РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ
1. Добровольський В.В. Алгоритм визначення безпеки екологічної системи з урахуванням ризиків
Розглянуто п’ятирівневий алгоритм визначення рівня безпеки екосистеми, яким передбачено формування екологічних характеристик, аналіз загроз, двофакторна оцінка ризику, а також шляхи і засоби зменшення небезпеки.

Рассмотрено пятиуровневый алгоритм определения уровня безопасности экосистемы, которым предусмотрено формирование экологических характеристик, анализ угроз, двофакторная оценка риска, а также пути и средства уменьшения опасности.

The fivelevel algorithm of ecosystem’s strength security determination is considered. This algorithm is foresees the forming of ecological descriptions, analysis of threats, two-factor risk estimation, and also ways and facilities of danger diminishing.
Ключові слова: безпека, небезпека, загроза, екологічний ризик, алгоритм забезпечення (safety, danger, threat, ecological risk, algorithm of providing).
2. Добровольський В.В. Поняття «екологічна ніша» в екосистемології
У статті обґрунтовується корисність поширення поняття «екологічна ніша» за межі зв’язків біологічного об’єкта.

В статье обосновывается польза расширения понятия «экологическая ниша» за пределы связей биологического объекта.

In the article the utility of distribution of concept «ecological niche» outside connections of biological object is grounded.
Ключові слова: екологічна система, природний ресурс, природна ніша, екологічна ніша (ecological system, natural resource, natural niche, ecological niche).
3. Лебідь С.Г., Нєпєіна Г.В. Результати дослідження стану обізнаності студентів щодо питання сталого розвитку суспільства
Дана стаття присвячена обговоренню результатів анкетування студентів Чорноморського державного університету імені Петра Могили щодо стану їх обізнаності про визначення, мету, принципи сталого розвитку, основні програмні документи Стратегії сталого розвитку, деякі аспекти впровадження її в Україні і світі.

Дання статья посвящена обсуждению результатов анкетирования студентов Черноморского государственного университета имени Петра Могилы относительно состояния их осведомленности про определение,цель, принципи стабильного развития, основные програмные документы Стратегии стабильного развития, некоторые аспекты внедрения ее в Украине и мире.

This article is devoted to the discussion of students questionnaire results of Petro Mohyla Black Sea State University in relation to the state of their knowledge about determination, purpose, principles of sustainable development, basic program papers of the Sustainable development strategy, some of it’s introduction aspects, in Ukraine and in the world.
Ключові слова: анкетування, респондент, обізнаність студентів, сталий розвиток, принципи сталого розвитку, освіта для сталого розвитку, зміст освіти, Стратегія сталого розвитку (questionnaire, respondent, students’ knowledge, sustainable development, sustainable develop
4. Патрушева Л.І., Романенко М.М., Желєзнякова Д.Г. Залучення учнівських екологічних гуртків до розбудови природно-заповідного фонду Миколаївської області
Залучення школярів загальноосвітніх шкіл є одним із засобів розвитку природно-заповідного фонду області. Ефективна робота екологічних гуртків може відбуватися лише за умов наявності відповідних методичних рекомендацій. Активна діяльність учасників гуртків сприятиме розширенню мережі об’єктів природно-заповідного фонду.

Привлечение школьников общеобразовательных школ является одним из средств развития природно-заповедного фонда области. Эффективная работа экологических кружков может происходить только при условиях наличия соответствующих методических рекомендаций. Активная деятельность учасников кружков будет содействовать разширению сети объектов природно-заповедного фонда.

One of the methods of nature-reserved fund development is schoolboys bringing to this process in. In this article methodical recommendations for effective work of groups are developed. Active schoolboys work can be instrumental in creation of new nature-reserved funds.
Ключові слова: позашкільна освіта, еколого-натуралістична освіта, екологічні гуртки, природно-заповідний фонд (out-of-school education, ecological-naturalistic education, ecological groups, nature-reserved fund).
5. Трунов О.М., Бєліков О.Є. Моделювання взаємодії ЕМВ з біологічними об’єктами під час світлолікування
У статті розглядаються основні характеристики електромагнітного випромінювання, визначаються гіпотези виникнення первинного ефекту при взаємодії електромагнітного випромінювання з біотканиною, будується математична модель такої взаємодії.

