ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ. МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
1. Чепак В. В Предметне поле соціології освіти: множинність теоретичних інтерпретацій
У статті представлено соціологічне пізнання проблем освіти в контексті
різних теоретичних інтерпретацій її предметного поля. Автор аналізує низку
підходів до освіти, акцентуючи увагу на соціокультурному (соціокомунітарному в
розумінні російських соціологів освіти) як найбільш перспективному для зміцнення
наукових позицій соціології освіти.

In the article sociological cognition of problems of education in the context of different
theoretical interpretations of the subject field is presented. The author analyses some
approaches to education, accenting attention on sociocultural («sociocommunitarian» in
interpretation of the Russian sociologists of education) as most perspective for
strengthening of sociology of education scientific positions.
Ключові слова: освіта, соціологія освіти, інституціональний підхід, системний підхід, діяльнісний підхід, соціокультурний підхід.
2. Нечитайло І. С Соціологічна діагностика процесу формування громадянськості в системі загальної середньої освіти України: методологічні передумови та методи
Статья посвящена рассмотрению перспективы осуществления комплексной
диагностики процесса формирования гражданственности в системе общего
среднего образования Украины с обращением к ряду социологических методов.
Методологическую основу такого исследования составляют представления о
существовании латентных механизмов образовательно-воспитательного процесса,
действие которых следует учитывать в управлении процессом формирования
гражданственности и развития гражданского самосознания подрастающего
поколения.

The article is sanctified to consideration of prospects of realization of complex
diagnostic research of process of forming civic consciousness in the system of school
education in Ukraine with addressing to some sociological methods. The methodological
basis of such research is made by the ideas about latent mechanisms of educational
process, influence of that it is necessary to take into account in a management the
process of forming of civil consciousness of new generation.
Ключові слова: гражданственность, диагностика, образование, воспитание, официальная учебная программа, скрытая учебная программа.
3. Довгаль І. В Особливості функціонування держави в рамках соціального діалогу
У статті розглянуто функціонування держави в рамках соціального діалогу. В
роботі здійснено теоретичний аналіз впливу держави на соціальний діалог. У
статті запропоновано шляхи оптимізації впливу держави на соціальний діалог.

In this article the mechanism of functioning of the state in the social dialogue. In this
paper, the theoretical analysis of the state’s influence on social dialogue. The paper
suggested ways to optimize the impact of state for social dialogue.
Ключові слова: держава, функції держави, соціальний діалог, соціальне управління.
4. Пелін О. В Етнічна ідентичність як складова частина ідентичності соцієтальної
У статті розглянуто основні риси поняття етнічної ідентичності як
складової частини ідентичності соцієтальної. В епоху глобалізації етнічна
ідентичність набуває нове місце і значення в загальній системі ідентичностей.
Соціалізація особистості в суспільстві відбувається за новими правилами.
Процес етнічної ідентичності перетворюється в діалектичний синтез того, що
відбувається в суспільстві, й того, що роблять люди, в місце зустрічі «операції»
та «дії», в івентуцію та самопрезентацію. В сучасному світі етнічну ідентичність
можливо зрозуміти в рамках надіндивидуального чинника архетипічної (холономної)
парадигми.

The article reviews the main features of the concept of ethnic identity in societal
identity process. In the era of globalization, ethnic identity becomes on the new place and
importance in the overall system of identities. The socialization of the individual in society
is under the new rules. The process of ethnic identity becomes dialectical synthesis of
what is happening in society, and what do people in a meeting place for the «operation»
and «action» in eventuates and self-presentation. In the modern world, ethnic identity can
understood within the supra-individual factor archetypical (holonomic) paradigm of
postmodern.
Ключові слова: етнічна ідентичність, архетип, соцієтальна ідентичність, глобалізоване суспільство.
5. Ковтуненко Е. С Розвиток методології та методики порівняльних досліджень
Порівняльне вивчення культур складає невід’ємну частину соціологічного
дослідження, оскільки воно намагається виробити деякі загально значимі
положення. У зв’язку з використанням методу інтеркультурного порівняння
виникає завжди багато проблем методологічної обґрунтованості порівняльного
дослідження, надійності отриманої інформації, побудови, проведення та аналізу
даних. Мабуть, у кожному дослідженні виникає питання: чи діють закономірності
в рамках однієї країни чи вони характерні й для інших держав, чи є надані дефініції
загальними чи специфічними.

