Наукові праці. Випуск 171. Том 183.
1. . Наукові праці. Випуск 171. Том 183. Юриспруденція. Соціологія
Засновник видання –
Національний університет
«Києво-Могилянська
академія».
Видання засноване у
2001 р.
Свідоцтво КВ № 5817
від 30.01.2002 р.
Перереєстрація:
Засновник видання –
Миколаївський
державний
гуманітарний університет
ім. Петра Могили
Свідоцтво КВ № 9506
від 14.01.2005 р.
Перереєстрація:
Засновник видання –
Чорноморський
державний
університет ім. Петра
Могили
Свідоцтво КВ № 15281-
3853ПР
від 10.04.2009 р.
Рекомендовано до друку
рішенням вченої ради
Чорноморського
державного
університету ім. Петра
Могили (протокол № 8 від
12.04.2012 р.)
Клименко Леонід Павлович
Мещанінов Олександр Павлович
Михальченко Микола Іванович
Багмет Михайло Олександрович
Мещанінов Олександр Павлович
Горлачук Валерій Васильович
Грабак Наум Харитонович
Матвєєва Наталя Петрівна
Клименко Леонід Павлович
Пронкевич Олександр Вікторович
Науменко Анатолій Максимович
Тригуб Петро Микитович
Фісун Микола Тихонович
Андрєєв Вячеслав Іванович
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА РАДА:
голова редакційно-видавничої ради, головний редактор, доктор технічних наук,
професор, ректор ЧДУ імені Петра Могили
заступник голови редакційно-видавничої ради, заступник головного редактора, доктор
педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи ЧДУ імені Петра Могили
голова редакційної колегії видання «Сучасна українська політика: політики і політологи
про неї», член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор,
президент Академії політичних наук України, провідний науковий співробітник
Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України
голова редколегії серії «Політологія», доктор історичних наук, професор
голова редколегії серії «Педагогіка», доктор педагогічних наук, професор
голова редколегії серії «Економіка», доктор економічних наук, професор
голова редколегії серії «Екологія», доктор сільськогосподарських наук, професор,
старший науковий співробітник
голова редколегії серії «Філологія. Мовознавство», доктор філологічних наук, професор
голова редколегії серії «Техногенна безпека», доктор технічних наук, професор
голова редколегії серії «Філологія. Літературознавство», доктор філологічних наук,
професор
голова редколегії серії «Новітня філологія», доктор філологічних наук, професор
голова редколегії серії «Історія», доктор історичних наук, професор, академік УАІН
голова редколегії серії «Комп’ютерні технології», доктор технічних наук, професор,
старший науковий співробітник, дійсний член УАІН
відповідальний секретар, кандидат технічних наук, в. о. доцента
Наукові праці : науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. –
Вип. 171. Т. 183. Юриспруденція. Соціологія. – 76 с.
У збірнику містяться наукові статті учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум –
2012: стратегії України в геополітичному просторі» секцій «Юриспруденція» та «Соціологія».
Журнал призначений для викладачів вищих навчальних закладів, наукових співробітників, аспірантів, студентів і всіх,
хто цікавиться проблемами сучасної юриспруденції та соціології.
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ СЕРІЇ:
1. Кириченко Олександр Анатолійович – доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного та кримінального права і процесу
Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв) – голова редакційної колегії серії «Правознавство»
2. Атоян Ольга Миколаївна – доктор юридичних наук, професор кафедри теорії та історії держави і права Луганського державного
університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (м. Луганськ)
3. Басай Віктор Давидович – доктор юридичних наук, Заслужений юрист України, академік Академії наук вищої освіти України, декан
Івано-Франківського факультету Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса)
4. Валецька Оксана Валеріївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного і кримінального права і процесу
Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
5. Васильєв Ярослав Васильович – доктор психологічних наук, завідувач кафедри соціальної роботи, психології та педагогіки
Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
6. Гавеля Володимир Леонтійович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Чорноморського державного
університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
7. Ковальова Світлана Григорівна – кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Чорноморського державного
університету імені Петра Могили (м. Миколаїв) – відповідальний секретар редакційної колегії серії «Правознавство»
8. Коссак Володимир Михайлович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права і процесу Львівського
національного університету імені Івана Франка (м. Львів)
9. Костенко Олександр Миколайович – доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України, завідувач відділу
проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України (м. Київ)
10. Лісна Іванна Стефанівна – кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри історії та теорії держави і права Чорноморського
державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
11. Мамчур Людмила Володимирівна – кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного та кримінального права і
процесу Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
12. Стефанчук Руслан Олексійович – доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права та процесу, проректор з наукової
роботи Хмельницького університету управління та права (м. Хмельницький)
13. Сущенко Володимир Миколайович – кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного та адміністративного
права і процесу Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв).
