РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ
1. Добровольський В. В. Екологія як науково-методична основа теорії сталого розвитку
У статті розглянуто питання щодо назви, місця в системі наук і методології теорії сталого розвитку. Обґрунтувано необхідність відкриття галузі досліджень «Екологічні науки».

In this article the question of the name, place in the science and methodology of the theory of sustainable development is considered. The necessity of opening the discovery research «Environmental Science» is grounded.
2. Соловьев С. Н., Боду С. Ж. Естественный и искусственный интеллект в геополитическом измерении
Проводиться порівняння існуючих і потенційних можливостей, а також тенденцій удосконалення природного і штучного інтелекту, здійснено спробу визначити місце штучного інтелекту в геополітичній проблематиці. Оцінюються передбачувані небезпеки, які можуть виникнути у майбутньому, при розвитку штучного інтелекту, враховуючи темпи його посилення. Визначені основні задачі вирішення проблеми штучного інтелекту на найближче майбутнє.

The comparison between the existing and potential opportunities, as well as the trends of natural and artificial intelligence, an attempt is made to determine the place of artificial intelligence in the geopolitical issues. Estimated foreseeable hazards that may arise in the future, with the development of artificial intelligence, taking into account the rates of its strengthening. The main tasks of solving the problems of artificial intelligence in the near future.
РОЗДІЛ 2. ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН
3. Грабак Н. Х. Екологічний напрям у землеробстві та його перспектива
У наведеному матеріалі показано суть еколого-безпечного ведення землеробства, його переваги над інтенсивними методами, розглянуто стан опрацювання та впровадження екологічного землеробства в країнах Європи та перспектива в Україні.

The following story shows the essence of eco-safe farming, its advantages over intensive methods, the state of elaboration and implementation of ecological agriculture in Europe and prospects in Ukraine.
4. Качанова Т. В. Фотосинтетична діяльність рослин вівса залежно від сорту та способу обробітку ґрунту при вирощуванні його у південному степу України
Викладено результати досліджень з вивчення фотосинтетичної діяльності рослин вівса при вирощуванні його в умовах південного Степу України.

The results of researches on study photosynthetic activity of cultivars of oats under growing it in condition southern Steppe of Ukraine.
5. Сторчак М. В., Кислий О. О., Вєтров О. А. Еколого-економічна ефективність вирощування насіннєвої люцерни на Херсонщині
Результати експериментальних досліджень показують еколого-економічну ефективність вирощування люцерни.

Results of experimental studies show ecological-economic efficiency of growing alfalfa.
6. Ключенко В. В. Вплив мікробних препаратів на продуктівність та якість зерна пшениці озимої в агрокліматичних умовах Степового Криму
Досліджено вплив поєднаного застосування мікробних препаратів (Фосфоентерин, Альбобактерин, Поліміксобактерин) та мінеральних добрив на продуктивність і якість зерна пшениці озимої. Встановлено, що бактеризація сприяє зростанню зернової продуктивності та вмісту клейковини і білка в зерні пшениці. Найбільш ефективні результати отримано на фоні Р30.

The influence of combined application by biopreparations (Phospho-enteryn, Albobacteryn, Polimyxobacteryn) and mineral fertilizers on the productivity and quality of grain winter wheat have been studied. It was shown that bacterization increased productivity of grain and quality of grain by winter wheat (contents of protein and gluten). Highest results was received by Р30.
7. Гамаюнова В. В., Федорович Г. Т. Економічна та енергетична ефективність вирощування соризу залежно від добрив, попередника та строку сівби
Наведено аналіз економічної та енергетичної ефективності вирощування соризу залежно від добрив, попередника та строку сівби.

Data of economic and power efficiency of cultivation sorizа depending on fertilizers, the predecessor and crops term is cited.
8. Гамаюнова В. B., Казанок О. О. Вплив умов вирощування на показники якості зерна сої сортів Діона та Аполлон в умовах Півдня України
У статті наведені результати досліджень щодо вивчення впливу умов вирощування на показники якості зерна сої сортів Діона та Аполлон в умовах півдня України.

The results of аrticle to examine the influence of growth conditions on quality of
soybean varieties Dionа and Apollon in the south of Ukraine.
9. Дудник А. В. Прогноз розмноження шкідливих видів комах
За допомогою кореляційно-регресійного методу розроблено моделі прогнозу чисельності ґрунтових шкідливих видів комах із використанням погодних факторів.

