Історичний архів - Iсторичний архiв. Наукові студії. Випуск 5

Історичний архів.
Наукові студії: Збірник наукових праць.– Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010.– Вип. 5.– 192 с.

Засновники видання:
Чорноморський державний університет імені Петра Могили.Институт української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.Видання засновано у 2008 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ№ 15567-4039ПР видано Міністерством юстиції України від 07.07.2009 р.

Збірник друкується як фахове видання, згідно з рекомендаціями ВАК (бюлетень )

Адреса редколегії:
54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10
Тел.: 8 (0512) 76-55-99
8 (050) 820-57-26
факс: (0512) 46-51-94,
E-mail: avi@kma.mk.ua,
evgen_sinkevych@mail.ru

Головний редактор:
д-р іст. наук професор член-кореспондент НАН України П.С. Сохань ( директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України)

Редакційна рада:
д-р техн. наук професор Л.П. Клименко ( ректор МДГУ ім. Петра Могили)
д-р пед. наук професор О.П. Мещанінов (проректор із наукової роботи МДГУ ім. Петра Могили)
д-р іст.наук професор В.М. Дарієнко (Херсонський економіко-правовий інститут)
канд. іст. наук,старший науковий співробітник О.О. Маврін ( заступник директора Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського НАН України)

Редакційна колегія:
д-р іст. наук професор М.О. Багмет ( МДГУ ім. Петра Могили )
д-р іст. наук професор А.І. Колісниченко (МДГУ ім. Петра Могили)
д-р іст. наук професор Ю.В. Котляр (МДГУ ім. Петра Могили)
д-р іст. наук професор С.В. Пронь (МДГУ ім. Петра Могили)
д-р іст. наук професор П.М. Тригуб (МДГУ ім. Петра Могили)
канд. іст. наук доцент, професор кафедри Є.Г. Сінкевич – заступник головного редактора (МДГУ ім. П. Могили)
І.Ю. Сінкевич – відповідальний секретар (Херсонський державний університет)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України від 14.10.2008, протокол № 4 Збірник містить публікації історичних джерел та матеріалів, джерелознавчих та історіографічних досліджень, статей з актуальних проблем реґіональної історії та історії України, всесвітньої історії, методології історичних досліджень, історії науки та освіти, історичної дидактики, рецензії, повідомлення про наукові події і заходи.

Редколегія публікує матеріали, не завжди поділяючи погляди їх авторів, зберігає стиль матеріалів, залишає за собою право скорочувати та редагувати тексти. Автор несе відповідальність за зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо.Друковані в інших виданнях матеріали до розгляду не приймаються. При передруку публікацій посилання на “Історичний архів. Наукові студії” обов’язкове.

