РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ
1. Мейжис І. А. СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ МІСТА ЯК ОДНА ЗІ СТРАТЕГІЙ ЙОГО РОЗВИТКУ
У статті на основі аналізу наукових розробок визначено стратегію і тактику нарощування соціального капіталу, а також окреслено перспективи розвитку соціального капіталу м. Миколаєва.

In this article analyses scientific elaborations determinates the strategy and the tactics of development the social capital and describes perspectives of development social capital in a town of Mykolayiv.
Ключові слова: соціальний капітал, довіра, особистість, громадянське суспільство. social capital, experience, person, civil society.
2. Каменская Т. Г. КРИТИКА В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
У статті розглядається роль критики та форми її використання в соціально-політичній сфері. Феномен критики розглянутий у якості методів впливу, а також з точки зору цільового призначення критики.

In the article the role of criticism and form of its use is examined in a socio-political sphere. The phenomenon of criticism is considered as methods of influence, and also from point of the having a special purpose setting of criticism.
Ключові слова: критика, критичні методі, критика «слабких». criticism, critical methods, criticism of «weak».
3. Акимов Д. И. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ФАКТОР УГЛУБЛЕНИЯ И РАСШИРЕНИЯ МАРКЕТИНГА
У статті розглянуто актуальну та маловивчену проблему, що пов’язана з соціальною активністю українського бізнесу. На основі результатів проведеного дослідження (опитування 617 власників та керівників підприємств) робляться висновки щодо використання маркетингових підходів у КСО.

The article deal’s with important yet still understudied problem to the social activity of Ukrainian business. On the basis of the poll’s results (617 companies owners and CEOs questioned) conclusion are made on necessity of applying marketing approaches in CSR.
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, маркетингові підходи та технології. Corporate Social Responsibility, marketing approaches and technologies.
4. Малюта О. В. СВОБОДА СЛОВА В УКРАЇНІ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)
У статті аналізуються результати дослідження громадської думки населення щодо свободи слова в Україні.

In the article the author analysed results sociology research with freedom of word in the Ukraine last time
Ключові слова: громадська думка, свобода слова, права людини. public opinion, freedom of speech, human rights.
5. Ляпіна Л. А., Ляпіна О. С. ЕТНОКОНСОЛІДУЮЧА РОЛЬ КУЛЬТУРИ МІЖЕТНІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ У ДЕРЖАВОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ
У статті здійснено аналіз основних функціональних складових культури міжетнічного спілкування як етноконсолідуючого чинника, визначено її роль в утвердженні гармонійної моделі міжетнічного співжиття в Україні.

In the article analyses the main functional components of the culture of interethnic relations as ethnic cultural factor, defines its role in development of harmonious model of interethnic relations in Ukraine.
Ключові слова: етнічні спільноти, етнічні стереотипи, етнополітична ситуація, етноцентризм, історична пам’ять, культура міжетнічного спілкування, міжетнічна взаємодія, політична нація. ethnic groups, ethnic stereotypes, ethnic-political situation, ethnocentrism, histor
6. Мінц М. О. ПОГЛЯДИ НА ЗЛОЧИННІСТЬ У АНТИЧНІ ЧАСИ
У статті аналізуються погляди античних мислителів Стародавньої Греції і Стародавнього Риму щодо порушення норм і правил суспільної поведінки, законів членами суспільства. Злочинність розглядається ними як негативне соціальне явище.

In the article the looks of ancient thinkers of Ancient Greece and Ancient Rome are analysed in relation to violation of norms and rules of public conduct, laws, by the members of society. Criminality is examined by them as the negative social phenomenon.
Ключові слова: злочинність, девіантна поведінка, суспільство, норми, звички, правила, закон, виховання, мораль, особистість. criminality, deviant conduct, society, norms, habits, rule, law, education, moral, personality.
7. Сидоров М. В.-С. ПІДХОДИ ДО ТИПОЛОГІЗАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ ІНТЕРНЕТУ: ПІЗНАВАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ МЕТОДІВ
У статті розглянуто підходи до типологізації користувачів Інтернету та обґрунтовано використання мотиваційної моделі Вебера.

The different approaches to typologisation of Internet users is considered in the article and Webber’s motivational model is reasoned.
Ключові слова: типологізація, користувач Інтернету. typologisation, Internet user.
8. Мамай Н. М., Шайхатдінов А. З. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ІСНУВАННЯ ОСІБ БЕЗ ПЕВНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ
Стаття присвячена аналізу та визначенню поняття «особа без певного місця проживання» в науковій та суспільній думці. Розглядається соціальна дезадаптація особи в умовах докорінної зміни суспільних відносин в Україні та соціальне виключення, як наслідок та поновлюючий фактор бездомності.

