Збірники - Психолого-педагогічні та лінгвістичні аспекти викладання мовознавчих дисциплін у вищій та середній школі.

УДК 15:37
П86

Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївського державного педагогічного інституту 30.11.1998 р., протокол № 4.

Наукові редактори:
В.О.Горпинич - доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, Заслужений діяч науки і техніки України
О.М.Пєхота - доктор педагогічних наук, професор, академік Міжнародної академії педагогічних і соціальних наук

Рецензенти:
Старіков І.М. - доктор педагогічних наук, професор МДПІ
Пересунько Т.К. - професор МДПІ

Відповідальний за випуск
Осипов П.І. - декан факультету іноземної філології

П86 Психолого-педагогічні та лінгвістичні аспекти викладання мовознавчих дисциплін у вищій та середній школі: Матеріали наукової конференції. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 1998. – 216 с.

В матеріалах конференції розглядаються актуальні питання викладання мовознавчих дисциплін у вищій та середній школі з точки зору їх психолого-педагогічного, лінгвістичного та методичного забезпечення. Розглядаються питання освітніх технологій у школі та вузі.

ISBN 966-7458-06-7
© МДПІ, 1998


Зміст
1. Зміст
2. Будак В.Д., Пєхота О.М. Завдання кафедри педагогічних технологій в умовах ступеневої системи педагогічної освіти
3. Осипов П.І. Про деякі аспекти міжкультурної комунікації
Секція 1. Освітні технології в школі і вузі
4. Пуховська Л.П. Концепції та моделі особистісно-розвиваючої підготовки вчителів на Заході
5. Любарська О.М. Інтеграційні процеси в освіті
6. Гришкова Р.А. Педагогические условия реализации личностно ориентированного обучения иностранному языку в высшей школе
7. Киктенко А.И. Исследовательская технология в подготовке современного учителя-словесника
8. Тихонова Т.В. Новые информационные технологии обучения
9. Васильева Л.Я. Игровые технологии в учебном процессе
10. Баркасі В.В. Професійно-педагогічний аспект рольової гри
11. Заскалєта С.Г. Самостійна робота студентів при вивченні іноземної мови як засіб активізації пізнавальної діяльності
12. Олексюк О.Є. Критерії оцінки ефективності процесу активізації пізнавальної діяльності студентів
13. Мироненко Т.П. Формирование гражданствен-ности и социальной активности студентов в процессе изучения иностранных языков
14. Баріхашвілі І.І. Організаційно-педагогічні особливості дистанційного навчання
15. Тарасова Л.В. Суггестивная технология
16. Задоя Е.С. Развитие нетрадиционных способностей у ребенка
17. Вакуленко Т.І. Pеdagogische Bedeutung des reformatorischen Konzeptes von PETER PETERSEN in der deutschen Schule der Gegenwart
Секція 2. Проблеми сучасної лінгвистики та зміст курсів лінгвистичних дисциплін
18. Тригуб Л.Г., Семак Е.А. Этимологический анализ субстратных топонимов древнерусского языка (на материале воскресенской летописи)
19. Айзікова Л.В. Аналіз художнього тексту як засіб залучення учнів до самостійної роботи з вивчення стилістичних особливостей літературного твору
20. Дубова О.А. Реалізація динамічних властивостей мовної системи в явищах морфологічного синтетизму та аналітизму (на матеріалі сучасних української та російської мов)
21. H.Zaporozhets. Literary Text Interpretation: Use of Different Critical Approaches
22. Зинякова А.А. Про наголошення іменників чоловічого роду в "Енеїді" І.Котляревського (лексеми, що вжиті лише у формах однини)
23. Кузенко Г.М. Емоціональні висловлювання як об'єкт наукових досліджень
24. Лагошняк Р.Н. К вопросу о трудностях в разграничении частей речи
25. Ландер М.А. Деякі аспекти вивчення мови при дослідженні універбації
26. Скалько Л.В. Факторы, определяющие лексическое значение слова
27. Спанатій Л.С. Українська діалектологія та її роль у системі викладання лінгвістичних дисциплін у вузі
28. Старшова О.А. Постмодернизм в контексте стилистики
29. Супрун А.П. Синтаксичні перетворення фразеологічних одиниць
30. Тимченко М.П. Первинні безсуфіксні прикметники в структурно-функціональних стилях мови
31. Туманова В.В. Проблемы изучения топонимики в аспекте парадигматики и синтагматики
Секція 3. Сучасні методичні концепції у викладанні іноземних мов
32. Т.Ryasanova. Dramatization in Language Learning
33. Авшенюк H.M. Using Similarities and Differences of American and British English in the Process of Teaching English as a Foreign Language
34. T.Filippyeva. Poetry's Unique Aesthetico-Pedagogical Advantages
35. Мухіна Н.М. Навчання англійській мові через драму на уроках по практиці усного та письмового мовлення на просуненому етапі
36. G.Shoutkina. Contemporary Trends in Language Teaching Methods
37. Бевз Е.В. Специфика изучения сопоставительного синтаксиса русского и украинского языков в высшей школе
38. Василькова Н.И. К вопросу об организации обучения связным высказываниям в форме учебных задач
39. Максимчук Ю.В. Естетична підготовка учнів на уроках англійської мови
40. Адамчук Н.В. Психолингвистические основы формирования орфографических навыков в средней школе
41. Филиппова Н.М. Ещё раз об интенсивных методах работы со словарём
42. Яновский А.Н. Нетрадиционные методы запоминания сильных глаголов в немецком языке