РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ. МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
1. Бєлікова Ю. В. Можливості соціометрії у вивченні групових емоцій

Стаття присвячена дослідженню групових емоцій методом соціометрії. Надано визначення емоції на мікро та мезо рівнях у рамках соціології емоцій. Зазначено розбіжності між індивідуальними емоціями та груповими емоціями, виділені соціальні функції, які виконують емоції. Уведенено поняття емоціограми, що розраховується за результатами соціометрії та відображає групові емоції.

The article deals with group emotions research by sociometry method. The definitions of emotion in micro and mezo levels in sociology of emotions terms were given. The differences between indyvidual and group emotions were denoted, social functions of emotions were marked. The definition of emotiogram was founded, it is calculated as a result of sociometry and reflects group emotions.
2. Яремчук С. С. Методологія дослідження релігійності населення України (за результатами четвертої хвилі (2008 р.) «Європейського соціального дослідження»)

У статті аналізується методологія дослідження релігійності населення України за результатами четвертої хвилі (2008 р.) «Європейського соціального дослідження». Наголошується, що дослідження релігії та релігійності у кожному суспільстві мають свої особливості. Особлива увага приділена оптимізації побудови шкали запитання щодо конфесійної самоідентифікації.


The article examines the research methodology of religious population of Ukraine after the fourth wave (2008) «European social survey». Emphasized that the study of religion and religiosity in every society have their peculiarities. Particular attention is paid to the optimization of the scale questions about religious identity.
3. Фесенко А. М. Внесок К. Маркса та Ф. Енгельса у становлення соціологічних знань про працю
У статті досліджується й розкривається значення головних теоретичних уявлень про суспільну працю К. Марса та Ф. Енгельса для сучасної соціології праці.


The article investigates and reveals the importance of the main theoretical ideas about the public works of C. Marx and F. Engels to modern sociology of work.
4. Ляпіна Л. А., Ляпіна О. С. Громадська думка як соціальний феномен та її роль у демократизації суспільних відносин

У статті аналізуються різні теоретико-методологічні підходи щодо визначення змісту поняття «громадська думка», які існують у сучасній зарубіжній та вітчизняній соціологічній літературі, та виокремлюється роль громадської думки як соціального феномену у демократизації суспільних відносин.


In the article the author analyses various theoretical and methodological approaches towards definition of concept «pablik opinion» in the foreign and Ukrainian academic sources on the questions of sociology.
5. Рожанська Н. В. Соціально-гуманітарні знання як фактор активізації учнівського і студентського самоврядування

У статті викладаються результати емпіричних соціологічних досліджень, спрямованих на вивчення ролі соціально-гуманітарної освіти в підвищенні інтересу молоді до учнівського і студентського самоврядування. Наводяться практичні рекомендації по підвищенню суспільної ефективності соціально-гуманітарної освіти в сучасній Україні.


Results of the empirical sociological researches are considered in the article. A relation between the effectiveness of liberal education and the interest to self-government in school has been established.
6. Качанова Ю. В. Агресивність: аналіз теоретичних підходів

Стаття присвячена біологічним принципам пояснення агресії. Автор висвітлює три основні підходи до вивчення і пояснення агресивності: еволюційний, соціобіологічний та генетичний.


Article is devoted biological principles of aggression. The author opens three basic approaches to aggression studying: evolutionary, sociobiology аnd genetic.
7. Кухтіна M. В. Стан та мотиваційні чинники професійної діяльності молодих науковців в Україні: теоретичний аспект

У статті окреслено основні шляхи удосконалення професійної діяльності молодих науковців в Україні. Автор аналізує сутність проблеми професійного становлення молодих вчених в українському суспільстві. Розкрито залежність ефективної діяльності молодих вчених від оптимально організованого стимулювання та особистісної мотивації їх науково-дослідної роботи.


The article describes the ways of improving the professional activities of young scientists in Ukraine. The author analyzes the essence of the problem of professional development of young scholars in ukrainian society. In artickle the author reveals the dependence of the effective activities of young scientists from optimally organized stimulation and their individal motivation.
РОЗДІЛ 2. ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ
8. Бойко О. Д. Комплексна діагностика факту політичного маніпулювання як органічна частина психологічного захисту
У роботі досліджується політичне маніпулювання в сучасних умовах глобального інформаційного впливу.


