Посібники - Фінансовий облік. Практикум

Посібник підготовлено згідно з програмою курсу «Фінансовий облік»
для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».
Навчальний посібник призначено для придбання студентами практичних
навичок щодо відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку
господарських операцій, пов’язаних з формуванням та змінами власного
капіталу підприємства, доходів, витрат та фінансових результатів діяльності
підприємства, з довгостроковими та поточними зобов’язаннями, а також
технікою складання форм фінансової звітності.
У посібнику наведено ключові терміни та поняття, питання для
самоконтролю, тести для поточного контролю якості знань студентів,
практичні ситуації, а також завдання для індивідуальної самостійної
роботи.
Посібник може бути корисним також студентам усіх економічних
спеціальностей, аспірантам і викладачам, які підвищують свою
кваліфікацію, а також бухгалтерам та економістам підприємств.
Інформація про видання
1. Інформація про видання
Зміст
2. Зміст
Передмова
3. Передмова
Розділ 1. Облік короткострокових зобов’язань
4. Тема 1.1. Облік короткострокових кредитів банку
5. Тема 1.2. Облік короткострокових зобов’язань з постачальниками та підрядниками
6. Тема 1.3. Облік зобов’язань, забезпечених векселями виданими
7. Тема 1.4. Облік розрахунків з оплати праці та зі страхування
8. Тема 1.5. Облік розрахунків з бюджетом за податками та обов’язковими платежами
9. Тема 1.6. Облік доходів майбутніх періодів
Розділ 2. Облік довгострокових зобов’язань
10. Тема 2.1. Облік довгострокових кредитів банку
11. Тема 2.2. Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями
12. Тема 2.3. Облік довгострокових зобов’язань з оренди
13. Тема 2.4. Облік забезпечення зобов’язань, цільового фінансування та цільових надходжень
Розділ 3. Облік власного капіталу
14. Тема 3.1. Облік статутного капіталу
15. Тема 3.2. Облік резервного, додаткового, вилученого капіталу
Розділ 4. Облік доходів і витрат та фінансових результатів діяльності підприємства
16. Тема 4.1. Облік доходів, витрат і фінансових результатів операційної діяльності
17. Тема 4.2. Облік доходів, витрат і фінансових результатів, що не належать до операційної діяльності.
Розділ 5. Фінансова звітність підприємства
18. Тема 5.1. Баланс (Звіт про фінансовий стан)
19. Тема 5.2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
20. Тема 5.3. Звіт про рух грошових коштів
21. Тема 5.4. Звіт про власний капітал
Індивідуальне завдання
22. Індивідуальне завдання
Список рекомендованої літератури
23. Список рекомендованої літератури
Додатки
24. Додатки