ЕКОЛОГІЯ
1. Я.Рак, Б.Тхужевська-Цесляк, Г.Калда Риск как мера безопасности окружающей среды
Проведен анализ методов определения риска. Рассмотрены категории риска, уровни риска.
Рассчитаны трех-, четырех- и пятипараметрные матрицы при оценке риска.
Paper represents analysis of methods for risk assessment. Risk categories and rates are studied.
Risk assessment involved calculation by three-, four- and five parametric matrixes.
Ключові слова: Риск мера безопасности окружающей среды
2. Н.Х.Грабак Біологічні та екологічні принципи організації сівозмін у степовій зоні України
В роботі порушені питання щодо проектування спеціалізованих короткоротаційних сівозмін для
фермерських господарств країни з урахуванням як біологічних особливостей вирощуваних рослин,
так і їх впливу на грунт. Запропоновані різні варіанти таких сівозмін, зроблений аналіз їх
продуктивності й екологічної ефективності.
In work questions which concern designing of specialized shortly rotational crop rotations for farms of
the country with the account are lifted, both biological features of plants that are grown, and influence on
ground. Different variants of such crop rotations are offered, the analysis of their efficiency and ecological
efficiency is made.
Ключові слова: Біологічні екологічні принципи організації сівозмін степовій зоні України
3. Я.Рак, Б.Тхужевська-Цесляк, Г.Калда Екологічний стан джерел мінеральних вод Хмельниччини
Проведені дослідження екологічного стану джерел мінеральних вод Хмельниччини. Рекомендовано
низку заходів щодо охорони та перспективності подальшого використання мінеральних вод Подільського
регіону, в тому числі Білогірського родовища.
Here are given results of studying ecological condition of mineral water springs over Khmelnitsky region.
The range of measures aimed at protection and working out perspective usage of mineral waters in Podillia
region including Bilogirsk spring are offered.
4. В.О.Зюзін, А.Ф.Кісельов, В.С.Черно, Т.М.Зінченко, В.Т.Клочко Екологічна характеристика Миколаївської області: проблеми та стан здоров’я населення
Вивчений екологічний стан Миколаївської області в динаміці за десять років. Встановлені
джерела забруднення навколишнього середовища та їх вплив на здоров’я населення.
Ecological gitnation of Nikolaev region had been studiert in the course of 10 years. The source of
environmental pollution and the influence on the health of population here determined.
5. Ю.А.Томілін Методологія управління радіоємністю у водоймищі по зниженню його радіаційного забруднення
За результатами багаторічних радіоекологічних досліджень водних систем в районі Південно-
Української АЕС (ПУ АЕС) представлено методологію управління радіоємністю водної екосистеми з
метою покращення ситуації у водній системі. Показано результати втілення окремих розділів цієї
методології при виконанні робіт зі зниження радіоактивності водних об’єктів ПУ АЕС.
It had introduced a methodology of management of quantity radiation in a water ecosystem with
purpose to become better a situation in water system according to results of investigation aqua systems
around South-Ukrainian AEPS. It is some results of incarnation some part of this methodology and carry
out some operations of lowering radiation in water objects SU AEPS.
6. Ю.А.Томілін, Л.І.Григор’єва, О.І.Блохін Рівні концентрацій 137Cs у воді ставка-охолоджувача Південно-Української АЕС в період 1999-2004 рр
Проаналізовано результати п’ятирічних (1999-2004 рр.) досліджень питомої активності радіоцезію
у воді водних об’єктів, пов’язаних з діяльністю Південно-Української АЕС
At work we have done mark of radiocezium conduct in water system Тashlyc reservoir – South Bug
river (1999-2004 years). The dynamics of radiocezium in this water system dependent from activity
radiocezium in Тashlyc reservoir.