The paper deals with analysis of the notion «a persons without fixed place of living». It describes social disadaptation of a person under conditions of fundamental changes in social relations as well as a factor increasing homelessness.
Ключові слова: бездомний, безпритульний, соціальна сфера, соціальна робота, соціальне виключення, соціальна дезадаптація, соцiальна допомога. homeless, social sphere, social work, social exception, social disadaptation, institute for social assistance.
9. Скляр С. Ю. СОЦІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ДОЗВІЛЛЯ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ФЕНОМЕНА
У статті розкриваються сутність соціологічного підходу та специфіка його використання при вивченні інноваційних тенденцій і трансформацій у сфері дозвілля на сучасному етапі розвитку.

The essence of the sociological approach and the specific of its use at the study of innovative tendencies and transformations in the field of leisure on the modern stage of the development are shown in the article.
Ключові слова: вільний час, дозвілля, дозвіллєві практики, культура вільного часу, культура дозвілля, соціологічний підхід, соціальний феномен, соціокультурна сфера, соціокультурні трансформації. free time, leisure, leisure practices, sociological approach, social phen
10. Качанова Ю. В. АГРЕСИВНІСТЬ ТА АГРЕСІЯ ЯК СОЦІОЛОГІЧНІ КАТЕГОРІЇ
У статті автор розглядає агресивність як соціальне явище та аналізує різні підходи до тлумачення таких понять, як агресивність, агресія, агресивна поведінка, агресивні дії та ін.

In the article an author examines an aggressiveness as social phenomenon and analyses the different going near interpretation of such concepts as an aggressiveness,aggression, aggressive behavior, aggressive actions of and other.
Ключові слова: агресивність, агресія, агресивна поведінка, жорстокість, ворожість. aggressiveness, aggression, aggressive conduct, cruelty, hostility.
11. Нікон Н. О. ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РОЛЬ ДІАСПОРИ У РОЗВИТКУ БОЛГАРСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ
На сьогодні практично не існує етнічно однорідних держав, у середині цих держав відбуваються різні процеси, пов’язані з меншинами, – це і утворення діаспор, і їх активна діяльність, а також процес взаємовпливу культур різних народів один на одного. У статті розглянуто діяльність болгарської діаспори в Україні у розвитку україно-болгарських взаємин, визначено мовну ситуацію,основні життєві цінності болгарської меншини, вивчається взаємодія болгар з українським народом у межах Одещини.

Today practically there are not ethnically the homogeneous states, in the middle of these states there are different processes related to minoritie’s, it is and formation of diaspores, and their active activity, and also process of interection of cultures of different people on each other. In the article we examine activity of the Bulgarian diaspore of Ukraine in development of the Ukrainian-Bulgarian mutual relations, determine the basic vital values of Bulgarian minority, study co-operating of Bulgarians with the Ukrainian people on each other on territory of Оdessa’s.
Ключові слова: взаємодія, діаспора, життєві цінності, соціальна дистанція. interaction, diaspore, vital values, social distance.
12. Зінюк А. В. ЖІНОЧИЙ СПОРТ ТА ЙОГО ВИСВІТЛЕННЯ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
У статті аналізується проблема тендерного аспекту в спорті. Особлива увага звертається на висвітлення жіночого спорту в засобах масової інформації.На думку автора, тексти масової інформації створюють різні дискурси, які допомагають конструювати образи жіночого та чоловічого спорту в масовій свідомості. Підкреслюється, що «телевізійний спорт» будується на маргіналізації жіночого спорту шляхом його значно меншого висвітлення, стверджується, що жіночий спорт у спортивних ЗМІ висвітлюється поверхнево.

The paper deals with the understanding of gender aspect in sport. Special attention is paid to coverage of women’s sport in the media. According to the author, the texts of the mass-media creates a different discourse which helps constructing the image of women’s sport in the mass consciousness. Television sport is supposed to be built on the marginalization of women’s sports by a much smaller quantity of female sports coverage.It is argued that women’s sport tend to receive only superficial coverage in sport media.
Ключові слова: жіночий спорт, засоби масової інформації, висвітлення жіночого спорту. Women’s Sport, Mass-media, Coverage of Women’s Sport.
РОЗДІЛ 2. СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ
13. Чепак В. В. СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ У МОРФОГЕНЕТИЧНОМУ ВИМІРІ
Стаття присвячена аналізу морфогенетичного підходу до проблем освіти сучасного британського соціолога М. Арчер. Автор з’ясовує теоретико-методологічні засади, основні положення, проблематику досліджень, а також переваги і недоліки даного підходу як відображення сучасних теоретизувань щодо удосконалення предметного поля соціології освіти та її місця в системі соціологічного знання.