В статье рассматриваются основные характеристики электромагнитного излучения, определяются гипотезы возникновения первичного эффекта при взаимодействии электромагнитного излучения с биологической тканью, строится математическая модель такого взаимодействия.

In the article it is examined the basic characteristics of E-field radiation, the hypotheses of appearance of the primary effect for the interaction E-field radiation and biological, it is build mathematical model of this interaction.
Ключові слова: Електромагнітне випромінювання, біологічна тканина, взаємодія, характеристики, гіпотези, математичне моделювання, гармонійний осцилятор, потенціальний бар’єр, конформаційні рухи (E-field radiation, biological, interaction, characteristics, hypotheses, mat
РОЗДІЛ 2. ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ
6. Кузьменко О.Б. Сучасні напрями екологобезпечного землекористування
У статті розглянуто сучасні напрями екологізації землекористування. Проаналізовано дослідження розвитку біологічних технологій збереження природної родючості ґрунту в країнах Західної Європи і США. Представлені первинні результати модельно-імітаційного експерименту щодо визначення оптимального мікробіологічного препарату для відтворення природної родючості ґрунтів Миколаївської області.

В статье рассмотрено современные направления экологизации землепользования. Проанализировано исследование развития биологических технологий сохранения природного плодородия земли в странах Западной Европы и США. Представлены первичные результаты модельно-иммитационного эксперимента по поводу определения оптимального микробиологического препарата для воссоздания природного плодородия земли Николаевской области.

Modern directions of ecological land using are considered in this article. The research of the development of biotechnology, which provides preservation of grounds nature fertility in Europe countries and USA is analyzed. The primary results of the model – imitational experiments about the determination of the optimal microbiological preparations for reproduction of grounds nature fertility of Mykolaiv region are introduced.
Ключові слова: екологобезпечне землекористування проміжні, ущільнені, сидеральні посіви модельно-імітаційне дослідження біологічне землеробство органічне землеробство стратегія екологізації землекористування (ecologically secure lanl’s usage intermediate, packed down, s
7. Гамаюнова В.В., Сидякіна О.В. Сучасний стан родючості ґрунтів Степу України та шляхи її відтворення
Наведено дані щодо зниження основних показників родючості ґрунтів південного Степу України, показано їх зміни залежно від умов господарювання і, перш за все, від застосування добрив.
Запропоновано шляхи ефективного ресурсозберігаючого використання добрив у сучасних умовах господарювання, що дозволяють відтворювати родючість ґрунту.

Приведены данные по поводу понижения основных показателей плодородия земель южной Степи Украины, показаны их изменения в зависимости от условий использования и, прежде всего, от применения удобрений.

In the article the data about the abatement of chief indicators of soil fertility in the south Steppe of Ukraine are resulted, their changes, which depend on the conditions of farming and first of all – fertilizer application are shown.
The authors of the article also offer ways of effective resources-economy usage of fertilizers in current farming conditions, which allow renewing of soil fertility.
Ключові слова: плодючість землі, гумус, зрошення, мінеральні добрива, органічні добрива, відновлення (soil fertility, humus, irrigation, mineral fertilizers, organic fertilizers, reproduction).
8. Шкумат В.П. Баланс гумусу як критерій екологічної стабільності землекористування
Баланс гумусу та його вартісна оцінка розглядається як критерій екологічного стану та ефективності використання земель.

Баланс гумуса и его количественная оценка рассматривается как критерий экологического состояния и эффективности использования земель.

Balance of humus and its cost estimation is considered as criterion of ecological state and efficiency of use of lands.
Ключові слова: вартісний баланс, землекористування, гумус, екологія (cost balance, land tenure, humus, ecology).
9. Троїцький М.О., Макарова Г.А. Створення сучасної системи агроекологічного моніторингу ґрунтів Миколаївської області
У статті викладено концептуальні засади та шляхи адаптації системи моніторингу екологічного стану ґрунтів Миколаївської області до європейських вимог.

