ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ
1. Добровольський В.В. Просторове представлення зв'язків у структурно-ієрархічній схемі
Запропоновано пірамідальне зображення екологічної системи, що забезпечує можливість комплексного аналізу зв’язків між компонентами.

The pyramidal image of the ecological system, that provides the ability to complex analyzing of relationships between components are proposed.
ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН
2. Антипова Л.К., Ткаченко К.О. Ефективність використання гербіцидів в агроценозах із люцерною
Висвітлено результати досліджень впливу гербіцидів на продуктивність люцерни насіннєвого призначення при вирощуванні її на чорноземах південних Степу України на незрошуваних землях. Доведено, що усунення конкуренції за основні фактори життя шляхом зменшення негативного впливу бур’янів на люцерну сприяє підвищенню її насіннєвої продуктивності на 92-135 .


Deals with the results of the impact of herbicides on alfalfa seed production in the process of growing on the chernozem steppe of southern Ukraine on irrigated lands. It is proved that the elimination of competition for the basic factors of life by reducing the negative impact of weeds in alfalfa seed improves its productivity by 92-135 .
3. Дробітько А. В., Нікончук Н. В. Структура рослин та урожайність кукурудзи залежно від способу сівби і густоти рослин
Виявлена залежність способів сівби та густоти рослин на ріст, розвиток та формування врожаю зерна кукурудзи в південно-західному Степу України. Поєднання надшироких міжрядь (210 см) і смугових посівів (210 x 70) із загущенням посівів, порівняно із прийнятою на практиці шириною міжрядь 70 см і густотою посівів до 40 тис. рослин на 1 га, дає можливість підвищити
врожайність зерна кукурудзи.

Way of cropping and plant population to growth and development of maize grain productivity in southwestern fields of Ukraine is defined. Broad planting width (210 cm) and strip cropping (210 x 70) union in comparison with generally accepted in practice planting width 70 cm and strip cropping nearly 40 thousand plants in 1 hectare gives a possibility of increasing of maize grain productivity.
4. Захарова В. О., Хілько В. Т. Деякі аспекти вдосконалення агротехніки вирощування насіннєвого матеріалу озимої пшениці
У статті розглядаються деякі аспекти вдосконалення агротехніки вирощування насіннєвого матеріалу озимої пшениці в умовах Степової зони України доведено, що поряд із раціонально підібраними сівозмінами внесення добрив є одним із найбільш дієвих факторів впливу на врожайність насіння.

The article discusses some aspects of improving agricultural cultivation of winter wheat seed in the Steppe zone of Ukraine іt was proved that a reasonably balanced crop fertilizer is one of the most powerful factors influencing seed yield.
5. Качанова Т. В. Формування врожайності та хімічного складу рослин вівса під впливом добрив
Викладені результати досліджень з вивчення впливу мінеральних добрив на вміст основних поживних речовин у рослинах вівса та врожайність його сортів.

The results of researches on study of influence of mineral fertilizers to contents of main nutrients in oats plants and productivity its cultivars.
6. Нєпєін А. Ю. Особливості чергування хазмогамії та клейстогамії в річному та життєвому циклах розвитку представників роду Frailea Britton & Rose (Cactaceae) в умовах захищеного ґрунту
Наведено результати досліджень із виявлення ступеня міжвидової варіабельності представників роду Frailea Britton & Rose (Cactaceae) в строках формування перших хазмогамних квіток у життєвому циклі розвитку. Встановлений вплив вікових і морфометричних характеристик досліджених видів на характер чергування хазмогамії та клейстогамії.

The investigation results of interspecific variability degree of the Frailea Britton & Rose(Cactaceae) genus representatives in the timing of chasmogamy flowers formation in the live cycle are given. The age and morphometric parameters influence of the studied species on chasmogamy and cleistogamy alternation are determined.
7. Гамаюнова В. В., Шевель В. І. Наростання надземної маси та формування врожайності зерна сортів проса залежно від добрив
У статті наведено результати досліджень наростання надземної маси та урожайності зерна проса залежно від добрив та сортових особливостей.

In the article the results of researches of growth of above-ground mass of plants and productivity of grain of millet are resulted depending on fertilizers and of high quality features.
8. Коваленко О. А., Корхова М. М. Продуктивність пшениць Triticum durum та Triticum aeistium озимих форм у різних ґрунтово-кліматичних умовах степу України
У статті представлені дані щодо продуктивності різних сортів м’якої та твердої пшениць за чотирма сортодослідними станціями зони Степу України, з наведенням показників висоти рослин, урожайності та маси 1000 насінин.

