СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ
1. Мейжис І.А., Почебут Л.Г. Індивідуалізм чи колективізм?
У статті висвітлюється соціально-психологічний погляд на історію та політичну культуру України.

Socio-psychological view on history and political culture of Ukraine is covered in the article.
2. Хижняк Л.М. Трудові практики в умовах ринкових відносин: оптимізація управління персоналом
У статті уточнюється зміст соціальних практик у сфері праці в умовах ринкових відносин під кутом зору оптимізації управління персоналом. Автором визначається специфіка правових і неправових, формальних і неформальних трудових практик у сучасному українському суспільстві, а також з’ясовуються проблемні питання, пов’язані з соціологічним вивченням неправових трудових практик.

In the article specifies the context of social practices in the condition of market relations from the point of view of optimization of management of personnel. The author shows the peculiarity of legal and non-legal, formal and informal labor practices in the modern Ukrainian society, and problematic questions connected with the sociological studying of non-legal practices are solved.
3. Гавеля В.Л., Рожанська Н.В. Змістовна складова соціалізаційної доцільності й свободи людини
У статті розглядається соціальна складова інтелектуальної активності людини як суб’єкта соціальних відносин, аналізуються цілі людини і їх відносна співвіднесеність із випереджаючим відображенням. Розглядається відчуття свободи як можливості здійснювати свої соціальні цілі в рамках соціальної детермінації людини і її спільнот.

Social aspect of intellectual activity of a person as a subject of social relationships is investigated in the article. Aims of a person and their connection with prognostication are analyzed. The sense of freedom as a possibility to realize different social aims is examined.
4. Дрожанова О.М. Інституціалізація чинників регуляції трудової поведінки
На матеріалі соціологічного обстеження робітників суднобудівних заводів визначено нові чинники трудової мотивації, що набувають інституціонального характеру за сучасних умов господарювання. Виявлені особливості впливу цих чинників на показники ставлення до праці робітників.

Based on materials of a sociological survey conducted among shipbuilding workers, the new factors of work motivation acquiring institutional character in the present economic conditions are determined. The features of the influence of these factors upon the indicators of attitudes towards work of the workers are exposed.
5. Скориніна-Погребна О.В. Соціальна ідентифікація економічної еліти: етапи становлення
Стаття присвячена проблемі становлення економічної еліти. Автором охарактеризовані якості еліти, а також розглядається процес соціалізації особистості. Особливу зацікавленість викликає співставлення процесу соціалізації та формування соціальної ідентичності представників економічної еліти.

An article is dedicated to the problem of becoming of economic elite. An author presents qualities of elite. A process of socialization of personality is also viewed . The special interest of represents the comparison of process of socialization and forming of social identity of representatives of economic elite.
6. Онофрійчук О.А. Мікросоціологічний аналіз сучасних соціальних трансформацій
Стаття присвячена аналізу особистісного компонента у трансформаційних процесах та фіксації визначальної ролі особистісного фактору в сучасній суспільній динаміці. Автор підкреслює специфічний статус категорії «особистість», що виконує функцію одного з базових понять соціологічної парадигми суспільства як імпліцитної характеристики «суспільності» людської життєдіяльності.

Тhе article deals апalysis оf thе реrsопаlіtу сотропепt іп trапsfоrтаtіопаl рrосеsses апd determination of реrsопаlіtу subject’s role in the modern social dynamics context in particular. Тhе «реrsопаlіtу» concept is taken as basic for analysis of objective social reality through the subjective one. The author stresses the special character of the «реrsопаlіtу» category as to social trапsfоrтаtіоп.
7. Димитров М.Ф. Професійно-орієнтовані громадські організації – нова форма студентського самоврядування
У даній статті характеризуються основні форми соціальної активності молоді, однією з яких є студентське самоврядування. Автор також аналізує досвід створення студентських навчально-науково-виробничих підрозділів як сучасної форми організації підготовки фахівців у вищих навчальних закладах.

