Література, ідентичність, імаґологія
1. Бережанська Ю. В. Жіночі образи в художньому світі Густава Майрінка
Амбітендентність ґендерного коду у прозі Г. Майрінка спонукає нас проаналізувати
творчий доробок письменника у контексті основних образів-кліше експресіонізму: повія,
звабниця, пасивна жертва, утоплениця, першоелемент священного шлюбу. Поліфонія
жіночих образів свідчить про яскраву експресіоністичну рецепцію фемінного компонента –
від демонстративної мізогінії до зведення повії у ранг найвищої моральності.

Ambitendency of gender code in G. Meyrink’s prose leads us to analyze the writer’s works in
the context of the major Expressionist cliche images: a prostitute, a seductress, a passive
victim, a drowned woman, as well as the primary element of the sacred marriage. The
polyphony of female images demonstrates the vivid Expressionistic reception of the feminine
components – from the provocative misogyny up to the elevation of a prostitute to the rank of
the highest morality.

Ключові слова: експресіонізм, Г. Майрінк, феміністична критика.
2. Божук А. О. Концепція ґетерогенної відмінності у драматургії Степана Васильченка (на матеріалі п’єси «Недоросток») .
У цій статті з точки зору ґендерного підходу (зокрема із засад концепції
ґетерогенної відмінності) розглядається образна система п’єси українського
драматурга Степана Васильченка «Недоросток» особливу увагу приділено аналізові
образів головних героїв – «недоростка» Максима та його дружини Марти з огляду на
критичне переосмислення популяризованої наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. козацької
міфологеми та абстрагованість автора від романтичної ідеалізації героїчної козацької
минувшини на користь психоаналізу ключових персонажів.

This article is considering of imaginative system of drama «Nedorostok» by Ukrainian
playwright Stepan Vasylchenko from the perspective of gender approach (particularly principles
of the concept of heterogeneous differences) special attention is paid to the analysis of images
of the main characters – «nedorostok» (the stunted man) Maxim and his wife Martha in critical
view of the Cossack myths repopularized in the late nineteenth – early twentieth century and
author’s outstanding from romantic idealization of the heroic Cossack past in favor to
psychoanalysis of key characters.

Ключові слова: концепція ґетерогенної відмінності, українська драматургія, ґендерний психоаналіз, архетипальний образ
3. Бумбур Ю. М. Протиставлення «свого» та «чужого» в івритській новелі кінця ХІХ – початку ХХ століття
У роботі, яку виконано в руслі літературознавчої імагології, розглядається опозиція
«свій – чужий» та аналізується на прикладі оповідань єврейських письменників
М. Й. Бердичевського та Х. Н. Бяліка.

In the given work, which is fulfilled in the sphere of literary imagology, the opposition «friend –
foe» is considered and analyzed in the stories of the Jewish writers M. Berdichevsky and
H. Byalick.

Ключові слова: свій, чужий, інородець, єврейство, талуш.
4. Жаркова Р. Є. Тілесний досвід у жіночому авто(фото)біографічному письмі: модерна і постмодерна візія (на матеріалі повістей «Хризантеми» Уляни Кравченко і «Коханець» Маргеріт Дюрас)
Статтю присвячено порівняльному аналізу художнього осмислення тілесного
досвіду в жіночому письмі, зокрема в його модерному та постмодерному
авто(фото)біографічному варіантах, які представляють повісті Уляни Кравченко і
Маргеріт Дюрас. Пропонується виокремлення у творчості двох письменниць
фотографізму спогадів, елементів самофотографування, гри масок «я»/ «вона», а
також опис двох концепцій: насолода-як-пізнання (власне тіло), біль-як-знищення
(природа).


This article is a comparative study of bodily experience in women’s writing in modernist and
postmodernist auto(photo)biographical prose Uliana Kravtchenko and Marguerite Durass.
Special attention is given to photobiographism of recollections, elements of self-photographing,
game of masks «me»/«her», description of satisfaction-as-knowledge (own body) and pain-as-destruction (nature).