The article deals with analysis of the morphogenic approach to the problems of education of the modern British sociologist М. Аrcher. The author finds out theoretical and methodological basics, main principles, problems of researches and also preferences and shortcomings of this approach as reflection of the modern theorizing as for improvement of the subject field of sociology of education and its place in the system of sociological knowledge.
Ключові слова: освітня система, соціологія освіти, предмет соціології освіти, освітні організації, державні системи освіти. educational system, sociology of education, article of sociology of education, educational organizations, state systems of education.
14. Щудло С. А. ЯКІСТЬ ОСВІТИ ЯК СОЦІОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Стаття присвячена теоретичному аналізу якості освіти. Неузгодженість наукових позицій щодо концепту «якість освіти» актуалізує соціологічний підхід. Його переваги проявляються у розгляді якості освіти як категорії соціальної, яка інтегрує в собі суспільний, економічний, духовний та інший аспекти, є результатом соціальної стандартизації, тобто консенсусу всіх суб’єктів освітнього процесу щодо сукупності характеристик системи включає макро-,мезо- та мікрорівень аналізу системи освіти.

The article is dedicated to the analysis of quality of education from positions of different approaches. Inconsistency of ideas in relation to concept «quality of education» makes sociological approach important. Its advantages are shown in consideration of quality of education as a social category, which integrates in itself public, economic,spiritual and other aspects, is the result of social standardization, that is the consensus of all subjects of educational process in relation to the aggregate of characteristics of the system includes mаcro-, meso- and mіcrolevel of analysis of the system of education.
Ключові слова: освіта, якість освіти, соціальний стандарт освіти. education, quality of education, social standard of education.
15. Рожанська Н. В. СУСПІЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СОЦІАЛЬНО- ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ: ДЕМОКРАТИЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
У статті викладаються результати емпіричних соціологічних досліджень,спрямованих на визначення рівня впливу соціально-гуманітарної освіти на процес демократизації українського суспільства. Наводяться практичні рекомендації щодо підвищення суспільної ефективності соціально-гуманітарної освіти в
сучасній Україні.

Results of the empirical sociological research are considered in the article. A relation between the effectiveness of liberal education and the democratization of Ukrainian society has been established.
Ключові слова: соціально-гуманітарна освіта, демократизація українського суспільства, суспільна ефективність освіти. liberal education, democratization of Ukrainian society, social effectiveness of education.
16. Сай Д. В. ДОДАТКОВІ НАВЧАЛЬНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ США: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ (НА ПРИКЛАДІ ШТАТІВ АРКАНЗАС ТА МАССАЧУСЕТС)
Стаття присвячена аналізу проблеми доступності додаткових освітніх послуг для студентів з особливими потребами у вищих навчальних закладах США. Здійснено аналіз наявності академічних додаткових послуг, а також їх співвідношення в державних і приватних вищих навчальних закладах. Окрім того,розглянуто та проаналізовано загальну систему підтримки студентів з особливими потребами у вищих навчальних закладах США.

The article analyzes the problem of availability of additional educational services for students with special needs in institutions of higher education in the USA. The analysis of the availability of academic support services, as well as their correlations in public and private institutions of higher education is performed. In addition, the overall system of support services for students with special needs in higher education institutions in the USA is reviewed and analyzed.
Ключові слова: вищі освітні заклади, студенти з особливими потребами, студенти-інваліди, додаткові освітні послуги. institutions of higher education, students with special needs, students with disabilities, additional educational services.
РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
17. Васильєв Я. В. ФУТУРРЕАЛЬНІСТЬ І ФОРМУВАННЯ РОЛЬОВОЇ ПОВЕДІНКИ
Розглядається питання про формування рольової поведінки в спортивній діяльності, де ролі особи чітко регламентовані. У констатуючому експерименті виявлено особливості рольової поведінки і рольових очікувань залежно від спортивної кваліфікації, наводяться шляхи становлення рольової поведінки, при якій створюються можливості ухвалення оптимального рішення одночасно з п’яти рольових позицій. Таке формування діяльності засноване на застосуванні ситуативного підходу і футурреальності як орієнтації особи на майбутнє.

A question is examined about forming of role conduct in sporting activity, where the roles of personality are expressly regulated. In an establishing experiment the features of role conduct and role expectations are exposed depending on sporting qualification, and ways over of becoming of role conduct at which possibilities of acceptance of optimum decision are created simultaneously with five role positions are brought in forming. Such forming of activity is based on application of situation approach and футурреальности as orientation of personality on the future.
18. Молчанова О. Б. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)
У статті подано результати соціологічного дослідження, проведеного Центром соціологічного аналізу та прогнозу студентської життєдіяльності Миколаївського державного аграрного університету з метою виявлення основних ціннісних орієнтацій та ставлення до окремих проблем сучасного життя студентів університету.