By cross-correlation regressive the models of prognosis of quantity of the ground harmful types of insects are developed a method with the use of weather factors.
РОЗДІЛ 3. РОДЮЧІСТЬ І ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН ҐРУНТІВ
10. Гамаюнова В. В., Роменський В. Ю., Марущак Г. М., Воронюк З. С. Вплив основних факторів антропогенного навантаження на рівень родючості ґрунту при вирощувані польових культур в умовах посушливого степу України
У статті наведено динаміку основних показників родючості тривало зрошуваного темно-каштанового ґрунту залежно від застосування мінеральних добрив у ланці «пшениця озима – кукурудза на зерно» (2007-2009 рр.) семипільної зерно-кормової сівозміни, порівняно з неудобреним масивом і незрошуваними аналогами.

In the article the dynamics of basic indexes of fertility the protractedly irrigated dark-chestnut soil depending on application of fertilizers in the seven-year grain-fodder crop rotation link «winter wheat – corn on grain» (2007-2009 year) are shown comparatively with the unfertilized array and nonirrigated analogues.
11. Письменний О. В. Основні показники протидефляційної стійкості ґрунту
У статті розглянуто взаємозв’язок між протидефляційною стійкістю, грудкуватістю, механічною міцністю тощо чорнозему південного та темно-каштанового ґрунту. Встановлено, що темно-каштановий ґрунт є більш дефляційно стійким, ніж чорнозем південний.

In article examine change between wind erosion-preventive, crumbles, wind resistant south humus and black-chestnut soils. As it turned when black-chestnut soil is a very erosion-preventive than south humus.
12. Гирля Л. М. Фіторемедіація – ефективний шлях зниження вмісту важких металів у ґрунтах
Узагальнено досвід використання методів вилучення важких металів за допомогою фіторемедіації. Показано, що рухомість важких металів значно зростає при введенні фітоекстракторів органічної природи.

It is generalized experiment of using of methods of extract of heavy metals by means of phytoremediation. It is shown that mobility of heavy metals considerable increase under application of phytoextractors of organic nature.
13. Марущак Г. М. Сольовий режим ґрунтів при тривалому використанні їх у рисовій сівозміні
Наведено результати досліджень динаміки загального вмісту солей, зокрема токсичних, у ґрунтах рисової сівозміни після 40 років їх використання в ній, а також порівняно сольовий режим із цілинним аналогом.

Results on the dynamics of total salts content, including toxic, in soils of rice crop rotation after 40 years of soil use in it, and a comparison of salt regime with virgin counterpart have been considered.
14. Балаєв А. Д., Ковальчук О. П., Гаврилюк М. В., Стопа В. П. одючість ґрунтів Лісостепу України за різної інтенсивності їх використання
В умовах Правобережного Лісостепу досліджено вплив різної інтенсивності використання ґрунтів на їх родючість і процеси ґрунтоутворення. Встановлено чинники втрати і відновлення родючості сірих лісових ґрунтів і чорноземів опідзолених в умовах застосування технологій з мінімізацією обробітку ґрунту і елементами біологізації.

In the Right Bank Forest-steppe of the influence of various intensities of use of soils on their fertility and soil-forming processes. The factors and loss of fertility restoration of gray forest soils and podzolic humus in the use of technology while minimizing processing and elements biologization.
15. Гулай В. В., Гулай О. В. Екологічна оцінка фітоценозів рогозових боліт як потенційних осередків існування патогенних лептоспір
У статті наводяться відомості про особливості екологічних зв’язків спірохет Leptospira interrogans з фоновими видами рослин рогозових болотних фітоценозів в умовах західного Лісостепу України. Підкреслюється визначальне значення впливу біологічно активних виділень коренів, листків та відмерлих решток рослин на формування вогнищ існування патогенних спірохет, збудників
лептоспірозних інфекцій.