The main forms of social activity of youth with its student self-government are characterized in the given article. The author also analyzes the experience of creation of student teaching-scientific-practical subdivisions as modern form of organization to train specialists in institutes of higher education.
8. Городська М.М. Соціалізаційний зміст концепції Болонського процесу в умовах глобалізації
Автор даної статті аналізує зміст концепції Болонського процесу в умовах глобалізації, нові вимоги до сучасної освіти та ставлення України до Болонського процесу. Глобалізація в освіті – реальне явище, що спирається на дистанційну освіту, як інноваційну освітню технологію. Участь України в Болонському процесі стане поштовхом до об’єднання інтелектуальних зусиль громадськості з метою модернізації національної системи освіти.

The author of the given article analyses the contents of Bologna process under globalization conditions, new demands (aspirations) of modern education and the attitude of Ukraine to Bologna process. Globalization in education is the real occurrence that depends on distant education as an innovative educational technology. Ukraine’s participation will become the incitement to integration of intellectual energies of community with the aim of modernization national educational system.
ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ
9. Лисиця Н.М. Рівні соціальної варіативності реклами
У статті розглядаються рівні соціальної варіативності реклами. Відмічається необхідність аналізу стану соціальної варіативності реклам, які залежать від цілої низки причин. Для з’ясування соціальної варіативності реклами раціональним вважається проведення соціальної категоризації споживачів акторів. Рівні соціальної варіативності реклами та соціальна категоризація споживачів дозволить удосконалити якість реклами.

The article deals with the levels of social varieties of advertising. The necessity of the analysis of the state of social varieties of advertising which depend on some reasons has been mentioned. Social categorization of consumers actors to define social varieties of advertising has been stated rational. The levels of social varieties of advertising and social categorization of consumers will help to make the quality of advertising better.
10. Багмет М.О., Ляпіна Л.А. Громадська думка як соціальний феномен: аналіз теоретико-методологічних підходів
У статті аналізуються різні теоретико-методологічні підходи до розуміння сутності громадської думки як соціального феномену, що існують в сучасній західній та вітчизняній соціології.

Different theoretic-methodological approaches to understand the gist of public opinion as social phenomenon that exist in modern western and native sociology are analyzed in the article.
11. Мінц М.О. Соціологія девіантної поведінки: проституція
У статті висвітлюються фактори, що сприяють поширенню у суспільстві такого негативного явища як проституція. Наводяться статистичні дані про кількість «трудівниць кохання» у Миколаївській області за останні роки.

This article is devoted to the problems that promote the spread of a negative phenomenon as prostitution in society. There are statistics about the amount of streetwalkers in Mykolaiv region during last years.
12. Фесенко А.М. Безробіття як комплексна соціальна проблема
У статті досліджуються концептуальні засади безробіття як деструктивного соціального явища з чисельними негативними для суспільства наслідками.

The article touches on the conceptual problems of unemployment and its social negative consequences.
13. Шанц В.А. До питання про виникнення та розвиток соціальної роботи в Німеччині
У статті автор на матеріалах вітчизняних та закордонних друкованих видань, в яких наводяться дані про зародження і розвиток соціальної роботи в західноєвропейських країнах, досліджує історію виникнення та вдосконалення соціальної роботи в Німеччині, діяльність німецьких активістів соціальної роботи щодо закладання основ німецької школи соціального служіння.

In the article the author tries to investigate the history of origin and improvement of social work in Germany, the functioning of German activists of social work to ground German School of social service, using the material of native and foreign printed editions that cite data about conception and development of social work in West-European countries.
14. Скляр С.Ю. Сучасні тенденції у сфері молодіжного дозвілля (на прикладі молодіжних субкультур)
У данній статті автор розглядає тенденції соціокультурного характеру, що відбуваються у світі і впливають на духовне середовище. Окремо розглядаючи сферу дозвілля молоді, пояснює появу таких феноменів, як індивідуалізація, стандартизація і стереотипізація дозвілля молоді. На основі аналізу зародження і подальшого розвитку молодіжних субкультур, як невід’ємного елемента сфери
дозвілля, обґрунтовується корінна зміна їх суті та ролі, набуття ними таких рис, як поверховість, всеядність, внутрішня невизначеність, причиною чому є вплив глобальних крос-культурних маркетингових процесів.

