РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
1. Панкова Л. І. Соціальний потенціал суспільства: сучасний стан, тенденції та особливості розвитку
У статті проаналізовано особливості формування соціального потенціалу суспільства
з урахуванням тенденцій розвитку людського потенціалу та забезпечення державою якості життя населення виявлено причини негативних явищ та запропоновано шляхи розв’язання проблем.
Ключові слова: соціальний потенціал, особливості розвитку соціального потенціалу суспільства, людський потенціал, індекс розвитку людського потенціалу, якість життя населення, соціальні стандарти, соціальний захист.
2. Чулюков О. О. Розвиток складових соціальної політики
У статті розглянуто питання основних підходів до визначення складових соціальної політики та їх впливовості на становлення соціальної держави України.
Ключові слова: державна соціальна політика, соціальні групи, працююче населення.
3. Смірнов О. Ю. Методичні підходи до оцінки інвестиційного потенціалу національної економіки
Серед пріоритетів сучасної економічної політики України одним з ключових є задоволення потреби у фінансових ресурсах в умовах економічної кризи та структурних перетворень. Світовий досвід свідчить про більш високу ефективність інвестиційної політики, спрямованої на мобілізацію внутрішніх ресурсів, серед яких невикористаним залишається потенціал приватних заощаджень. У статті на підставі аналізу та узагальнення досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців розглянуто основні методичні підходи до визначення та оцінки інвестиційного потенціалу національної економіки. Розробка ефективних способів мобілізації фінансових ресурсів та обґрунтування рекомендацій щодо стимулювання організованих форм заощаджень ускладнюється відсутністю систематизованої інформації щодо механізмів управління фінансовою активністю економічних агентів, зокрема, оцінки масштабів інвестиційного
потенціалу національної економіки. Удосконалення існуючих методик розрахунку потенціалу інвестиційних ресурсів передбачається шляхом використання комплексного індексного підходу до дослідження даної характеристики, зміст якої полягає у розрахунку наявного та невикористаного потенціалу за секторами економіки. Вказаний підхід дозволить оцінити темпи зростання (скорочення) обсягів реалізації інвестиційного потенціалу національної економіки та визначити подальші шляхи дослідження причин, що призвели до дисбалансу між формуванням та використанням інвестиційних ресурсів, виходячи з відмінностей у фінансовій активності окремих економічних агентів та державних пріоритетів.
Ключові слова: інвестиційний потенціал, національна економіка, заощадження, інвестиційна активність економічних агентів, економічна політика.
4. Ревак І. О., Янів М. І. Теоретичні підходи до оцінки тіньової економіки України та способів її детінізації
У статті висвітлено одну з найважливіших проблем сьогодення України – тіньову економіку, яка паралізувала майже увесь спектр національної економіки, і є головною перепоною для подальшого розвитку нашої держави. Здійснено аналіз тенденцій, особливостей та стану цього негативного явища в економіці України, звернено особливу увагу на провідну роль держави у подоланні цієї проблеми. Вироблено пропозиції та способи захисту від подальшої тінізації вітчизняної економіки, а також шляхи виходу із кризи.
Ключові слова: тіньова економіка, детінізація, криміналізація економіки, легалізація.
5. Харіна К. В. Інформаційне суспільство: вимоги часу
У статті розглянуто низку аспектів розвитку інформаційних систем в інформаційному суспільстві. Подано головні характеристики цього суспільства. Висвітлено основні завдання інформаційних програм розвинених країн світу. Визначено існуючі проблеми та шляхи їх подолання в межах розвитку інформаційного суспільства України.
Ключові слова: інформація, інформаційне суспільство, інформаційна складова.
6. Нізалова О. Ю., Вишня М. М. Зниження рівня материнської смертності в Україні внаслідок впровадження проекту «Здоров’я матері та дитини»
Статтю присвячено вимірюванню впливу та вивченню доцільності запровадження проекту «Здоров’я матері та дитини» (ПЗМД) у пологових будинках України. Оскільки базова медична допомога в Україні надається на безкоштовній основі, впровадження Проекту дозволяє оцінити вплив саме якості медичних послуг, а не їхньої кількості. Використовуючи сучасні методи оцінки впливу, знайдено, що у районах-учасниках Проекту відбулося значно більше зниження рівня материнської смертності порівняно з контрольними районами. Це відбулося за допомогою низьковитратних методів навчання персоналу науково-доказовим технологіям проведення пологів.
