Посібники - МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

У навчальному посібнику за кожною темою наведено
ілюстративний матеріал у вигляді схем і таблиць, що сприяють
глибшому розумінню та засвоєнню матеріалу. Пропоноване видання
містить лекції, словник основних термінів і понять, тести для
самоконтролю, контрольні запитання, перелік рекомендованої
літератури, маючи на меті допомогти слухачам в освоєнні програмного
матеріалу курсу «Міжнародний менеджмент».
Навчальний посібник розрахований для викладачів та студентів
вищих навчальних закладів, слухачів системи післядипломної освіти,
керівників, спеціалістів та магістрів за спеціальністю 8.150101 –
Державна служба.
ЗМІСТ
1. Передмова
2. Міжнародний бізнес як основа міжнародного менеджменту
3. Суть і характерні риси міжнародного менеджменту
4. Міжнародний менеджмент як відображення практики управління транснаціональними корпораціями
5. Сутність, принципи та методи управління зовнішньоекономічною діяльністю
6. Управління персоналом у міжнародних корпораціях
7. Стратегічний менеджмент у міжнародних корпораціях
8. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій
9. Особливості планування ринкової стратегії фірми
10. Практика ведення міжнародних переговорів
11. Заключення контрактів у зовнішньоекономічній діяльності
12. Зміст міжнародної маркетингової стратегії як основноїфункції міжнародногоменеджменту