Статті друкуються в авторській редакції
ISSN 1609-7742
© Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2012
АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
54003, м. Миколаїв,
вул. 68 Десантників, 10
Тел. : (0512) 76-55-99, 76-55-81,
факс: 50-00-69, 50-03-33,
Ключові слова: Юриспруденція, Соціологія
Розділ І. ПРАВОЗНАВСТВО
2. Алексєєва Н. Ю. Поняття злочинів проти правосуддя, що вчиняються свідками, експертами, перекладачами або щодо них
Стаття присвячена проблемі визначення поняття окремої групи злочинів проти правосуддя – тих, що вчиняються свідками, експертами, перекладачами або щодо них. На основі дослідження понять правосуддя, об’єкта злочинів проти правосуддя та поняття злочинів проти правосуддя взагалі, автор пропонує власне визначення поняття злочинів проти правосуддя вказаного виду.
Ключові слова: правосуддя, злочини проти правосуддя, об’єкт злочину, порядок правосуддя, свідок, перекладач, експерт.
3. Ковальова С. Г. Феномен російського абсолютизму: формування правового статусу суспільної еліти
У статті аналізуються процеси консолідації дворянства в Росії та юридичного закріплення його правового статусу протягом І чверті XVIII ст. Консолідація дворянської верстви юридично закріплювалася в двох документах – Указі про одноосібне спадкування і Табелі про ранги. Дворянство стало соціальною опорою імператорської влади і абсолютизму. Його панівне становище в державі тісно пов’язувалося з державною службою наявність пільг та привілей безпосередньо залежало від державної служби. Придворні чини і пов’язані з ними пільги могли одержувати також і жінки дворянського стану, які служили при дворі. Набуття дворянства за Петра І стало можливим не тільки в силу походження, а й внаслідок служби. Однак в абсолютистській державі дворянство було корпоративною верствою, поповнення якої вихідцями з інших верств було скоріше винятком, ніж правилом. Проголошення обов’язкової державної служби і впровадження рангів сприяло зростанню бюрократії в Росії.
Ключові слова: дворянство, абсолютна монархія, правовий статус, консолідація станів, Табель про ранги.
4. Ландіна А. В. Відповідальність за незаконне переміщення предметів через кордон за зарубіжним та українським кримінальним законодавством
В статті аналізується зарубіжне кримінальне законодавство в частині встановлення відповідальності за злочини, які пов’язані із незаконним переміщенням предметів через кордон. На основі цього дослідження робиться висновок про суспільну небезпечність і розповсюдженість даних злочинів, що доводить необхідність кримінал-лізації даних діянь.
Ключові слова: незаконне переміщення предметів, кордон, кримінальне законодавство, кримінальна відповідальність.
5. Лісна І. С., Козерацька О. Особливості формування козацької старшини як нової української еліти в другій половині ХVII-ХVIII ст
В статті автор досліджує процес змін у соціально-правому статусі козацької старшини, що відбувалися в період XVII–XVIIІ ст. Розглядаються соціально-економічні відносини в українському суспільстві після Національно-визвольної війни, в рамках яких козацька старшина еволюціонує в нову національну еліту. Автор звертає увагу на роль станових привілеїв, які в сукупності значно підвищили соціально-правовий статус старшинського прошарку.
Ключові слова: суспільний лад, козацька старшина, правовий статус.
