Історичний архів - Історичний архів. Наукові студії. Випуск 9

Засновники видання:

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Інститут української
археографії та джерелознавства
імені М. С. Грушевського
Національної академії наук України

Видання засновано у 2008 р.

Свідоцтва про державну реєстрацію
серія КВ № 14511-3482Р видано Міністерством юстиції України
від 15.09.2008 p/
серія КВ № 15567-4039ПР видано Міністерством юстиції України
від 07.07.2009 p.

Збірник друкується як фахове видання, згідно з рекомендаціями ВАК (бюлетень № 1-05/2 від 10.03.2010 p.)

Адреса редколегії:
вул. 68 Десантників, 10,
м. Миколаїв, 54003

Тел.: (0512) 76-55-99,
(050) 820-57-26,
факс: (0552) 46-51-94,
E-mail: avi@kma.mk.ua,
e.sinkevych@gmail.com

Головний редактор:
Сохань Павло Степанович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України (м. Київ).

Редакційна рада:
Клименко Леонід Павлович – доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
Мещанінов Олександр Павлович – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
Дарієнко Василь Миколайович – доктор історичних наук, професор Херсонського eкономіко-правового інституту (м. Херсон)
Маврін Олександр Олександрович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України (м. Київ).

Редакційна колегія:
Багмет Михайло Олександрович – доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки, проректор з науково-педагогічної роботи та питань розвитку, завідувач кафедри державної політики та менеджменту Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
Колісниченко Анатолій Іванович – доктор історичних наук, професор кафедри політичних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
Котляр Юрій Вадимович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
Тригуб Петро Микитович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)
Сінкевич Євген Григорович – доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв) – заступник головного редактора наукового фахового збірника «Історичний архів. Наукові студії»
Сінкевич Ірина Юріївна – заступник начальника відділу використання інформації документів Державного архіву Херсонської області – відповідальний секретар редколегії наукового фахового збірника «Історичний архів. Наукові студії».

Рекомендовано до друку:
рішенням вченої ради Чорноморського державного університету імені Петра Могили від 12.04.2012 р., протокол № 8
рішенням вченої ради Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського Національної академії наук України від 12.04.2012 р., протокол № 3

Історичний архів. Наукові студії : Збірник наукових праць. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Вип. 9. – 188 с.
Збірник містить публікації історичних джерел, джерелознавчих та історіографічних досліджень, статей з актуальних проблем історії України та всесвітньої історії, міжнародних відносин, історії історичної науки, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.
Мова видання: українська, російська, польська, англійська.
Редколегія публікує матеріали, не завжди поділяючи погляди їх авторів, зберігає стиль матеріалів, залишає за собою право скорочувати та редагувати тексти. Автор несе відповідальність за зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо. Друковані в інших виданнях матеріали до розгляду не приймаються. При передруку публікацій посилання на «Історичний архів. Наукові студії» обов’язкове.
Зміст
1. Зміст
ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
2. Балухтіна О. М. (Запоріжжя) Джерела формування земельної власності православної церкви на Півдні України у XIX – на початку XX ст
3. Бевзюк Є. В. (Ужгород) Ідеологія чеських будителів напередодні революції 1848 р.
4. Гайдай О. М. (Миколаїв) Духовні традиції родини Харитоненків
5. Задерейчук І. П. (Сімферополь) Здійснення адміністративно-територіальних реформ у місцях компактного проживання німців Криму в 20-30-х роках ХХ ст.
6. Камінська О. А. (Херсон) Діяльність пароплавних компаній Чорноморсько-Азовського басейну (друга половина ХІХ ст.)
7. Капітан Л. І. (Мукачеве, Закарпатська обл.) Російська православна церква як знаряддя утвердження моноконфесійності Закарпаття (повоєнні роки)
8. Лехан Л. Б., Дацюк Т. К. (Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) Господарський стан одноосібних селянських господарств та соціальна структура селянства Лівобережної України у роки непу
9. Орленко О. М. (Харків) Державна податкова політика на селі у 20-х роках ХХ ст. (на прикладі Петроградської губернії)
10. Священко З. В. (Умань, Черкаська обл.) Аграрне питання в політичній діяльності В. Плеве
11. Скляр В. М., Тверитникова О. Є. (Харків) Етнічний склад сільського населення України на початку ХХІ ст.
ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
12. Мацюта П. А. (Миколаїв) «Неофіційні» дипломатичні зв’язки з рядом європейських країн у зовнішній політиці Російської імперії на початку правління Єлизавети Петрівни (за матеріалами «Архіву князя Воронцова»)
13. Сокирська В. В. (Умань, Черкаська обл.) Сільськогосподарське економічне районування в умовах становлення російсько-українського кордону в 20-х роках ХХ ст
ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
14. Банті Ріна (Київ) Англомовна історіографія «кольорової» імміграції до Великої Британії
15. Вовчук Л. А. (Миколаїв) Джерела до історії консульських установ іноземних держав на Півдні України (кінець XVIII – початок ХХ ст.)
16. Котляр Ю. В., Ветушинська Ю. В. (Миколаїв) Наукові та творчі здобутки В. Н. Станко
17. Морозова О. С. (Миколаїв) Історія України на шпальтах наукового збірника «Варшавські українознавчі зошити»
18. Смолінський Александер (Торунь, Польща) Проблеми господарства Радянської України 1921-1939 рр. у світлі документів 2-го відділу Головного штабу Війська Польського
19. Сінкевич Є. Г. (Миколаїв) «Схід» та «Захід» у науковій проблематиці представників краківської історичної школи
20. Філіпенко Л. В. (Харків) Журнали «Женский вестник» (1904-1917) та «Союз женщин» (1907-1909) як новий тип «ідейних» жіночих видань
ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ
21. Бурім Д. В. (Київ) Джерела з історії української еміграції в Німеччині у фондах Архіву Федеральної Землі Берлін (Німеччина, Берлін)
ОГЛЯДИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ
22. Задерейчук А. А. (Сімферополь) Чи були Фальц-Фейни баронами? (Історія становлення станового статусу родини Фальц-Фейнів)
23. Кухарчук О. С. (Мукачеве, Закарпатська обл.) Становлення правознавчої думки та державотворчих процесів в ідеях Пилипа Орлика
24. Рогатін В. М. (Миколаїв) Модифікації язичництва в сучасному неоязичництві
25. Худолей О. С. (Черкаси) Проблеми правового регулювання у галузі охорони культурної спадщини України
РЕЦЕНЗІЇ
26. Срогош Тадеуш (Ченстохова, Польща) Історія України в джерелознавчих дослідженнях З. Анусіка Рецензія на монографію: Збігнев Анусік. Старопольські дослідження і нариси (Лодзь, 2011)
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
27. НАШІ АВТОРИ