Історичний архів - Iсторичний архiв. Наукові студії. Випуск 7

Засновники видання:
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського Національної академії наук України
Видання засновано у 2008 р.
Свідоцтва про державну реєстрацію
серія КВ № 14511-3482Р видано Міністерством юстиції України
від 15.09.2008
серія КВ № 15567-4039ПР видано Міністерством юстиції України
від 07.07.2009.
Збірник друкується як фахове видання, згідно з рекомендаціями ВАК (бюлетень №1-05/2 від 10.03.2010)
Адреса редколегії:
вул. 68 Десантників, 10,
м. Миколаїв, 54003
Тел.: (0512) 76-55-99,
(050) 820-57-26,
факс: (0552) 46-51-94,
E-mail: avi@kma.mk.ua,
e.sinkevych@gmail.com
Головний редактор:
Сохань Павло Степанович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України (м. Київ).
Редакційна рада:
Клименко Леонід Павлович – доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
Мещанінов Олександр Павлович – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
Дарієнко Василь Миколайович – доктор історичних наук, професор Херсонського економіко-правового інституту (м. Херсон)
Маврін Олександр Олександрович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України (м. Київ).
Редакційна колегія:
Багмет Михайло Олександрович – доктор історичних наук, професор, академік Української академії політичних наук, Заслужений діяч науки і техніки, проректор з науково-педагогічної роботи та питань розвитку, завідувач кафедри державної політики та менеджменту Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
Колісніченко Анатолій Іванович –доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
Котляр Юрій Вадимович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
Пронь Сергій Вікторович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
Тригуб Петро Микитович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
Сінкевич Євген Григорович – кандидат історичних наук, професор, Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв) – заступник головного редактора наукового фахового збірника «Історичний архів»
Сінкевич Ірина Юріївна – заступник начальника відділу Державного архіву Херсонської області – відповідальний секретар наукового фахового збірника «Історичний архів».
Рекомендовано до друку:
рішенням вченої ради Чорноморського державного університету імені Петра Могили від 14.04.2011, протокол № 10
рішенням вченої ради Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського Національної академії наук України від 5.04.2011, протокол № 3
Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – Вип. 7. – 212 с.
Збірник містить публікації історичних джерел, джерелознавчих та історіографічних досліджень, статей з актуальних проблем історії України та всесвітньої історії, міжнародних відносин, історії історичної науки, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.
Мова видання: українська, російська, польська, англійська.
Редколегія публікує матеріали, не завжди поділяючи погляди їх авторів, зберігає стиль матеріалів, залишає за собою право скорочувати та редагувати тексти. Автор несе відповідальність за зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо. Друковані в інших виданнях матеріали до розгляду не приймаються. При передруку публікацій посилання на «Історичний архів. Наукові студії» обов’язкове.
Зміст
1. Зміст
ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
2. Ватолін А. Г. (Черкаси) Організація та розвиток обов’язкового протипожежного страхування в Подільській губернії (1868-1914 рр.)
3. Волошин Т. І. (Херсон) Особливості розвитку реформаційних течій в землях Корони чеської на початку ХVІ ст.
4. Задерейчук І. П. (Сімферополь) Німці Криму в системі професійної освіти в 20-30-ті роки ХХ ст
5. Коник Ю. О. (Київ) Освітній рівень працівників губернської межової служби півдня України у 1760-1830-х роках
6. Кузьменко І. В. (Миколаїв) Теоретичні засади російсько-українського авангарду в творах його засновників та ідеологів
7. Марконь Вітольд (Ченстохова, Польща) Правова уніфікація Сілезького воєводства в Другій Речі Посполитій
8. Присяжнюк Ю. П. (Черкаси) «Незручні» селяни в історіографії націєтворчих процесів Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
9. Спіркіна О. О. (Черкаси) Данило Нарбут: портрет на тлі епохи
10. Стерчевська Івона (Ченстохова, Польща) Вибрані аспекти функціонування Державної поліції в Другій Речі Посполитій: чисельність та підготовка поліцейського корпусу
11. Черемісін О. В. (Запоріжжя) Діяльність міського самоврядування у сфері благоустрою Херсона (кінець XVIII ст. – 1870 р.)
