Підручники - Історія української літератури. Том 3 / History of Ukrainian Literature. Volume 3

Третій том обіймає історію книжної словесності та оригінального письменства XII—XIII ст. Вміщено, зокрема, дружинні повісті про Ізяслава, про погром Києва 1169 р., про вбивство князя Ігоря та ін. Окремі розділи присвячені розглядові релігійної літератури цієї доби (Клим Смолятич, Кирило Туровський, анонімні автори). Проаналізовано історію створення та зміст «Галицько-Волинського літопису», «Слова о погибелі Руської землі», «Моління Данила» тощо. Для студентів філологічних факультетів вузів і всіх, хто цікавиться вітчизняною культурою, джерелами духовності українського народу.

The third volume embraces the history of book literature and original literature of the XII-XIII centuries. Placed, in particular, druzhinni stories about Izyaslav, the pogrom of Kiev in 1169, the murder of Prince Igor, etc. Separate sections are devoted to the consideration of religious literature of this era (Klim Smolyatich, Cyril Turovsky, anonymous authors). The history of creation and content of the Galician-Volyn chronicle, Words about the destruction of the Russian land, Daniels Prayer, etc. are analyzed. For students of philological faculties of universities and all who are interested in national culture, sources of spirituality of the Ukrainian people.


Зміст
1. Зміст
Оригінальне письменство XII-XIII в. Дружинна повість
2. Частина 1
3. Частина 2
4. Частина 3
5. Частина 4
6. Частина 5
7. Частина 6
8. Частина 7
Релігійна література XII-XIII вв.
9. Частина 1
10. Частина 2
11. Частина 3
12. Частина 4
13. Частина 5
14. Частина 6
15. Частина 7
Галицько-Волинська доба
16. Частина 1
17. Частина 2
18. Частина 3
19. Частина 4
20. Частина 5
21. Частина 6
22. Частина 7
23. Частина 8
24. Частина 9
25. Частина 10
26. Частина 11
27. Частина 12
Доповнення
28. Доповнення
Список скорочень, що використані в примітках
29. Список скорочень, що використані в примітках
Примітки
30. Частина 1
31. Частина 2
Покажчик імен
32. Покажчик імен
Історія Української Літератури - Том 3 у повному обсязі.
33. Історія Української Літератури - Том 3 у повному обсязі.