A comparative study of the cultures of most of the case studies, as a result, we can
get some general interest provisions. In connection with the use of intercultural
comparison is always a lot of methodological problems of comparative research study,
the reliability of the information, research and analysis. Perhaps in each study raises the
question: Are there laws in one country to other countries, and whether the concept of
general or particular.
Ключові слова: метод дослідження, порівняльне дослідження, інтеркультурне порівняння, соціальний показник.
6. Лозко Г. С Постхристиянське суспільство: археофутуристичний прогноз
У статті розглянуто нове на сьогодні явище суспільної рефлексії на сутнісні
аспекти християнства, які стали доступними завдяки зняттю табу на вивчення
Біблії знайомство зі «святим письмом» супроводжується переоцінкою духовних
вартостей, що сприяє глибшому розумінню світової релігії як глобального засобу
маніпуляції людською свідомістю. Ґрунтуючись на працях європейських філософів
та аналізі фактичних даних сучасного релігієзнавства, авторка статті робить
прогноз щодо майбутнього постхристиянського суспільства.

The article on the new social phenomenon today reflecting on the essential aspects of
Christianity, made accessible by removing the taboo on studying the Bible, familiar with
the «Holy Scriptures» is accompanied by revaluation of moral values, which contributes
to a deeper understanding of world religions as a means of manipulation of the global
human consciousness. Based on the works of European philosophers and analyzing
evidence of modern religion, the author makes a prediction about the future of post-
Christian society.
Ключові слова: постхристиянське суспільство, археофутуризм, філософія людини, «вічне повернення», «філософія майбутнього».
7. Каневський В. І. Параметри ситуації та парасуїцидальна поведінка
Рассматривается проблема парасуицида с точки зрения ситуационного
подхода. Анализируются внутренние и внешние условия парасуицидальной
ситуации, а также мотивационные и операционные аспекты внешних условий и
содержание внутренних условий.

The problem of parasuicide in terms of the situational approach. Analyzes the internal
and external conditions parasuicidal situation as well as motivational and operational
aspects of the external environment and the content of internal conditions.
Ключові слова: ситуационный подход, парасуицидальная ситуация, внутренние и внешние условия ситуации.
8. Сидоров М.-В. С Часові характеристики проведення анкетування в Інтернеті
У статті представлено результати аналізу дослідження, що проводилось
серед студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка
стосовно якості навчання. Наведено оптимальні часові параметри для проведення
опитування з використанням Інтернету.

The paper presents an analysis of result of survey was conducted among students of
Kyiv National Taras Shevchenko on the quality of teaching. An optimal timing for the
survey using the Internet is presented.
Ключові слова: соціальне дослідження у Інтернеті, час проведення опитування, час відповіді, web-опитування, рівень відповіді.
9. Могдальова І. В Специфіка самоідентифікації сучасної української інтелігенції
У статті представлено результати емпіричного дослідження специфіки
формування та розвитку самоідентифікації сучасної української інтелігенції.
Виділено головні риси сучасного українського інтелігента: особливі моральні
якості, потреба у створенні, збереженні й трансляції культурних цінностей та
ідей, прагнення до культурно-просвітницької діяльності тощо. Встановлено, що
у культурному та духовному плані інтелігенція посідає значне місце в розвитку
сучасного українського суспільства, незважаючи на своє низьке матеріальне
становище.

The research results of specific of forming and development of modern Ukrainian
intelligentsia self-definition are presented in the article. The main lines of the modern
Ukrainian intellectual are distinguished: moral qualities, a requirement in creation,
maintenance and translation of cultural values, ideas and aspiration to cultural and
elucidative activity. It is set that in a cultural and spiritual plan intelligentsia occupies a
considerable place in development of modern Ukrainian society.
Ключові слова: інтелігенція, сучасна українська інтелігенція, самоідентифікація, ідентичність, суспільство, культура.
10. Бацман О. С Тренінг як соціальна технологія адаптації суб’єктів навчально-виховного процесу в інтегрованих групах ВНЗ
Статтю присвячено проблемам адаптації суб’єктів навчально-виховного
процесу при входженні в інтегроване середовище. У статті розглядається
соціальна технологія, що представлена через тренінгові заняття, метою якої є
полегшення процесу адаптації в інтегрованих навчальних групах ВНЗ.

