Підручники - Органічна хімія та біохімія

УДК 547 (075.8)
ББК 24.2я73
М 67

Рекомендовано до друку вченою радою Чорноморського державного університету імені Петра Могили (протокол № 10 від 14 квітня 2011 р.).

Рецензенти:Цебержинський О. І., д.б.н., професор, завідувач кафедри фізіології та біохімії Миколаївського національного університетуімені В. О. Сухомлинського Кельїна С. Ю., к.х.н., доцент, завідувач кафедри хімії Українського державного технічного університету імені адмірала Макарова.

Мітрясова О. П.
Органічна хімія та біохімія : методичні рекомендації з організації лабораторного практикуму та самостійної роботи студентів спеціальності 6.051003 «Приладобудування». – Миколаїв :
Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2011. – Вип. 166. – 64 с. –(Методична серія).
У методичних рекомендаціях викладено зміст лабораторних робіт з органічної хімії та біохімії. Структуру курсу органічної хімії та біохімії побудовано на основі кредитно-трансферної системи навчання.Подано питання для самостійного опрацювання студентами під час підготовки до лабораторного практикуму.Для студентів спеціальності 6.051003 «Приладобудування».

УДК 547 (075.8)
ББК 24.2я73

© ЧДУ імені Петра Могили, 2011
© Мітрясова О. П., 2011
Зміст
1. Зміст
Вступ
2. Вступ
Модульна побудова курсу «Органічна хімія та біохімія»
3. Модульна побудова курсу «Органічна хімія та біохімія»
Модуль І
4. Модуль І
Модуль ІІ
5. Модуль ІІ
Модуль ІІІ
6. Модуль ІІІ
Модуль IV
7. Модуль IV
Модуль V
8. Модуль V
Список рекомендованої літератури
9. Список рекомендованої літератури