АГРОЕКОЛОГІЯ
1. Грабак Н.Х., ЕНЕРГОЗАОЩАДЖУЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У СТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ
У статті наведені результати 25-річних досліджень з опрацювання енерго- та ресурсозаощаджуючих технологій вирощування сільськогосподарських культур у степовій зоні України. Обґрунтована значна перевага розроблених технологій у порівнянні з традиційними.
2. Хомяк П.В ВПЛИВ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ СІВОЗМІНІ ІЗ СОНЯШНИКОМ НА ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН ПОСІВІВ КУЛЬТУРИ ТА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ СКЛЕРОЦІЇВ БІЛОЇ І СІРОЇ ГНИЛЕЙ
У статті наведено результати досліджень впливу систем основного обробітку ґрунту на фітосанітарний стан посівів соняшнику та життєздатність склероціїв білої і сірої гнилей у короткоротаційних сівозмінах в умовах південного Степу України.
3. Шкумат В.П., Порудєєва Т.В., ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН ЗА РІЗНОЇ СТРУКТУРИ ПОСІВНИХ ПЛОЩ
Встановлено вплив співвідношення в сівозмінній структурі чорного пару, соняшнику й зернових культур на натуральні, енергетичні та економічні показники польових сівозмін з короткою ротацією. Найвищий економічний ефект забезпечує насичення сівозмін чорним паром і соняшником до 20 .
ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ
4. Добровольський В.В ПОНЯТТЯ “ЕКОЛОГІЧНА НІША” В ЕКОСИСТЕМОЛОГІЇ
У статті обґрунтовується корисність поширення поняття “екологічна ніша” за межі зв’язків біологічного об’єкта.
5. Добровольський В.В ВИЗНАЧАЛЬНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
У статті зроблено аналіз системи показників, індикаторів та індексів сталого (збалансованого) розвитку. Також надано кілька основних тлумачень поняття “сталий розвиток” проаналізовані пропозиції по забезпеченню сталого розвитку держав з перехідною економікою подано план практичних дій та основні напрями вдосконалення людського суспільства на шляху сталого розвитку.
БІОЕКОЛОГІЯ
6. Чеботар Л.Д., ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В СЕРЦІ ЩУРІВ В УМОВАХ ХРОНІЧНОЇ ГІПОМЕЛАТОНІНЕМІЇ
Внаслідок моделювання довготривалої гіпомелатонінемії відмічено посилення рівня неферментативного вільно-радикального перекисного окиснення біополімерів у серці та дисбаланс антиоксидантного захисту.
7. Френкель Ю.Д., ПРОЯВИ ГІПЕРМЕЛАТОНІНЕМІЇ У МОЗКУ
Хронічна гіпермелатонінемія (0,3 мг мелатоніну на кг маси тіла щоденно per os 55 діб) не виявила прооксидантного та токсичного ефекту в головному мозку. На 10 день досліду тест “відкрите поле” довів седативний ефект мелатоніну.
АГРОЕКОЛОГІЯ
8. Андрійченко Л.В., ФОТОСИНТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСІВІВ ЯРОЇ ПШЕНИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ ТА СОРТУ
Наводяться дані про формування врожаю ярої пшениці в залежності від доз мінеральних добрив. Добрива сприяли збільшенню площі листя та фотосинтетичного потенціалу, накопиченню сухої речовини, підвищенню врожайності сортів ярої пшениці. Найвища продуктивність фотосинтезу відмічена у сортів твердої пшениці, ніж у м’якої.
9. Павленко Т.В., ОБРОБІТОК ҐРУНТУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ВІВСА В ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ
У статті розглянуто вплив основного обробітку ґрунту при вирощуванні вівса в умовах південного Степу України.
10. Манушкіна Т.М., Манушкін М.М., ДІАГНОСТИКА ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХОДІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL
Вперше в Україні виявлено ураження рослин лаванди вірусом INSV. Розроблено прийоми оздоровлення рослин: культура меристем, термотерапія in vitro, хемотерапія. Встановлено, що найбільш ефективним для звільнення рослин лаванди від INSV є прийом культури меристем розміром 0,2 мм.
11. Бугаєвський В.М., СТАН ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ГЕНОФОНДУ CBИHEЙ МИКОЛАЇВЩИНИ
Висвітлено роботу, яка проводилася науковцями та виробничниками Миколаївської області по вдосконаленню й розповсюдженню найбільш перспективних генотипів свиней у регіоні.
12. Дудник А.В., ІСТОРИЧНІ ТА СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА МЕХАНІЗМ ДІЇ СИНТЕТИЧНИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН
У статті наведено аналітичний огляд з питань відкриття, налагодження виробництва та перспектив застосування біологічно активних речовин, а також результати досліджень з вивчення впливу біостимуляторів росту рослин на продуктивність сільськогосподарських культур.
13. Антипова Л.К., ВПЛИВ СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ НАСІННЄВОЇ ЛЮЦЕРНИ В УМОВАХ ПІВДЕННИХ ЧОРНОЗЕМІВ УКРАЇНИ
Досліджено різні способи основного обробітку ґрунту під посіви люцерни насіннєвого призначення. Встановлено, що більш екологічно безпечним і енергозберігаючим є застосування розпушення ґрунту КПЕ-3,8А на глибину 12-14 см порівняно з традиційною глибокою оранкою на 28-30 см.