The article presents data on the productivity of different varieties of soft and hard wheat for the four testing stations steppe zone of Ukraine, with the guidance parameters plant height, yield and weight of 1000 seeds.
9. Шинкарук В. А., Коваленко О. А., Романенко В. М. Продуктивність гібридів кукурудзи та витрати на досушування зерна в умовах центральної частини Вінницької області
Проведено порівняльне оцінювання гібридів кукурудзи в умовах Вінницької державної сільськогосподарської дослідної станції. Досліджено формування господарсько-цінних ознак, урожайності та передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від густоти стояння рослин.
Установлено величину витрат на післязбиральне досушування зерна кукурудзи та їх частку в собівартості продукції.

A comparative evaluation of corn hybrids in the Vinnitsa State of Agricultural Experiment Station. The formation of agronomic traits, yield and pre-harvest of grain maize hybrids of different maturity groups, depending on plant density. Established the size of the cost of post-harvest dosushivanie corn and its part in production cost.
10. Федорович Г. Т. Сориз – культура високих потенційних можливостей у посушливих умовах Степу України
У статті наведені результати досліджень водоспоживання соризу залежно від факторів вирощування та їх вплив на рівень урожаю в умовах півдня України.

The article presents the results of researches of water consumption soriz depending on the factors of production and their impact on the level of harvest in the South of Ukraine.
11. Олійник Л. В. Динаміка водної рослинності центральної частини Лівобережного Лісостепу України
На основі комплексного аналізу флори водойм центральної частини Лівобережного Лісостепу досліджено динаміку водної рослинності та розроблено заходи щодо подальшої її охорони.

On the basis of complex analysis of flora of reservoirs of the Left-bank forest-steppe the dynamic of water plants is explored and the measures of further protection are developed.
ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН
12. Дудник А. В. Популяційні цикли шкідників сільськогосподарських культур
Наведено результати досліджень масових розмножень найбільш розповсюджених та шкідливих комах та обґрунтовано причини їх популяційних циклів.

The results of researches of mass reproductions of the most widespread and harmful insects and grounded reason are resulted them populyatsiyni cycles.
13. Лісовий М. М., Чайка В. М., Бялковська Н. Г. Ентомологічне біорізноманіття комах-герпетобіонтів агроландшафтів Лісостепу України
Оцінено сучасний стан ентомологічного біорізноманіття комах-герпетобіонтів Лісостепу України. Встановлено, що ентомокомплекс нараховує біля 135 видів комах, які за таксономічною структурою належать до 30 родин із 4 рядів. Найбільш рясним за видовим складом є ряд Coleoptera – 116 видів з 19 родин (85,93 від загалу видів). Ентомокомплекс включає в себе 4 види комах, яких занесено до Червоної книги України.

It was estimated the modern condition of the entomological biodiversity of insect-sherpetobionts in the Forest-Steppe Zone of Ukraine. It was set, entomocomplex consists of 135 species of insects, which are referred to 30 families of 4 rows by the taxonomical structure. The row Coleoptera –116 species of 19 families (85,93 of the total amount of species) is richer by species composition. Entomocomplex includes 4 species of insects, which were brought under to Red Data Book of Ukraine.
РОДЮЧІСТЬ І САНІТАРНИЙ СТАН ҐРУНТІВ
14. Гамаюнова В. В., Коваленко О. А., Панфілова А. В., Болоховський В. В. Мікробіологічна активність ґрунту після ячменю ярого при використанні біодеструктора стерні
У статті представлені дані щодо мікробіологічної активності ґрунту після ячменю ярого при використанні біодеструктора стерні в умовах дослідного поля МДАУ з наведенням показників загальної бактеризації, грибної та азотофіксуючої мікрофлори ґрунту, а також стану ґрунтового розчину при застосуванні біодеструктора стерні.

In the article presented data on the microbiological activity of soil after spring barley using biodestructors stubble in the test field MSAU with bringing the total figures bacterization, mushroom microflora and azotofiksatoriv soil, and also the state of the ground solution, at application Biodestructor of stubble.
15. Чорна Т. М., Макарова Г. А., Кравченко К. М., Ганцевська Н. А. Основні показники родючості ґрунтів Миколаївської області за результатами ІХ туру агрохімічного обстеження
Наведено основні результати IX туру агрохімічної паспортизації земель Миколаївщини. Представлено тематичні картосхеми просторового розподілу у ґрунтах середньозваженого вмісту гумусу, рухомого фосфору та обмінного калію. Відмічено тенденцію до зниження родючості ґрунтів регіону.

