Збірники - Міжнародне співробітництво та університетська освіта.

Навчальний посібник
Рекомендовано МОНУ
М’яка палітурка
2000р.
Ціна:
ISBN 966-7458-25-3
Відповідальний за випуск - Журецький ЯЛ., канд. пед. наук, доцент
Міжнародне співробітництво та університетська освіта.
Збірник матеріалів конференції містить статті, в яких досліджуються різні аспекти впливу міжнародного співробітництва на розвиток університетської освіти в умовах її реформування.
Призначений для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів університетів, всіх, хто цікавиться тенденціями розвитку сучасної університетської освіти.

Зміст
1. Зміст
Розділ 1. Міжнародне співробітництво і розвиток університетської освіти.
2. Будак В.Д. Розвиток університетської освіти: міжнародний аспект
3. Пуховська Л.П. Сучасні підходи до професіоналізму вчителя в різних освітніх системах: порівняльний аналіз
4. Семенов И.Н. Рефлексивная организация диалогического мышления в условиях игрорефлексики
5. Пехота Е.Н. Гуманистические основания педагогической подготовки учителя
6. Бутенко В.Г. Методологічні аспекти ефективного використання мистецтва
7. Редько В.Г. До проблеми сучасного шкільного підручника іноземної мови
8. Осипов П.І. Міжкультурна комунікація: проблеми і перспективи
Розділ 2. Проблеми гуманізації неперервної освіти: концепції, системи, технології і досвід
9. Любарська О.М. Проблеми гуманизації педагогічної освіти
10. Мещанінов О.П. Шляхи розвитку університетської освіти в Україні
11. Киктенко А.И. Роль педагогических университетов в гуманизации
12. Бiлюк О.В. Iсторико-педагогiчнi аспекти розвитку принципiв гуманiзацiї та демократизацiї освiти
13. Абашкіна Н.В. Проблеми гуманізації професійної освіти у філософській думці Німеччини ХХ століття
14. Гришкова Р.О. Ситуації успіху як фактор гуманізації процесу навчання іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей
15. Стельмах Н.В. Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя до гуманізації навчально-виховного процесу в школі
16. Корсунська Н.О. Реформа змісту та методів професійної освіти.
17. Журецький Я.І. Проблеми удосконалення зв’язків педагогічних вузів і загальноосвітньої школи в Україні та в Західноєвропейському регіоні
18. Линенко А.Ф. Методологические основы формирования готовности будущих учителей к профессиональной деятельности
19. Сотнікова А.В. До питання про педагогічну самосвідомість
20. Мироненко Т.П. Оптимальные условия формирования гражданской зрелости будущих учителей при изучении иностранного языка
21. Нагач М.В. Вчитель у контексті особистісно керованої освіти:американський досвід
22. Авшенюк Н.М. Особистісно орієнтована підготовка вчителя іноземної мови у Великій Британії
23. Черкесова І.Г. До питання особистістно орієнтованого підходу у підготовці фахівця образотворчого мистецтва
24. Новаченко Т.В. Синергетический подход в воспитании и образовании
25. Олексюк О.Є. Формування професійної спрямованості майбутнього вчителя в умовах діяльності асоціації “Педагогічна ініціатива”
26. Романова С.М. Соціальна адаптація студентів у професійному навчальному закладі
27. Васютин Р.Н. Рефлексивно-психологическая оптимизация подготовки профессиональных управленцев в сфере маркетинга
28. Пономаренко Т.Л. Ділова гра в системі навчальної роботи
29. Нор К.Ф. Спілкування студентів у груповій навчальній діяльності
30. Ljudmila Knodel. ÜBER DAS SYSTEM DER FACHAUSBILDUNG IN DEUTSCHLAND
31. Бутенко Н.І., Формування естетичного досвіду майбутнього вчителя у системі педагогічної освіти
32. Морозов А.С. Педагогічні умови формування правової культури майбутніх працівників міліції в системі вищої школи
Розділ 3. Проблеми викладання іноземних мов та створення альтернативних підручників для середньої та вищої школи
33. Комарницька Т.М. Кваліфікаційна характеристика вчителя іноземної мови в контексті сучасних наукових, психолого-педагогічних теорій, методів та технологій навчання
34. Баркасі В.В. Комунікація як засіб формування cтудентського колективу
35. L.Remchukova. Comparative Analysis Of Native And Foreign Methods And Approaches Of Teaching English Grammar And The Necessity Of Their Correlation
36. Лощенова І.Ф. Полікультурна освіта як складова частина педагогічної культури викладача
37. Jacqueline Ambrose. WHY IDIOMS ARE IMPORTANT FOR ENGLISH LANGUAGE LEARNERS
38. Матвєйцева І.О. Підручник як інтелектуальний самовчитель
39. Василенко Марина. Internet i освіта: французький досвід
40. Yusupova Y.G. “THE REGISTERS OF DNIEPER COSSACKS’ ARMY” COMPILED IN 1649 AS ONE OF THE RICHEST MONUMENTS OF HISTORIC ANTHROPONYMY”
41. Никишина В.В. Мотивация, как одно из необходимых условий развития коммуникативных навыков в обучении английскому языку
42. Васина И.В. Проблема обучения иностранному языку в педагогическом лицее как в структурном подразделении педагогического университета
43. Постова Л.С. Формування духовного потенціалу у студентів-мовників
44. Айзікова Л.В. До проблеми інтеграції теорії і практики в підготовці вчителя: міжнародний досвід
45. Шерман М.І. Педагогічні аспекти використання гіпертексту в процесі інформатизації вищої школи
Розділ 4. Проблеми перекладу та інтеркультурної комунікації (герменевтика, психологія, мовноконцептуальні та когнітивні аспекти)
46. O.M. Janowskij. ÜBERBLICK ÜBER DIE THEMEN UND SCHWERPUNKTE DER INTERKULTURELLEN „ERZIEHUNG“ UND LEHRERFORTBILDUNG IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
47. Адамчук Н.В. Психолингвистические аспекты проблемы обучения чтению школьников
48. Садовая А.Ю. О некоторых трудностях перевода антропонимов на немецкий язык (на материале рассказов И.Ильфа и Е.Петрова)
49. Тригуб Л.Г., Клименко Е. Коммуникативная организация предложения: сопоставительный анализ русского и английского языка
50. Туманова В.В., Першина В.В. Проблемы адаптации и передачи иноязычных имен в русском и польском языках
51. Лысейко Л.В. Лексико-семантическое значение слова
Розділ 5. Діалог освітніх систем
52. Budak Sergei. The peculiarities of teaching humanitarian sciences in Friends University
53. Ващенко Марина. Soviet Leftovers in Our Education
54. Irina Gushlevskaya. New American technology of the use of the role-plays at the lessons of English in Cashiers’ Summit School
55. В.Мироненко. Відповідність якості знань студентів міжнародним вимогам. Міжнародне співробітництво
56. Katerina Titova. From the work experience with people with learning, emotional and physical disabilities in New Jersey Camp Jaycee
57. Бабкова Н.П. Методические основы развития умений реально-информативной коммуникации
58. Tetyana Mochenyova. Electives as an important opportunity for students of Southeastern Community College to make the right choi
59. Вороніна М.В. Deutsche und ukrainische Studenten,-mehr Unterschiede?
60. Мирошниченко И. Субботний семинар в Беркли
61. Коломийчук Ю.Б. Практика в Германии: возможно ли это?