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2010

ЗМІСТ
1. ЗМІСТ
ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
2. Гаврилюк О. Н. (Луцьк) Підтримка митрополитом Андреєм Шептицьким пам’яткоохоронної діяльності на західноукраїнських землях у 1920-1930-х роках
3. Макієнко О. А. (Київ) Організація служби діловодства в земських управах на території України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
4. Мануілова К. В. (Одеса) Рефлексії одеських освітян євреїв, росіян та українців на політику українізації у 1920-х – 1930-х роках (на матеріалах держархіву Одеської області)
5. Ніколаєнко О. О. (Харків) Участь поляків у громадському житті Північного Причорномор’я наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
6. НітаМарек (Ченстохова, Польща) Бургомістри повітового міста Бендзина Пйотрковської губернії в 1865-1914 роках. Перебіг русифікації адміністрації Польського Королівства Російського царства
7. Посохов І. С. (Харків) Студенти університетів Російської імперії ХІХ – початку ХХ ст. і місцеве суспільство
8. Рогатін В. М. (Миколаїв) Державна політика стосовно неорелігійних об’єднань: досвід Європи та України
9. Савочка А. М. (Сімферополь) Дитячі притулки відомства установ імператриці Марії в Таврійській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
10. Савчук Т. Г. (Запоріжжя) Дозвілля православного духовенства в 20-х роках ХХ ст.
11. Сінкевич Є. Г. (Миколаїв) Міхал Бобжинський: суспільно-політична діяльність
12. Стефаньяк Ришард (Ченстохова, Польща) Польське харцерство в Російській державі
13. Фрей Л. В. (Черкаси) Соціально-економічні процеси в українському селі в контексті політики радянської держави щодо заможного селянства (20-ті – середина 30-х років ХХ ст.)
14. Цецик Я. П. (Рівне) Участь західноукраїнських політичних партій та громадських організацій в акціях протесту проти голодомору в УСРР у 1932-1933 рр.
15. Черемісін О. В. (Херсон) Міське землекористування Херсона, Миколаєва, Одеси наприкінці XVIII – у першій половині XIX століття
16. Чесельський Томаш (Ополє, Польща) Поляки й українці в Одесі на межі ХІХ і ХХ ст.: чисельність, структура і контакти обох діаспор
17. Ярославська Л. П. (Черкаси) Розвиток поміщицьких господарств Правобережної України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття
18. Яшан О. О. (Черкаси) Роль та місце психологічної війни у завойовницьких планах керівників ІІІ Рейху
19. Гаврилюк О. Н. (Луцьк) Підтримка митрополитом Андреєм Шептицьким пам’яткоохоронної діяльності на західноукраїнських землях у 1920-1930-х роках
20. Макієнко О. А. (Київ) Організація служби діловодства в земських управах на території України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
21. Мануілова К. В. (Одеса) Рефлексії одеських освітян євреїв, росіян та українців на політику українізації у 1920-х – 1930-х роках (на матеріалах держархіву Одеської області)
22. Ніколаєнко О. О. (Харків) Участь поляків у громадському житті Північного Причорномор’я наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
23. НітаМарек (Ченстохова, Польща) Бургомістри повітового міста Бендзина Пйотрковської губернії в 1865-1914 роках. Перебіг русифікації адміністрації Польського Королівства Російського царства
24. Посохов І. С. (Харків) Студенти університетів Російської імперії ХІХ – початку ХХ ст. і місцеве суспільство
25. Рогатін В. М. (Миколаїв) Державна політика стосовно неорелігійних об’єднань: досвід Європи та України
26. Савочка А. М. (Сімферополь) Дитячі притулки відомства установ імператриці Марії в Таврійській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
27. Савчук Т. Г. (Запоріжжя) Дозвілля православного духовенства в 20-х роках ХХ ст.
28. Сінкевич Є. Г. (Миколаїв) Міхал Бобжинський: суспільно-політична діяльність
29. Стефаньяк Ришард (Ченстохова, Польща) Польське харцерство в Російській державі
30. Фрей Л. В. (Черкаси) Соціально-економічні процеси в українському селі в контексті політики радянської держави щодо заможного селянства (20-ті – середина 30-х років ХХ ст.)
31. Цецик Я. П. (Рівне) Участь західноукраїнських політичних партій та громадських організацій в акціях протесту проти голодомору в УСРР у 1932-1933 рр.
32. Черемісін О. В. (Херсон) Міське землекористування Херсона, Миколаєва, Одеси наприкінці XVIII – у першій половині XIX століття
33. Чесельський Томаш (Ополє, Польща) Поляки й українці в Одесі на межі ХІХ і ХХ ст.: чисельність, структура і контакти обох діаспор
34. Ярославська Л. П. (Черкаси) Розвиток поміщицьких господарств Правобережної України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття
35. Яшан О. О. (Черкаси) Роль та місце психологічної війни у завойовницьких планах керівників ІІІ Рейху
ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
36. Гарагонич В. В. (Київ) Вплив діаспори на розвиток транскордонного співробітництва
37. Димченко М. В. (Тирасполь, Молдова) Українці в полікультурному просторі Придністров’я: історико-культурологічний аспект
38. Ісакова І. А. (Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл.) Національно-культурне життя українців Кубані 20-х – початку 30-х років ХХ ст.
39. Лупул Т. Я. (Чернівці) Українська етнічна група Канади як тип «незавершеної» та «перехідної» етнічності
40. Пісулінський Ян (Жешув, Польща) Державний центр Української Народної Республіки у вигнанні в польській зовнішній політиці після 1926 р.
41. Сабадин А. О. (Дніпропетровськ) Співробітництво Української жіночої національної ради з міжнародними жіночими організаціями в міжвоєнний період (1920-1938 рр.)
ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
42. Бойко В. О. (Луцьк) Документи і матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади й управління України про діяльність уряду УНР в екзилі у 1945 – на початку 1950-х років
43. Грибенюк Н. І. (Хуст, Закарпатська обл.) Августин Волошин очима очевидців
44. Ковальчук О. О. (Київ) Дослідження історії українського джерелознавства та археографії періоду романтизму на сторінках періодичних видань української діаспори
45. Король А. І. (Херсон) Наукові студії В. Сарбея 1990-х рр. з історії України ХІХ – початку ХХ ст.
46. Пронь Т. М. (Миколаїв) Український тижневик «Наше Слово» (Варшава) як оригінальне джерело вивчення передумов і перебігу примусового переселення українців Польщі в 1944-1947 рр.
47. Робак І. Ю. (Харків) Вітчизняні архівні джерела про дорадянську охорону здоров'я в Харкові
48. Урбанович Беата (Ченстохова, Польща) Україна на картах польських підручників історії ХХ століття
ОГЛЯДИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ
49. Винниченко І. І. (Київ) Українці в пострадянських державах: аспекти дослідження
50. Чубіна Т. Д. (Черкаси) Благодійний фонд «Історична спадщина»: основні засади діяльності
51. Шевченко Н. В. (Миколаїв) Гарвардський університет: традиція досконалості
52. ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