Історичний архів - Історичний архів. Наукові студії. Випуск 1

І 90
Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Вип. 1. – 200 с.

Засновники видання:

Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України

Видання засновано у 2008 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 14511-3482Р видано Міністерством юстиції України від 15.09.2008 р.

Адреса редколегії:

54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10
Тел.: 8 (0512) 76-55-99
8 (050) 820-57-26
факс: (0512) 46-51-94,
E-mail: avi@kma.mk.ua,
evgen_sinkevych@mail.ru

Головний редактор:
д-р іст. наук професор член-кореспондент НАН України П.С. Сохань (директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України)

Редакційна рада:
д-р техн. наук професор Л.П. Клименко (ректор МДГУ ім. Петра Могили) д-р пед. наук професор О.П. Мещанінов (проректор із наукової роботи МДГУ ім. Петра Могили) д-р іст. наук професор В.М. Дарієнко (Херсонський економіко-правовий інститут) канд. іст. наук, старший науковий співробітник О.О. Маврін (заступник директора Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України)

Редакційна колегія:

д-р іст. наук професор М.О. Багмет (МДГУ ім. Петра Могили) д-р іст. наук професор А.І. Колісниченко (МДГУ ім. Петра Могили) д-р іст. наук професор Ю.В. Котляр (МДГУ ім. Петра Могили) д-р іст. наук професор С.В. Пронь (МДГУ ім. Петра Могили) д-р іст. наук професор П.М. Тригуб (МДГУ ім. Петра Могили) канд. іст. наук доцент, професор кафедри Є.Г. Сінкевич – заступник головного редактора (МДГУ ім. П. Могили) І.Ю. Сінкевич – відповідальний секретар (Херсонський державний університет)

Рецензенти:
Турченко Ф.Г. – д-р іст. наук, професор (Запорізький національний університет)
Темірова Н.Р. – д-р іст. наук, професор (Донецький національний університет)
Чувпило О.О. – д-р. іст. наук, професор (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України від 14.10.2008, протокол № 4

Збірник містить публікації історичних джерел та матеріалів, джерелознавчих та історіографічних досліджень, статей з актуальних проблем ре-ґіональної історії та історії України, всесвітньої історії, методології історичних досліджень, історії науки та освіти, історичної дидактики, рецензії, повідомлення про наукові події і заходи.

Редколегія публікує матеріали, не завжди поділяючи погляди їх авторів, зберігає стиль матеріалів, залишає за собою право скорочувати та редагувати тексти. Автор несе відповідальність за зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо. Друковані в інших виданнях матеріали до розгляду не приймаються. При передруку публікацій посилання на “Історичний архів. Наукові студії” обов’язкове.


