Випуск 57, том 70
1. Науменко А.М. Теорія лінгвопоетики
У статті аналізуються сучасні літературознавчі, лінгвістичні, філософські та культурологічні аргументи щодо сутності тексту.
Ключові слова: Науменко А.М. Науменко А.М.
2. Пронкевич О.В. Українська рецепція ідей Х. Ортеги-і-Гассета
Автор статті розглядає рецепцію ідей відомого іспанського мислителя Хосе Ортеги-і-Гассета трьома провідними українськими інтелектуалами ХХ ст. – Д.Донцовим, В.Винниченком і Б.Веріґо. Інтерес українських авторів до доробку мадридськього філософа пояснюється тим, що він, так само, як і діячі україньської культури, багато часу присвятив осмисленню проблеми кризи еліт як однієї з причин занепаду цивілізації й національного життя. Підходи до інтерпретації ідей Ортеги, запропоновані українськими інтелектуалами, відображають різні проекти української національної ідентичності.
Ключові слова: Пронкевич О.В. Українська рецепція ідей Х. Ортеги-і-Гассета
3. Лебединцева Н.М. Українська літературна критика: зміна горизонтів?
У статті здійснено спробу окреслити основні горизонти функціонування сучасної української літературної критики на основі аналізу найбільш масових спеціалізованих періодичних видань "Слово і час", "Критика" та "Кур’єр Кривбасу". Вирізнено та схарактеризовано в загальних рисах найбільш чітко проявлені напрямки розгортання критичних інтерпретаційних практик у сучасному українському літературознавстві.
Ключові слова: Лебединцева Н.М. Українська літературна критика: зміна горизонтів?
4. Остапчук Т.П. Подолання національно-культурних стереотипів як необхідна умова формування власної ідентичності (на матеріалі роману Дж.С.Фоера та фільму Л.Шрайбера “Все освітлено”)
У статті робиться спроба поєднати засади посткласичної філософії з напрацюваннями комунікативної лінгвістики в сфері міжкультурної комунікації, зокрема щодо національно-культурних стереотипів, які впливають на менталітет та комунікативну поведінку носіїв різних мов і культур. Об’єктом дослідження стали етнічні, національні, автостереотипи, стереотипи сусідніх та далеких етносів, їх вплив на формування ідентичності героїв роману Дж.С.Фоера “Все освітлено” (2002) та однойменного фільму Л.Шрайбера (2005). Розвідка ґрунтується на компаративістському підході до літератури в системі мистецтв, а також імагологічному вивченні образу певної нації в інонаціональній культурі.
Ключові слова: Остапчук Т.П. Подолання національно-культурних стереотипів як необхідна умова формування власної ідентичності (на матеріалі роману Дж.С.Фоера та фільму Л.Шрайбера “Все освітлено”)
5. Войтонь Р. Концептуалізація смутку й радості в польській мові та культурні стереотипи
Мета даної статті – продемонструвати різницю у сприйнятті лінгвістично виражених стереотипів радості та страждання у носіїв польської мови та студентів-іноземців, які вивчають польську мову і культуру.
Незважаючи на те, що стереотипи відображають мовно-концептуальну картину світу обмежено, не викликає сумніву, що студенти формують уявлення про Польщу насамперед через мову. Таким чином, те бачення польської культури, яке формується у них під час занять, складає основу їхнього соціолінгвістичного досвіду.
Ключові слова: Войтонь Р. Концептуалізація смутку й радості в польській мові та культурні стереотипи
6. Сахарчук Я.В. Метатропія в афоризмах Карла Крауса
У статті розглянуто основні принципи вивчення ідіолекту письменника через призму метатропії, окреслено стратегічні напрямки аналізу ідіолекту австрійського письменника Карла Крауса на прикладі його афоризмів.
Ключові слова: Сахарчук Я.В. Метатропія в афоризмах Карла Крауса
7. Горелова О.В. Language as a Reflection of National Identity
У статті досліджується питання національної ідентичності як особливого типу світогляду, що вміщує поняття національного характеру, національної історії, традицій, вірувань тощо, та її вираження крізь призму мови за допомогою вивчення семантики слів на прикладі національних реалій.
Ключові слова: Горелова О.В. Language as a Reflection of National Identity
8. Данилюк К.В. Лінгвістичні та екстралінгвістичні засоби інтертекстуальності в повісті У. Пленцдорфа “Нові страждання юного В.”