Ключові слова: здоров’я матерів, материнська смертність, Проект «Здоров’я матері та дитини» (ПЗМД), оцінка впливу.
РОЗДІЛ 2. РЕГІОНАЛЬНА ТА ГАЛУЗЕВА ЕКОНОМІКА
7. Палехова В. А. Національна економіка: теорія, практика та проблеми викладання
Статтю присвячено основним проблемам викладання дисципліни «Національна економіка». Досліджені теоретичні основи курсу. Зроблено огляд російських публікацій та українських підручників. Запропоновано структуру курсу та основні підходи до викладання.
Ключові слова: національна економіка, предмет і структура курсу.
8. Фінагіна О. В., Поліщук Н. О. Поширення засад регіонального менеджменту: методи і напрями діагностики регіональних ринків
Статтю присвячено проблемам розвитку теоретико-методологічних основ діагностики регіональних ринків. Рекомендовано базові принципи, цілі і задачі процесу діагностики. Розглянуто і проаналізовано напрями розвитку діагностики регіональних ринків.
Ключові слова: регіон, регіональні ринки, діагностика регіональних ринків, ефективне функціонування ринків.
9. Теодорович Л. В., Хомин О. Й. Вирішення проблем соціального туризму України
У статті розглянуто сучасний стан соціального туризму в Україні. Наводяться приклади позитивного вирішення проблем соціального туризму у різних країнах світу. Пропонуються шляхи щодо удосконалення розвитку соціального туризму, де важливе місце відводиться гармонізації національного законодавства з європейським визначенні соціальної туристської політики країни впровадженні законодавчих і нормативних актів, які сприятимуть розвитку соціального туризму в Україні забезпеченні систем і механізмів підтримки малозабезпечених верств населення, інституціоналізації заощаджень на відпустку через створення формули відпусткових чеків звільненні від податку або податкові пільги (податок на додану вартість), скасування місцевих податків туристичних підприємств, що працюють у сфері соціального туризму підготовці працівників системи соціального туризму сприянні органів місцевого самоврядування.
Ключові слова: соціальний туризм, профспілковий туризм, прибутковість туризму, дитячий та юнацький туризм, соціальний тур, доступність соціального туру.
10. Козлов В. С. Стан залізничного транспорту приміського сполучення у розвинених регіонах (країнах) світу
У статті проаналізовано напрямки підвищення швидкості руху, обладнання вокзалів сучасним устаткуванням, приладами та іншими засобами автоматизації квитково-
касових операцій у провідних регіонах світу.
Ключові слова: конкурентоспроможність залізничного транспорту, обслуговування пасажирів.
11. Верланов Ю. Ю., Верланов О. Ю. ІТ-сектор України: розвиток заради розвитку
Розглядається роль галузі інформаційних й комунікаційних технологій у забезпеченні економічного зростання розвинутих країн. Аналізується структура чинників конкурентоспроможності ІКТ галузі в Україні. Здійснюються порівняння з розвинутими країнами Центральної та Східної Європи. Окреслюються засади економічної політики стимулювання розвитку ІКТ галузі.
Ключові слова: економічний розвиток, інформаційні та комунікаційні технології, засади політики сприяння.
12. Бєлова Н. М. Стратегії судноплавної компанії в інтермодальних перевезеннях
Статтю присвячено вдосконаленню методики вибору судна з такими техніко-
експлуатаційними показниками, які забезпечують мінімальні витрати на перевезення при заданому вантажепотоці. Для цього було інтегровано методики прогнозування ключових показників, що визначають основні статті витрат в процесі транспортування: фрахтові ставки, вартість судна, вартість палива.
Ключові слова: транспортні перевезення, техніко-експлуатаційні показники судна, мінімізація транспортних витрат.
13. Арестов С. В. Формирование и развитие понятийно-категориального аппарата природоохранных инвестиций в Украине
екологічні інвестиції, екосистемні послуги, екологічно орієнтовані інвестиції, «підтримуючі» інвестиції, «відновлюючі» інвестиції, «покращуючі» інвестиції, «компенсуючі» інвестиції.
Ключові слова: транспортні перевезення, техніко-експлуатаційні показники судна, мінімізація транспортних витрат.
РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
14. Франчук В. І. Цілі та завдання системи забезпечення економічної безпеки акціонерних товариств
У статті досліджуються підходи до формування цілей і завдань та їх роль у системі економічної безпеки підприємств пропонуються системні і комплексні цілі та завдання, а також технологічні вимоги щодо їх визначення
Ключові слова: акціонерне товариство, цілі, завдання, система економічної безпеки.
