Підручники - Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Випуск 10

У збірнику вміщені матеріали, які отримали апробацію на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Політичні, соціально-економічні та етнонаціональні процеси у південному регіоні України”.
Статті присвячені розгляду історії політичної думки, загальнонаціональних проблем політичного і соціального розвитку України, сучасних актуальних напрямів політичного менеджменту, особливостей розвитку етнонаціональних процесів, взаємовідносин України з іншими державами світу, досвіду науковців по розробленню пріоритетних регіональних програм та підготовки кадрів нової генерації.
Для політологів, професійних політиків, студентів, усіх, кого цікавить аналіз політичних подій в Україні.

ПЕРЕДМОВА
1. ПЕРЕДМОВА
ЗМІСТ
2. ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ
3. Ю.Левенець ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: СИМВОЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ
4. А.Толстоухов УКРАЇНЬСЬКА ДЕМОКРАТІЯ НА ТЕРЕЗАХ ІСТОРІЇ
5. Ф.Рудич ПОЛІТИЧНА НАУКА ЧИ ПОЛІТОЛОГІЯ?
6. М.Михальченко СТРАХ І СМІХ ЯК ФАКТОРИ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ
7. В.Храмов ЛОГІКА І МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА ЯК СУБ'ЄКТА СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
8. В.Рубанов ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ У ПОСТРАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
9. М.Миание НОВАЯ ЕДИНАЯ ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА, ЕЕ ИДЕОЛОГИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
10. А.Лузан ПОЛІТИЧНА НАУКА І ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
11. С. Кононенко ЛІБЕРАЛЬНА ДЕМОКРАТІЯ: ІДЕОЛОГІЧНІ СТАНДАРТИ ТА ОБ'КТИВНІ УМОВИ
12. Г.Зеленько ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ФАЗ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ І СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ
13. М.Беззуб'як ТРАДИЦІЇ ТА ЗАПОЗИЧЕННЯ В СУСПІЛЬНІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ КРАЇН
14. Є.Цокур ШЛЯХИ ТА МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЕГІТИМНОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ
15. А.Зубенко СЕМІОТИЧНИЙ ХАРАКТЕР ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ
16. Ю.Шайгородський ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІТИКИ І МІФУ: ІСТОРИКО-ПОЛІТОЛОГІЧНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ
17. В.Ковалевський ОПОСЕРЕДКОВУЮЧІ ЛАНКИ ПОЛІТИКО-ВЛАДНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ, СТАТУСНА ДИНАМІКА
18. Е.Щербенко ТРАКТУВАННЯ НАЧАЛ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТОЛОГІЧНІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
19. М.Цюрупа ПРОБЛЕМА ІНСТИТУЮВАННЯ ВОЄННОЇ ПОЛІТОЛОГІЇ В СТРУКТУРІ ПОЛІТОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ
20. Т.Бевз "МИСТЕЦТВО БУТИ ПОЛІТИКОМ" У ДИСКУРСІ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ
21. П.Кутуєв ПОРІВНЯЛЬНА-ІСТОРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИЗУВАННЯ Ш.ЕЙЗЕНШТАДТА В 1960-1970-Х РОКАХ
22. М.Гутор РОЛЬ ПЕРШОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ГАЗЕТИ "ЗА ВІРУ І ВОЛЮ" (1990-1994РР.) В УТВЕРДЖЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ
Розділ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
23. А.Сіленко РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ: ПОЗИТИВИ ТА РИЗИКИ
24. О.Логвиненко ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ УКРАЇНИ
25. В.Бушанський НЕОБХІДНІ Й ДОСТАТНІ УМОВИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
26. В.Якушик КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПОРОЗУМІННЯ В УКРАЇНІ
27. В.Культенко ПЕРЕХІДНЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ: ЗАКОНОМІРНІ РИСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ
28. О.Новакова ДЕМОКРАТИЧНЕ РЕФОРМУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
29. Р.Балабан ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ В УКРАЇНІ
30. Ю.Сурмін НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АСПЕКТІ ДОСВІДУ ВИРОБІВ 2006 РОКУ
31. Н.Кононенко ПОЛІТИЧНІ ЛІДЕРИ СУЧАСНОЇ РОСІЇ ТА УКРАЇНИ, ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ КРАЇНИ
32. В.Перевезій ДО ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РЕСТИТУЦІЇ ЦЕРКОВНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЦЕРКОВНОГО ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ
33. В.Баранівський ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ОСНОВА ЦЕНТРИЗМУ ТА ЄДНОСТІ В УКРАЇНІ
34. В.Бурдяк НАЦІОНАЛІЗМ ЯК КОНФЛІКТОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
35. А.Шульгіна ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ ЯК ФОРМА ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ: ОСОБЛИВОСТІ ПАРТІЙНОЇ УЧАСТІ В УКРАЇНІ
36. І.Кучеренко ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ТА ЕТИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ
37. О.Тупица ПРОФСПІЛКИ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
38. Т.Василевська СУСПІЛЬНИЙ НАГЛЯД ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
39. Ф.Шандор, О.Коваль ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ СЕКУЛЯРИЗАЦІЇ НА ІНСТИТУТ ПОЛІТИКИ (СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ІНСТИТУТАМИ РЕЛІГІЇ, ДЕРЖАВИ ТА ПОЛІТИКИ)
40. М.Лукашевич, М.Бурмака ЗЕМЛЯЦТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРУКТУРИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ: ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС
41. М.Кирюшко ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ВЧЕННЯ ІСЛАМУ В КОНТЕКСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ МУСУЛЬМАН В УКРАЇНІ
42. О.Павлов КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
43. М.Токар ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЗАЦІЇ УКРАЇНЦІВ ЗАКАРПАТТЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ У ХХ СТОЛІТТІ
44. Б.Слющинський МІЖЕТНІЧНА КУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРИАЗОВ'Ї В КОНТЕКСТІ ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Розділ 3. МІЖНАРОДНІ ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ
45. В.Кушинський, В.Константинов СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
46. Ф.Барановський СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЄС ЯК ЧИННИК ЙОГО ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
47. А.Ключкович ВПЛИВ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКО-УРЯДОВОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЧЧИНІ
48. В.Розумюк ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА "СЕРЕДНЬОЇ ДЕРЖАВИ" (НА ПРИКЛАДІ КАНАДИ)
49. Т.Ляшенко ПОЛІТИЧНІ РЕФОРМИ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ
50. І.Черінько ЕВОЛЮЦІЯ РОЛІ І МІСЦЯ ПАЛАТИ ЛОРДІВ У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ДО РЕФОРМИ 1999 РОКУ
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
51. ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