In the given article the author examines the social and cultural tendencies, which happens in the world, and influences on a spiritual environment. Separately examining the sphere of youth leisure, an appearance of such phenomena as individualization, standardization and stereotypes of youth leisure is explained. On the basis of analysis of origin and further development of youth subcultures as inseparable element of leisure sphere, the native change of their essence and role is grounded, acquisition by them such lines as superficiality, omnivorousness, internal vagueness, because of influence of global сross-country race cultural Marketing processes.
15. Чорна В.О. Інструменти регулювання трудової міграції
У статті розглянуті інструменти реґулювання трудової міґрації як засіб діяльності, заснований на застосуванні системи методів та інструментів законодавчого, виконавчого, контролюючого характеру, що реалізується правомочними державними інститутами з метою впорядкування, підвищення результативності та зниження негативних наслідків трудової міґрації. Інструменти трудової міґрації сприяють стійкому функціонуванню та розвитку економічної системи за рахунок
ефективного використання трудового потенціалу країни та раціонального залучення додаткової робочої сили у проблемні сектори економіки у відповідності до соціально-економічних цілей держави.

The instruments of adjusting of labour migration as a mean of activity, based on application of the system of methods and instruments of legislative, executive, supervisory character, that are realized by competent state institutes with the purpose to increase the effectiveness and decline the negative consequences of labour migration are considered in the article. The instruments of labour migration are instrumental in the proof functioning and development of the economic system due to the effective use of labour potential of the country and rational bringing in of additional labour force in the problem sectors of economy in accordance with the socio-economic aims of the state.
СОЦІОЛОГІЧНА ОСВІТА
16. Гавеля В.Л. Основні соціологічні парадигми і моделі освітньої діяльності
Автор даної статті розглядає парадигмальну структуру розвитку поглядів на освіту, освітню діяльність в рамках соціології освіти. Педагогіка розглядається як теоретична можливість побудови загальнолюдських моделей соціалізації. Соціологія освіти – як інтегральна галузь, яка об’єднує світоглядні, соціальні та методологічні аспекти реальних соціалізаційних процесів.

The author of the given article investigates paradigm structure of the development of educational opinions, instructional activity within Sociology of education. Pedagogy is considered as theoretical opportunity of composition of panhuman models of socialization. Sociology of education is studied as integrated branch that unites ideological, social and methodological aspects of real socializational processes.
17. Полянська В.І. Соціологічний метод у теорії російських формалістів
У даній статті вивчається прцес формування соціологічного методу в полеміці між теоретиками російського формалізму, марксистами та прихильниками формально-соціологічного погляду на мистецтво та літературу.

The process of forming of sociological method in polemic between theorists who deal with Russian formalism, Marxists and followers of formally sociological view on art and literature is studied in the given article.
18. Ковалевич В.В. Всеєдність Семена Людвіговича Франка: філософсько-соціологічний дискурс
Автор даної статті розглядає концепцію всеєдності С.Л. Франка у порівнянні з сучасною проблематикою та перспективою консолідації українського суспільства, досліджує її актуальність.

The author of the given article examines the conception of S.L.Frank’s broad-based unity in comparison with modern problems and aspects for consolidation of Ukrainian society, the author also investigates its urgency.
19. Латіна Ю.В. Теорії агресивності в соціології
У статті автор звертається до поглядів науковців на проблему явища аґресивності в суспільстві, проводить теоретичний аналіз підходів до визначення причин аґресії.

In the article the author addresses to the views of scientists about a problem of the phenomenon of aggression that societies have, the author also conducts the theoretical analysis of approaches to define the reasons of aggression.
20. Яцюк О.О. Особливості соціалізації дітей-сиріт у ранньому віці: теоретичний аспект
Стаття присвячена аналізу основних проблем соціалізації дітей-сиріт. Автор розглядає базові підходи, теорії та концепції соціалізації дітей у ранньому віці та визначає роль дорослого в житті дитини 1-3 років.

The article is dedicated to the main problems of orphans’ socialization. The author tells about basic approaches, theories and concepts of the orphan children in early age and defines role of the adult person in the children’s life ageing 1-3 years old.
21. Шуст Н.Б., Приходько О.В. До проблеми дитячої безпритульності в сучасному українському суспільстві
У статті наведений аналіз проблеми дитячої безпритульності, вказані найбільш суттєві причини, що провокують зростання кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні на сучасному етапі.

In the article we describe problem of children’s orphans, show more important causes, that provocative rising of quantity orphans and children, which live without parents in Ukraine at that time.