Ключові слова: тіло, жіноче письмо, автобіографізм, фотографізм, самофото- графування, опозиція «я»/«вона».
5. Іванова Н. В. Постколоніалізм у канадському контексті
Статтю присвячено особливостям, яких набув постколоніалізм у канадському
контексті. Особлива увага приділяється впливу колоніального минулого країни на
розвиток літератури з акцентом на унікальності канадського постколоніалізму та
різноманітних маргінальних проявах внаслідок позиції країни у світі і з огляду на
поліетнічний склад. Через проблеми національно-культурної самобутності та
провінціальності постколоніальний дискурс у канадському контексті гармонійно
поєднується з постмодерністським.

The article reveals the peculiarities of the postcolonialism in the Canadian context. Special
attention is given to the influence of the country’s colonial past on the development of the
literature with the accent on the uniqueness of the Canadian postcolonialism and different kinds
of marginality as a result of country’s position in the world and its polyethnic structure. In the
article it is considered that the problems of the provinciality and cultural and national
distinctiveness connect the postcolonial discourse in Canada with that of postmodernism.

Ключові слова: постколоніалізм, канадський контекст, колонія, маргінальність, розмаїтість, канадський літературний канон.
6. Клепикова О. В. Репрезентація сучасного ґендерного мислення та відображення ґендерної проблематики соціокультурної сфери у творах сучасної молодіжної прози
У статті розглядаються особливості сучасного ґендерного мислення, яке знайшло
своє відображення у творах сучасних українських письменників. Зроблено акцент на
відображенні ґендерної проблематики соціокультурної сфери сучасності. Розглянуто
проблему ґендерних відносин та формування їх стереотипів у процесі виховання молоді
на прикладі творів сучасної української літератури. Зроблено теоретичний аналіз
проблеми та визначення ґендерних стереотипів у процесі соціальної комунікації.
Розглянуто ґендерні стереотипи як один із видів соціальних стереотипів.

This article discusses features of the modern gender thinking, which is reflected in the works
of modern Ukrainian writers. Emphasis on gender-related social and cultural spheres of modern
times. The problem of gender relations and the stereotypes formation in the process of
educating the youth on the modern Ukrainian literature works example. Carried out a theoretical
analysis of problems and definition of gender stereotypes in the process of social
communication. Examined gender stereotypes as a form of social stereotypes.

Ключові слова: молодіжна проза, ґендерне мислення, соціокультурна сфера, маскулінність, фемінність, ґендерні відносини, ґендерні стереотипи.
7. Косинська Н. В. Драматизм жіночих образів у прозі Марії Матіос: конфлікт ґендерної ролі та ідентичності
У статті розглядаються жіночі образи у прозі Марії Матіос, драматизм яких
значною мірою пов’язаний із усталеними поглядами на роль жінки в патріархальному
суспільстві. Головну увагу зосереджено на розкритті конфлікту ґендерної ролі та
жіночої ідентичності.

The dramatic effect of the female characters in the prose by Maria Matios is largely related to
traditional understanding of the role of woman in the patriarchal society. The author of the paper
studies conflicts between gender role and woman’s identity.

Ключові слова: жіночий образ, ґендерна роль, ідентичність, деконструкція, мотив.
8. Лебединцева Н. М. Архітектура, втілена у слові: метафора будівлі в поезії М. Бажана
У даній статті здійснено спробу інтерпретації поезії М. Бажана через метафору
будівлі. Архітектурна символіка тлумачиться через теорію органопроекції. Окрему
увагу приділено поетичному циклу «Будівлі», де характерна для художнього світу
М. Бажана антропоморфізація архітектурних споруд виявляється найбільш яскраво.

The author of the paper interprets of Mykola Bazhan’s poetry through metaphor of building.
Architectural imagery is studied from the viewpoint of organ projection theory. A special
attention is given to the cycle of poem Buildings, in which Bazhan’s anthropomorphizing
approach towards depicting architectural constructions is manifested.