This article deals with the problems of adaptation of subjects of the educational
process from entry into the IDE. The article deals with social technology, which is
represented through the training sessions, the purpose of which is to facilitate the
process of adaptation in integrated educational groups of universities.
Ключові слова: студент з функціональними обмеженнями здоров’я, адаптація, адаптаційний клімат, інтегроване середовище, соціальні технології, тренінг.
11. Пташник-Середюк О. І Cоціологічний аналіз процесу ідентифікації
У статті зроблено соціологічний аналіз процесу ідентифікації. Визначено його
змістовні та структурні компоненти, основні форми та механізми вияву.

The article made a sociological analysis of the identification process. Determines the
content and structural components, basic forms and mechanisms of expression.
Ключові слова: ідентифікація, ідентичність, самоідентифікація, сигнифікація.
12. Кліменкова А. М Культурні коди як чинники формування ціннісних орієнтацій
Автор статті досліджує роль культурних кодів у формуванні ціннісних
орієнтацій. Культурний код розглядається як ідеальне утворення, яке, надаючи
символічного значення об’єктам та явищам, створює основу для формування
уявлень про цінність цих об’єктів та явищ для індивіда. Культурні коди формують
систему суб’єктивних координат, у якій розгортається життєдіяльність індивіда.

The author of the article investigates the role of cultural codes in forming value
orientations. Cultural code is considered as the ideal formation, which attributes symbolic
meanings to objects and phenomena, creates the basis for forming notions about the
value of these objects and phenomena for the individual. The cultural codes form the
system of subjective coordinates in which the life-activity of the individual develops.
Ключові слова: культурний код, ціннісні орієнтації, символ.
13. Максимова А. С Європейська й американська моделі індивідуалізму та вибір українського суспільства
В предложенной статье мы обратились к проблеме индивидуализма
(приоритета индивида во взаимоотношениях человека и общества) и провели
анализ основных подходов относительно ее изучения в социологической науке.

In this article we referred to the problem of individualism (individual’s priority in
relationship of a person and society) and analysed the main approaches to its studying in
social science.
Ключові слова: индивидуализм, индивид, дифференциация, субъект, «актор».
ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ
14. Каменська Т. Г Ідентичність в управлінні особистісним ресурсом
У статті запропоновано аналіз особистісного ресурсу, що включає в себе
ідентичність і габітус. У цьому комплексі ідентичність виступає як периферійна
зона, що співвідноситься суб’єктом з якимись актуальними подіями, явищами,
об’єктами, групами. Ідентичність – це посередницька інструментальна система,
яка мобілізує надбання особистості на саморозвиток у відповідь на значимі для
неї зовнішні події, ситуації, соціальні групи.

The article proposes analysis of personal resource which includes identity and
habitus. Within this alliance the identity acts as a periphery zone that is associated by the
subject with some important events, phenomena, objects, and groups. Identity is a
mediating system that mobilizes person’s property for self-development responding on
important external events, situations, and social groups.
Ключові слова: групи. Ключові слова:
15. Борщ К. К Трансформація статусно-рольових характеристик сучасної сім’ї в Україні
У статті аналізуються трансформації, що з’явилися у сфері сімейних
стосунків у сучасному українському суспільстві. Головна увага концентрується на
проблемах асиметрії сімейних статусів. Посилаючись на результати
соціологічного дослідження, автор демонструє, що ієрархія статусів членів сім’ї
має тенденції до перетворення. Основна тенденція статусно-рольових змін
сучасної української сім’ї – від традиційної патріархальної до егалітарної.

The article analyzes the transformation that emerged in the area offamily relations in
the Ukrainian society.
The main attention is focused on the problems of asymmetry of family status.
Referring to the results of a sociological study, the author demonstrates the fact that the
members of the hierarchy of status members tend to transformation.
Ключові слова: статус, роль, сучасна українська сім’я
16. Букрєєва І. В Регіональні особливості політичної культури української молоді (на прикладі м. Мелітополь)
У статті представлено результати репрезентативного соціологічного
дослідження молоді м. Мелітополь. Зазначено, що політична культура не лише
впливає на свідомість молоді, а й сама молодь своїми вчинками формує сучасну
політичну культуру.