6. Рєзнік О. І. Система джерел українського права ХVIII ст.: аналіз крізь призму кодифікації права Гетьманщини
У статті аналізуються процес кодифікації українського права у Гетьманщині у XVIII ст. Реконструйований процес прийняття кодексів, проаналізовано специфіку рецепції та дії на українських землях норм німецького, польського, російського, литовського права. Показана роль звичаєвого права у формуванні системи права Гетьманщини. Доведено, що кодифікація законодавства у Гетьманщині мала важливе значення, оскільки встановлювала й усувала недоліки законодавства, підвищувала його ефективність, забезпечувала зручність користування ним, полегшувала пошук юридичної норми, яка підлягала застосуванню, сприяла вивченню законодавства. Встановлено, що писане право залишалося достоянням лише освіченої суспільної верхівки. Нижчі верстви населення, які складали основну масу мешканців Гетьманщини, – селяни, низові козаки, бідне міщанство, а також Запорозька Січ, – як і раніше, продовжували керуватися звичаєвим правом.
Ключові слова: кодифікація права, історія українського права, право Гетьманщини, реформування права.
7. Селезньова Н. А. Ответственность за похищение человека по уголовному праву России и зарубежных стран
В статье анализируется законодательство России и зарубежных стран в части ответственности за похищение человека. На основании исследования делается вывод, что большинство стран мира считают похищение человека достаточно опасным преступлением и устанавливают суровые санкции от длительных сроков лишения свободы, вплоть до пожизненного в странах, где смертная казнь отменена, или смертной казнью, где она не запрещена. При этом наблюдается гуманизация ответственности, например, в России, но есть ряд стран, где похищение человека карается очень строго, например в США.
Ключові слова: преступление, свобода личности, похищение человека, уголовная ответственность, уголовное законодательство.
8. Синьов О. В. Ознаки та сутність адміністративного договору
Стаття присвячена проблемам визначення сутності та ознак адміністративного договору в сучасній адміністративно-правовій доктрині. Автором здійснений критичний аналіз практики застосування відповідних положень Кодексу адміністративного судочинства України, проблем та існуючих підходів до визначення дефініції поняття «адміністративний договір». Особливу увагу присвячено ознаці добровільності адміністративного договору. Запропоновані підходи щодо доктринальних досліджень проблем адміністративно-договірних відносин, сутності та ознак адміністративного договору.
Ключові слова: адміністративний договір, форма адміністративного договору, зміст адміністративного договору, договірне регулювання, форми державного управління, предмет адміністративного договору, ознаки адміністративного договору, добровільність адміністративного догов
9. Скітейкін М. Ю. Засоби запобігання злочинам проти моральності у сфері культури
Автором досліджуються питання вироблення ефективних засобів запобігання злочинам проти моральності у сфері культури. Ґрунтуючись на визначенні основних детермінант вказаних злочинів, визначаються першочергові, загальні для всіх злочинів проти моральності в сфері культури, засоби запобігання цим протиправним діянням.
Ключові слова: злочини проти моральності в сфері культури, запобігання, протидія, профілактика.
10. Шведова Г. Л. Роль політичних інститутів у протидії корупції в Україні: кримінологічний аспект
Розглянуто окремі проблеми протидії корупції в Україні, досліджено систему політичних інститутів, що мають значний вплив на антикорупційну діяльність на сучасному етапі розвитку держави. Визначено роль політичних партій, політичної культури громадян, інститутів виборчого права та інших чинників політичного процесу в Україні, які відіграють важливу роль у протидії корупції. На підставі проведеного дослідження запропоновано нові напрямки вдосконалення стратегії антикорупційної політики України.
Ключові слова: корупція, протидія корупції, політичний інститут, політична партія, політична культура, антикорупційна діяльність, антикорупційна політика.
11. Дутко А. О. Види юридичних конструкцій
Аналізується класифікація юридичних конструкцій, подана різними авторами. Виділяються види юридичних конструкцій як засобів законотворчої техніки за сферою застосування, за видами галузей позитивного права, за функціями галузей у правовому регулюванні, за складом, за способом закріплення, за поділом системи права на публічне та приватне тощо.
Ключові слова: юридична конструкція, законотворча техніка.
