Історичний архів - Історичний архів. Наукові студії. Випуск 11

Збірник містить публікації історичних джерел, джерелознавчих та історіографічних досліджень, статей з актуальних проблем історії України та всесвітньої історії, міжнародних відносин, історії історичної науки, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.
Зміст
1. Зміст
Вступ
2. Вступ
ІСТОРІОГРАФІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІЇ
3. Крюков А. В. Аграрні відносини в Галичині 1921-1939 рр. у польській історіографії
4. Лазуренко Ю. М. Внесок сільськогосподарської кооперації в розвиток аграрного сектора економіки України 20-х років XX ст.: історіографія проблеми
5. Малишев О. В. Кустарно-промислова кооперація УСРР періоду непу в російській історіографії кінця XX – початку XXI ст.
6. Робак І. Ю., Демочко Г. Л. Українська емігрантська історіографія ХХ ст. про В. Д. Отамановського
7. Свинаренко Н. О. Висвітлення партизанського руху на українських землях у роки Великої Вітчизняної війни: сучасна історіографія
8. Смолінський Александер Польськомовні публікації на тему голоду в Україні у 20-х і 30-х роках ХХ ст.
9. Срогош Тадеуш Лікарське наукове середовище у Львові в 1918-1946 роках в польській історіографії
ІСТОРІОГРАФІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ
10. Бевзюк Є. В. Формування національних ідеологічних орієнтирів у західних слов’ян у передреволюційні роки (1848)
11. Корновенко С. В. Аграрна політика урядів білого руху Півдня Росії в оцінці білоемігрантської історіографії
12. Кузьменко Ю. В. Партійно-радянська номенклатура УРСР середини 80-х – початку 90-х років ХХ ст. в рецепції діаспорних та західних учених
13. Некрасова В. В. Радянський простір часів «холодної війни» в американських підручниках
14. Стройновський Анджей Львівська школа досліджень доби Станіслава Понятовського у міжвоєнний період
15. Щербін Л. В Українське питання та Конституційно-демократична партія Росії (1905-1918 рр.) в сучасній російській історіографії
ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН В ІСТОРІОГРАФІЇ
16. Гальчак Богдан Польський міф про «східні креси» в польсько-українських відносинах
17. Городня Н. Д. Регіональна інтеграція в АТР в пост-біполярній політиці США
18. Корнієнко Н. В. Російська історіографія про « західний чинник» в українській « помаранчевій революції»
19. Музичин І. Т. Зарубіжна історіографія про українські землі імперії Габсбургів як фактор австро-російських відносин на початку XX ст.
20. Сокирська В. В. Політичний аспект російсько-українських відносин 20-х років ХХ ст. у новітній історіографії
21. Чорна Н. М. Сучасні українсько-польські відносини у висвітленні польської історіографії
22. Шишела С. І. Трансфер українського та польського населення 1944-1946 рр. у новітній історіографії та джерелах
ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
23. Земзюліна Н. І. Питання достовірності та доступності іноземних джерел в процесі висвітлення дискусійних фактів вітчизняної історії
24. Мальшина К. В. Джерела з історії Словенії першої половини ХХ ст. у Архіві Форін-Офіса (м. Лондон)
25. Мерфі Н. Г. Джерельна база української діаспори в США: з минулого до сьогоднішніх реалій
26. Шевельков А. І. Документи березневого (1965 р.) пленуму ЦК КПРС як важливе джерело в дослідженні аграрної історії
27. Якимчук О. О. Кримінальне переслідування княгині Марії Любомирської: епізод з життя 1915 р. (на підставі матеріалів Центрального державного історичного архіву України у м. Київ)
РЕЦЕНЗІЇ
28. Гоцуляк В. В. Дидактичний вимір теоретико-методологічних засад історичного пізнання Рецензія на монографію: Бондаренко Г. В. Теорія та методологія історії. Програма й тестові завдання, основи курсу, словник понять і категорій : навч. посіб. (Луцьк, 2011)
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
29. Відомості про авторів