Підручники - Історія української літератури. Том 1

Мабуть, у світовій практиці не знайдемо долі, аналогічної долі як самого Михайла Сергійовича Грушевського, так і його творчості, у тому числі й «Історії української літератури». Автор понад двох тисяч праць, талановитий професор-педагог, видатний історик, дослідник літератури та інших видів мистецтва, письменник, перекладач, етнограф, соціолог, публіцист, лідер впливових в Україні демократичних партій і перший президент Української Республіки, керівник славнозвісного Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові, Українського наукового товариства в Києві та «Літературно-наукового вісника», газет, журналів, один з фундаторів Української Академії наук, автор десятитомної «Історії України-Руси» та історії запорізького козацтва — Михайло Грушевський на ниві освіти, науки, культури, громадсько-державної діяльності дістав не лише загальнонаціональне, а й міжнародне визнання.

Perhaps, in world practice we will not find a fate similar to the fate of both Mikhail Sergeyevich Grushevsky and his work, including the «History of Ukrainian literature». The author of more than two thousand works, a talented Professor-teacher, an outstanding historian, researcher of literature and other arts, writer, translator, ethnographer, sociologist, publicist, leader of influential democratic parties in Ukraine and the first President of the Ukrainian Republic, head of the famous scientific society named after T. Shevchenko in Lviv, the Ukrainian scientific society in Kiev and the «Literary and scientific Bulletin», Newspapers, magazines, one of the founders of the Ukrainian Academy of Sciences, author of ten-volume «history of Ukraine-Rus» and the history of Zaporizhzhya Cossacks Hrushevsky in the field of education, science, culture, public activities have received not only national but international recognition.


Зміст
1. Зміст
Історія української літератури Михайла Грушевського - етап у розвитку наукового літературознавства
2. Історія української літератури Михайла Грушевського - етап у розвитку наукового літературознавства
Переднє слово
3. Переднє слово
Вступ
4. Вступ
Початки і розвій словесного мистецтва
5. Початки і розвій словесного мистецтва
Соціальна і культурна обстанова української творчості
6. Соціальна і культурна обстанова української творчості
Старші верстви української усної традиції
7. Старші верстви української усної традиції
Словесність часів нового розселення і пізніших
8. Словесність часів нового розселення і пізніших
Мотиви обрядової поезії
9. Мотиви обрядової поезії
Література повістева
10. Література повістева
Казка
11. Казка
Примітки
12. Примітки
Покажчик імен
13. Покажчик імен
Історія української літератури Михайла Грушевського - етап у розвитку наукового літературознавства
14. Частина 1