Ключові слова: архітектура, будівля, органопроекція, тіло, персоніфікація.
9. Лисейко Л. В. Літературні твори раннього та пізнього Середньовіччя
Запропонована стаття розглядає літературні напрямки раннього та пізнього
середньовіччя в німецькому мовному просторі з урахуванням історичних, суспільних і
соціальних умов, а саме як екстралінгвістичні фактори впливали на становлення
німецької літератури та мови.

The given article considers the various literary tendencies of early and late Middle Ages in
German language environment with historical, public and social conditions, namely as extra
linguistic factors had its influence on the German literature and language development.

Ключові слова: середньовіччя, лицарство, мінезанг, бюргерська література, релігійна література.
10. Мажара Н. С. Мемуари як засіб і результат культурної ідентифікації митця
У статті проаналізовано основні аспекти культурної ідентифікації митця в
контексті написання мемуарів. Увагу зосереджено на правдивості та фактографічності
спогадів, які є результатом засвоєння і трансформації мемуаристом попереднього
суспільного досвіду.

The subject of the article is main aspects of the cultural identification of the author in the
context writing his own memoirs. Special attention is given to the categories of truthfulness and
photographic authenticity of memories, which assimilate and transform social experience of the
memoirist.

Ключові слова: мемуари, культурна ідентифікація, пам’ять.
11. Марчук К. А. Ґендерний аспект у «Повісті врем’яних літ»
Стаття розкриває ґендерний аспект у «Повісті врем’яних літ». Ґендерна картина
суспільства в літописі розкривається через призму християнського світогляду. З огляду
на це досліджено ґендерні стереотипи та їхню роль у соціальному житті Київської Русі.

The subject of the paper is gender dimension in the Story of Last Years. The gender pattern in
the annals of society is revealed through the lens of the Christian worldview. The author of the
paper provides an analysis of the gender stereotypes and their role in the social life of Kievan Rus.

Ключові слова: ґендер, літопис, ґендерний стереотип, фемінність, маскулінність.
12. Меншій А. М. Ґендерне прочитання повісті М. Коцюбинського «Fata morgana»
У статті розглядається повість М. Коцюбинського «Fata morgana» з позиції
ґендерного аналізу. Твір досліджується у феміністичному та мускулінному аспектах,
репрезентованих категоріями свободи вибору, відповідальності, відчуження, страху та
розчарування.

The author of the paper applies gender interpretation to M. Kotsubinskiy’ story «Fata
morgana». The story is read from the feminine and masculine perspectives with special
emphasis on such categories as freedom of choice, responsibility, alienation, fear and
frustration.

Ключові слова: ґендер, фемінне, маскулінне, міжґендерна ідентифікація.
13. Мехдієва Т. В. Образ «нового» чоловіка в жіночій феміністичній прозі кінця ХІХ – початку ХХ століть (за творами О. Кобилянської «У неділю рано зілля копала», «Людина»)
У статті розкрито особливості та специфіку зображення чоловічих образів у
жіночому феміністичному письмі кінця ХІХ – початку ХХ ст., визначено два типи
чоловічих характерів, зображуваних у жіночій феміністичній прозі цього періоду на
прикладі повістей О. Кобилянської «У неділю рано зілля копала» та «Людина».

The author of the paper describes peculiarities of representation of the male images in the
end of the 19th
– the beginning of the 20 the century’s Ukrainian female prose. Special attention
is given to analysis of the two types of male characters in the novels by O. Kobulyanskaya.

Ключові слова: феміністичне письмо, гендерний аналіз, образ «нової» жінки, образ «нового» чоловіка.
14. Морозова Д. С. «Крок понад краєм безодні» (постать митця в ситуації зламу епох у творчості В. Домонтовича).
На прикладі двох незакінчених белетризованих біографій В. Домонтовича
розглядається та осмислюється авторська інтерпретація моделі життя митця у
перехідну добу, прагнення письменника усвідомити себе у потоці історії, специфічний
ракурс бачення культурно-історичного процесу та сучасне прочитання попереднього
культурного матеріалу.