В статье выложено концептуальные засады и пути адаптации системы мониторинга экологического состояния земли Николаевской области до европейских требований.

The article gives conceptual framework and ways of adaptation of the system of monitoring the ecological soil state in Mykolaiv region to European demands.
Ключові слова: моніторинг ґрунтів, геоінформаційні технології, геостатистичний аналіз, дистанційне зондування Землі (soil monitoring, geographic information techniques, geostatic analysis, remote sensing of the Earth).
РОЗДІЛ 3. ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН
10. Андрійченко Л.В. Вплив гідротермічних умов Степу України на продуктивність і якість зерна ярої твердої пшениці
У статті подана оцінка впливу гідротермічних умов на формування врожайності та якості зерна ярої твердої пшениці.

В статье надана оценка влияния гидротермических условий на формирование урожайности и качества зерна ярой, твердой пшеницы.

The article features estimation of influence hydrothermic conditions on shaping the productivities and quality grain spring durum wheat.
Ключові слова: тверда пшениця, білок, гідротермічні умови, урожай (durum, protein, hydrothermic conditions, productivity).
11. Бутов В.М., Порудєєв В.О. Продуктивність цукрового буряка залежно від фонів живлення в умовах зрошення
Наведено результати досліджень впливу режиму живлення на продуктивність і якість урожаю цукрового буряка в умовах зрошення.

Приведены результаты исследований влияния режима питания на продуктивность и качество урожая сахарной свеклы в условиях орошения.

The results of researches on influence of nutritious regime on productivity and quality of sugar beet yield in conditions of irrigation.
Ключові слова: цукровий буряк, зрошення, добрива, врожайність (sugarbeet, irrigation, fertilizers, productivity).
12. Дудник А.В. Ураженість посівів соняшника хворобами залежно від умов живлення
У статті наведені результати досліджень із вивчення впливу мінеральних добрив на уражуваність рослин соняшника хворобами. Встановлено, що сорт Прометей та гібрид Запорізький 28 на удобреному фоні уражуються хворобами більше, ніж на фоні без добрив.

В статье приведены результаты исследований из изучения влияния минеральных удобрений на урожайность растений подсолнечника болезнями. Установлено, что сорт Прометей и гибрид Запорожский 28 на удобренном фоне поражаются болезнями больше, чем на фоне без удобрений.

Results of the studies are brought In article on study of the influence of the mineral fertilizers on plants of the sunflower disease. It Is Installed that sort Prometheus and hybrid Zaporozhskiy 28 on fertilized background are struck disease blushed, than on background without fertilizers.
Ключові слова: соняшник, грибні хвороби, добрива (sunflower, mushroom disease, fertilizers).
13. Хом’як П.В. Екологічні аспекти застосування регуляторів росту рослин у землеробстві
У статті наведені технологічні аспекти застосування регуляторів росту рослин у землеробстві, що сприяє отриманню екологічно безпечної продукції рослинництва і покращенню її якості.

В статье приведены технологические аспекты использования регуляторов роста растений в земледелии, что содействует получению экологически безопасной продукции растениводства и улучшение ее качества.

In the article the researches results are directed. It was investigated the influence of the biostimulants of growth on the formation of the productivity of agricultural crops.
Ключові слова: біостимулятори, екологічні аспекти, фітогормони, екологічно чиста продукція (biostimulants, environmental aspects, phytohormones, environmentally friendly products).
14. Антипова Л.К. Баланс елементів живлення у ґрунті за різних доз унесення мінеральних добрив при вирощуванні насіннєвої люцерни
Наведено розрахунки балансу елементів живлення при вирощуванні насіннєвої люцерни протягом трьох років вегетації залежно від доз мінеральних добрив на суходолі чорноземів південних. Показано, що відмова від застосування добрив приводить до від’ємного балансу фосфору (-48,0 кг/га) за три роки життя і використання люцерни. Внесення фосфорних добрив в дозі 120 кг/га д.р. забезпечує додатній (позитивний) його баланс: 63,5-66,7 кг/га Р2О5.
Встановлено, що баланс азоту позитивний як під неудобреними, так і під удобреними азотом посівами, а калію – від’ємний за всіх варіантів застосування мінеральних добрив, особливо неудобрених калійними туками.