At the article is shown the ecological estimate of Thypha angustifolia marhs phуtocoenoses as the center existence of patogenic leptospirs. Was investigated biochemical influences from background plants of Thypha angustifolia marhs phytocoenoses for the pathogenic leptospirs at the western Forest-Steppe zone of Ukraine.
16. Абрамова Н. М. Вплив загального стану іригаційної мережі на якість поливних вод
Наведено дані промірів глибини та об’єму наносів ґрунту в каналах Інгулецької зрошувальної системи, а також уміст NPK у них. Зроблено аналіз щодо якості зрошувальної води у зв’язку зі збільшенням чисельності синьо-зелених водоростей протягом іригаційного періоду.

This article is coerced of material about survey depths and admission spaces in the soil’s alluvions of Ingulets irrigation system, and contents NPK in it too. Analysis was produced the merit of irrigation water in contact with increase strength of blue-green algae flowing the irrigation period.
РОЗДІЛ 4. МЕДИЧНА ЕКОЛОГІЯ
17. Костіна В. М., Зюзін В. О., Зінченко Т. М. Корекція лікування та реабілітація хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з метаболічним синдромом
У статті висвітлені результати терапії та реабілітація хворих з поєднанням хронічного обструктивного захворювання легень та метаболічного синдрому.

In the article there are the results of therapy and rehabilitation of patients lighted up with combination of chronic obstructive disease of lights and metabolic syndrome.
18. Костіна В. М., Зюзін В. О., Зінченко Т. М. Метаболічний синдром: методи діагностики та реабілітації
У статті описуються методи діагностики та реабілітації хворих з метаболічним синдромом.

In the article the methods of diagnostics and rehabilitation of patients with a metabolic syndrome are described.
19. Кисельов А. Ф., Грищенко Г. В., Зюзін В. О., Руденко А. О. Витоки і розвиток психіатричної служби Миколаївщини (1789-2009 рр.)
У цій статті автори на підставі архівних документів розкривають витоки і розвиток психіатричної служби за 220 років існування Миколаївщини. Дана характеристика сучасного стану надання медичної допомоги психічно хворим і характер розладів психіки і поведінки населення Миколаївської області.

In this article authors expose historical events, facts and persons in activity of regional psychiatric service for 220 yars of existence of Nikolaev. On the basis of the archived state documents sources and development of medicare are presented mentally sick to the Kherson province reasons, which resulted in creation of regional psychiatric service, it development, character of disorders of psyche and behavior of population, are explained in detail.
РОЗДІЛ 5. ЕКОЛОГІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ
20. Мицик О. О., Пашова В. Т., Харитонов М. М. Побудова та апробація моделі еколого-біологічного районування сільськогосподарських територій
У ході вивчення впливу ґрунтових та кліматичних факторів на урожай сільськогосподарських культур були встановлені деякі критерії. У результаті взаємозв’язки між екологічними параметрами й урожаєм сільськогосподарських культур були установлені. Все це стало основою для розробки математичної моделі еколого-біологічного районування сільськогосподарських культур.

While studying the impact of soil and weather factors on the crop yield, we have defined some criteria. As result the relations between ecological parameters crops yield have been established. All this was the basis for the construction of a mathematical model.
РОЗДІЛ 6. ЕКОЛОГІЯ І РЕСУРСИ
21. Давиденко М. М., Давиденко В. М. Вичерпні ресурси врівноваженого розвитку сільського господарства
У статті обґрунтовується значення для сталого розвитку природи і суспільства значення раціонального використання, охорони і збереження ґрунтів, прісної води, лісів.

The article proves importance of efficient use, preservation and environmental protection of soils, freshwater, forests for stable development of nature and society.
22. Пойша Л., Адамович А. М., Антипова Л. К., Борисюк О. Д. Будущее – за биоэнергией
В статье приведен аналитический обзор по вопросам льно- и коноплеводства в Европе, в частности в Латвии и Украине, производства биогаза, а также результаты исследований по изучению продуктивности и качества сырья для биотоплива. Определено, что урожайность конопли и льна выше при выращивании их в условиях достаточного увлажнения. В зависимости от температурного режима и количества осадков, меняется содержание тяжелых металлов в растениях конопли (Cannabis sativa L.).

Analytical review is brought in article on questions of production of flax and hemp in Europe, in particular in Latvia and Ukraine for production of biogas, as well as productivity and quality of raw for biotuel. It was determined that productivity of the hemp and flax in growing them in condition of the sufficient moistening. Depending on the temperature mode and the amounts of rainfall had changed the content heavy metal in plants of the hemp (Cannabis sativa L.).