The subject of the paper is V. Domontovych’s model of the artist’s life in the transitional
epoch. In his two unfinished fictionalized biographies the Ukrainian writer tries to understand
himself in the stream of world history. V. Domontovych suggests his own vision of cultural and
historical process.

Ключові слова: перехідна доба, біографічна свідомість, митець, культурний цикл, світогляд, канон, романізована біографія.
15. Оржицький І. О. Тематико-географічний «маятник» перуанської літератури ХХ ст.
У статті аналізується перуанський літературний процес 20-90-х років ХХ ст.
Основний наголос зроблено на маятниковому переміщенні письменницької уваги з
гірської частини країни, заселеної індіянцями та кечуамовними метисами, на
квазієвропеїзоване тихоокеанське узбережжя. Особливу увагу приділено оновленню
індіхеністської тематики у текстах, де змальовується життя великих міст, що слід
трактувати як свого роду «автохтонну реконкісту» й нову рису суперечливого пошуку
перуанської самобутності.

The author of the article studies the Peruvian literary process in the 1920s –1990s. The main
emphasis is placed on the periodical pendulum-like shifts of writers’ interests from the highlands
inhabited by Indians and quechua-speaking mestizos to the quasi-europeanized Pacific coast.
Special attention is given to the renewing of the indigenista discourse in the texts based on the
urban life, which should be treated as a sort of an autochthonous reconquest and a new trend of
the Peruvian controversial search for identity.

Ключові слова: перуанська література, самобутність, індіхенізм, регіональність.
16. Останіна Г. Г. Орієнталізм у сучасному літературному процесі
У матеріалі статті окреслюється орієнталізм у сучасному літературному процесі.
Український орієнталізм – це «націоналізація», «переосмислення», «адаптування»
східних сюжетів, мотивів, образів тощо з метою європеїзувати рідну культуру.

The subject of the paper is Orientalism in the contemporary literary process. The Ukrainian
Orientalism is a «nationalization», «rethinking», «adaptation» of the Oriental themes, motifs,
images, etc., which are used to westernize the Ukrainian culture.

Ключові слова: орієнталізм, український орієнталізм, Схід, інший
17. Павлюк Х. Б., Шустова С. В. Глобалізація як анестетик у контексті роману Ґюнтера Ґрасса «Під місцевим наркозом»
У статті на фактичному матеріалі презентовано процес осмислення світоглядно-
художнього формування особистості на сучасному етапі розвитку німецького
суспільства, яку майстерно втілив в образі головного фігуранта роману «Під місцевим
наркозом» видатний німецький письменник ХХ ст., лауреат Нобелівської премії, Ґюнтер
Ґрасс.

The authors of the article analyze the main stages of personal and ideological development
of the contemporary German intellectual as they are described in the novel Ortlich
betaubt (Local Anaesthetic) by the famous 20th
century writer, the Nobel Prize winner Gunter
Grass.

Ключові слова: глобалізація, гротескність, техногенна цивілізація, споживацьке суспільство.
18. Прушковська І. В. Ґендерний розподіл ролей у творах сучасних турецьких драматургів
Статтю присвячено питанню відображення сучасними турецькими драматургами
змін у ґендерній культурі турецького суспільства. У статті досліджено драматичні
твори Тунджера Джюдженоглу, Йилмаза Ердогана, Улькю Айваза, розкрито роль «нової
жінки» в образах сучасних турецьких драм, проаналізовано причини ґендерної асиметрії
на матеріалі літературних творів.

The subject of the paper is reflection of gender roles in the works of the contemporary
Turkish playwrights. The dramatic works of Tundzher Dzhyudzhenoglu, Yilmaz Erdogan, Ulkyu
Ayvaz create an image of «the new woman». The author of the paper also analyses reasons of
gender asymmetry reflected in the plays.