15. Конєва Т. А. Аналіз структури фінансових ресурсів суб’єктів господарювання України
Статтю присвячено аналізу структури фінансових ресурсів суб’єктів господ-
дарювання України на основі методу визначення ступеня консервативності, помірності та агресивності фінансування діяльності.
За допомогою структурного аналізу, табличного та графічного методів оцінено вплив галузевого фактору на структуру фінансових ресурсів суб’єктів господарювання України, внаслідок чого було виявлено переважно агресивну політику фінансування діяльності підприємств із вагомою часткою оборотних активів та збільшення консервативності політики фінансування підприємств із тривалим операційним циклом.
Проведене дослідження надало змогу встановити обмеження методу визначення консервативності, помірності та агресивності фінансування діяльності підприємств при його застосування на практиці, що полягають у спрощеному підході до структури аналізованих активів та пасивів, неможливості його використання на рівні галузі, необхідності розрахунку додаткових показників.
Ключові слова: фінансові ресурси, консервативна, помірна, агресивна політики фінансування діяльності підприємства.
16. Ярмоленко Н. В. Проблеми організації контролю на підприємстві
У статті визначаються і систематизуються проблеми організації контролю на
підприємстві в умовах розвитку ринкової економіки України. Наведено причини виникнення проблем організації контролю, складові, які підлягають контролю та їх характеристика, розглядаються різні варіанти контролю господарської діяльності, а також найбільш поширені проблеми організації контролю і заходи щодо їх усунення.
Ключові слова: проблеми організації, система та інструменти контролю, контроль результату, витрати на контроль.
17. Рогов Г. К. Оптимізація структури та способів розрахунку показників фінансової стійкості для цілей бізнес-планування
Фінансова криза показала, що українські підприємства досі не мають надійних і ефективних методів забезпечення фінансової стабільності. Стаття присвячена проблеме планування рівня фінансової стійкості суб’єктів господарювання.
Проаналізовано відповідні якісні і кількісні критерії та їх взаємозв’язки. Досліджено динаміку фінансової стійкості ряду підприємств. На цьому підґрунті зроблено висновки щодо оптимальної структури показників фінансової стійкості та методів їх розрахунку. Комплексне використання показника середньозваженої вартості капіталу, коефіцієнтів фінансової автономії і покриття низьколіквідних активів довгостроковими кредитами і власним капіталом мусить стати предметом подальших досліджень у галузі фінансового планування.
Ключові слова: фінансове планування, фінансова стійкість підприємства, показники фінансової стійкості.
18. Казарєзов А. Я., Матвієнко С. В. Визначення місії комерційного банку
У роботі досліджується формування поняття місії комерційного банку. Проа-
налізовано приклади місії деяких вітчизняних та закордонних комерційних банків. Доведено, що місію комерційного банку доцільно розробляти виходячи з позицій проектного менеджменту. На підґрунті методів проектного менеджменту розроблено алгоритм покрокового формулювання місії комерційного банку з використанням анкети метода зменшення невизначеності місії та матриці цінностей комерційного банку. Показано взаємозв’язок між місією та стратегією комерційного банку. Наведено практичні рекомендації щодо формування місії комерційного банку.
Ключові слова: комерційний банк, місія комерційного банку, стратегія комерційного банку.
19. Матушко А. Є. Оцінка ефективності навчання персоналу
У статті розглянуто значення, підходи та методи оцінювання ефективності витрат на навчання персоналу підприємств і організації. Зроблено спробу узагальнення моделей оцінювання, що є найпоширеними у зарубіжних теоретичних та емпіричних дослідженнях. Сформовано схему процесу управління навчанням персоналу та визначено основні методичні труднощі, що мають місце на окремих етапах оцінювання.
Ключові слова: програми навчання персоналу, методи оцінювання ефективності навчання.
20. Марущак С. М. Проблеми застосування існуючих методик оцінки економічної безпеки діяльності підприємств
У статті розглянуті існуючі підходи до оцінки рівня економічної безпеки
підприємства, проаналізовано їх переваги та недоліки, сформульовано принципи розробки методики інтегральної оцінки рівня ЕБП.
Ключові слова: економічна безпека підприємства, індикатори, критерії, інди- каторний підхід, ресурсно-функціональний підхід, програмно-цільовий підхід.
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
21. Відомості про авторів