Технічні Науки
1. Трунов Олександр Миколайович Застосування методу рекурентної апроксимації до розв’язку нелінійних задач
В більшості задач математичної фізики, зокрема в гідрогазодинаміці та магнітодинаміці, в задачах адаптивного керування робототехнічними системами, виявляється інтерес до нелінійних математичних моделей. Останні, являючи собою моделі у вигляді нелінійних диференційних рівнянь в частинних похідних та алгебраїчних нелінійних рівнянь, ускладнюють побудову їх аналітичних розв’язків.
2. Мещанінов Олександр Павлович Математична модель для дослідження електроенергетичних установок з синхронними машинами
Ми розглянули приклад, коли L2(Ф) є функцією Ф, тобто образом від одного прообразу. Покажемо, що застосування вказаного підходу можливе, якщо L2(Ф) – образ від багатьох прообразів. В цьому випадку розклад його в ряди Маклорена по нев'язках усіх прообразів дозволяє побудувати рекурентну послідовність, аналогічну (1). Так, наприклад, розглянемо оператор від шуканої функції та її похідної, тоді розклад
3. Кутовецький В.Я., Подимака В.І., Коновалов О.П. Підвищення надійності роботи котушок магнітів підіймальних кранів
Підіймальні крани використовують потужні магніти для перевантаження залізного брухту. Основною частиною цих магнітів є електричні котушки, які живляться постійним струмом. Надійність роботи цих електричних котушок має велике значення з багатьох причин:
4. Фісун М.Т., Биков Д.П. Мобільна багаторівнева об'єктно-орієнтована технологія при створенні автоматизованих систем проектування
Традиційно системи автоматизованого проектування (САПР) розроблялися і функціонували на робочих станціях (НР, Sun, ІВМ, DЕС). Характеристики робочих станцій (32/64-розрядність, кількість пам'яті, ємність вінчестера) допускали великі запаси ресурсів комп'ютера і дозволяли програмістам при розробці САПР не задумуватися над обмеженнями щодо комп'ютерних ресурсів. Більш того, традиційно ці системи проектувалися під керуванням UNІХ-подібних операційних систем, що само по собі має на увазі мобільність (відносну, тому що витрати на розробку програмного забезпечення цих систем достатньо великі і вибір платформи розробки і застосовуваного базового програмного забезпечення здійснюється на ранніх стадіях проектування і надалі вже не змінюється). Внаслідок досить високої вартості розробленого програмного забезпечення треба, щоб минув достатній проміжок часу для його "окупності", а це накладає певні обмеження на частоту його зміни.
5. Клименко Леонід Павлович Про причини зносу, шляхи підвищення ресурсу та відновлення деталей газорозподільного механізму двигунів ВАЗ
В технічній літературі та періодиці регулярно з’являються статті, присвячені підвищеним зносам деталей газорозподільного механізму двигунів ВАЗ. Але й досі ця проблема залишається відкритою.
Для з’ясування причин підвищених зносів були проведені такі роботи:
6. Старченко Вячеслав Володимирович. Основні принципи побудови математичної моделі бази даних перспективних систем автоматизації проектування корпусу судна
У наш час процес проектування і побудови нових суден ведеться з застосуванням систем автоматизації проектування (САПР). Це обумовлене складністю самого об'єкта і процесу його проектування, необхідністю урахування економічних факторів (підвищення продуктивності праці, а, отже, зменшення вартості і скорочення термінів виконання проектних робіт). Постійне підвищення продуктивності обчислювальних систем дозволяє безперервно удосконалювати програми і змінювати ідеологію програмного забезпечення. Розвиток САПР проходить у процесі вирішення діалектичних протиріч. Найбільш суттєві з них такі:
7. Рябенький В.М., Рябенький О.О. Автоматизація роботи в AutoCAD
В AutoCAD є спеціальна група команд, яка займається виводом на екран різних графічних об'єктів. До цих об'єктів належать такі фігури, як лінія, коло, дуга, еліпс, прямокутник та інші. З вищевказаних найпростіших фігур і створюються складні креслення. Наприклад, візьмемо звичайний електричний опір (мал. 1).