Ключові слова: ґендер, турецький соціум, турецька драматургія
19. Роль Л. В. Художні засоби формування національної ідентичності на сторінках журналу «Пробоєм» (художні аспекти)
На основі поезії, представленої у журналі «Пробоєм» (1933-1943), проаналізовано
значення творчості поетів-пробоєвиків для формування національної ідентичності
продемонстровано роль журналу «Пробоєм» у житті українського народу загалом та
закарпатоукраїнців зокрема.

The subject of the paper is interpretation of the poems published in the journal «Proboyem»
(1933-1943) from the viewpoint of nation-buiding. The author of the paper defines the role of the
journal in the Ukrainian cultural history of the 20th
century as a whole and Zakarpattia region as
well.

Ключові слова: Пробоєм, національна ідентичність, вісниківство, націоналізм, окциденталізм, волюнтаризм
20. Сатиго І. А. Художні версії «полікультурного африканського націоналізму» в інтерпретації Леопольда Сенгора
У статті простежується зв’язок поетичної спадщини франкомовного
сенегальського письменника Леопольда Сенгора з його філософською концепцією
Негритюду. Особлива увага надається розгляду еволюції сенгорівського концепту: від
«африканського націоналізму» до універсалізму, висвітленого його поезією.

The article treats analyses the relationship between the poetic heritage of the Senegalese
francophone writer Leopold Senghor and his philosophic conception of the Negritude. A special
attention is paid to the evolution of the senghorian version of the «African nationalism» up to its
universal dimension.

Ключові слова: Леопольд Сенгор, Негритюд, африканський націоналізм, Вселенська Цивілізація, ритм, Франкофонія, космополітизм.
21. Сікора Л. Т. Феміністичний дискурс творчості Лесі Українки ..
У статті охарактеризовано феміністичний дискурс творчості Лесі Українки.
Дослідження ґрунтується на її поезії, драматичних та прозових творах. Автором
проаналізовано ряд критичних праць та монографій (С. Павличко та В. Агеєвої,
зокрема), присвячених інтерпретації феміністичних ідей Лесі Українки. У дослідженні
велику увагу приділяється образу української жінки в реальному житті і його
відображенню в літературному спадку відомої української поетеси. Крім того, у статті
представлено дві різні точки зору на проблему «Леся Українка і фемінізм».


The subject of the paper is feminist discourse in Lesia Ukrainka’s works of different genres
(poetry, drama and prose). The author of the paper analyses a number of critical works and
monographs (by S. Pavlychko and V. Ageeva) dedicated to the interpretation of Lesia
Ukrainka’s feminist ideas. A great attention is given to the image of the Ukrainian woman in real
life and to its reflection in the works of the prominent Ukrainian poetess. The article compares
two contrasting approaches towards interpretation of Lesia Ukrainka’s works in the context of
feminism.

Ключові слова: дискурс, фемінізм, ґендерні дослідження, феміністична критика, фемінність, маскулінність, патріархальні стереотипи.
22. Ткачук О. П. Джозеф Конрад у контексті сучасних досліджень
Статтю присвячено вивченню творчої спадщини класика англійської літератури
Джозефа Конрада в контексті сучасних наукових досліджень. Аналізується широкий
спектр проблем творчого доробку митця та його впливів на світові культури та
літератури: мультикультуралізм, космополітизм, компаративний аспект польського,
російського, французького, англійського дискурсів, особливості поетики творів Д. Конрада.


The article is devoted to studying the creative heritage of classic of English literature Joseph
Conrad, in the context of modern scientific research. The author examines a wide range of
problems of the artist and his influence on world culture and literature: multiculturalism,
cosmopolitanism, the comparative aspect of Polish, Russian, French, English discourses the
peculiarities of poetic works of Conrad and his creative method.

