Історичний архів - Історичний архів. Наукові студії. Випуск 8

Засновники видання:
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського Національної академії наук України
Видання засновано у 2008 р.
Свідоцтва про державну реєстрацію
серія КВ № 14511-3482Р видано Міністерством юстиції Українивід 15.09.2008
серія КВ № 15567-4039ПР видано Міністерством юстиції України від 07.07.2009.
Збірник друкується як фахове видання, згідно з рекомендаціями ВАК (бюлетень № 1-05/2 від 10.03.2010)
Адреса редколегії:
вул. 68 Десантників, 10,
м. Миколаїв, 54003
Тел.: (0512) 76-55-99,
(050) 820-57-26,
E-mail: avi@kma.mk.ua,
e.sinkevych@gmail.com
Головний редактор:
Сохань Павло Степанович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України (м. Київ).
Редакційна рада:
Клименко Леонід Павлович – доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
Мещанінов Олександр Павлович – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
Дарієнко Василь Миколайович – доктор історичних наук, професор Херсонського eкономіко-правового інституту (м. Херсон)
Маврін Олександр Олександрович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України (м. Київ).
Редакційна колегія:
Багмет Михайло Олександрович – доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки, проректор з науково-педагогічної роботи та питань розвитку, завідувач кафедри державної політики та менеджменту Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
Колісниченко Анатолій Іванович – доктор історичних наук, професор кафедри політичних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
Котляр Юрій Вадимович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
Пронь Сергій Вікторович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
Тригуб Петро Микитович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
Сінкевич Євген Григорович – доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв) – заступник головного редактора наукового фахового збірника «Історичний архів. Наукові студії»
Сінкевич Ірина Юріївна – заступник начальника відділу використання інформації документів Державного архіву Херсонської області – відповідальний секретар редколегії наукового фахового збірника «Історичний архів. Наукові студії».
Рекомендовано до друку:
рішенням вченої ради Чорноморського державного університету імені Петра Могили від 12.01.2012, протокол № 5
рішенням вченої ради Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського Національної академії наук України від 15.01.2012, протокол № 1
Зміст
1. Зміст
ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
2. Волков Т. О. (Київ) Витоки, еволюція та сучасний стан «ольстерської проблеми»
3. Гальчак Богдан (Зелена Гура, Польща) Лемківські перспективи на XXI століття
4. Горбатюк О. С. (Черкаси) Стан електрифікації сільського господарства України у роки повоєнної відбудови (кінець 40-х – початок 50-х років ХХ ст.)
5. Дудра Стефан (Зелена Гура, Польща) Митрополит Діонісій стосовно українського і білоруського питання в православній церкві в Польщі (1918-1939 рр.)
6. Забара В. В. (Запоріжжя) «Масові переселення» етнічних груп у Боснії і Герцеговині після завершення бойових дій у 1996 р.
7. Крічкер О. Ю. (Черкаси) Діяльність єврейської самооборони в містечках Правобережної України у часи Української революції
8. Кучеренко А. А. (Херсон) Українське питання в політиці намісника Галичини А. Потоцького (1903-1908 рр.)
9. Орленко О. М. (Харків) Державна податкова політика в промисловості та торгівлі в 1921-1925 рр. (на прикладі Петрограду-Ленінграду)
10. Петречко О. М. (Дрогобич, Львівська обл.) Переслідування християн у добу Септімія Севера (193-211 рр.)
11. Сеітова Е. І. (Сімферополь) Переселенські структури у державному апараті СРСР у 40-80-ті роки ХХ сторіччя (на прикладі заселення Криму)
12. Спіркіна О. О. (Черкаси) Володимир Яковець як представник сучасного мистецтва Черкащини
13. Тараненко С. П. (Черкаси) Протипожежний захист населених пунктів Південної України в другій половині ХIХ ст.
14. Франц Мачей (Познань, Польща) Роль історичної комічної книги в сучасному світі
15. Цецик Я. П. (Рівне) Розвиток промисловості Волині на рубежі ХІХ – ХХ століть
ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
16. Машевський О. П. (Київ) Османська імперія в дипломатичній боротьбі Антанти та Центральноєвропейських імперій на початку Першої світової війни
17. Шевчук О. В. (Миколаїв) Моделі зовнішньополітичної стратегії КНР на початку ХХІ століття у висвітленні американської політології
ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
18. Калакура Я. С. (Київ) Класифікація джерел інтелектуальної історії України
19. Макієнко О. А. (Київ) Описи фондів земських установ у державних архівах України: історія складання й інформаційне значення
20. Мацюта П. А. (Миколаїв) Зовнішня політика Російської імперії на початку правління Єлизавети Петрівни (за матеріалами «Архіву князя Воронцова»)
21. Молочко Є. В. (Київ) Довідкові видання для мандрівників першої половини ХІХ століття як історичне джерело з вивчення пам’яток історії та культури (на прикладі Криму)
22. Морозова О. С. (Миколаїв) Південно-східний науковий інститут як дослідницький центр з історії українсько-польських взаємин
23. Ніколаєв М. І. (Миколаїв) Історія дослідження епонімного календаря Ольвії ІV – І ст. до н. е.
24. Смолінський Александер (Торунь, Польща) Документи 2-го відділу Головного штабу Війська польського як джерело вивчення історії радянської України 1921-1939 років
25. Тригуб О. П. (Миколаїв) Міжнародні зв’язки Південної України: джерела на сторінках часопису «Записки Одеського товариства історії та старожитностей»
ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ
26. Бурім Д. В. (Київ) Документи з історії діяльності Українського наукового інституту в Берліні в Архіві Університету Гумбольдта (Берлін, Німеччина)
РЕЦЕНЗІЇ ТА ІНФОРМАЦІЯ
27. Гоцуляк В. В. (Черкаси) Дослідження взаємовпливів українського сільськогосподарського виробництва царської Росії і світового продовольчого ринку Рецензія на монографію: Реєнт О. П. Сердюк О. В. Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861-1914 рр.) (Київ, 20
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
28. Відомості про авторів