In the article there are the results of the sociological research which was conducted by The Center of sociological analysis and prognosis for students life functions of Mykolayiv State Agrarian University. The basic valued orientations and the attitude toward the some problems of modern life of the students of the university were described.
Ключові слова: молодь, студентська молодь, молодіжна свідомість, соціально-психологічні особливості, ціннісні орієнтації. youth, student youth, youth consciousness social-psychological peculiarities value orientations.
19. Каневський В. І. ПОДІЇ ЖИТТЯ І ПАРАСУЇЦИДАЛЬНА ПОВЕДІНКА
Розглядаються роль і місце чинників, що провокують стресові переживання в особистісній структурі парасуїцидентів, порівняно з особами, які не мали суїцидальних спроб в анамнезі. Визначено, що серед негативних подій життя,якими відрізняються парасуїциденти, можна виділити три чинники: відчуття
самотності, проблеми в навчально-професійній діяльності і насильство над особистістю.

A role and place of factors, which provoke a stress experiencing in the personality structure of para suicide by comparison to individuals which did not have suicidal attempts in amnesia, is examined. It is certain that among negative vital events which para suicides differ, it is possible to select three factors: sense of loneliness, problems in educational and to professional activity and violence above personality.
Ключові слова: парасуїцидальна особистість, стресогенні чинники, травматичні події життя, інтегральний показник подій життя, цільова спрямованість, саморозвиток особистості. para suicide personality, stress factors, traumatic vital events, integral index of vital event
РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
20. Дрожанова О. М. СОЦІАЛЬНИЙ ПАКЕТ: СТИМУЛ ЧИ ДОПОМОГА?
Здійснено аналіз ролі та місця соціального пакету в структурі соціальної діяльності підприємств на сучасному етапі. Показано, що у сучасній управлінській практиці підприємств соціальний пакет виконує функції компенсації низької заробітної праці, індивідуального стимулювання праці, інвестування у кадри,виступаючи як опосередкований механізм підвищення соціально-економічних результатів праці та конкурентноздатності підприємства.

Analysis of role and place of social package in the structure of social activity of enterprises on the modern stage is carried out. It is shown, that social package realizes the functions of compensation of wage cut, individual stimulation of work, investing in personnel as indirect mechanism of increasing of socioeconomic results of work and competitable of enterprise.
Ключові слова: соціальний пакет, патерналізм, економічна ефективність. social package, paternalism, economic effectivity.
21. Фесенко А. М., Банюхова К. О. ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
У статті досліджуються концептуальні засади політики боротьби із бідністю населення в Україні у контексті пострадянських соціально-економічних перетворень.

The article touches on the conceptual problems of the social politics against poverty in Ukraine during the post-soviet transformations.
Ключові слова: бідність, соціальна політика, доходи населення, оплата праці, соціальні стандарти. poverty, social policy, profits of population, payment of labour, social standards.
22. Байдала И. С. ЛЮДИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ АКТИВНЫХ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
У статті розглядаються ті сторони життя, зміни в яких особливо позначаються на людях похилого віку, що живуть в умовах активних трансформаційних процесів. Основними сферами, які впливають на їх становище в суспільстві, є: трансформаційні процеси, економічне середовище, побутове обслуговування, соціальний захист та забезпечення, правова сфера, політичні процеси.

The article discusses those aspects of life, changes in that specifically affect the elderly people, who live in terms of active transformation. The main areas, that affect their position in society, are: economic conditions, welfare services, social security and welfare, the legal sphere, the political process.
Ключові слова: люди похилого віку, трансформаційні процеси, економічне середовище, побутове обслуговування, соціальний захист та забезпечення, правова сфера, політичні процеси. elderly people, transformational processes, economic conditions, welfare services, social se
23. Чорна В. О. ПРИНЦИПИ І МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙ
У статті розглянуто принципи і методи побудови механізму регулювання міграції сільського населення та здійснено аналіз міграційних тенденцій, який включає дослідження зовнішніх міграційних факторів.

In the article, and the analysis of migratory tendencies, which includes the considered principles and methods of construction of mechanism of adjusting of migration of rural population research of external migratory factors, is carried out.
Ключові слова: механізм регулювання, сільське населення, міграційні тенденції, міграційні фактори. adjusting mechanism, rural population, migratory tendencies, migratory factors.
24. Татенко Ю. В. СТВОРЕННЯ ФОНДІВ РОЗВИТКУ ГРОМАД ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ МІСТА
У даній статті розкривається роль фондів розвитку громад у формуванні соціального капіталу. Представлено схему розташування елементів соціальної структури, які впливають на створення соціального капіталу.

This article describes the role of Fund for Community Development in the formation of social capital. The article presents a scheme of arrangement of the elements of social structures that influence the creation of social capital.
Ключові слова: соціальний капітал, фонд розвитку громад, довіра. social capital, Fund for Community Development, trust.