Приведены расчеты баланса элементов питания при вырашивании семенной люцерны на протяжении трех лет вегетации в зависимости от доз минеральных удобрений на суше южных черноземов. Показано, что отказ от использования удобрений приводит к отрицательному балансу фосфора (-48,0 кг/га) за три года жизни и использования люцерны. Внесение фосфорних удобрений в дозе 120 кг/га д.р. обеспечивает дополнительный (положительный) его баланс: 63,5-66,7 кг/га Р2О5.
Установлено, что баланс азота положительный как в неудобренныч, так и в удобренных азотом посевах, а калия – отрицательный при всех вариантах использования минеральных удобрений, особенно неудобренных калийными туками.

The broughted calculations element feeding under cultivations seeds lucernes during three years vegetation depending on doses of the mineral fertilizers on not irrigation lands chernozem south. It is shown that refusal of using the fertilizers brings about negative balance of phosphorus (-48,0 kg/ga) for three years to lifes and use the lucerne. Contributing the phosphoric fertilizers in dose 120 kg/ga d.v. provides positive his(its) balance: 63,5-66,7 kg/ga R2O5.
It Is Installed that balance of the nitrogen positive as in sowing with fertilizers, so and without them, but potassium – negative under all variant of the using the mineral fertilizers.
Ключові слова: люцерна, насіння, мінеральні добрива, баланс, ефективність, кореневі та післяжнивні рештки (alfalfa, seed, mineral fertilizers, balance, efficiency, root and pislyazhnivni tailings).
15. Вожегова Р.А., Вожегов С.Г., Змієвська І.В., Вожегова Л.С. Екологічні аспекти та ефективність вирощування озимої пшениці в рисовій сівозміні при різних системах основного обробітку ґрунту
У статті наведено дані щодо екологічних особливостей вирощування озимої пшениці в рисових сівозмінах. Також досліджено та рекомендовано виробництву можливість заміни традиційної оранки на 20-22 см під озиму пшеницю в рисових сівозмінах на дворазове дискування на 10-12 см у якості основного обробітку ґрунту.

В статье приведены данные по поводу экологических особенностей выращивания озимой пшеницы в рисових севообороте. Также исследовано и рекомендовано производству возможность замены традиционной оранки на 20-22 см под озимую пшеницу в рисовых севооборотах на дворазовое дискование на 10-12 см в качестве основной обработки земли.

In article the data on ecological features of winter wheat cultivation in rice crop rotations are resulted. Also opportunity of replacement plowing on depth of 20-22 cm under a winter wheat in rice crop rotations on two-single disk tillage on depth of 12-14 cm is investigated and recommended to production as the tillage method.
Ключові слова: озима пшениця, рисовий сівбооборот, , зрошення, удобрення, обробка ґрунту, дискування (winter wheat, rice crop rotation, irrigation, fertilizers, processing of ground, processing by disk).
16. Федорович Г.Т. Культура соризу та оптимізація її вирощування в Степу України
У статті висвітлені особливості вирощування круп’яної культури соризу, вплив добрив на її продуктивність та забезпеченість ґрунту азотом залежно від попередника.

В статье высветлены особенности выращивания крупяной культуры сориза, влияния удобрений на ее продуктивность и обеспеченность земли азотом в зависимости от предыдущей культуры.

The article gives peculiarities of nurturing of fine-grained sorizou culture and providing of soil with nitrogen depending on predecessor.
Ключові слова: добрива, продуктивність, врожайність, сівбооборот, попередня культура (fertilizers efficiency, productivity, crop rotation, previous).
РОЗДІЛ 4. ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН
17. Бугаєвський В.М., Онищенко Л.В., Данильчук М.І. Червоний білопоясий генотип свиней на Миколаївщині
Висвітлено результати багатолітньої роботи, яка проводилася науковцями та виробничниками Миколаївщини зі створення та розповсюдження нової породи червоних білопоясих свиней.