Main results of IX round of agrochemical certification of soils of the Mykolaiv region аre described. The thematic maps of the spatial distributing of average weighted indexes of humus, mobile phosphorus and exchange potassium in soils are presented. There is trend of recession of soils fertility.
16. Чорний С. Г., Оглобліна С. М. Вплив різних факторів на протидефляційні властивості ґрунтів Південного та Сухого Степу
Викладено основні результати досліджень щодо впливу різних факторів на протидефляційну властивість чорноземів південних та темно-каштанових ґрунтів.

The basic results of study of various factors on wind erosion erodibility properties of south and dry steppe soils showed.
17. Чорний С. Г., Пилипенко О. В. Вплив енергетичних параметрів дощувальних машин на структуру ґрунту
У статті наведено результати досліджень впливу енергетичних параметрів штучного дощу різних дощувальних машин на структуру ґрунту. Визначено, що під дією дощу здійснюється руйнування агрономічно цінних фракцій та погіршується вітростійкість.

The result of study to impact of different sprinkling-machines energy parameters artificial rain on soil structure has showed. Destruction to healthy structure fraction and diminution to wind erosion stability is the result under the influence of rain.
ЕКОЛОГІЯ ГІДРОСФЕРИ
18. Соловйова Ж. Ф., Нєпєіна Г. В. Забруднення Світового океану нафтопродуктами
Стаття присвячена проблемі забруднення Світового океану нафтою та нафтопродуктами. Автори проводять аналіз основних джерел та форм нафтового забруднення, їх властивостей та поведінки у морському середовищі.

The article devoted to the problem of contamination of the World’s ocean with oil and mineral oil. The authors analyze the main sources and forms of oil pollution, their properties and behavior in sea’s environment.
ЕНЕРГО-ТА РЕСУРСОЗАОЩАДЖЕННЯ
19. Грабак Н. Х. Проблема енергозаощадження в АПК України та шляхи її розв’язання
У статті порушено питання про теоретичні основи заощадження і використання енергії в АПК України, методичні засади оцінки ефективності використання та збереження енергії в сільському господарстві, показано окремі приклади заощадження енерговитрат, даються пропозиції щодо вдосконалення використання та збереження енергії в АПК України.

The article raised the theoretical foundations of energy savings and use in agriculture of Ukraine, methodological approaches to evaluation of energy using and conservation efficiency in agriculture, some examples of energy costs savings were showing, suggestions to improve the energy use and conservation in agriculture of Ukraine makes.
20. Антипова Л. К., Цуркан Н. В. Енергозберігаючі технології виробництва насіння люцерни в Степу України
У статті наведено результати енергетичної оцінки технологій вирощування люцерни на насіння за різних укосів. У середньому за три роки досліджень найбільшу врожайність отримано за проміжного укосу на насіння. За цього ж укосу коефіцієнт енергетичної ефективності найвищий, до того ж зменшуються витрати трудових ресурсів на 1 ц кондиційного насіння порівняно з першим та другим укосами.

The results of the energy technology assessment on the growing of alfalfa seeds at different mowing. The average three-year study, the highest yield of seeds formed in the intermediate mowing. While mowing the coefficient of energy efficiency the highest, also reduced the cost of labor to 1 quintal conditioned seeds compared with the first and second mowing.
ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА
21. Мітрясова О. П. Предмет вивчення та зміст курсу «Хімічна екологія» для студентів-екологів
У статті визначені деякі проблеми термінології дисциплін, що пов’язані із вивченням хімічних перетворень у довкіллі. На основі того, що немає остаточного означення кола проблем хімічної екології, здійснена спроба систематизувати та дати чітке означення низки термінів (хімічна екологія, екологічна біохімія, екологічна хімія, геохімічна екологія). Подано структуру, принципи побудови і зміст інтегрованого спецкурсу хіміко-екологічного
напряму.

In clause some problems of a terminology of disciplines are determined which are connected to definition of chemical transformations in an environment. The attempt of ordering and definition of a number of the terms (chemical ecology, ecological biochemistry, ecological chemistry, geochemical ecology) is undertaken. The structure, principles of construction and the maintenance of the integrated special course of a chemical-ecological direction is presented.
ЕКОЛОГІЯ І ДЕМОГРАФІЯ
22. Кисельов А. Ф., Зюзін В. О., Грищенко Г. В., Руденко А. О. Демографічна ситуація та її вплив на постаріння населення Миколаївської області (соціологічне дослідження)
У статті автори подають інформацію про демографічний розвиток Миколаївщини за 220 років. Підкреслюється значення впливу соціально-економічних умов і факторів на стан здоров’я генофонду та постаріння населення області.

The article the authors provide information on the demographic development of Mykolaiv from 220 years of it existence on the document basis. The role of the social and economical conditions and factors, state of health of the geophone, what have an influence of the population in the region, is defined.