14. Полупан Ю.П., Мащенко Р.І., Розмаріца Н.С., Левченко Л.О., Молдованова О.О., ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ УКРАЇНСЬКИХ ЧОРНО-РЯБОЇ ТА ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРІД У ПЛЕМЗАВОДАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Наведено продуктивність українських чорно-рябої та червоної молочної порід у племзаводах Миколаївської області, а також ступінь фенотипової консолідації за основними господарсько-корисними ознаками.

15. Зінчук М.І., МЕТОДИКА КОРИГУВАННЯ ПРОГНОЗНИХ МОДЕЛЕЙ ДИНАМІКИ ГУМУСУ З УРАХУВАННЯМ ІНЕРЦІЙНОСТІ ҐРУНТОВИХ СИСТЕМ
Викладено методику коригування прогнозних математичних моделей динаміки гумусу з урахуванням інерційності відгуку ґрунтових систем на прикладі дерново-підзолистих ґрунтів Ковельського району Волинської області.
ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ
16. Костина В.Н., ТЕРАПИЯ НАРУШЕНИЙ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛЕГКИХ НА ФОНЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
Всем больным ХОЗЛ на фоне ГБ показано комбинированное назначение антибиотиков, бронхолитиков, системной энзимотерапии, спелеотерапии при отсутствии ГБ – амброксола, в случаях сопутствующей ГБ – физиотера-певтических мероприятий. Артериальную гипертензию у пациентов с ХОЗЛ следует лечить диуретиками, кардиоселективными β- адреноблокаторами и ингибиторами АПФ. В схемы лечения сочетанной патологии можно рекомендовать включение вобэнзима (12-18 драже/сутки) или флогэнзима (по 3 драже/сутки) на протяжении 4-х недель и более.
17. Зюзін В.О., Зінченко Т.М., Кисельов А.Ф., ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ІМУННОГО СТАТУСУ В НАСЕЛЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ
Вивчено вплив екологічних факторів на формування імунного статусу в населення агропромислового регіону. Встановлено особливості стану імунної системи в населення в районах екологічного пресингу та екологічно благополучних регіонах.
18. Костіна В.М., ПОРУШЕННЯ ПЛАЗМОВОЇ ЛАНКИ РЕОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КРОВІ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ОБСТРУКТИВНОМУ ЗАХВОРЮВАННІ ЛЕГЕНЬ, ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ ТА ЇХ ПОЄДНАННІ
Наявність супутньої гіпертонічної хвороби значно обтяжує перебіг хронічного обструктивного захворювання легень. При цьому погіршуються показники плазмової ланки реологічних властивостей крові, причому поєднана патологія посилює несприятливий стан віскозних властивостей плазми.

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ БІОСФЕРИ
19. Вітріщак В.Я., Савіна О.Л., Вітріщак С.В., Качур Н.В., Погорелова І.О., Січанова О.В., ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВОДНИХ РЕСУРСІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Було проведено гігієнічну оцінку водних ресурсів Луганської області за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками. Встановлено, що абсолютна більшість водних об’єктів області характеризуються нестабільністю якості води.
20. Соловйова Ж.Ф., ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАЛИШКОВИХ ФРАКЦІЙ НАФТОПЕРЕРОБКИ
У статті розглянута можливість зниження нагароутворення при горінні залишкових фракцій нафтопереробки у ГТУ (газотурбінних установках) з метою поліпшення екологічного стану довкілля.
ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА
21. Малюченко І.О., ЕКОЛОГІЗАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ З ПОЗИЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ
Статтю присвячено сутності екологізації університетської освіти. Вона передбачає усвідомлення кожною людиною пріоритетних загальнолюдських цінностей. Автором розглянуто організаційно-педагогічні аспекти екологізації освіти, пов’язані з упровадженням сучасних інформаційних технологій.

22. Яблонська Т.М., ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРАТИВНИХ МЕТОДІВ КОРЕКЦІЇ СТАНУ ОРГАНІЗМУ ЯК ЗАСІБ ПОЛІПШЕННЯ
У статті подано концепцію центру медичної реабілітації на основі принципів інтегративної медицини, лікувально-реабілітаційні модулі та алгоритми для поетапної реабілітації при різних патологіях у різних вікових групах, які можуть бути рекомендовані до впровадження в практику на муніципальному та державному рівнях.
БІОЕКОЛОГІЯ
23. Дмитренко Н.А., ГІСТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ПРИ ГІПЕРМЕЛАТОНІНЕМІЇ В СІМ’ЯНИКАХ ЩУРІВ
Внаслідок 55-денної гіпермелатонінемії (0,3 мг/кг маси тіла на добу per os) у додаткових залозах знижується кількість сперміїв, але зростає кількість їх патологічних форм. Низький мітотичний індекс супроводжується патологіями мітозу у вигляді злипання або затримки хромосом розсіювання по цитоплазмі.