Высветлены результаты многолетней работы, которая проводилась научными работниками и производителями Николаевщины по созданию и расспостранению новой породы красных белопоясых свиней.

Results highlighted the work of many held academic Nikolaevschiny and producers to create and distribute a new breed of red bilopoyasyh pigs.
Ключові слова: генофонд, відтворення, генетичний потенціал, поєднання, поліпшуючі, селекційна ознака, генетична структура (genes, reproduction, genetic potential, combination, improving, selection token, genetic structure).
18. Мащенко Р.І., Розмаріца Н.С., Левченко Л.О., Молдованова О.О. Методи добору у створених стадах українських чорно-рябої та червоної молочних порід ВРХ
Проаналізовано молочну продуктивність корів українських чорно-рябої та червоної молочних порід з урахуванням належності їх до певних ліній, а також способу добору батьківських пар у господарствах Миколаївської області.

Проанализировано молочную продуктивность коров украинских черно-рябой и красной молочных пород с учитыванием принадлежности их к некоторым линиям, а также способа добора родительских пар в хозяйствах Николаевской области.

Analyzed the performance of dairy cows Ukrainian black-variegated manner and red dairy breeds in the light of their belonging to certain lines, and method of selection of parental pairs in farms, Mykolaiv region.
Ключові слова: українська чорно-ряба, червона молочна, порода, лінія, внутрішньолінійний добір, крос ліній, продуктивність, поєднування (Ukrainian black and crisp, red dairy, breed, line, inside line selection, cross lines, performance, combination).
19. Мащенко Р.І., Серветник О.П., Соколов А.В. Результати схрещування корів червоної степової породи з плідниками голштинської
Наведено результати схрещування корів червоної степової породи з плідниками голштинської в досліді і виробничих умовах. Вивчено ріст і розвиток помісних телиць і їх наступна молочна продуктивність за І-ІІІ лактації.

Приведены результаты скрещивания коров красной степовой породы с пледниками голштинськой в опыте и производственных условий. Изучено рост и развитие помесных телят и их следующая молочная продуктивность за I-III лактацию.

The results of crosses cows red steppe breed of sire holshtynskoyi in research and production conditions. Studied the growth and development of local heifer and dairy next performance for I-III lactation.
Ключові слова: схрещування, червона степова, голштинська, телиці, корови, продуктивність, лактація, кормова одиниця, перетравний протеїн (crosses, red steppe, holshtynska, calf, cow, performance, lactation, feed unit digest protein).
РОЗДІЛ 5. ЕКОЛОГІЯ ГІДРОСФЕРИ
20. Кисельов А.Ф., Грищенко Г.В., Руденко А.О., Зюзін В.О., Зінченко Т.М. Гідрологічний стан Миколаївської області та якість питної води
У статті подаються дані стану Інгулецького гідрокомплексу та його вплив на якість питної води міста Миколаєва, на її фізико-хімічний та бактеріологічний склад. Зроблені висновки щодо покращання забезпечення доброякісною водою населення Миколаєва.

В статье подаются данные состояния Ингулецкого гидрокомплекса и его влияние на качество питьевой воды города Николаева, на ее физико-химический и бактериологический состав. Сделанные выводы по поводу улучшения обеспечения качественной водой населения Николаева.