12. Кучеркова О. А. Особенности правовой ситуации в книжном деле России в 1917-1925 гг
Особенности правовой ситуации в книжном деле России в 1917-1925 гг
Ключові слова: книжное дело, Россия.
13. Андрусів У. Б. Правові передумови впровадження цифрового телебачення в Україні
У статті аналізуються правові проблеми, пов’язані з переходом телебачення на цифровий формат мовлення. Особлива увага приділяється питанням, що виникли в ході реалізації програми впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення. На підставі проведеного дослідження, зроблені висновки, які сприятимуть заповненню існуючих прогалин та подоланню колізій і неточностей.
Ключові слова: новітні технології, цифрове телебачення, цифрове теле-радіомовлення, аналогове мовлення, наземне цифрове ефірне телебачення, правова концепція.
Розділ ІІ. СОЦІАЛЬНІ НАУКИ
14. Броннікова Л. В Наука і суспільство на початку 21 ст. новий етап взаємодії
Розкриваються трансформації, що відбуваються в науці та її взаємовідносинах з суспільством на початку 21 ст. Відмічається наявність змін як в самій науці, так і в суспільному житті в умовах інформаційного суспільства, а також необхідність філософського аналізу нових аспектів, що набувають традиційні функції науки в наш час. Висловлюється необхідність перегляду традиційних моделей дослідження процесу наукового пізнання у межах епістемології та методології науки. Особливого значення набуває прагматизація науки.
Ключові слова: наука, суб’єкт науки, суспільство, наукове співтовариство.
15. Лозко Г. С. Феномен національного в умовах трансгуманітарного суспільства
У статті розглядається одна з ключових філософських проблем – загроза втрати національного в умовах трансгуманітарних викликів глобального світу. Автор приходить до висновку, що національне має природне походження і виявляє себе як самозберігаючий феномен в екстремальних історичних умовах.
Ключові слова: трансгуманітарне суспільство, національні проблеми, нормативно-правові засади, етноекологічні питання, політкоректність.
16. Макаренко О. Н. Исследование маргинальной личности в западной психологии
В статье дается анализ основных концепций и подходов, существующих в западной психологии в изучении маргинальной личности.
Ключові слова: маргинальность, маргинальная личность, маргинальная ситуация, референтная группа, доминирующая группа.
17. Чернов А. Ю. Использование нарративов в исследовании смысла жизни
В статье излагается авторский подход к методологическим и теоретическим проблемам исследования смысловой сферы личности. Раскрыты основные положения, обосновывающие возможность использования нарративного направления реализации качественного исследования в контексте изучения смысла.
Ключові слова: смысловая сфера личности, самоээфективность, качественные подход в психологическом исследовании, нарративный анализ.
Відомості про авторів
18. Відомості про авторів
Розділ І. ПРАВОЗНАВСТВО
19. Алексєєва Н. Ю. Поняття злочинів проти правосуддя, що вчиняються свідками, експертами, перекладачами або щодо них
Стаття присвячена проблемі визначення поняття окремої групи злочинів проти правосуддя – тих, що вчиняються свідками, експертами, перекладачами або щодо них. На основі дослідження понять правосуддя, об’єкта злочинів проти правосуддя та поняття злочинів проти правосуддя взагалі, автор пропонує власне визначення поняття злочинів проти правосуддя вказаного виду.

Статья посвящена проблеме определения понятия отдельной группы преступлений против правосудия – тех, которые совершаются свидетелями, экспертами, переводчиками или по отношению к ним. На основе исследования понятий правосудия, объекта преступлений против правосудия и понятия преступлений против правосудия в целом, автор предлагает собственное определение преступлений против правосудия указанного вида.

Article is devoted to the problem of determination of concept group of crimes against justice – which commit by witnesses, experts, translators ore against them. On basis of research of determination of justice, object of crime and crimes against justice in all, author offers her own determination of concept of crimes against justice of indicated group.
Ключові слова: правосуддя, злочини проти правосуддя, об’єкт злочину, порядок правосуддя, свідок, перекладач, експерт правосудие, преступления против правосудия, объект преступ-ления, порядок правосудия, свидетель, эксперт, переводчик justice, crimes against justice, obj