Авторська лекція - Регламентація роботи з особистими і речовими джерелами антиделіктної інформації

Обговорено і схвалено на засіданні ради юридичного факультету та рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол №3(45) від 09.11.2006 р.).

Рецензенти:
Басай В.Д., директор Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.
Берназ В.Д., начальник кафедри криміналістики Одеського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, полковник міліції.
Феськов М.М., заступник начальника кафедри кримінального процесу і криміналістики Київського юридичного інституту Київського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.

Розглянуто розвиток дискусії, сутність та авторські варіанти суто доказової та інформаційної концепцій поняття доказів. Обґрунтована необхідність розмежування останнього з особистими і речовими джерелами, способами отримання від них антиделіктної інформації, формами її представлення.
Розкрито сутність антиделіктної інформації та її різновидів: криміналістичної (основних доказів, орієнтовної інформації) та ордистичної (допоміжних доказів, хибної інформації).
Визначено поняття та антикримінальні різновиди особистих і речових джерел, особливості трасосубстанцій і документів, трас і субстанцій, взаємозв’язок останніх з антиделіктними слідами. Викладена новітня класифікація слідів за слідоутворюючим об’єктом.
На підставі критики чинного КПК України та його Проекту запропоновано удосконалення антикримінального судочинства у контексті роботи з особистими і речовими джерелами.
Розроблено для студентів юридичного факультету Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили. Може стати в пригоді викладачам і студентам інших юридичних вузів і співробітникам антиделіктних органів та інших.
© Кириченко С.А., Ланцедова Ю.О.,
Ткач О.С., 2007
© Кириченко О.А., 2007
© МДГУ ім. П. Могили, 2007
1. Зміст
2. План План проведення лекційних, семінарських і практичних занять, завдання на самостійну роботу
3. Питання 1 Дискусія і сутність суто доказової та інформаційної концепцій визначення поняття доказів
4. Питання 2 Існуючі класифікаційні поділи антикримінальних доказів і можливості їх удосконалення
5. Питання 3 Поняття і процесуальні види особистих джерел
6. Питання 4 Сутність і видовий поділ речових джерел
7. Питання 5 Пропозиції з удосконалення поняття і дій з отримання доказів, сутності та видового поділу особистих джерел
8. Питання 6 Можливості удосконалення процесуальної регламентації роботи з речовими джерелами
9. Питання 7 Поняття і різновиди антиделіктних слідів, їх класифікація за слідоутворюючим об’єктом
10. Питання 8 Етапи роботи і дії з отримання антиделіктної інформації від особистих і за допомогою речових джерел
11. Додаток 1 Основні літературні джерела з проблем особистих і речових джерел антиделіктної інформації