ВСТУП
1. Зміст
2. Сохань П.С. , Клименко Л.П. Вступне слово
ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
3. Ніта Марек (Ченстохова, Польща) “Коліївщина” в синтетичних працях XIX, XX та XXI ст. з історії Польщі
4. Ткаченко І.В. (Суми) Проблеми приватного підприємництва у промисловості радянської держави періоду нової економічної політики в російській історіографії 1920-х рр.
5. Шевченко Н.В. (Миколаїв) “Ягеллонська спадщина” у світлі сучасних українських історичних студій
ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
6. Гаврилюк О.Н. (Луцьк) Питання вивчення і збереження української культурної спадщини у діяльності Леоніда Маслова
7. Дарієнко В.М. (Херсон) Колізії звичаєвого та позитивного права в долях вільних козацьких общин
8. Нікітенко С.В. (Херсон) Участь спортсменів Херсонщини у міжнародних спортивних змаганнях (1952-1991 рр.)
9. Пронь Т.М. (Миколаїв) Одеське консульське відділення посольства Польщі – зовнішньополітичний посередник у селянському еміґраційному русі на Півдні України у 20-х роках ХХ століття
10. Резніченко С.В. (Миколаїв) Політика США щодо розвитку російсько-японських відносин у 1945-1950-х роках
11. Сінкевич І.Ю. (Херсон) Позашкільні заклади освіти міста Берислава Херсонської області у середині 1940-х – на початку 2000-х років
12. Степановська В.К. (Миколаїв) Діяльність англійської дипломатії на “далекосхідному напрямку” напередодні Сан-Франциської конференції 1951 р
13. Шевчук Т.Є. (Рівне) Етносоціальна ситуація на Холмщині та Підляшші в першій чверті ХХ ст.
ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
14. Гаврилюк С.В. (Луцьк) Українсько-польські наукові стосунки крізь призму співпраці Волинського національного університету і вузів Люблінщини
15. Гоцловський Анджей (Варшава, Польща) Еволюція геополітичного значення Кримського півострова
16. Киридон А.М. (Київ) Українсько-польські відносини на зламі тисячоліть: становлення, етапи, проблеми
17. Котляр Ю.В. (Миколаїв) Україна і Польща в світлі інтеґраційних процесів початку ХХІ століття
18. Лега А.Ю. (Черкаси) Особливе партнерство та перспектива отримання реальних ґарантій безпеки
19. Сергійчук І.М. (Суми) Сумщина – Польща: грані співпраці (1991-2008 рр.)
20. Стадніченко О.І. (Київ) Українсько-польські відносини у контексті європейської системи безпеки
21. Троян С.С. (Рівне) Політичні дискусії в Польщі довкола політики держави в Європейському Союзі (2004-2008 рр.)
ОГЛЯДИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ
22. Маврін О.О. (Київ) Наукова та видавнича діяльність Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України в рік Ювілею Національної академії наук України
23. Дзілна Сарміте (Рига, Латвія) Український інформаційний центр Латвійської Академічної бібліотеки: становлення та перспективи
24. Мельниченко В.В. (Миколаїв) “Тайванське питання” в працях вітчизняних та зарубіжних учених
25. Пронь С.В. (Миколаїв) Португалія та країни Сходу: історія взаємовпливу цивілізацій
РЕЦЕНЗІЇ ТА ІНФОРМАЦІЯ
26. Сінкевич Є.Г. (Миколаїв) Шириться коло друзів
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
27. Відомості про авторів
ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
28. Бойко В. О. (Луцьк) Документи і матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади й управління України про діяльність уряду УНР в екзилі у 1945 – на початку 1950-х років
29. Грибенюк Н. І. (Хуст, Закарпатська обл.) Августин Волошин очима очевидців
30. Ковальчук О. О. (Київ) Дослідження історії українського джерелознавства та археографії періоду романтизму на сторінках періодичних видань української діаспори
31. Король А. І. (Херсон) Наукові студії В. Сарбея 1990-х рр. з історії України ХІХ – початку ХХ ст.
32. Пронь Т. М. (Миколаїв) Український тижневик «Наше Слово» (Варшава) як оригінальне джерело вивчення передумов і перебігу примусового переселення українців Польщі в 1944-1947 рр.
33. Робак І. Ю. (Харків) Вітчизняні архівні джерела про дорадянську охорону здоров'я в Харкові
34. Урбанович Беата (Ченстохова, Польща) Україна на картах польських підручників історії ХХ століття
Вітчизняна та всесвітня історія
35. Ватолін А. Г. (Черкаси) Організація та розвиток обов’язкового протипожежного страхування в Подільській губернії (1868-1914 рр.)
36. Волошин Т. І. (Херсон) Особливості розвитку реформаційних течій в землях Корони чеської на початку ХVІ ст
37. Задерейчук І. П. (Сімферополь) Німці Криму в системі професійної освіти в 20-30-ті роки ХХ ст
38. Коник Ю. О. (Київ) Освітній рівень працівників губернської межової служби півдня України у 1760-1830-х роках
39. Кузьменко І. В. (Миколаїв) Теоретичні засади російсько-українського авангарду в творах його засновників та ідеологів
40. Марконь Вітольд (Ченстохова, Польща) Правова уніфікація Сілезького воєводства в Другій Речі Посполитій
41. Присяжнюк Ю. П. (Черкаси) Незручні» селяни в історіографії націєтворчих процесів Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст
42. Спіркіна О. О. (Черкаси) Данило Нарбут: портрет на тлі епохи
43. Стерчевська Івона (Ченстохова, Польща) Вибрані аспекти функціонування Державної поліції в Другій Речі Посполитій: чисельність та підготовка поліцейського корпусу
44. Черемісін О. В. (Запоріжжя) Діяльність міського самоврядування у сфері благоустрою Херсона (кінець XVIII ст. – 1870 р.)
45. Шугальова І. М. (Запоріжжя) Зміна правового статусу військового духовенства в 1900-1925 рр
46. Ватолін А. Г. (Черкаси) Організація та розвиток обов’язкового протипожежного страхування в Подільській губернії (1868-1914 рр.)
47. Волошин Т. І. (Херсон) Особливості розвитку реформаційних течій в землях Корони чеської на початку ХVІ ст
48. Задерейчук І. П. (Сімферополь) Німці Криму в системі професійної освіти в 20-30-ті роки ХХ ст
49. Коник Ю. О. (Київ) Освітній рівень працівників губернської межової служби півдня України у 1760-1830-х роках
50. Кузьменко І. В. (Миколаїв) Теоретичні засади російсько-українського авангарду в творах його засновників та ідеологів
51. Марконь Вітольд (Ченстохова, Польща) Правова уніфікація Сілезького воєводства в Другій Речі Посполитій
52. Присяжнюк Ю. П. (Черкаси) Незручні» селяни в історіографії націєтворчих процесів Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст
53. Спіркіна О. О. (Черкаси) Данило Нарбут: портрет на тлі епохи
54. Стерчевська Івона (Ченстохова, Польща) Вибрані аспекти функціонування Державної поліції в Другій Речі Посполитій: чисельність та підготовка поліцейського корпусу
55. Черемісін О. В. (Запоріжжя) Діяльність міського самоврядування у сфері благоустрою Херсона (кінець XVIII ст. – 1870 р.)
56. Шугальова І. М. (Запоріжжя) Зміна правового статусу військового духовенства в 1900-1925 рр