Ключові слова: мультикультуралізм, дискурс, імперіалізм, постколоніалізм, інтертекстуальність.
23. Улюра Г. А. Інший, відчутий тотожнім: гей у жіночій прозі (на матеріалі пострадянської російської літератури).
На матеріалі образів чоловіків-гомосексуалів у новітній російській прозі аналізується
специфіка репрезентацій Іншого/Чужого в жіночому тексті. Чоловіче гомосексуальне в
жіночій прозі не визначається виключно як Чуже на правах відмінності, з образом гея
тут співвідноситься екстраординарний простір, протиставлений сакральному.
Інакшість гомосексуального (і Чужість маскулінного) маркує в описаному випадку поза-
порядкове – воно в якості «чистого залишку» жіночого тексту виходить за межі
відтвореного культурного порядку, і у такий спосіб перестає співвідноситися з ідеєю
порядку взагалі.

The subject of the paper is gay men images in contemporary Russian prose and describes
modes of the Other/Stranger representation in women’s writing. Male homosexuality in women’s
prose is not defined only as the Stranger. The image of a gay man is correlated to the
extraordinary space, which juxtaposed to sacral. The Otherness of homosexuality (and
Strangeness of masculinity) is, in this case, an out-of-order phenomenon. As a «net balance» of
the woman’s text it breaks the borders established by cultural order, and, as such, can not be
correlated with the idea of order at all.

Ключові слова: Інший, Чужий, ідентичність, жіноча проза, маскулінність, фемінність, гендер, гомосексуальність.
24. Шаф О. В. Мотив сексуальної близькості в ліриці Маріанни Кіяновської та Сергія Жадана крізь призму ґендерної поетики
Під методологічним кутом ґендерного літературознавства розглядається специфіка художньої
інтерпретації сексуальних взаємин чоловіка і жінки, розгортання мотиву фізичної любові в ліриці
Маріанни Кіяновської та Сергія Жадана як чинників диференціації маскулінного та фемінного
письма.

The author of the paper studies sexual connections, motifs of intimacy in the poetry of Marianna
Kijanowska’s and Sergey Zhadan as factors of masculine and feminine differentiation.

Ключові слова: маскулінне, фемінне, сексуальність, ґендер, лірика, мотив.
25. Шереметьєва В. К. Реконструкція авторської ідентичності у світлі новітніх літературознавчих методологій .
У статті представлено спробу прослідкувати складний процес формування
авторської ідентичності письменника крізь призму новітніх літературознавчих
методологій. У зв’язку з цим, розглянуто фундаментальні концепції ідентичності/
суб’єктивності С. Грінблатта і М. Фуко та запропоновано власну дефініцію «авторської
самоідентифікації».

The paper presents an overview of theories concerning the problem of author’s identity. The
paper critically reevaluates Greenblatt’s and Foucault’s fundamental concepts of human
identity/subjectivity and suggests the definition of «the author`s self-identification».

Ключові слова: авторська ідентичність, суб’єктивність, самоідентифікація, культурні студіі.
26. Якібчук М. В. Творчість З. Красівського та Я. Лесіва: маркованість ідентичності та поведінковий канон як основа екзистенційного вибору
У статті окреслено парадигму новітнього літературознавчого мислення та
доведено, що в її межах системотворчу роль відіграє саме національна інтерпретація.
Виокремлено націоохоронні функції дисидентської літератури: поезії, публіцистики,
епістолярію. Досліджено вияви національної самототожності в творчому доробку
З. Красівського та Я. Лесіва.

In the article paradigm of the modernistic literary thinking is outlined. It is also proved that
national interpretation is a backbone of this paradigm. The peculiarities of the understanding of
Ukraine (the motherland), freedom, God, mother tongue in the poetic experience of both
authors to study the opportunity of national being semantic understanding are investigated. The
thesis proves the thought that national idea which was saving people from the tragic absurdity
of the System was the main peculiarity of the Ukrainian existentialism. Hereby, a more intensive
investigation of the poetic experience of Zenovyi Krasivskyi and Yaroslav Lesiv gives us an
opportunity to study the essence of the spiritual phenomenon of a human-being as well as those
parameters of the cultural consciousness which provide national identity of a person.

Ключові слова: національна ідентичність, екзистенціалізм, самототожність, шістдесятництво, дисидентська література.