In the article submitted representative results of sociology research of youth Melitopol.
Emphasizes that the political culture not only affects the minds of young people, but
young people themselves through their actions forms the modern political culture.
Ключові слова: політична культура, молодь, політична участь, ідеологія, громадянське суспільство.
17. Бєлікова Ю. В. Соціальна диференціація студентів з різним рівнем емоційного інтелекту (EQ)
Статтю присвячено дослідженню студентів із різним рівнем емоційного
інтелекту з метою їх соціальної диференціації. Виявлено взаємозв’язки між
такими соціальними характеристиками студентів як: місце проживання до
вступу у ВНЗ, місце завершення середньої освіти, освіта батьків, соціальне
становище батьків та рівнем емоційного інтелекту. Проведене дослідження
дозволило підтвердити гіпотезу щодо соціального підґрунтя формування
емоційного інтелекту.

The article deals with students with different level of EQ research to differentiate them
on social criteria. Interconnections between social characters of students: place of
residence before entering the university, the place of completion of secondary education,
parents’ education, social status of parents and EQ level were detected. This study
makes possible to confirm the hypothesis about the social basis for the formation of
emotional intelligence.
Ключові слова: Статтю присвячено дослідженню студентів із різним рівнем емоційного інтелекту з метою їх соціальної диференціації. Виявлено взаємозв’язки між такими соціальними характеристиками студентів як: місце проживання до вступу у ВНЗ, місце завершення середньої ос
18. Афанасьєва Л. В Регіональні особливості формування толерантності в молодіжному середовищі полікультурної спільноти
Оскільки молодь у значній мірі буде визначати соціокультурні характеристики
майбутнього українського соціуму, у статті автор розглядає етнічну толерантність
у контексті ціннісно-емоційних установок молоді з метою прогнозування їхньої
поведінки та вироблення механізмів формування толерантних відносин в одному
з таких поліетнічних і полікультурних регіонів – Приазовському краї Запорізької
області.

Since the youth to a great extent will be a determinant of socio-cultural characteristics
of future Ukrainian socium, in the paper the author considers an ethnic toleration in the
context of values and emotional sets of the youth with the aim to prognosticate their
behaviour and develop mechanisms for formation of tolerant attitudes in one of the
polyethnic and polycultural regions – Pryazovia Territory (near Azov Sea area) of
Zaporizhzhia Region.
Ключові слова: молодь, соціальне середовище, полікультурний регіон, етнічна толерантність, інтолерантність.
19. Мосаєв Ю. В Соціологічний вимір футбольних дербі Іспанії та Португалії
Cтаттю присвячено соціологічному аналізу футбольних дербі Німеччини. В
роботі з’ясовуються соціальні передумови та закономірності футбольних дербі
Іспанії та Португілії. У статті проаналізовано особливості футбольних дербі в
різних частинах Іспанії та Португалії залежно від соціальних та демографічних
особливостей регіонів.

The article is devoted to the sociological analysis of football derby in the Spain and
Portugal. The work of ‘yasovuyutsya social conditions and patterns of football derby in the
in the Spain and Portugal. The paper analyzed the characteristics of football derby in
different parts of the in the Spain and Portugal based on social and demographic
characteristics of regiones.
Ключові слова: футбольне дербі, туристичне дербі, левантійське дербі, галісійське дербі, канарське дербі, лісабонське дербі.
20. Титаренко О. О. Історична пам’ять як конфліктогенний фактор в українському соціумі
У статті розглядаються проблеми формування та функціонування історичної
пам’яті українського суспільства. Акцентується увага на її ролі в якості фактору
соціальних конфліктів. Зроблено висновок про необхідність урахування історичного
минулого при аналізі політичних та етнонаціональних процесів.

In the article the problems of the formation and functioning of historical memory of the
Ukrainian society are analyzed. The role of historical memory as a factor of social
conflicts are emphasized. The conclusion about the necessary to take into account the
historical past for the analysis of political and ethnic processes was made.
Ключові слова: історична пам’ять, соціальний конфлікт, маніпуляція, політичний міф, соціальний консенсус.
21. Глинська Л. Ф. Усна історія як сфера духовної спадщини народу (з досвіду вивчення соціокультурних процесів Запорізького Приазов’я)
У статті розглядаються деякі аспекти дослідження соціокультурних процесів
Запорізького Приазов’я на основі усно-історичної інформації очевидців певних
подій.

