Історичний архів - Iсторичний архiв. Наукові студії. Випуск 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили від 12.12.2008 р., протокол № 4(68).
Рішенням вченої ради Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України від 09.12.2008 р., протокол № 4.

Головний редактор:
д-р іст. наук професор член-кореспондент НАН України П.С. Сохань (директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України)

Редакційна рада:
д-р техн. наук професор Л.П. Клименко (ректор МДГУ ім. Петра Могили)
д-р пед. наук професор О.П. Мещані- нов (проректор із наукової роботи МДГУ ім. Петра Могили)
д-р іст. наук професор В.М. Дарієнко (Херсонський економіко-правовий інститут)
канд. іст. наук старший науковий співробітник О.О. Маврін (заступник директора Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України)

Редакційна колегія:
д-р іст. наук професор М.О. Багмет (МДГУ ім. Петра Могили)
д-р іст. наук професор А.І. Колісниченко (МДГУ ім. Петра Могили)
д-р іст. наук професор Ю.В. Котляр (МДГУ ім. Петра Могили)
д-р іст. наук професор С.В. Пронь (МДГУ ім. Петра Могили)
д-р іст. наук професор П.М. Тригуб (МДГУ ім. Петра Могили)
канд. іст. наук доцент професор кафедри Є.Г. Сінкевич – заступник головного редактора (МДГУ ім. Петра Могили)
І.Ю. Сін-кевич – відповідальний секретар (Херсонський державний університет)

Рецензенти:
Гаврилюк С.В. – д-р іст. наук, професор (Волинський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк)
Крапівін О.В. – д-р іст. наук, професор (Донецький національний університет)
Куделко С.М. – д-р. іст. наук, професор (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна)

Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Вип. 2. – 196 с.

Збірник містить публікації історичних джерел та матеріалів, джерело-знавчих та історіографічних досліджень, статей з актуальних проблем ре-ґіональної історії та історії України, всесвітньої історії, методології історичних досліджень, історії науки та освіти, історичної дидактики, рецензії, повідомлення про наукові події і заходи.

Редколегія публікує матеріали, не завжди поділяючи погляди їх авторів, зберігає стиль матеріалів, залишає за собою право скорочувати та редагувати тексти. Автор несе відповідальність за зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо. Друковані в інших виданнях матеріали до розгляду не приймаються. При передруку публікацій посилання на «Історичний архів. Наукові студії» обов’язкове.
ВСТУП
1. Зміст
ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
2. Господаренко О.В. (Миколаїв) Проблема ментальності у працях М. Блока та Л. Февра: два шляхи розв’язання
3. Діброва С.С. (Київ) Я.П. Новицький (1847-1925) як визначний археограф та засновник Олександрівського крайового архіву
4. Ковальчук О.О. (Київ) Структурні та функціональні зміни джерельної бази історичних робіт періоду романтизму
5. Котляр Ю.В. (Миколаїв) Методологічні основи термінології, пов’язаної з національними меншинами
6. Левчишена О.М. (Переяслав-Хмельницький) Стан наукової розробки та джерельна база проблеми реформування вищої школи в Україні в умовах соціально-економічних змін (1996-2007 рр.)
ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
7. Малишев О.В. (Харків) Місце кустарних промислів у процесі індустріалізації Харківської губернії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
8. Палагнюк Ю.В. (Миколаїв) Медіареформи у сучасній України та Республіці Польща: політико-правовий аспект
9. Палехова В.А. (Миколаїв) Польський досвід переходу до ринку: уроки для України
10. Татарченко О.Б. (Херсон) Кампанія зняття церковних дзвонів на території Херсонської та Одеської єпархій у другій половині 20-х років ХХ ст.
11. Черемісін О.В. (Херсон) Громадськість Херсонської губернії ХІХ століття: погляди на місцеве самоврядування та проблему реґіону
12. Чокан К.П. (Одеса) Дошлюбне спілкування та передвесільна обрядовість українців у Степовому Побужжі в першій половині ХХ ст. (за матеріалами етнографічних досліджень Миколаївщини)
ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
13. Знахоренко О.М. (Київ) Стратегічне партнерство в українсько-польських відносинах
14. Пронь С.В. (Миколаїв) Дипломатія Німеччини щодо Польщі та України напередодні Другої світової війни
15. Сінкевич Є.Г. (Миколаїв) Боротьба за відновлення «status quo» Польщі на міжнародній арені
16. Хмель А.О. (Миколаїв) Головні напрямки зовнішньої політики Іспанії середини 1980-х – початку 1990-х років
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ОСВІТИ
17. Вербицький В.А. (Миколаїв) Розвиток фізкультури і спорту в навчальних закладах Півдня України (початок ХХ ст.)
18. Лєхович Мацей (Варшава, Польща) Татри і Чорногора: досвід Польщі та України у сфері охорони природи
19. Мінц М.О. (Миколаїв) Соціальний склад та освітній рівень учителів народних шкіл Херсонської губернії (1861-1917 рр.)
20. Ніколаєнко О.О. (Харків) Жіноча освіта в середовищі польського населення Південно-західних губерній Російської імперії в 60-х роках ХІХ – на початку ХХ ст.
21. Песчаний О.О. (Київ) Українська господарська академія в Подебрадах
22. Савчук В.С. (Дніпропетровськ), Кушлакова Н.М. (Павлоград, Дніпропетровська обл.) Вчені польського походження в Харківському математичному товаристві
ОГЛЯДИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ
23. Журавльова І.К., Куделко С.М. (Харків) З досвіду міжнародної співпраці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна з Латвійською Академічною бібліотекою (м. Рига)
24. Клименко Л.П., Багмет М.О. (Миколаїв) Науково-освітянські традиції Чорноморського державного університету імені Петра Могили
ІСТОРИЧНА ДИДАКТИКА
25. Сінкевич І.Ю., Полтавець О.М. (Херсон) Історична карта: матеріали до курсу «Історична географія»
РЕЦЕНЗІЇ ТА ІНФОРМАЦІЯ
26. Тригуб П.М. (Миколаїв) Внесок у розвиток історико-церковної науки в Україні: Рецензія на книгу В.Г. Меші «Конфесійний та суспільний аспекти розвитку православної церкви в Україні 1875-1900 років» (Донецьк, 2007)
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
27. Наші автори
28. До уваги авторів матеріалів
29. ВІД РЕДКОЛЕГІЇ
30. Богданова Т.Є., Погромський В.О. КРАЇНСЬКА ЕТНІЧНА СПІЛЬНОТА В АРГЕНТИНІ НАПРИКІНЦІ ХХ -НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
31. Перев'язко Н.В. РЕЛІГІЙНО-МЕТАФІЗИЧНІ ТА МАТЕМАТИЧНІ ВИТОКИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ А. ЕЙНШТЕЙНА