The article represents the information of Ingulskyi watercomplex state and its influence on the quality of Mykolaiv drinkable water, water pollution, its physico-chemical and bacteriological stuff. We came to the conclusion conserning improvement in provoding high-quolity drinkable water for Mykolaiv’s population.
Ключові слова: питна вода якість, фізико-хімічний склад, бактеріологічний склад, Миколаїв, область (a drinking-water is quality, composition physical and chemical, and bacteriological composition, Micolaiv, region).
РОЗДІЛ 6. УРБОЕКОЛОГІЯ
21. Зюзін В.О., Шаповал В.Ф., Зінченко Т.М., Ковган М.І. Екологічні проблеми промислових міст та шляхи їх покращення
Вивчено сучасні екологічні проблеми промислових міст, забруднення їх атмосфери, повітря, ґрунту, водоймищ, стан здоров’я населення та на основі проведення досліджень розроблено шляхи подолання екологічної ситуації, що склалася.

Изучено современные экологические проблемы промышленных городов, загрязнение их атмосферы, воздуха, почвы, водоемов, состояние здоровья населения и на основе проведения исследований разработано пути преодоления экологической ситуации, что сложылася.

The trained modern ecological problems of industrial cities, contamination of their atmosphere, air, –rounder, reservoirs, the state of health of population and on the basis of conducting of researches the developed ways of overcoming of ecological situation, that was folded.
Ключові слова: екологія, промисловість, місто, забруднення, атмосфера, ґрунт, здоров’я (ecology, industry, city, contamination, atmosphere, – rount, health).
22. Химич Д.П. Стан зрошуваних земель Миколаївської області
У статті викладено обґрунтування необхідності зрошення земель у природних умовах Миколаївської області, причини незадовільного технічного стану зрошувальних систем та стан зрошення земель на сучасному етапі.

В статье изложены обоснования необходимости орошения земель в природных условиях Николаевской области, причины неудовлетворительного технического состояния оросительных систем и состояния орошения земли на современном этапе.

The article gives foundation of the necessity to irrigate the land in the conditions of Mykolaiv region, reasons of unsatisfactory technical state of irrigation systems and the state of land irrigation at the current stage.
Ключові слова: зрошення Миколаївщини, сучасний стан, причини погіршення, напрямки покращення (irrigation of Mykolaiv region, modern state, reasons of worsening, directions of improvement).
23. Марущак Г.М. Ефективне використання рисових зрошуваних систем на основі інформаційного забезпечення та здійснення еколого-меліоративного моніторингу
Представлено результати зі створення локальної (на прикладі Інституту рису УААН) та регіональної (рисосіючі господарства Херсонської області) інформаційних баз даних на основі ГІС-технології та технології комплексної просторової оцінки стану земель.

Представлено результаты по созданию локальной (на примере института риса УААН) и региональной (рисосеящие хозяйства Херсонской области)информационных баз данных на основе ГИС-технологий и технологий комплексной пространственной оценки состояния земель.

Results on creation local (by the example of Institute of rice) and regional (ricegrowing economies of Kherson region) information information databases on the basics of GIS – technologies and technology of complex spatial estimation of soil condition are submitted.
Ключові слова: рисові зрошувальні системи, інформаційне забезпечення, база даних, моніторинг (rice irrigating systems, supply with information, database, monitoring).
РОЗДІЛ 7. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
24. Грабак Н.Х. Відповідальність за погіршення якісного стану ґрунтів
Оскільки на сьогодні в країні відсутній механізм відшкодування збитків, завданих ґрунтам суб’єктами господарювання, зроблена спроба ліквідувати цю прогалину кількома способами – шляхом визначення вартості недоотриманої продукції та за співвідношенням нормативної вартості землі і балу бонітету.

Поскольку на сегодня в стране отсутствует механизм возмещения убытков причиненных почве субъектами использования, сделана попытка ликвидировать этот пробел несколькими способами – путем определения стоимости недополученной продукции и за соотношениям нормативной стоимости земли и бала бонитета.

Mechanism of reimbursement of losses, which are inflicted soils by management fellows, is absent today in our country. In this article the attempt to liquidate this blank by a few methods is done – by determination of cost of the received less products and after correlation of normative cost of earth and mark of bonitet.
Ключові слова: родючість ґрунту, бал бонітету, ресурсна врожайність, відшкодування збитку, вартість землі, якість ґрунту (soil fertility, bonitet mark, resource productivity, damage compensation, cost of soil, quality of soil).