This article considered some aspects of the study of social and cultural processes of
Zaporozhye Azov based on oral historical information eyewitnesses of certain events.
Ключові слова: усна історія, соціокультурні процеси, Запорізьке Приазов’є.
22. Чаплик М. М Тенденції жіночої злочинності в Україні
У статті розглянуто явище жіночої злочинності, виявлено її специфіку та
основні тенденції. Надано характеристику найбільш типовим злочинам, які
скоюють жінки та визначено сфери, в яких вони вчиняються. Зосереджено увагу на
особливостях та складнощах процесу ресоціалізації жінок, які порушили закон.
Окреслено проблемні питання щодо протидії жіночій злочинності, висловлено окремі
пропозиції.

The article considers the phenomenon of female crime, revealed its specificity and key
trends. A characteristic of the most common crimes committed by women, identified areas in
which they occur. Focused attention on the characteristics and difficulties encountered in resocialization
of women who have broken the law. Outlines the problem issues on countering
female criminality, made some suggestions.
Ключові слова: жіноча злочинність, ресоціалізація засуджених жінок, сфери жіночої злочинності, жіночий рецидивізм
23. Глебова Н. І Соціальна, національна, етнічна ідентичність: вітчизняний досвід
Статтю присвячено вивченню соціальних, національних, етнічних ідентичностей
як складових інтегральної соціо- та етнокультурної ідентичності в дослідженнях
українських учених.

The article studies social, national, ethical identity as constituents of integral socioand
ethno-cultural identity in research Ukrainian academic.
Ключові слова: національна, етнічна, етнокультурна ідентичність.
24. Дзюбенко О. В Причини виникнення ризиків у соціально-трудовій сфері
Данная статья посвящена рассмотрению рисков в сфере труда. Особое
внимание уделяется социальным рискам, выявлению их сущности. Охарактери-
зованы основные причины возникновения и формы проявления последних.

This article is devoted to consideration of risks in the sphere of labour. Special
attention is paid to social risks, identification of their essence. Describes the main causes
and forms of manifestations of the latter.
Ключові слова: риск, социальный риск, социально-трудовая сфера.
25. Мишковська О. П Моделі соціальної відповідальності для малого, середнього та великого бізнесу
Розвиток українського бізнесу, інтеграція України до світової економічної
системи ставить перед українськими компаніями нові питання, одне з яких
пов’язане з соціальною відповідальністю. Сьогодні як на загальнонаціональному,
так і на місцевому рівні є приклади активної соціальної відповідальності підприємців,
гідні наслідування з боку їхніх колег, у тому числі іноземних. Проте приклади
сучасного українського СВБ поки що не є масовими і потребують стимулів у
своєму розвитку. У даній статті досліджено стан соціальної відповідальності в
Україні, виділено основоположні принципи функціонування СВБ, запропонована
класифікація соціально відповідальних ініціатив компаній та моделі соціальної
відповідальності для малого, середнього та великого бізнесу.

The development of Ukrainian business, Ukraine’s integration into the global
economic system puts the Ukrainian companies before new issues, one of which is
concerned with social responsibility. Today both on national and local levels there are
examples of active social responsibility of entrepreneurs worthy of emulation by their
colleagues, including foreign ones. However, examples of modern Ukrainian CSR are not
yet widespread and need incentives in its development. This article investigates the
status of social responsibility in Ukraine with emphasis on fundamental principles of CSR
offer the classification of social responsible initiatives of companies and models of social
responsibility for small, medium and large business.
Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, соціальні проекти, стимули, моделі СВБ для малого, середнього та великого бізнесу.
26. Чорна В. О Шляхи застосування соціальних механізмів управління в контексті міграційної політики по відношенню до сільського населення Півдня України
У статті розглянуті основні ознаки демографічної ситуації в Україні та на
регіональному рівні (на прикладі південних областей). Визначені основні чинники,
які сприяють погіршенню демографічної ситуації та шляхи і засоби впливу на
демографічні та міграційні процеси як на державному так і на регіональному
рівнях.

The main signs of a demographic situation in Ukraine and at regional level (on the
example of the southern areas) are considered. Major factors which promote
deterioration of the demographic situation and the ways and means of influence on the
demographic and migratory processes both on state, and on regional levels are defined.
Ключові слова: демографічна ситуація, соціальні механізми, міграційна політика, сільське населення.