12. Шугальова І. М. (Запоріжжя) Зміна правового статусу військового духовенства в 1900-1925 рр
ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
13. Погромський В. О. (Миколаїв) Проблема міграції з українських етнічних земель до Аргентини у вітчизняній історіографії
14. Шевчук О. В. (Миколаїв) Проблема сепаратизму в СУАР КНР як дестабілізуючий фактор системи безпеки Центрально-Азійського регіону
ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
15. Балягузова О. Ю. (Миколаїв) Діалектика сутності соціологічних концепцій нації та націогенези як процес до самовизначення етносів
16. Гонтар Т. М. (Тернопіль) Документи державних польських і українських архівів про депортацію українців у 1944-1946 рр.
17. Карпенко В. В. (Умань) Склад і зміст родинного фонду Симиренків: його наукове і практичне значення
18. Котляр Ю. В. (Миколаїв) Ю. Тютюнник у матеріалах Галузевого державного архіву Служби зовнішньої розвідки України
19. Лазуренко В. М. (Черкаси) Соціальна стратиграфія українського селянства доби НЕПу: історіографія 60-90-х років XX ст.
20. Лосовський Януш (Люблін, Польща) Академічні підручники з архівознавства в Польщі
21. Макієнко О. А. (Київ) Протокольна документація земських установ в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): проблеми джерелознавчого дослідження
22. Мальшина К. В. (Київ) Джерела з історії Словенії першої половини ХХ ст.: колекція документів та спогадів у зібранні Школи слов’янських та східноєвропейських студій при Університеті м. Лондона
23. Морозов В. В. (Київ) Внесок дворянства Лівобережної України в становлення та розвиток архівної справи пореформеного періоду
24. Рижева Н. О. (Миколаїв) Визначення пріоритетних архівних установ у дослідженні історії суднобудування України наприкінці XVIII – на початку ХХ ст.
25. Руснак О. В. (Чернівці) Джерела з історії соціально-економічного розвитку Північної Буковини і Хотинщини у 1918-1940 рр
26. Сокирська В. В. (Умань, Черкаська обл.) Фонди Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України як джерело вивчення російсько-українських відносин у період становлення тоталітарної держави
27. Сусоров С. В. (Херсон) Особливості документів правоохоронних органів з фондів ЦДІАУ про діяльність соціалістів-революціонерів у селах України (1907-1914 рр.)
28. Ткачук А. І. (Херсон) Українська історична наука 1960-1970-х років на прикладі діяльності В. Сарбея
29. Чернік С. Д. (Київ) Періодичні видання України як джерело дослідження політичної історії Сербії 1878-1918 рр.
30. Якимчук О. О. (Рівне) Джерела до вивчення шляхти Рівненського повіту Волинської губернії кінця XVIII – початку ХХ століть (за матеріалами Державного архіву Рівненської області)
ОГЛЯДИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ
31. Коротяєв С. І. (Черкаси) Сучасна науково-технічна революція та її вплив на різні аспекти трудової діяльності людини
32. Сусоров В. Д. (Херсон) Розповсюдження нелегальних видань у Миколаєві в 1905 р. (за матеріалами Державного архіву Миколаївської області)
33. Чубіна Т. Д. (Черкаси) Микола Бушин: людина, вчений, учитель
РЕЦЕНЗІЇ
34. Моравец Норберт (Ченстохова, Польша) Краковская историческая школа в исследовании украинского историка Рецензия на монографию : Синкевич Е. Г. Краковская историческая школа в польской историографии (Николаев, 2010)
ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ
35. Бушин Н. И. (Черкассы) Нету правды – небудет чести. И на оборот
36. Малюта В. О. (Киев) Всеукраинский трудовой конгрес как представнительский орган украинского народа во второй украинской народной республике
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
37. Відомості про авторів
Зміст
38. Зміст