7. Л.І.Григор’єва Принципи моделювання пріоритетних компонент іонізуючого випромінювання населення півдня України
Розглянуто підходи до моделювання дози опромінення населення півдня України, яке сьогодні
піддається впливу підвищеного природного фону та техногенних радіаційних факторів, що
надходять у довкілля зі скидами і викидами з ядерних підприємств. Пріоритетними компонентами
для моделювання дози для населення цієї території визначено 222Rn і 3Н.
It had considerated approaches to modelation of dose of south ukrainian’s irradiation, which is
influenced by high natural radiation and different factors, which pollute an environment. For this
modelation was chosen 222Rn and 3Н.
8. Е.О.Седлецький, С.М.Попова, В.В.Добровольський Формування регіональної екологічної політики з використанням методу порівняльної оцінки
У статті розглядається питання формування регіональної екологічної політики із застосуванням
уточненого методу порівняльної оцінки. Наводяться результати використання даного методу та
рекомендації з найбільш ефективних напрямків регіональної екологічної політики.
The issue of regional ecological policy with application of specified method of comparative estimation
is surveyed. The results of using of this method and recommendation on more effective regional
ecological policy direction.
9. С.Г.Лебідь Домінування екологічних цінностей в культурі як передумова подолання екологічної кризи
У статті розглядається сутність поняття екологічної культури. Зроблено огляд екологічних
цінностей в структурі екологічної культури різних історичних періодів. Акцентується увага на
ціннісному підґрунті екологічної культури.
The article responds a survey of the ecological values in the ecological culture’s structure of the
different historical periods. The work gives theoretical analyses of the notion of the ecological culture. The
author makes the shift of emphasis to the valuable foundations of the ecological culture.
10. О.М.Міхєєв, М.І.Гуща, Ю.В.Шиліна, Л.Г.Овсяннікова Застосування рослинних тест-систем для оцінки комбінованої дії стресорів різної природи на екосистеми
Рослинні тест-системи можуть бути застосовані для моніторингу комбінованого впливу
стресорів довкілля (іонізуючого випромінювання, УФ, важких металів, пестицидів тощо). Фізіолого-
біохімічні та цитогенетичні параметри рослинних тест-систем є придатними для кількісної оцінки
ефектів поєднаної дії факторів в умовах реальних рівнів техногенного забруднення.
The plant can be used for monitoring of the combined environment stressor influence (ionizing
radiation, UV, heavy metals, pesticides and others). The physiological, biochemical and cytogenetical
parameters of plant test-system are acceptable for a quantitative estimation of the combined action of the
factors in conditions of real technogenic pollution levels.
11. А.І.Дяченко, М.І.Гуща, Ю.В.Шиліна Перспективи використання фітопатогенних мікроміцетів як тест-об’єктів для моніторингу стану навколишнього середовища
Показана принципова можливість використання фітопатогенних грибів як біологічних тест-
систем. Для оцінки антропогенних змін середовища мікроміцети можуть бути застосовані як
біоіндикатори на рівні екосистем і для біотестування в лабораторних умовах.
The opportunity of phytopathogenic fungi application as the biological test-system was shown. The
micromycetes can be applied as bioindicators at ecosystem level and for biotesting in laboratory
conditions.
ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА
12. Л.П.Клименко, Н.О.Воскобойнікова Перспективні напрямки розвитку технологій комбінованого виробництва теплової і електричної енергії
Стаття присвячена актуальному питанню енергозбереження за рахунок розвитку технологій
комбінованого виробництва теплової та електричної енергії. Особлива увага приділяється
комплексному застосуванню альтернативних джерел енергії (а саме – вітрової та сонячної) для
задоволення потреб в електро- та теплопостачанні будівель.
The article is devoted to the actual problem of energy saving in the way of developing technologies of
combine production of heat and electricity. Special attention is paid to the complex using of renewable
13. Ю.А.Ландау Основные тенденции развития гидроэнергетики Украины в новых условиях
Автор рассматривает современное состояние, условия и перспективы развития гидроэнергетики
в Украине на фоне световых тенденций в этой отрасли.