Дана стаття присвячена проблемі інтертекстуальності літературного твору на прикладі німецької повісті Ульріха Пленцдорфа “Нові страждання юного В.”. Предметом дослідження є особливості мовностилістичної реалізації концепції інтертекстуальності в тексті пародії. Через аналіз структурно-композиційних та мовних засобів, які слугують для створення ефекту пародійності, була встановлена жанрова та мовна концепція повісті.
Ключові слова: Данилюк К.В. Лінгвістичні та екстралінгвістичні засоби інтертекстуальності в повісті У. Пленцдорфа “Нові страждання юного В.”
9. Муратова В.Ф. Особливості ідіолекту Патріка Зюскінда в романі “Парфумер”
Стаття присвячена проблематиці індивідуального стилю письменника, яка перебуває в центрі уваги сучасних лінгвостилістичних досліджень. Вказується, що аналіз ідіолекту Патріка Зюскінда - важливий крок до осягнення процесів, які є характерними для сучасної німецької мови й літератури.
Ключові слова: Муратова В.Ф. Особливості ідіолекту Патріка Зюскінда в романі “Парфумер”
10. Марковська А.В. Національні та інтернаціональні фразеологізми у сучасній німецькій пресі
Стаття присвячена проблемам дослідження національних та інтернаціональних фразеологізмів у пресі. У статті розглядаються етнокультурний компонент семантики фразеологічних одиниць та інтернаціональний контекст фразеологічних одиниць політичної спрямованості в сучасній німецькій пресі. Висвітлено питання виникнення сучасних фразеологічних інновацій у пресі.
Ключові слова: Марковська А.В. Національні та інтернаціональні фразеологізми у сучасній німецькій пресі
11. Матіюк Л.М. Функціонально-прагматична специфіка адресата в сучасній німецькій пресі
У статті розкривається проблематика поняття тексту та його сучасного лінгвістичного аналізу під кутом зору адресата. При цьому встановлюється необхідність виділення та дослідження адресатності як окремої категорії тексту.
Ключові слова: Матіюк Л.М. Функціонально-прагматична специфіка адресата в сучасній німецькій пресі
12. Кузенко Г.М. Antecedents of Jealousy in Communication
У статті аналізується низка чинників: стать, світогляд, соціальний стан, культура мовця, які взаємодіють та впливають на вербалізацію ревнощів.
Ключові слова: Кузенко Г.М. Antecedents of Jealousy in Communication
13. Диндаренко О.А. Образ Індії в поезії та прозі Р.Кіплінга
Стаття присвячена дослідженню теми Індії в поетичних та прозових творах Р.Кіплінга у порівнянні з поглядами представників постколоніальної критики на творчість письменника як носія орієнталістських ідей.
Ключові слова: Диндаренко О.А. Образ Індії в поезії та прозі Р.Кіплінга
14. Дєрік І.М. Особливості мелодичного компонента у просодичному оформленні мовлення ведучого в англо- та українськомовних Інтернет-повідомленнях ділової тематики
У статті наведені результати дослідження мелодичного компонента інтонації (рівень ЧОТ, діапазон ЧОТ) у мовленні ведучих англо- та українськомовних Інтернет-повідомлень ділової тематики різних жанрових типів, здійсненого методом інструментального аналізу.
Ключові слова: Дєрік І.М. Особливості мелодичного компонента у просодичному оформленні мовлення ведучого в англо- та українськомовних Інтернет-повідомленнях ділової тематики
15. Гончаренко Л.О. З історії вивчення запозичень у німецьку мову
Стаття присвячена проблемам дослідження запозичень у німецьку мову. У статті розглядається історія вивчення іншомовних одиниць. Висвітлено питання доцільності чи недоцільності їх вживання у мові.
Ключові слова: Гончаренко Л.О. З історії вивчення запозичень у німецьку мову
16. Пасечник С.Є. До питання про розрізнення понять “менталітет” і “ментальність” у лінгвістиці та суміжних дисциплінах
Стаття присвячена дослідженню понять “менталітет” і “ментальність” у сучасних лінгвістичних напрямках. Подається тлумачення цих понять іншими гуманітарними дисциплінами. Робиться спроба дати найбільш чіткі визначення понять “менталітет” і “ментальність” як лінгвістичних термінів шляхом аналізу вже існуючих визначень, що подані у працях сучасних лінгвістів.
Ключові слова: Пасечник С.Є. До питання про розрізнення понять “менталітет” і “ментальність” у лінгвістиці та суміжних дисциплінах
17. Лоленко О.О. Функціональні особливості гри слів
У статті наводиться критика різних підходів до вивчення гри слів: з позицій загальної стилістики, оказіонального словотвору, дослідження окремих функціональних стилів. Робота також формулює засади цілісного функціонального підходу до аналізу ігрових фактів.
