Підручники - Історія української літератури. Том 2 / History of Ukrainian Literature. Volume 2

У другому томі висвітлюється Історія красного письменства українського середньовіччя — періоду Київської Русі. М. Грушевський тут аргументовано доводить, що київська література XI—XIII ст. є українською і що саме з української традиції зародилися література та культура білоруського і російського народів. Читач довідається про освіту і школу в Київській Русі детально розглянуто агіографічні твори цієї доби, паломницьку та історичну літературу, зокрема «Слово о законі і благодаті» Іларіона Київського. «Повість временних літ», «Слово о полку Ігоревім». Для студентів гуманітарних факультетів вузів і всіх, хто цікавиться вітчизняною культурою, джерелами духовності українського народу.

The second volume covers the History of fine literature of the Ukrainian middle ages-the period of Kievan Rus. M. Grushevsky here argues that the Kiev literature of the XI-XIII centuries is in Ukrainian and that it is from the Ukrainian tradition that the literature and culture of the Belarusian and Russian peoples originated. The reader will learn about education and school in Kievan Rus hagiographic works of this era, pilgrimage and historical literature, in particular «the Word of law and grace» by Hilarion of Kiev, are considered in detail. «The tale of bygone years», «the Word of Igors regiment». For students of humanitarian faculties of higher education institutions and all who are interested in national culture, sources of spirituality of the Ukrainian people.Зміст
1. Зміст
Книжна словесність Київської доби
2. Частина 1
3. Частина 2
4. Частина 3
5. Частина 4
6. Частина 5
Оригінальне письменство XI-XII вв
7. Частина 1
8. Частина 2
9. Частина 3
10. Частина 4
11. Частина 5
12. Частина 6
13. Частина 7
14. Частина 8
15. Частина 9
16. Частина 10
17. Частина 11
Творчість XII-XIII вв. «Слово о полку Ігоревім»
18. Частина 1
19. Частина 2
20. Частина 3
21. Частина 4
22. Частина 5
23. Частина 6
Список скорочень, що використані у примітках
24. Список скорочень, що використані у примітках
Примітки
25. Частина 1
26. Частина 2
27. Частина 3
28. Частина 4
29. Частина 5
30. Частина 6
Покажчик імен
31. Покажчик імен
Історія Української Літератури - Том 2 у повному обсязі.
32. Історія Української Літератури - Том 2 у повному обсязі.