shares are considered. The place of rent is
proved in the development of land relations from the point of view of their influence on
competitions of national economy.

Ключові слова: земельні ресурси, землеустрій, конкурентоспроможність, земельна рента, грошова оцінка землі, рілля, ринок землі
25. Белінська С. М. Ринковий механізм формування конкурентних переваг землекористування
Розглядаються проблеми розвитку ринку земель сільськогосподарського
призначення, обґрунтовується комплекс заходів ринкового механізму формування
конкурентних переваг землекористування.

The problems of agricultural land market, the paper measures the market mechanism of
formation of the competitive advantages of land use.

Ключові слова: ринок землі, землекористування, ринковий механізм, земельні відносини, державний земельний кадастр, землі сільськогосподарського призначення
26. Кузьменко О. Б. Принципи ресурсоощадної діяльності аграрних підприємств
Визначено поняття, основні чинники та принципи ресурсоощадної діяльності
аграрних підприємств. Встановлено конкурентні переваги, що отримують підприємства
внаслідок ресурсозбереження.

The concept, the basic factors and principles of resource-saving activities of agrarian
enterprises. Established competitive advantages that are due to resource companies.

Ключові слова: ресурсоощадна діяльність, аграрні підприємства, чинники, принципи
27. Лазарєва О. В. Особливості формування земельного капіталу
Розглядаються теоретико-методологічні положення формування земельного
капіталу. Визначено та узагальнено складові системи функціонування земельного
капіталу, визначено їх роль.

The theoretico-methodological position of the land capital are consider. The constituent of
system by function the land capital are determination and generalized.

Ключові слова: земельний капітал, земельні відносини, земельні ресурси
28. Міцкевич Н. В. Особливості управління соціальним розвитком трудових колективів підприємства
Розглядаються особливості управління соціальним розвитком підприємств.
Обгрунтовуються функції та механізми підвищення ефективності управління соціальним
розвитком трудових колективів.

The features of management by social development of enterprises are examined. Functions
and mechanisms of increase of efficiency of management by social development of labour
collectives are grounded.

Ключові слова: соціальним розвитком, соціальна структура, функції управління соціальним розвитком трудового колективу, мотиви трудової діяльності
РОЗДІЛ VI. ПИТАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
29. Кравцова А. О. Розвиток інклюзивної освіти в умовах ринкової економіки у ЧДУ імені Петра Могили
У статті досліджуються проблеми розвитку інклюзивної освіти в умовах ринкової
економіки у ЧДУ ім. Петра Могили. Обґрунтовується створення за рахунок коштів
Фонду соціального захисту інвалідів безперешкодних умов для надання в Університеті
освітніх послуг особам з обмеженими фізичними можливостями. З’ясовано, що
протягом вересня 2009 року – липня 2012 років за навчання та проживання у
гуртожитках осіб з обмеженими фізичними можливостями, які навчаються на
контрактній основі за рахунок коштів Фонду університет отримав майже 164 тисяч
грн, усього у 2011-2012 навчальному році за вищезазначеною Програмою в університеті
навчається 20 осіб, а саме шестеро – на денній формі навчання та чотирнадцять – на
заочній.

The article deals with problems of inclusive education in CHDU named after Peter Mohyla
under the condition of market economy. Substantiated by the creation of the Fund of social
protection of disabled people unimpeded conditions for granting the University educational
services to persons with disabilities. It was found that during September 2009 – July 2012 for
tuition and accommodation in hostels persons with disabilities who are studying on a contract
basis by the Fund University has received nearly 164,000, all in the2011-2012 academic year
for the above program at the university 20 people, including six – full-time education and
fourteen – for correspondence.

Ключові слова: інклюзивна освіта, ринкова економіка, особи з обмеженими фізичними можливостями, удосконалення законодавства, співпраця з Фондом соціального захисту інвалідів
30. Тараненко Ю. К. Методология повышения эффективности организации заочно-дистанционного обучения в вузе
Запропоновано концепцію розробки методології підвищення ефективності організації
заочно-дистанційного навчання шляхом вдосконалення теорії та методології
комплексного використання спеціалізованих інформаційних технологій і новітніх засобів
та технік навчання і комп’ютерного тестового контролю із мінімальними технологічними
витратами.

Предложена концепция разработки методологии повышения эффективности
организации заочно-дистанционного обучения путем совершенствования теории и
методологии комплексного использования специализированных информационных
технологий и новейших средств и техник обучения и компьютерного тестового
контроля с минимальными технологическими затратами.

Ключові слова: методологія підвищення ефективності, заочно-дистанційне навчання, інформаційні технології, техніка навчання, тестовий контроль, мінімальні технологічні витрати
31. Дейнеко О. Т. Модернізація муніципального управління в Україні
У статті висвітлені організаційно-правові основи муніципального процесу в Україні,
досліджені шляхи реалізації повноважень та компетенцій органів місцевого
самоврядування, визначені основні напрями модернізації муніципального управління в
Україні.

This article highlights the organizational and legal base of the municipal process in Ukraine,
studies ways of the realization of the powers and competence of local authorities, determines
main directions of the modernization of the municipal management in Ukraine.

Ключові слова: муніципальне управління, місцеве самоврядування, муніципальний процес, виконавча влада, територіальна громада, нормотворча діяльність