Посібники - Базовий С

У посібнику розглянутi базові можливості мови С.
Велику увагу приділено роботі із вказівниками, спосо-
бам передачі параметрів у функцію, роботі з масивами
та структурам. Посібник призначено для студентів
спеціальностей "Комп'ютерні науки та інформаційні
технології", "Інженерія програмного забезпечення"
та "Комп'ютерна інженерія", а також може бути корис-
ний студентам інших напрямів підготовки галузі знань
12 "Інформаційні технології".
Інформація про видання
1. Інформація про видання
Зміст
2. Зміст
Вступ
3. Вступ
Розділ 1. Основи С
4. Типи даних
5. Операції та оператори
6. Умовні оператори
7. Оператори циклу
8. Функції
9. Поняття вказівника
10. Масиви
11. Рядки та операції з ними
12. Структури
13. Об'єднання
Розділ 2. Бібліотечні функції вводу-виводу
14. Бібліотечні функції вводу-виводу
Розділ 3. Файли
15. Текстові файли
16. Двійкові файли
Список літератури
17. Список літератури