Авторська лекція - Теорологія юриспруденції

Обговорено і схвалено на засіданні ради юридичного факультету та рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол №3(45) від 09.11.2006 р.)

Рецензенти:
Басай В.Д., директор Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
Берназ В.Д., начальник кафедри криміналістики Одеського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, полковник міліції
Лягуша С.В., заступник начальника кафедри теорії держави і права Київського національного університету внутрішніх справ України, кандидат юридичних наук, капітан міліції

Викладені актуальні теорологічні проблеми юриспруденції. Розглянуто хронологію дискусії з приводу теорологічних проблем юриспруденції. Обґрунтовано нове поняття завдань, об’єктів і поняття юриспруденції.
Запропоновані новітні класифікаційні поділи юридичних наук у контексті їх загальних завдань, здійснення правотворчої, правозастосувальної та антиделіктної діяльності. Розкрита сутність класифікації правових юридичних наук і кодексів. Розглянуто перспективи розвитку окремих теорологічних юридичних наук, конституційних, адміністративних і трудових правовідносин. Висвітлені шляхи реформування традиційної Теорії ОРД у методичну юридичну науку “Ордистика” і процедурну юридичну науку “Ордистичний регламент України”. Визначені етапи прийняття новітнього Ордо-регламентного кодексу України і Міжнародного Ордо-регламентного кодексу. Розкриті можливості удосконалення юридико-освітянської діяльності у контексті появи новітніх спеціальностей “Правознавство” та “Антиделіктологія”, їх спеціалізацій і субспеціалізацій, кваліфікаційних рівнів – базового “Бакалавр юриспруденції”, спеціального – “Спеціаліст-правознавець”,
“Спеціаліст-антиделіктолог”, магістерського – “Магістр-правознавець” і “Магістр-антиделіктолог”.
Розроблено для студентів юридичного факультету Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили. Може бути корисним для викладачів і студентів інших юридичних вузів і співробітників антиделіктних органів та інших напрямків юридичної діяльності.
© Кириченко С.А., Ланцедова Ю.О., Ткач Ю.Д., 2007
© Кириченко О.А., 2007
© МДГУ ім. П. Могили, 2007
1. Зміст
2. План проведення лекційного і семінарського заняття, завдання на самостійну підготовку
3. Питання 1 Виникнення і розвиток дискусії з приводу теорологічних проблем юриспруденції
4. Питання 2 Новітні підходи щодо визначення об’єктів, завдань і поняття юриспруденції
5. Питання 3 Основні системи (класифікаційні поділи) юридичних наук у цілому і кодексів
6. Питання 4 Перспективи розвитку теорологічних основ окремих юридичних наук і кодексів
7. Питання 5 Можливості удосконалення юридико-освітянської та юридико-наукової діяльності
8. Список використаної літератури
9. Додаток 1 Список літературних джерел з проблем завдань, об’єктів, поняття і класифікації юриспруденції
10. Додаток 2 Систематизація літературних джерел з приводу завдань, об’єктів і поняття юридичних наук
11. Додаток 3 Систематизація літературних джерел з приводу системи права, юридичних наук та юриспруденції