The work deals with political manipulation in today’s global information environment impact.
9. Хижняк О. В. Колективні протестні дії мешканців міста: локальність дії і глобальність проблеми
У статті на прикладі конкретного емпіричного дослідження показано, як глобальні зрушення у ставленні до природного середовища і активізація міської спільноти при загрозі погіршання якості життя спонукають громадян до колективної протестної дії. Мешканці міста активізуються, коли мова йде про екологічний стан території біля місця їх постійного проживання, або відпочинку. За відсутності діалогу с місцевою владою, вони обирають шлях колективної протестної дії за збереження природного середовища.


In the article on the specific empirical research shows how global changes in relation to the natural environment and revitalization of the urban community with the threat of deterioration in the quality of their lives encourage citizens to collective protest action. Residents of the city are activated when we are talking about the ecological state of the territory near their place of residence or stay. In the absence of dialogue with local authorities, they choose the path of collective protest actions to conserve the natural environment.
10. Скорынина-Погребная О. В. Особенности профессионального развития экономической элиты

У статті розглядаються проблеми професійного розвитку економічної еліти. Проаналізовано критерії вибору міста праці, джерело отримання інформації про місце роботи та складнощі, з якими зіштовхнулися представники економічної еліти. Виконано порівняльний аналіз зазначених характеристик економічної еліти з показниками нееліти, що дозволило виділити специфічні риси професійного розвитку економічної еліти.


The article deals with the professional adaptation of economic elite research. Criteria of work choice, source of job receiving and problems that appears at economic elite are analyzed. The comparative analysis of denoted characteristics of economic elite with the same indexes of other graduates is made. That allow to determine peculiar features of professional adaptation of economic elite.
11. Чорна В. О. Складові елементи механізму оптимізації міграційних потреб і мотивів населення.


В статті розглянуто міграційний механізм потреб і мотивів населення, який сформувався на протязі тривалого періоду існування спільноти та зазнавав впливу з боку системи розселення, транспортної мережі регіону, соціально-економічного розвитку. Визначальне місце у становленні міграційного мотиву має зовнішнє середовище, яке опосередковано через узгодження з потребами особи відтворює його у функціях, визначенні, формах та проявляється у його властивостях.


The migratory mechanism of necessities and reasons of population is considered in the article, which was formed during the protracted period of existence of association and tested influence from the side of the system of settling apart, transport network of region, socio-economic development. A determining place in becoming of migratory reason has an external environment, which mediated through a concordance with the necessities of person reproduces him in functions,
determination, forms, and shows up in his properties.
12. Бондарець Б. Б. Соціальний вплив реклами на масову аудиторію


У статті досліджується соціально-психологічний вплив реклами на масову аудиторію, соціальні наслідки цього впливу, еволюційний розвиток реклами. Автор здійснює аналіз маніпулятивних технологій, що застосовуються в сучасній комерційній рекламі.


The article investigates the social and psychological influence of advertising to a mass audience, the social consequences of this effect, the evolutionary development of advertising. The author analyzes the manipulation technologies which are used in modern advertising.
13. Чекалова Ю. В. Социальное значение привлекательной телесности


В статье рассмотрен феномен социальной телесности в аспекте влияния привлекательности. Представлены различные социологические подходы к интерпретации конструирования телесности как социальной активности, данные прикладных исследований влияния телесной привлекательности на различные аспекты успешности и социальной значимости.


The article deal with the problem of social bodily in aspect of attraction influence . Different sociological approaches to interpretation bodily construction as social activity are investigated. Dates of applied research of attraction influence on different aspects of success had analyzed.
14. Кисляков В. П., Дрожанова О. М., Ступак О. П. Техніка і суспільство: концепції розвитку та функціонування техніки

Досліджено концептуальні підходи до розуміння ролі техніки й технології у розвитку соціально-економічних структур. Здійснено порівняльний аналіз головних технократичних теорій та обґрунтовано висновки щодо сутнісного взаємозв’язку техніцистської та антитехніцистської традицій в сучасній філософській та соціологічній думці.