The author considers current state, conditions and prospects of hydro-power engineering
development in Ukraine against a background of world trends in this branch.
14. Г.С.Калда, В.В.Шевеля, К.С.Соколан Аналіз радіаційного стану навколишнього середовища території України
Проведено аналіз впливу радіоактивного забруднення біосфери, розглянуто радіаційно
небезпечні об’єкти України, зони можливого радіоактивного зараження на території України.
Розглянуто вплив радіоактивного випромінювання на організм людини.
Paper represents analysis of radioactive pollution of biosphere, overview of nuclear objects in
Ukraine, zones of potential radioactive pollution on the territory of Ukraine, biological effect of radiation.
15. О.М.Трунов Визначення граничних значень параметрів устаткування для моніторингу водної акваторії у контексті мінімізації витрат
Досліджені особливості визначення граничних значень параметрів підводного устаткування для
моніторингу водної акваторії у контексті мінімізації витрат. Продемонстровані можливості застосування
нелінійних степеневих характеристик з урахуванням нелінійних властивостей підводних апаратів та
геометричного програмування розв’язок задачі максимізації прибутків як багатокроковий алгоритм
визначення граничних параметрів технологічного устаткування
The definitions’ particularities of parameters’ limits of equipment for monitoring the water area for cost
minimizing have been analyzed. There were exhibited the possibilities of applying the unlinear range
characteristics with accounting the unlinear features of underwater devices and with a help of methods of
geometric programming, the solvings of problem of maximizing the incomes have been built, as a
polystepped algorithm of definition the parameters’ limits of the technological equipment.
16. М.І.Радченко, О.А.Сирота, О.В.Макарова Перспективний напрямок підвищення енергетичних та екологічних показників термообробки будівельних виробів у автоклавах
Розглянуто проблему підвищення екологічної безпеки й енергетичної ефективності процесів
термообробки будівельних матеріалів у парових автоклавах. Запропонована робота автоклава з
перепуском відпрацьованої в автоклаві пари за допомогою струминного пристрою та попереднім
прогрівом автоклава газоподібними продуктами згоряння.
A problem of increasing of ecological safety and heat treatment of building materials in steam
processes is examined in the article. Work of an autoclave with transfer of exhaust steam by use of a
stream arrangement and preliminary heating of the autoclave by gas combustion products is proposed.
17. О.Ф.Прищепов, В.В.Єлісєєв, В.П.Ревнюк Оцінка коефіцієнта технічного стану двигуна внутрішнього згоряння при призначенні податку за забруднення навколишнього середовища
У статті встановлено взаємозв’язок між кількістю картерних газів, що утворюються при роботі
двигуна внутрішнього згоряння, та коефіцієнтом його технічного стану.
The article establishes interrelation between the amount of crankcase gases in combustion engine
and coefficient of its technical state
18. В.В.Добровольський, С.М.Соловйов Кардинальна зміна орієнтирів НТП – обов’язкова і важлива умова переходу на шлях сталого розвитку
У статті виконано аналіз місця НТП в минулому, сучасному і майбутньому та його значення у
вирішенні задач на шляху людства до сталого розвитку. Розглянуто основні досягнення, прорахунки
і переваги НТП упродовж різних історичних періодів. Обґрунтовано необхідність і шляхи зміни
пріоритетів НТП.
Scientific and technological progress place in the past, present and in the future and its significance
in solving the problem of mankind on the way to sustainable development was analyzed in the article.
