Головний корпус Державного гуманітарного університету ім. П.Могили      Редакційно-видавничий центр Чорноморського державного університету імені Петра Могили розпочав свою діяльність у 1997 році як структурний підрозділ новоствореного вищого навчального закладу освіти Українського Причорномор’я – Миколаївської філії Національного університету «Києво-Могилянська академія». Видавничий відділ внесено до державного реєстру України видавців, виробників і розповсюджувачів видавничої продукції.
     Перші роки становлення для тих, хто створював наш відділ, були дуже важкими: слабка матеріально-технічна база, відсутність висококваліфікованих комп’ютерних верстальників, редакторів, робітників типографії, недостатність комерційних замовлень. Доводилося приймати молодих спеціалістів без практики, без досвіду, їх треба було навчати й одночасно вимагати від них кваліфікованої роботи. Але наше становлення було неможливим без розуміння, підтримки і допомоги з боку Києво-Могилянської академії, Миколаївської облдержадміністрації, ректора, проректорів. Завдяки цій допомозі у відносно короткий строк відділ став потужним підрозділом навчального закладу нового типу, якому були довірені найскладніші види друкарської продукції.
     Стратегічне спрямування діяльності редакційно-видавничого відділу – видавництво наукової, науково-популярної, навчально-методичної літератури та періодичних наукових журналів. Щорічно відділ видає понад 250 найменувань тільки книжкової продукції.
     Університетський періодичний науково-методичний журнал «Наукові праці» внесено до переліку науково-фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за вісьмома напрямками: історичні науки, екологія, економічні науки, техногенна безпека, політичні науки, філологія, педагогічні науки, комп’ютерні технології. Журнал «Наукові праці» внесено до Державного реєстру друкованого засобу масової інформації за номером № 5817, серія КВ.
     З 2005 року було розпочато видання серії «Новітня філологія», а у 2009-2010 рр. впроваджено видавництво нових сучасних наукових видань з історичним підтекстом, спрямованих на задоволення вимог сьогодення та сприяння навчальному процесу й науково-аналітичній діяльності, – «Історичний архів» та «Чорноморський літопис».
     Слід зазначити, що статті у вищезгаданих періодичних виданнях публікуються не лише державною українською мовою, а й іноземними (російською, польською, англійською, німецькою, французькою)
     У періодичному молодіжному науковому журналі «Студентські наукові студії» можуть публікуватися роботи студентів бакалаврату, магістеріуму та аспірантів.
     Наш редакційно-видавничий центр є виконавцем замовлень: Міністерства освіти і науки України; Інституту педагогіки та психології професійної освіти АПН України; Української академії політичних наук; Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України; Інституту історії України НАН України, Інституту української історіографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Миколаївської облдержадміністрації; Миколаївського центру політичних досліджень; НАУ «Харківський авіаційний інститут» та інші.
     Редакційно-видавничий відділ ЧДУ імені Петра Могили:
  • сприяє видавництву навчально-методичної літератури з грифом Міністерства освіти і науки України;
  • надає книжковій продукції номери ISBN;
  • надає власній періодичній продукції номери ISSN;
  • формує електронну версію видання;
  • виконує обов’язкову розсилку книжок за переліками ВАК України та ISBN;
  • розміщує інформацію про власну продукцію в провідних каталогах видань України;
  • надає можливість науковцям публікувати статті у фахових журналах, які включені до переліку ВАК України;
  • оформляє повний перелік послуг за бібліографічним описом видання.
     Відділ видає: монографії, брошури; підручники, навчальні посібники; автореферати дисертацій; журнали, збірники наукових праць; художню літературу; публіцистику, а також каталоги, бюлетені, листівки та бланки.
     Видавнича продукція редакційного відділу користується великим попитом серед населення. Щорічно найкращі книги нашого видавництва презентуються на районних та обласних виставках. Великим досягненням нашої видавничої справи була участь у Міжнародному конкурсі молодих митців у Франції, де книга С. М. Леонової «Відродження забктого мистецтва: українське різблення по кістці та рогу» зайняла третє місце.