Concept approaches to interpretation of role of technique and technology at socioeconomic structures’ development are investigated/ Compared analysis of basic technocratic theories is implemented. The conclusion about interrelation between technicism and anti-technicism traditions of modern philosophical and sociological thought is grounded.
РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА І СОЦІАЛЬНА РОБОТА
15. Васильєв Я. В. Про складові предмета соціальної роботи як науки

У роботі розглядаються питання змісту предмета соціальної роботи як науки, який відрізняється багатоаспектністю. У результаті аналізу літературних джерел з проблем ролей і функцій були встановлені провідні складові предмета вказаної науки, до яких належать комунікативні й організаційні функції, а також запропоновано бачення проблем особистості клієнта крізь призму саморозвитку.


The paper deals with the subject content of social work as a science, which is different multidimensional. An analysis of the literature on the roles and functions were established
major components of this subject of science, which include communication and organizational functions, as well as the proposed vision of the problems the customer’s identity through the prism of self-development.
16. Мінц М. О., Чуб А. Г. Злочинність серед неповнолітніх та заходи щодо її профілактики

У статті аналізуються причини та прояви злочинності серед неповнолітніх. Наводяться статистичні дані злочинності в Україні та у Миколаївській області. Пропонуються профілактичні заходи щодо її попередження.


The article analyzes the causes and manifestations of juvenile delinquency. Above are given the statistics of crime in Ukraine and in the Mykolaiv region. Proposed preventive measures to prevent crime.
17. Ушакова І. В. Особливості супервізії в соціальній роботі

Стаття присвячена розгляду специфіки діяльності супервізора в соціальній роботі. Доведено, що супервізорство в соціальній роботі є вагомим елементом професійного розвитку діяльності і розглядається як принцип, функція і метод. Аналізуються підходи до визначення супервізії визначається мета, завдання, функції, базові цінності, етичні та юридичні принципи супервізорського процесу.


The article is dedicated to consideration of peculiarities of supervisor’s activity in social work. It is proved that supervisoring in social work is the significant element in professional development of activity and is examined as principle, function and method. It is analysed approaches to determination of supervision an aim, task, functions, main values, ethic and legal principles of supervisoring process are determined.
18. Чубук Р. В. Деякі аспекти соціально-правового захисту дітей

У статті проаналізовано нормативно-правову базу щодо захисту прав дітей розглянуто завдання, принципи, матеріально-технічну базу захисту дітей.

The normatively-legal base in relation to defence the children’s rights was analysed in the article the main tasks, principles, material and technical base of children’s defence were also considered.
19. Коваль Г. В., Алтушева Л. М. Поняття неформального лідерства як фактору згуртованості підлітків
В статті автори висвітлюють поняття неформального лідерства та розглядають різні аспекти цієї проблеми на основі поглядів як вітчизняних, так і зарубіжних вчених.


The authors of this article explain the concept of the informal leadership and examine different aspects of this problem on the basis of Ukrainian and foreign scientists’ views.
20. Чичкалюк Т. О. Проблеми розвитку туризму як соціально спрямованої складової національної економіки

Однією зі складових стратегії регіонального розвитку є рекреаційно-туристична діяльність як соціально спрямований сектор національної економіки. Розбудова рекреації та туризму полягає у формуванні внутрішнього туристичного інтересу через вивчення і функціонування існуючих природно-рекреаційних об’єктів. Стаття розкриває необхідність наукового дослідження лікувальних грязей Тилігульського лиману Березанського району області як одного з основних факторів створення міста-курорта Коблеве.

One of constituents of strategy of regional development is rekreaciyno-tourist activity as socially directed sector of national economy. Re-erecting of rekreacii and tourism consists in forming of internal tourist interest through a study and functioning of existing naturally rekreaciynikh objects. The article exposes the necessity of scientific research of medical dirts of Tiligul’skogo of estuary of Berezanskogo of district of area as one of basic factors of creation of city-kurorta Kobleve.