Main achievements, errors and advantages of scientific and technological progress within different
historical periods were surveyed. It was argued necessity and ways of changing the priorities of scientific
and technological progress
19. А.А.Голиков, А.И.Чураков, А.А.Сирота, Н.И.Радченко Экспериментальное исследование влияния добавок водорода к топливу на топливную экономичность судовых высокооборотных дизелей
Экспериментально исследовано влияние экологически безопасных водородных добавок к
традиционному органическому топливу на топливную экономичность судовых высокооборотных
дизелей на номинальной и частичных нагрузках. Получены опытные данные по удельному
эффективному расходу дизельного топлива. Показано, что малые водородные добавки оказывают
стабилизирующее воздействие на топливную экономичность дизеля на частичных нагрузках.
The influence of ecological safety hydrogen additives to traditional organic fuel upon ship high speed
diesel engines fuel economical efficiency at normal and partial loads is investigated experimentally. The
experimental data on specific effective diesel fuel consumption are obtained. It is shown that small
hydrogen additives make a stabilization effect upon fuel economical efficiency of diesel at partial loads.
20. В.В.Добровольський, І.О.Малюченко Теорія соціоекологічних систем як концептуальна основа регіонального плану дій
У статті запропоноване теоретичне та методологічне обґрунтування механізмів вдосконалення
регіонального плану дій з використанням теорії соціоекологічних систем.
The article deals with the theoretical and methodological explanation of the mechanisms of the
regional plan of actions with the use of socio-ecological systems theory.
21. А.Н.Радченко, А.И.Есин, А.Н.Сапармамедов Энергетически эффективный судовой автономный кондиционер
Проанализирована эффективность работы судового автономного кондиционера и разработаны
схемно-конструктивные решения, обеспечивающие безопасную эксплуатацию компрессора сухим
ходом и сокращение потребляемой им электроэнергии на 10…20 .
The efficiency of ship self container conditioner is analyzed and scheme-constructive decisions
providing safety work of compressor with dry vapour at the inlet and the reduce in electricity consumption
by 10…20 are developed.
22. О.О.Козленко Підвищення екологічної безпеки засобів технологічного оснащення на основі застосування матеріалів з ефектом пам’яті форми
На основі фізичної та математичної моделі температурних деформацій розроблено інженерну
методику розрахунку деформаційно-силових характеристик та конструктивних параметрів приводів
з силовими елементами з матеріалів з ефектом пам’яті форми.
The method of calculation of deformation-force characteristics and constructive parameters of drives with
power elements made from memory metals have been created on the basis of above-mentioned models.
23. В.П.Герасименко, Е.В.Осипов, М.Ю.Шелковский Оптимизация геометрических параметров лопаток турбомашин решением прямой аэродинамической задачи
Предложен метод выбора геометрических параметров лопаток турбомашин на основе
решения прямой задачи с применением греко-латинского квадрата. Получены зависимости,
обеспечившие выбор оптимальных параметров рабочих лопаток компрессора и турбины.
The method of a choice of turbomachines blades geometrical parameters is offered on the basis of
the direct problem decision with Greco-Latin square application. The dependences proving a choice of the
compressor and turbine blades optimum parameters are obtained.
24. В.В.Горин Экологичные малоемкие конденсаторы холодильных машин и основы их проектирования
Разработаны методологические основы рационального проектирования конденсаторов типа
“труба в трубе”, обеспечивающих максимальные плотности теплового потока и, следовательно,
минимальную поверхность теплообмена. Определены соответствующие им оптимальные длина
труб одного хода хладагента и число таких ходов. Показано, что применение конденсаторов типа
“труба в трубе” обеспечивает почти пятикратное сокращение емкости аппаратов по хладагенту, а
значит, и возможных выбросов хладагента в атмосферу, а также двукратное уменьшение расхода
охлаждающей воды.
The methodological base for rational designing of “tube in tube” type condensers, providing maximal
heat fluxes and minimal heat transfer surface as consequence is developed. The corresponding optimal
length of refrigerant flow channel and the number of such channels are determined. It is shown that the
application of “tube in tube” type condensers provides nearly five times reducing the refrigerant charge and
probable refrigerant leakages to atmosphere as consequence and two times reducing cooling water rate.