СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ
1. Шуст Н.Б. До проблеми соціальної модернізації українського суспільства
У статті автор наводить порівняльний аналіз традиційного і сучасного суспільства та визначає основні соціальні орієнтири українського суспільства.

The author of the article gives analysis of traditional and modern society, comparing both of them, and determines main social orientations of Ukrainian society.
2. Гавеля В.Л. Пролонгування соціальної факторіальності через проліферацію феномена майбутнього в футурологічних розвідках і прогнозуванні
Стаття присвячена проблемі консолідованих поглядів на єдність минулого, сучасного і майбутнього в сучасному прогнозі і футурологічних розвідках, соціології безперервних і циклічних процесів у соціальній факторіальності і загальним процесам випереджаючого відображення.

The article is dedicated to the problem of consolidating views on the connection of past, present and future in prognosis of nowadays, to sociology of processes in social factorial and common process of reflection.
3. Мейжис І.А. Цінності і соціальна еволюція суспільств
У статті автор звертається до понять “цінності” та “ціннісні уявлення”, аналізує цінності сучасних суспільств і, зокрема, українського, та наводить методику їх дослідження.

The author of the article touches such concepts as “values” and “value images”, analyses the values of modern societies and Ukrainian society too, gives the methodology of their research.
4. Сагалаков Б.Ф. Особливості політичних орієнтацій кримських татар
У статті наведений аналіз особливостей політичних орієнтацій, цінностей та уподобань кримських татар.

The author of this article gives the analysis of specialties of politic directions, valuables and preferences of Crimean tatars.
5. Ханстантинов В.О. Соціальні стереотипи і необхідність толерантності
У статті йдеться про природу соціальної стереотипізації та її прояви в масовій свідомості та поведінці. Розглядається проблема утвердження толерантності в сучасному українському суспільстві у руслі мінімізації негативного впливу стереотипів.

In the article the question is about nature of stereotypes and their places and roles in mass consciousness and conduct. The problem of claim of tolerance in modern Ukrainian society, in the process of democratic building of country is examined.
6. Онофрійчук О.А. Сучасна освіта: парадигма чи парадокс?
Стаття присвячена аналізу головних проблем сучасної освітньої парадигми. Автор розглядає особливості трансформаційних процесів в освіті та шляхи її модернізації в ХХІ столітті, зазначаючи, що нарощування інтелектуального потенціалу як окремої людини, так і цілих держав залежить від стану освіти і науки, бо саме вони визначають позиції в сучасному світі.

The article deals with the analysis of the main problems of the modern educational paradigm. The author considers peculiarities of transformation processes in education and ways of its upgrading in the twenty first century, specifying that growth of intellectual potential both of an individual person and whole countries depends on state of education and science, as exactly they determine the positions in the modern world.
7. Фесенко А.М. Соціальна захищеність працюючого населення в Україні: концептуалізація уявлень
У статті досліджуються концептуальні засади політики соціального захисту працюючого населення в Україні в контексті пострадянських соціально-економічних перетворень.

The article touches on the conceptual problems of the social welfare of labors in Ukraine during the post-soviet transformations.
8. Камбур А.В. Суперечливість соціально-політичних трансформацій у сучасній Україні
У даній статті автор аналізує питання про ступінь та характер впливу зовнішнього середовища на стан політичного режиму, досліджує соціально-політичні трансформації українського суспільства.

The author of this article gives analysis of questions about level and character of influence of environment on the situation of political regime, conducts research of social and political transformations of Ukrainian society.
9. Ємельянова І.А. Соціально-історичні аспекти формування української ментальності
У статті розглядаються соціально-історичні аспекти формування ментальності. Характеризується українська ментальність, яка відображає сторони буття соціальних спільностей.

The article covers social and historical aspects of mentality forming. It is characterized Ukrainian mentality which reflects different sites of social being.
ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ
10. Ляпіна Л.А. До проблеми ідентичностей у сучасній етносоціології
У статті аналізуються різні теоретико-методологічні підходи до визначення понять “етнічна ідентичність” та “національна ідентичність”, які існують у сучасній західній та вітчизняній етносоціології.

In the article the author analyses various theoretical and methodological approaches towards definition of concepts “ethnics identity” and “national identity” in the Ukrainian and foreign academic sources on the questions of ethno sociology.
11. Ковалевич В.В. До питання про моделі формування української національної ідентичності
Автор даної статі зосереджує увагу на розгляді проблеми вибору адекватної моделі формування української національної ідентичності і визначенні самодостатньої системи цінностей, які сприяють консолідації українського поліетнічного суспільства.

The author of this article pays attention to such problem as the choice of adaptive model of forming Ukrainian national identity and defines the system of valuables, which can improve the consolidation of Ukrainian poliethnic society.
12. Кисельов А.Ф., Зюзін В.О., Цебржинський О.І., Руденко А.О., Димова А.М. Майстри спорту Миколаївщини за роки незалежності України (1991-2006 рр.) (соціологічний аналіз)
У статті проведено аналіз підготовки майстрів спорту Миколаївської області за роки незалежності (1991-2006 рр.). Визначена структура високих спортивних досягнень у різних видах спорту. Матеріали досліджень розроблені за соціальним станом, віком і статтю.

This article deals with the analysis of training of masters of sport in Mykolaiv region in the period of Independence of Ukraine (1991-2006). It is determined the structure of high sport achievements in different kinds of sport. Materials of researches have been get from social groups, among people of different age and sex.
13. Русскін В.В. Соціалізація особистості: специфіка соціологічного підходу
Автор статті розглядає соціалізацію особистості як складне соціально-психологічне явище, яке одночасно виступає і як процес, і як спосіб, і як результат становлення особистості у діяльності та спілкуванні. У зміст поняття “соціалізація особистості” входять такі ознаки, як “засвоєння індивідом соціального досвіду” та “інтерналізація”.