Ключові слова: Лоленко О.О. Функціональні особливості гри слів
18. Каірова Т.С. Французька мова в листуванні, або Національна ідентифікація епістоляріїв Європи XVIII століття
Стаття присвячена аналізу ролі французької мови у європейській епістолярній культурі доби Просвітництва. Розглядаючи мовну картину міжнародного листування Вольтера, зокрема з Катериною II, автор статті досліджує фактори, які впливають на вибір мови кореспонденції, причини епістолярної франкофонії на території України та Росії того часу.
Ключові слова: Каірова Т.С. Французька мова в листуванні, або Національна ідентифікація епістоляріїв Європи XVIII століття
19. Шкурат А.С. Інформація крізь призму теорії інформації та мовознавства
Стаття присвячена дослідженню поняття інформації у науці взагалі і у мовознавстві зокрема. Автором розглядається проблема визначення інформації та аналізуються її характеристики та види. Дослідження вказує на різноманітність підходів до даного явища та на необхідність більш детального аналізу інформаційних процесів у мові.
Ключові слова: Шкурат А.С. Інформація крізь призму теорії інформації та мовознавства
20. Глущенко О.О. Вивчення гендерних особливостей мовлення в історичному аспекті
В статті описані основні історичні періоди та умови, які обумовили інтерес дослідників до проблем гендерного аспекта в лінгвістиці та окреслені найбільш перспективні напрямки досліджень гендерної лінгвістики.
Ключові слова: Глущенко О.О. Вивчення гендерних особливостей мовлення в історичному аспекті
21. Шавокшина Н.В. Антикарнавал “карнавального постмодерну”: деконструкція сміху в прозі Ю.Андруховича
В статті авторка аналізує природу карнавальних образів в романах Ю.Андруховича, намагаючись відповісти на питання про спорідненість прозових доробків автора із народною сміховою культурою, описаною М.Бахтіним. Авторка ставить під сумнів думку про те, що саме ця культура є витоком карнавальних і святкових образів в романах Ю.Андруховича.
Ключові слова: Шавокшина Н.В. Антикарнавал “карнавального постмодерну”: деконструкція сміху в прозі Ю.Андруховича
22. Колесник Г.Л. Експериментальна біографія: від минулого до сьогодення
У статті автор дає загальну характеристику статусу біографічного письма у сучасному літературознавстві та аналізує розвиток експериментальної біографії, починаючи з вісімнадцятого сторіччя до наших днів. Особлива увага приділяється різновидам експериментальної біографії, які були введені постмодерністською літературою, та перспективам подальшого розвитку.
Ключові слова: Колесник Г.Л. Експериментальна біографія: від минулого до сьогодення
23. Гасилова Н.І. Застосування кооперативного навчання у формуванні навичок іншомовного професійного спілкування студентів факультету комп’ютерних наук
У статті розглянуто основні засади сучасної ефективної технології кооперативного навчання, яке було розроблено в американській педагогіці. Заняття за цією технологією проводиться в групах студентів, які мають спільну мету. Технологія відповідає всім основним методичним вимогам, має чітко визначену організацію, зміст та вимоги щодо учасників. КН є важливою стратегією викладання ІМ, тому що воно сприяє виробленню: а) навичок професійного спілкування ІМ, б) навичок роботи в кооперації з іншими студентами в ситуаціях, максимально наближених до реальних.
Ключові слова: Гасилова Н.І. Застосування кооперативного навчання у формуванні навичок іншомовного професійного спілкування студентів факультету комп’ютерних наук
24. Hauser, Ewa. Poland and Ukraine in a Moving Geo-political Space: onfronting the Myths of Sarmatia: Who is and Who is not “In between?”
З часів Ялтинської конференції головним принципом політики Радянської імперії була підтримка подвійних стосунків з усіма сусідніми державами та запобігання створенню регіональних альянсів у Східній Європі. У випадку з Польщею та Україною ця політика, співпадаючи з історичною ворожістю цих двох націй, незважаючи на спроби примирення антирадянських дисидентів в обоїх країнах, певною мірою пережила імперію, її результати можна побачити в популярній культурі нових незалежних держав з обох кордонів Європейського союзу. Ця робота розглядатиме приклади національних оповідей (наративів), які відновили зв’язки, були перероблені та переписані відповідно до політичного розвитку та проблем посткомуністичних східно-центрально-європейських незалежних держав Польщі та України.
Ключові слова: Hauser, Ewa. Poland and Ukraine in a Moving Geo-political Space: onfronting the Myths of Sarmatia: Who is and Who is not “In between?”