The author of the article examined a socialization of an individual as a difficult social psychological phenomenon, which simultaneously are a process and a result of individual’s formation in activity and relation according to the social point of view. Such conception as “socialization of individual” consists of such signs as “assimilating by individual a social experience” and “internalization”.
14. Скляр С.Ю. Соціокультурні засади організації дозвілля молоді: регіональний аспект
У статті автор розкриває важливу роль дозвілля у подальшій соціалізації та розвитку особистості, його вплив на якість життя молодої людини. Розглядаються соціокультурні особливості організації дозвілля української молоді у регіональному розрізі, аналізуються основні причини занепаду культурно-дозвіллєвої галузі та окреслюються шляхи щодо покращення дозвіллєвої ситуації у молодіжному середовищі.

The author of the article shows an important role of leisure in socialization and development of a person, its influence on quality of youth’s life. It is examined social and cultural specialties of leisure’s organization among Ukrainian youth in regional aspect. The author analyzes the main reasons of crisis in cultural sphere of leisure and gives some solutions how to make better the situation of leisure in young environment.
15. Рожанська Н.В. Соціологія освіти і філософія (теоретичний аспект)
Стаття присвячена структурі та внутрішньому смислу освітнього процесу як соціалізаційного і разом з тим світоглядного феномена. Розглянутий сумарний ефект впливу на особистість офіційних державних, політичних структур і соціокультурних вподобань окремої людини. Проблема розглядається на теоретичному рівні під кутом теорії середнього рівня (соціології освіти). Відмічений також глибокий зв’язок філософських і соціологічних аспектів у структурі освітнього процесу.

The writer of the article analyzes the structure and internal sense of educational process as a phenomenon of socialization and Weltanschauung. The fundamental correlation between philosophical and sociological aspects into the structure of educational process is marked.
16. Кохан В.В. Когнітивна соціологія як сфера дослідження соціального інтелекту
В статті досліджується соціальна інтелігенція в якості загального креативного потенціалу суспільства, що визначає людську здатність виробляти та володіти знаннями. Автор аналізує базові підходи до соціальної інтелігенції, дає коротку характеристику її принципових рис.

In the given article the social intelligence as a whole creative potential of the society determining people’s ability to produce and to master knowledge is investigated. The author analyzes basic approaches to the social intelligence study, provides a short characteristic of its principal features.
СОЦІОЛОГІЧНА ОСВІТА
17. Чепак В.В. Соціологічні аспекти дослідження проблем освіти в ранній класичній соціології
Стаття присвячена аналізу проблем освіти на етапі становлення соціології. Автор звертається до ідей О. Конта, Г. Спенсера, Л. Гумпловича, які одними з перших виділили освітню проблематику в контексті соціологічного аналізу. Виявляються можливості використання здобутків класиків соціології сучасною соціологією освіти.

The article deals with the analysis of the problems of education on the stage of sociology formation. The author appeals to O. Kont, H. Spencer, L. Gumplovich ideas who distinguished the educational problems in the sociological context. Opportunities of realization of results of sociology classics in the modern sociology of education are determined.
18. Мещанінов О.П. Соціальна функція інноваційної університетської системи освіти
У статті висвітлено синергeтичний характер комплексу компонентів, які зумовлюють спрямованість розвитку університетської системи освіти зазначено, що остання не може відокремлюватися від суспільного життя регіону, а мусить групувати навколо себе всі активні, творчі прошарки, виконувати функцію каталізатора та власним життям стверджувати можливість і віру в сталий розвиток і регіону, і України.

The article shows synergetic character of components, which direct development of education in the university it is paid attention to that fact that the last one cannot be separate from social life of the region and has to combine all active, creative groups, to make the function of catalisator and by own life confirm the opportunity and belief in stable development both of the region and Ukraine.
19. Клименюк Н.В. Використання методів активного навчання на семінарських заняттях при вивченні соціології
Творчий пошук та нетрадиційні методи навчання, здатні зробити аудиторне заняття не тільки цікавим та різноманітним, але й допомогти у вихованні загальнолюдських цінностей. Стаття висвітлює деякі методи активного навчання, а саме: письмові аналітичні роботи, аналіз фольклорного твору, ігрові технології.

The creative search and non-traditional methods of studying can make classes not only interesting and various, but also can help in upbringing of human values. The article is dedicated to some methods of active studying such as: writing analytical works, analyses of folklore composition, game technologies.
20. Шанц В.А. Роль курсу “Організація діяльності соціальних служб” у практичній підготовці студентів
У статті зосереджено увагу на необхідності ґрунтовної, у тому числі теоретичної, підготовки студентів-другокурсників спеціальності “Соціальна робота” до ознайомчої практики в державних і недержавних соціальних службах.

The author of this article pays attention to the necessity of deep and, in the same way, theoretical preparation of students – sophomores (the second course) of the specialty “Social work” to the introduction to practice in the state and instate social services.
21. Вах Т.С. Соціокультурні передумови концептуалізації молодіжної проблематики в соціології
У даній статті розглядаються складні і доволі суперечливі глобальні суспільні трансформації та культурні зсуви сьогодення, які призводять до зміни філософії соціально-гуманітарного пізнання, особливо в полі молодіжної проблематики.

This article shows complex and controversial global social transformation and cultural changes of nowadays which lead to change philosophy of social and humanitarian knowledge in sphere of youth’s problems.